Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Malyariya törədicilərindən hansı bizim ölkədə müşahidə olunur?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə12/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

767) Malyariya törədicilərindən hansı bizim ölkədə müşahidə olunur?

A) P.falciparum

B) P.ovale

C) P.vivax

D) P.malariae

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
768) Üçgünlük malyariya törədicisi ilə zədələnmiş eritrositin azurofil elementləri necə adlanır?

A) Maurer xalları

B) Cems dənələri

C) Pigment

D) Lentvari trofozoidlər

E) Şüfner dənələri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
769) Zədələnmiş eritrositi böyüyüb, içərsində 12-dən çox nüvəli merulyasiya olunan şizont görünür. Malyariya törədiçisinin növü hansıdır?

A) P.ovale

B) P.falciparum

C) P.vivax

D) P.malariae

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
770) Qanın qalın damlasında eritrositərin kölgələrinin üzərində və onlardan kənar malyariya xəstəliyinin törədiciləri aşkar olunub. Onların sitoplazması çox hissəyə bölünüb. Hansı növ plazmodidən şübhələnmək olar?

A) P.falsiparum

B) P.malariae

C) P.vivax

D) P.ovale

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
771) Üçgünlük malyariya törədicisinə hansı əlamət xass deyil?

A) Amöbabənzər şızont

B) Morulada 18 merozoid olması

C) Hər biri

D) Dairəvi qamontlar

E) Qan preparatında parazit bir mərhələdə olması


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
772) Üçgünlük malyariya xəstəliyinin üzüyəbənzər törədicisi eritrositin hansı hissəsini tutur?

A) 1/4


B) 1/5

C) 2/4


D) 1/2 -1/3

E) 2/3
Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.


773) Tropik malyariyanın törədicisinin qametositlərinin aşkar olunması nəyi

göstərir?

A) Kliniki yaxşılaşmanın yaxınlığını

B) Xəstəliyin müddətini

C) Gedişatın ağırlığını

D) Immunitetin vəziyyətini

E) Xüsusi əhəmiyyət yoxdur


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
774) Tropik malyariya törədiçisi ilə zədələnmiş eritrositin azurofil elementləri necə adlanır?

A) Pigment

B) Cems dənələri

C) Lentvari trofozoidlər

D) Maurer xalları

E) Şüfner dənələri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
775) P.ovale ilə zədələnmiş eritrositin azurofil elementləri necə adlanır?

A) Lentvarı trafozoidlər

B) Piqment

C) Cems dənələri

D) Şüfner dənələri

E) Maurer xalları


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
776) “Qalın” damla preparatında eritrositlərin kölgələri saxlanılıb. 12-nüvəli merulyasiya şizontlarına rast gəlirik. Hansı növ plazmodiyalar aşkar olunub?

A) P.malariae

B) Hər biri

C) P.ovale

D) P.vivax

E) P.falciparum


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
777) Tropik malyariya zamanı xəstəliyin uzun müddətli gedişatı haqqında nəyin tapılması xəbər verir?

A) Üzüyəbənzər formaların

B) Merozoidlərin

C) Heç biri

D) Hər biri

E) Qamontların


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
778) Tropik malyariya zamanı xəstənin qanında törədicilər tapılıb. Onlar eritrositar şızoqoniyanın hansı mərhələsində ola bilərlər?

A) Lentşəkilli şizont

B) Üzüyəbənzər və qamontlar

C) Amöbabənzər

D) Hər biri

E) Yetişmiş şizontlar


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
779) Qanın nazik yaxmasında malyariya xəstəliyinin törədiciləri aşkar olunub. Zədələnmiş eritrositlər böyüməyib. Onların içində lentşəkilli şızontlar aşkar olunub. Hansı növ plazmodiyalar tapılıb?

A) Hər birinə aid

B) P.ovale

C) P.vivax

D) P.falsiparum

E) P.malariae


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
780) Malyariya xəstəliyi olan xəstədən 10-cu günündə qanın qalın damlası götürülüb. Görmə sahəsində halqavari trofozoitlər müəyyən edilir. Parazitin hansı növündən şübhələnmək olar?

A) P.ovale

B) P.vivax

C) P.falciparum

D) P.malariae

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
781) Tropik malyariyanın adi gedişat müddəti (müalicəsiz və reinfeksiyasız) nə qədərdir?

A) Altı ay

B) İki il

C) Üc il


D) Bir il

E) 1,5 il


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
782) Qanın preparatında 12-dən az nüvəli merulyasiya olunan şizont aşkar olunub. Zədələnmiş eritrositin ölçüləri dəyişməyib. Hansı növ malyariya xəstəliyindən şubhələnmək olar?

A) Üçgünlük

B) Hər biri

C) Tropik

D) Dördgünlük

E) Ovale
Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.


783) Tropik malyariya törədicisinin qametositlərinə hansı əlamət xass olmur?

A) Eritrositlərdən kənarda yerləşir

B) Diaqnostik əhəmiyyəti var

C) Aypara formasındadırlar

D) Xəstəliyin 10-12 gündə periferik qanda əmələ gəlirlər

E) Bir neçə həftə ərzində periferik qanda tapılır


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000
784) Sonraki saxlanma üçün malyariyaya müayinəsindən sonra qan damlası olan şüşələrin silinməsində nədən istifadə olunur?

A) İmmersion yağdan

B) Etil spirtindən

C) Ksiloldan

D) Qaynar su və detergentdən

E) Qaynar sudan


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с
785) İbtidailərin vegetativ formalarını tapmaq üçün yığılmış material defekasiya momentindən neçə müddət sonra müayinə olunmalıdır?

A) Ertəsi gün

B) 30 dəqiqəyə qədər

C) 6-12 saatdan sonra

D) Hər bir vaxtda

E) 2-3 saatdan sonra


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.

786) İbtidailərin vegetativ formalarını və onların sistalarını nəcisdə aşkar etmək üçün hansı preparat müayinə olunur?

A) Nativ və Lyüqol məhlulu ilə preparat

B) Qaydenqayn üsulu ilə rənglənən preparat

C) Nativ preparat

D) Lyüqol məhlulu ilə preparat

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
787) Bağırsaq amöbiazının diaqnostikasında əsas üsul hansıdır?

A) Hər biri

B) Koproloji

C) Allerqik sınaq

D) Koprokultura

E) Seroloji


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
788) Hansı ibtidailər sista əmələ gətirmirlər?

A) Endolimax

B) Lyambliya

C) Entoameba

D) Trixomonas

E) Xilomastics


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
789) Uşaqlarda daha çox hansı bağırsaq ibtidailəri müşahidə olunur?

A) İzosporlar

B) Kriptospiralar

C) Balantidilər

D) Amöblar

E) Lyambliyalar


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
790) Bağırsaq ibtidailərinin vegetativ formaları hansı nəcisdə aşkar olunur?

A) Hər bir konsistensiyalı

B) Duru

C) Heç birindəD) Hər birində

E) Formalaşmış


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
791) E.histolyticanın toxuma forması nədə aşkar olunur?

A) Formalaşmış nəcisdə

B) İmalədən sonraki formalaşmış nəcisdə

C) İmalədən sonraki duru nəcisdə

D) Hər birində

E) Düz bağırsaqdan selikli –qanlı ifrazatlarda


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
792) E.histolyticanın yetişmiş sistası üçün nə xasdır?

A) 8 nüvə

B) 1 nüvə

C) 16 nüvə

D) 2 nüvə

E) 4 nüvə


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
793) E.histolyticanın vegetativ mərhələsinə nə xasdır?

A) Titrəyişli hərəkət

B) Hərəkətsizlik

C) Hər biri

D) Aktiv hərəkət

E) Ləng (az nəzərə çarpan hərəkət)


Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с.
794) Kəskin bağırsaq amöbiazına şübhə olduqda nəcis ifraz olduqdan sonra nə vaxt müayinə olunmalıdır?

A) 1 gündən çox olmadan

B) 2 saatdan çox olmadan

C) Soyuducuda saxlayanda hər zaman

D) Təcili

E) 6 saatdan çox olmadan


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
795) Kəskin bağırsaq amöbiaz diaqnozu dizenteriya amöbların hansı formalarının tapılmasına görə qoyulur?

A) Mənfəzli formalar və sistalar

B) Mənfəzli formalar

C) Sistalar

D) Hematofaqlar

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
796) Bağırsaq amöbiazının mikroskopik mənzərəsinə nə xas deyil?

A) Bütün görmə sahələri eritrositlərlə örtülüb

B) Şarko-Leyden kristalları

C) Az miqdarda leykositlər və makrofaqlar

D) Bütün görmə sahələri leykositlərlə örtülüb

E) E.Histolytica hematofaqları


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
797) İnsanın bağırsağında rast gəlinən amöblardan hansı patogendir?

A) E.histolytica

B) E.nana

C) E.hartmanni

D) Yodamöb bütçili

E) E.coli


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
798) Rənglənmiş preparatda E.histolytica-nın yetişmiş sistalarının əsas əlaməti nədir?

A) Rəngi


B) Qişanın xarakteri

C) Nüvələrin sayı

D) Sitoplazmanın xarakteri

E) Udulmuş eritrositlər


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
799) Kəskin bağırsaq amöbiozunun diaqnostikası üçün əsas şərt hansıdır?

A) Nəcisin konservanta qoyulması

B) Müayinədən əvvəl nəcisin qızdırılması

C) Təzə ifraz olunan nəcisin müayinəsi

D) Nəcisin tez soyudulması

E) Nəcisin sentrifuqalanması


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
800) Dizenteriya amöbunun sistasına hansı əlamət xas deyil?

A) Yetişmiş sistada 4 nüvə

B) Ikikonturlu gişa

C) Sitoplazmanın ekto-və endoplazmaya bölünməsi

D) Dairəvi və oval forması

E) 12-14 mkm ölçüsü


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
801) Amöbiazlı xəstələrin qanlı-selikli ifrazatında nə tapmaq olur?

A) Sporları

B) Hematofaqları

C) Polifaqları

D) Heç birini

E) Sistaları


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
802) Duodenal möhtəviyyatda qamçılıların veqetativ formaları hansılar ola bilər?

A) Trichomonas

B) Hər biri düzdür

C) Chylomastiks

D) Heç biri düz deyil

E) Lyambliya


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
803) Hansı əlamət lyambliyanın vegetativ formasına xas deyil?

A) Eritrositlərin udulması

B) Şaquli səthi nazik bağırsağın mikroxovlarına birləşir

C) Armudvari forma

D) 4 cüt qamçılar

E) 2 nüvə


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
804) Lyambliozun diaqnostikasında hansı üsul istifadə olunmur?

A) Formalin-efir

B) Heç biri

C) Perianal qaşıntı

D) Nativ yaxma

E) Lyüqolla yaxma


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
805) Balantidiylərin sistaları üçün nə xassdir?

A) 8 nüvə

B) Sıx ikikonturlu qişa

C) 50-70 mkm ölçü

D) Içərisində qarmaqlar

E) Vakuollu sitoplazma


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
806) Balantidiylərin trofozoidləri üçün nə xas deyil?

A) Sitoplazmada çoxlu udulmuş eritrositlər

B) Sitoplazmada makro- və mikro nukleuslar

C) Şiş ucunda sitostom

D) Kiprikli pellikula ilə örtülməsi

E) Oval forma


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
807) Ən böyük ölçülü sistalar hansı ibtidaiyə məxsusdur?

A) Balantidiyə

B) Lyambliyaya

C) E.nana

D) E.coli

E) E.histolytica


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
808) Visseral leyşmaniozun diaqnostikasında hansı orqanın punktatı müayinə olunur?

A) Oynaqlar

B) Sümük iliyi və dalaq

C) Qara ciyər

D) Ağciyər

E) Limfa düyünləri


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
809) Dəri leyşmaniozunun diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı müayinə materialı istifadə olunur?

A) Limfa düyünün punktatı

B) Yaranın ətrafından götürülən qaşıntı

C) Sümük iliyin punktatı

D) Dalaq punktatı

E) Qan yaxması


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
810) Visseral leyşmaniozun diaqnostikası ücün nəyin punktatı müayinə olunur?

A) Qara ciyər

B) Dalaq və sümük iliyi

C) Limfa düyünləri

D) Oynaqlar

E) Ağciyərlər


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
811) Sadə üsullarla boyanmış qadın yaxmalarında Trixomonadanı hansı elementlərlə səhv salmaq olar?

A) Epitel hüceyrələrlə

B) Leykositlərlə

C) Heç birini

D) Hər birini

E) Kandidalarla


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
812) Balantidiyin laborator diaqnostikasında hansı material müayinə olunur?

A) Qan


B) Hər biri

C) Bəlğəm

D) Sidik

E) Nəcis
Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991


813) Balantidiozun təsdiqlənməsi üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Flotasiya

B) Hər biri

C) Perianal qaşıntı

D) Nativ yaxma

E) Berman


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
814) Qanın qalın damlasının özü-özünü fiksasiya etməsinin səbəbi nədir?

A) Toz


B) Vibrasiya

C) Artıq quruma

D) Soyuq

E) İsti
Ədəbiyyat: Микроскопическая диагностика малярии. ВОЗ, Копенгаген, 2000, 87 с


815) Visseral leyşmaniozun törədiciləri hansı hüceyrələrı zədələyir?

A) Leykositləri

B) Eritrositləri

C) Heç birini

D) Trombositləri

E) Makrofaqları


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
816) Toksoplazmoz hansı üsulla aşkar olunur?

A) Perianal qaşıntı

B) Koproloji

C) Seroloji

D) Allergik

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
817) İzosporozun parazitoloji diaqnostikasında hansı material müayinə olunur?

A) Nəcis


B) Qan

C) Hər biri

D) Limfa düyunlərinin punktatı

E) Duodenal möhtəviyyat


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
818) Pnevmosistozun dəqiq diaqnozu hansı üsulla qoyulur?

A) Bioproba

B) Allerqoloji

C) Parazitiloji

D) Kultural

E) Seroloji


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
819) Hansı xəstəliyin diaqnostikasında limfa düyünlərinin punktatını və onurğa beyni mayesini müayinə edirlər?

A) Visseral leyşmanioz

B) Malyariyanın

C) Afrika tripanosomozunun

D) Ilkin amöblu meninqoensefalitin

E) Toksoplazmozun


Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология, Москва, 1991
820) Təzə ifraz olunmuş nəcisdən hazırlanmış nativ preparatda parazitlər aşkar olunub.

Onların T.Hominis olmasını nə təsdiq edir?

A) Oval forma

B) Hər biri

C) 3-5 qılcıqların mərkəzdə yerləşməsi

D) Dalğavari hərəkət

E) İrəli titrəyişli aktiv hərəkət


Ədəbiyyat: Соринсон С.Н. Гельминтозы, Н.Новгород, 1983
821) Fillyariodozları nədə aşkar edirlər?

A) Sümük iliyində

B) Bəlğəmdə

C) Nəcisdə

D) Qanın “qalın damlasında”

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
822) Duodenal möhtəviyyatın müayinəsi zamanı hansı helmintlərin yumurtaları tapılır?

A) Hər birinin

B) Apistorx

C) Fassiola

D) Klonorx

E) Dikroseliy


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
823) Sidiyin çöküntüsündə hansı helmintin yumurtaları aşkar olunur?

A) Askaridanın

B) Metaqonimin

C) Sidik-cinsiyyət şıstosomanın

D) Bizquyruğun

E) Onxoserkin


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
824) Palıd rəngdə qişası olub, müxtəlif ölçüdə və formada (armudvarı, uçbucaq şəklində, ayaqqabıya bənzər, qeyri-düzgün formalı) helmint yumurtaları aşkar olunub. Bunlar aşağıdakılardan hansı helmintə xasdır?

A) Askaridanın

B) Hər birinin

C) Ankilostomanın

D) Tükbaşın

E) Bizquyruğun


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
825) Nəcisdə lumuyabənzər formalı, hər iki qütbündə «tıxaclar» olan, sarımtıl-palıd rəngli yumurtalar aşkar edilmişdir. Bu hansı helmintin yumurtalarıdır?

A) Askaridanın

B) Bizquyruğun

C) Ankilostomanın

D) Tükbaşın

E) Hər biri düzdür


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
826) Enterobioz hansı üsulla aşkar olunur?

A) Perianal qaşıntı

B) Heç biri

C) Füllüborn

D) Berman

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
827) Xarici mühitin amillərinə hansı helmintin yumurtaları daha davamlıdır?

A) Ankilostomanın

B) Heç birinin

C) Trixostrongilitin

D) Cirtdan soliterin

E) Askaridanın


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
828) Nəcisin hansı komponentləri S.Stercoralis sürfələrinə bənzəyir?

A) Bitki tükçükləri

B) Nişasta qranulları

C) Bitki liflərin fraqmentləri

D) Göbələk sporları

E) Həzm olunmuş əzələ lifləri


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
829) Nəcisin hansı komponentləri opistorxun yümurtalarına bənzəyir?

A) Göbələk sporları

B) Bitki liflərin fraqmentləri

C) Nişasta qranulları

D) Bitki tükçükləri

E) Həzm olunmuş əzələ lifləri


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
830) Ən böyuk ölçülü yumurtalar hansı aşağıdakılardan hansına məxsusdur?

A) Fassiolaya

B) Tükbaşa

C) Askaridaya

D) Bizquyruğa

E) Opistorxa


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
831) Ən kiçik ölçülü yumurtalar aşağıdakılardan hansına məxsusdur?

A) Ankilostomaya

B) Opistorxa

C) Enli lent qurdunda

D) Toksokaraya

E) Askaridaya


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
832) Nəcisin mikroskopik müayinəsi zamanı askaridanın yumurtalarının hansı növləri aşkar olunur?

A) Mayalanmamış

B) Mayalanmış

C) Zülal qişası ilə

D) Zülal qişası olmayan

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
833) İnsanın nəcisində hansı helmintin yumurtalarını aşkar etmək olmur?

A) Enli lent qurdun

B) Opistorxun

C) Toksokaranın

D) Nekatorun

E) Kiçik lent qurdun


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
834) Laboratoriyada rezin əlcəklərlə işləmədikdə hansı helmintozla dəridən yoluxmaq olar?

A) Şistosomozla

B) Askaridozlar

C) Enterobiozla

D) Stronqiloidozla

E) Trixosefalyozla


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
835) Sidiyin müayinəsi zamanı terminal tikanı olan iri helmint yumurtaları aşkar olunub. Bunlar hansı helmintə xasdır?

A) Ankilostomaya

B) Tükbaşa

C) Bizguyruğa

D) Sidik-cinsiyyət şistomasına

E) Askaridaya


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997, 195 s
836) Xəstənin nəcisində helmintin hissəsi tapılıb, onun uzunluğu enindən çoxdur. Içərisində şaxələnmiş balalıq yerləşir (şaxələnməsi 30 çatır). Bu hansı helmintdir?

A) Öküz soliter

B) Donuz soliter

C) Cırtdan soliter

D) Exinokokk

E) Enli lent qurdu


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
837) Askaridanın mayalanmış yumurtasının mayalanmamışdan əsas morfoloji fərgi nədir?

A) Daxili möhtəviyyat

B) Qişanın xarakteri

C) Rəng


D) Ölçü

E) Forma
Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s


838) Hansı helmintoz koproloji müayinə üsulları ilə aşkar olunmur?

A) Metaqonimoz

B) Ankilostomidoz

C) Trixinelyoz

D) Trixostongilidoz

E) Askaridoz


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
839) Aşağıdakılardan hansı helmintoz ödün müayinəsi ilə təyin olunmur?

A) Opistorxoz

B) Dikroselioz

C) Strongiloidoz

D) Metaqonimoz

E) Fassiolyoz


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
840) Berman üsulundan istifadə etdikdə strongilidin hansı xassəsi vacibdir?

A) Xemotaksis

B) Seçici boya

C) Termotaksis

D) Xarici mühitdə davamlılıq

E) Fototaksis


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
841) Sorğu üsulu ilə aşkar oluna bilən helmintoz hansıdır?

A) Klonorxoz

B) Opistorxoz

C) Teniarinxoz

D) Askaridoz

E) Şiştosomoz


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
842) Aşağıdakı helmintlərdən hansı nematodlara aid olmur?

A) Askarida

B) Klonorx

C) Rişta


D) Tükbaş

E) Bizquyruq


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
843) Aşağıdakı helmintlərdən hansı təmas yolu ilə yoluxur?

A) Tükbaş

B) Askarida

C) Hər biri

D) Paraqonim

E) H.nana


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s
844) Perianal qaşıntı hansı helmintozun diaqnostikasında ikinci dərəcəli üsul kimi istifadə olunur?

A) Teniarinxozun

B) Strongiloidozun

C) Askaridozun

D) Opistorxozun

E) Nanofiyetozun


Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları, Bakı, 1997. 156 s

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə