Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Böyüklərin qanında immunoqlobulinlərin miqdarı hansı azalan ardıcıllıqdadır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə14/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

919) Böyüklərin qanında immunoqlobulinlərin miqdarı hansı azalan ardıcıllıqdadır?

A) İgG>İgA> İgM >İgD >İgE

B) İgA>İgG>İgM>İgE>İgD

C) İgM >İgG >İgD >İgA

D) İgA> İgC >İgD>İgM >İgE

E) İgG>İgA>İgE>İgM>İgD


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
920) İgM anticisimlərinə nə xasdır?

A) Sadalananlar hamısı düzdür

B) Komplement birləşdirir

C) Antibakterial xassəyə malikdir

D) Heç bir cavab düz deyil

E) Ilkin immun cavabda iştirak edirlər


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
921) İgG anticisimlərinə nə xasdır?

A) Heç bir cavab düz deyil

B) Komplementi birləşdirir

C) Faqosit hüceyrələri ilə birləşir

D) Bütün sadalananlar düzdür

E) Plasentadan keçir


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
922) İgA anticisimlərinə nə xasdır?

A) Antibakterial və antivirus xassələrə malikdir

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Tənəffüs və həzm sistemlərində immun cavabı təyin edir

D) Sekretor fraqmentlə kompleks yaradır

E) Dimer molekulları əmələ gətirir


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
923) Paraproteinlər nədir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) M – proteinlər

C) Şiş plazmatik hüceyrələrinin klonundan sintez olunan struktur homogen immunoqlobulin

D) Monoklonal immunoqlobulinlər

E) Miyelom zülal


Ədəbiyyat: Соколова Е.Ж. Клиническая иммунология. Москва, 1998
924) İnsanın toxuma uyğunsuzluğu kompleksinin MHC antigenləri necə qeyd olunur?

A) HLA


B) Rh-

C) H – 2


D) A,B,O

E) Rh+
Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999


925) Faqositozun defektləri zamanı ən çox rast gəlinən infeksiyalar hansılardır?

A) Bakterial

B) Parazitar

C) Göbələk

D) Virus

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
926) Virus və göbələk infeksiyalarına qarşı yüksək həssaslığa malik olan immun defesitli vəziyyətlər zaman sistemin əsas defekti nəyin funksiyasının pozulması ilə təyin olunur?

A) B – limfositlərin

B) Heç bir cavab düz deyil

C) T – limfositlərin

D) Komplement sisteminin

E) Neytrofillərin


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
927) Qanda alfa – fetoproteinin (AFP) miqdarının artması hansı növ şişlər zamanı qeyd olunur?

A) Qara ciyər şişi

B) Heç biri düz deyil

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Hamiləlik

E) Qara ciyər sirrozu


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
928) Т- limfositlərin əsas markerləri hansılardır?

A) CД 7


B) CД 3

C) CД 5


D) CД 2

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
929) Hansı hallarda xorionik qonadrotropinin (XQ) təyini məqsədəuyğun sayılır?

A) Xayaların şişi

B) Erkən dövr hamiləliyin diaqnostikası

C) Hamısı düzdür

D) Uşaqlığın şişləri

E) Trofoblast şişləri


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
930) T – hüceyrəli immun çatmamazlığının formalaşması ilə müşayət olunan infeksiya hansidir?

A) Skarlatina

B) Göy öskürək

C) Qrip


D) QİÇS

E) Qızılca


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
931) İİÇV hansı fəsiləyə aiddir?

A) Heç biri düz deyil

B) Retroviruslar, lentiviruslar fəsiləsi

C) Retroviruslar (Retroviridae), retroviruslar tipi

D) Retroviruslar (Retroviridae), onkoviruslar fəsilaltı

E) Paramikroviruslar (Paramyxoroviridae), PC – virus cinsi


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
932) Böyüklərdə İİÇV infeksiyası ilə yoluxma yolları hansılardır?

A) Cinsi əlaqə zamanı

B) Transplasentar

C) Parenteral yeridilən qanla

D) Zədələnmiş dəri və selikli qişalardan

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
933) İİÇV infeksiyasının anadan uşağa keçmə yollarından hansı düzdür?

A) Əmizdirmə zamanı

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Transplasentar və doğuş zamanı

D) Fekal – oral yolla

E) Hava – damcı yolu ilə


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
934) İİÇV üçün hədəf hüceyrələr hansılardaır?

A) Heç bir cavab düz deyil

B) Sinir hüceyrələri

C) Hamısı

D) Makrofaqlar

E) CDA + limfositlər


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
935) Hədəf hüceyrələri üzərində olan İİÇV üçün reseptorlar hansılardır?

A) CD 8


B) CD 4

C) İgG


D) CD 3

E) CD 11
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007


936) T-helper limfositlərinin markerləri hansılardır?

A) CD3


B) Bütün sadalananlar

C) CD4


D) Antigenlərə və T-hüceyrəli mitogenlərə reseptorlar

E) Heç bir cavab düz deyil


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
937) Müayinə materialında İİÇV – nu aşkar etmək üçün istifadə edilən üsul hansıdır?

A) Sadalananlar hamısı

B) Heç biri düz deyil

C) Kultural

D) Polimeraz zəncirvari reaksiya (PZR)

E) İFA
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007


938) QİÇS seroneqativ dövründə virus PZR – in köməyi ilə harada təyin olunur?

A) Sidikdə

B) Limfositlərdə

C) Immun komplekslərində

D) Qan serumunda

E) Anticisimlərdə


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
939) Autoimmun tireoiditin (Xaşimota xəstəliyi) immunodiaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Qanda tireoqlobulin və qalxanvarı vəzin peroksidazasına olan anticisimlərin tapılmasına

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Qanda antinuklear amilin aşkarlanmasına

D) Biopsiya zamanı qalxanvari vəzin limfa – monositar infiltrasiyasının aşkar edilməsinə

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
940) Çoxsaylı miyeloma üçün nə xasdır?

A) Yüksək EÇS

B) Normal immunoqlobulinlərin konsentrasiyasının aşağı düşməsi

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Bens – Cons zülalı

E) M – qradiyent


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
941) T-helperlər yad antigeni harada tanıyır?

A) Makrofaqlarda

B) Orqanizmin hər hansı öz hüceyrəsində

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Leykositlərdə

E) Hüceyrələrin membrasında, HLA vasitəsi ilə


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
942) Virus A hepatiti hansı yolla keçir?

A) Anadan uşağa

B) Cinsi əlaqə zamanı

C) Fekal – oral yolla

D) Hemotransfuziyalar zamanı

E) Heç bir yolla


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
943) Virus B hepatiti hansı yolla keçmir?

A) Cinsi əlaqə zamanı

B) Heç bir yolla

C) Anadan uşağa

D) Fekal – oral yolla

E) Hemotransfuziyalar zamanı


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
944) Virus C hepatiti hansı yolla keçmir?

A) Anadan uşağa

B) Fekal – oral yolla

C) Cinsi əlaqə zamanı

D) Hemotransfuziyalar zamanı

E) Qan preparatları ilə


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
945) Virus D hepatiti hansı yolla keçmir?

A) Fekal – oral yolla

B) Cinsi əlaqə zamanı

C) Hemotransfuziyalar zamanı

D) Qan preparatları ilə

E) Anadan uşağa


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
946) Virus E hepatiti hansı yolla keçir?

A) Fekal – oral yolla

B) Cinsi əlaqə zamanı

C) Anadan uşağa

D) Hemotransfuziyalar zamanı

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
947) Viruslu A hepatitin diaqnostikası zamanı qanda nə aşkar olunur?

A) Virusun nuklein turşusu

B) ALT və AST fermentlərinin səviyyəsinun artması

C) Virusun antigeni

D) Virus antigenlərinə olan anticismlər

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Karaulov A.V. Klinik immunologiya, Moskva, 1999
948) Kəskin A hepatitinin laborator göstəriciləri hansılardır?

A) Anti - HBs Ag

B) Ag – HBe

C) Anti – HAV, Anti – HAV İgM

D) HD AG

E) HA Ag
Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999


949) B-limfositlərinin bəzi markerləri hansılardır?

A) CD 20


B) C3b komplementinin komponentinə olan reseptorlar

C) Antigenlərin səthi immunoqlobulin reseptorları

D) CD 19

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
950) Hüceyrə immun cavabının əsas tənzimləyiciləri olan sitokinlər hansılardır?

A) Qamma interferon

B) Interleykin-12

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Interleykin-2

E) Alfa interferon


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
951) Dölün infeksiyadan müdafiəsində hansı immunoqlobulinlər iştrak edir?

A) İg M, İg G

B) İg M

C) İg G


D) İg E

E) İg A
Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999


952) Təcili tipli hiperhəssaslıq reaksiyasına hansı reaksiya aiddir?

A) Heç biri düz deyil

B) Anafilaktik

C) Sitotolitik

D) Qranulen əmələ gəlməsi

E) Immunokompetent


Ədəbiyyat: Karaulov A.V. Klinik immunologiya, Moskva, 1999
953) Ləng tipli hiperhəssaslığa verilənlərdən hansı reaksiya aid deyil?

A) Immunokompetent

B) Heç biri düz deyil

C) Sitolitik

D) Anafilaktik

E) Qranulen əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
954) Bens – Cons proteinuriyası nə zaman qeyd olunmur?

A) Xroniki mieloleykoz zamanı

B) Mielom xəstəliyi zamanı

C) Valdenstrem makroqlobulinemiya zamanı

D) Bədxassəli limfomalarda

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
955) Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinin əsas səbəbi hansı anticismlərdir?

A) Hər biri düzgündür

B) Heç biri düz deyil

C) ABO sistemi antigenlərinə

D) Rezus – sistemi antigenlərinə

E) M, Daffi, Kell antigenlərinə


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
956) Qan qrupunun təyini əsasını hansı reaksiya təşkil edir?

A) Hər biri düzgündür

B) Presipitasiya

C) Immunodiffuziya

D) Aqreqasiya

E) Aqlüsinasiya


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
957) Qan qrupunu təyin edərkən hansi şərtə əməl olunmur?

A) Qan və standart serum damcılarının nisbəti

B) Hemolizsiz qanın istifadəsi

C) Müayinə keçirilən yerin sirkələnməsi

D) Hərarət

E) Aşağı titrli standart serumun istifadəsi


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
958) Qan qrupunu standart eritrositlərə görə nə zaman təyin etmək olmaz?

A) Hamilə qadına

B) Yenidoğulmuşa

C) Gənc oğlana

D) Yetkin kişiyə

E) Yeniyetməyə


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
959) Humoral immun cavabın əsas sitokin-tənzimləyciləri hansılardır?

A) Interleykin-10

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Interleykin-4

D) Interleykin-6

E) Interleykin-5


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
960) Rezusun təyini əsasını hansı reaksiya təşkil edir?

A) Opsonizasiya

B) Aqreqasiya

C) Presipitasiya

D) Aqlüsinasiya

E) Immunodiffuziya


Ədəbiyyat: Xigins K. Klinik laborator analizlərin açıqlanması. Moskva, 2004
961) Eritrositar antigenləri aşkar etmək üçün nədən istifadə olunur?

A) Rezus – mənfi eritrositlər

B) Rezus – müsbət eritrositlər

C) D, C, E antigenləri ilə eritrositlər

D) Qanköçürmə stansiyalarında hazırlanan standart eritrositlər

E) Müayinə edilən qanın öz eritrositləri


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
962) Qanın qrupunu və rezusunu müayinə etmək üçün nə götürülmür?

A) Serum


B) Eritrosit kütləsi

C) Stabilizatorsuz

D) Bütün cavablar düzdür

E) Natrium sitratla stabilləşən


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
963) Qan qrupunu təyin edərkən aqlüsinasiyanın baş verməməsinin səbəbində nə durur?

A) Eritrositlərin hemolizi

B) Heç bir cavab düz deyil

C) Standart serumun yüksək titri

D) Bədənin yüksək hərarəti

E) Eritrositlərin yüksək aqlüsinasiyası


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
964) Komplement sistemi üçün nə xasdır?

A) Komplementin komponentləri qara ciyərdə sintez olunurlar

B) Antigen – anticism kompleksi ilə aktivləşir

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Aktiv komplement virus və bakteriyaları lizis etməyə qadirdir

E) Komplement 20-dən çox immunoloji cəhətdən müxtəlif zülallardan ibarətdir


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
965) Xəstədə rezus D olduqda qanköçürmə zamanı nə etmək lazımdır?

A) Heç biri

B) Rezus – mənfi qan köçürmək

C) Fərdi donor seçmək

D) Plazma köçürmək

E) Rezus – müsbət qan köçürmək


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
966) Antieritrositar anticismləri təyin etmək hansı halda zəruridir?

A) Yalnız qadınlarda

B) Rezus – mənfi xəstələrdə

C) Yalnız hamilə qadınlarda

D) Bütün xəstələrdə, Rh amildən asılı olmayaraq

E) Rezus – müsbət xəstələrdə


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
967) Alloimmun antieritrositar anticismləri olan xəstələrə nə köçürülməlidir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) O(I)ab qruplu qan

C) Rezus – mənfi qan

D) Oab qrupun plazması

E) Fərdi donor qanı


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
968) AB(IV) qan qruplu xəstəyə hansı qrupdan qan köçürülür?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) O(I) qruplu qan

C) B(III) qrupun eritrosit kütləsi

D) AB(IV) qruplu qan

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
969) Donor və resipiyentin qanının uyğunluğa görə müsbət sınaq zamanı hansı

qanın köçürülməsi düzgün sayılır?

A) Heç biri düz deyil

B) O(I) qruplu qan

C) Fərdi donorun qanı

D) Sınağın nəticəsini nəzərə almayaraq donor qanı

E) Rezus – mənfi qan


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
970) A(II) qan qrupu olan xəstəyə təcili olaraq nə köçürmək olar?

A) A(II) qrupun eritrositar kütləsi

B) A(II) qruplu qan

C) O(I) qruplu qan

D) O(I) qrupun eritrositar kütləsi

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
971) Qan köçürmədən əvvəl nə etmək zəruridir?

A) Bütün sınaqların keçirilməsi

B) Heç biri düz deyil

C) Xəstənin qan qrupunu təyin etmək

D) Donorun və xəstənin qanının uyğunluğunu yoxlamaq

E) Donorun qan qrupunu təyin etmək


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
972) Donorun və xəstənin qanında antirezus – anticismlərinin təyin edilməsi üçün

nə lazımdır?

A) Xəstənin və donorun eritrositləri

B) Qanköçürmə stansiyalarında hazırlanan standart eritrositlər

C) O(I) qrupun hər hansı bir eritrositləri

D) O(I) qrupun bir neçə nümunəsindən olan eritrositlər

E) Hamısı doğrudur


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
973) Immunoqlobulinlərin hansı hissəsi antigenlə reaksiyaya girir?

A) Fc-fraqment

B) Antigendən asılı olaraq müxtəlif fraqmentlər

C) Heç biri düz deyil

D) Fab-fraqment

E) Fc-fraqment və Fab-fraqment


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
974) Laboratoriyada qan qruplarını təyin etmək üçün nə lazımdır?

A) Xəstənin serumu

B) Bütün sınaqların keçirilməsi

C) Anti –A və anti – B soliklonları

D) O(I), A(II), B(III) qruplarının standart eritrositləri

E) Xəstənin eritrositləri


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
975) Qonokoklar neytrofillərdə yaşama qabiliyyətini nəyə mane olaraq saxlayır?

A) Oksigendən asılı metabolizmə

B) Xemotoksisə

C) Heç biri

D) Oksigendən asılı olmayan metabolizmə

E) Faqosomun əmələ gəlməsinə


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
976) Neytrofillərin hansı sekresiya məhsulları toxumalarda destruksiya törədir?

A) Heç biri düz deyil

B) Araxidon turşusunun metabolizm məhsulları

C) Bütün sadalananlar

D) Oksigenin toksiki metabolitləri

E) Qranulaların fermentləri


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
977) Neytropeniya zamanı dövr edən hüçeyrələrin hamısı nədən formalaşır?

A) Bütün saydıqlarınız doğru deyildir

B) Heç biri

C) Toxumalardan neytrofillərin çıxması hesabına

D) Sümük iliyindən hüçeyrələrin çıxması və divaryanı neytrofillərin hamısının mobilizasiyası hesabına

E) Bütün saydıqlarınız doğrudur


Ədəbiyyat: Лебедев К.А., Понякина Ж.Д. Иммунограмма в клинической практике, Моск-ва 1990
978) Periferik limfoid orqanlarda B – hüceyrələrin hansı differensiasiyası baş verir?

A) Hüceyrələrin differensasiyası baş vermir

B) Antigenasılı olmayan

C) Antigenasılı

D) Antigenasılı və antigenasılı olmayan

E) Heç biri düzgün deyil


Ədəbiyyat: Лебедев К.А., Понякина Ж.Д. Иммунограмма в клинической практике, Моск
979) Aşağıda verilmiş proseslərdən hansının patogenezi əsasında iltihabönü sitokinlərin artıq mıqdarda əmələ gəlməsi durur?

A) Bütün saydıqlarımız proseslərin

B) Autoimmun xəstəliklərinin

C) Fibrozla nəticələnən xroniki iltihabi proseslərin

D) Septik şokun

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
980) Yenidoğulmuşlarda daha tez hansi immunoqlobulin formalaşır?

A) Heç biri düz deyil

B) İgG və İgM

C) İgG və İgA

D) İgA

E) İgG,İgM və İgA


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
981) İmmun sistemin antigen təqdim edən hüceyrələrinə nə aid deyil?

A) B – limfositlər

B) Makrofaqlar

C) Dendrit hüceyrələri

D) T – limfositlər

E) Monositlər


Ədəbiyyat: Лебедев К.А., Понякина Ж.Д. Иммунограмма в клинической практике, Моск
982) Makrofaqların antibakterial aktivliyi nədən asılıdır?

A) Heç biri düz deyil

B) Superoksid radikalların məhsullarından

C) NO (azot oksidi) məhsullarından

D) Hamısı düzdür

E) Lizosomun faqosomlarla birləşməsindən


Ədəbiyyat: Лебедев К.А., Понякина Ж.Д. Иммунограмма в клинической практике, Моск
983) Faqositlərin hüceyrədaxili mikrobiosidliyini xarakterizə etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Xemilüminessensiya metodu, NST – testindən

B) Miqrasiyanın tormozlanması testindən

C) Heç biri düz deyil

D) Xemotaksis testindən

E) Lateks hissəciklərinin faqositozundan


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
984) İmmunitetin T-bölməsinin qiymətləndirilməsinin kəmiyyət üsulları hansılardır?

A) Heç biri

B) E-RƏH

C) Lizosim

D) LBTR – FQA

E) M-RƏH
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007


985) İmmunitetin T-bölməsinin qiymətləndirilməsinin keyfiyyət üsulları hansılardır?

A) Anticisimlər

B) LBTR – LPS

C) LBTR – RVM

D) Heç biri

E) Dəri sınaqları


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
986) İmmunitetin B-bölməsinin qiymətləndirilməsinin kəmiyyət üsulları hansılardır?

A) M-RƏH


B) Heç biri

C) E-RƏH


D) LBTR – LPS

E) LBTR – RVM


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007
987) İmmunitetin B-bölməsinin qiymətləndirilməsinin keyfiyyət üsulları hansılardır?

A) Əsas qrup İg

B) E-RƏH

C) LBTR – LPS

D) Heç biri

E) M-RƏH
Ədəbiyyat: Əyyubova A.A., Nəsrullayeva G.M. Klinik immunologiya, Bakı, 2007


988) Faqositlərin udma funksiyasının təyini üsulları hansılardır?

A) LBTR – LPS

B) Heç biri

C) E-RƏH


D) LBTR – FQA

E) Faqosit göstəricisi


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
989) Hüceyrələrin metabolik aktivliyinin təyini üsulları hansılardır?

A) Dəri sınaqları

B) Lizosim

C) LBTR – LPS

D) Heç biri

E) NST-testi


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
990) Killer hüceyrələri hansılardır?

A) Eritrositlər

B) Heç biri

C) Trombositlər

D) NK- hüceyrələri

E) Tosqun hüceyrələr


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
991) İmmunitetin T-bölməsinin stimulyatorları hansılardır?

A) Miyelopid

B) Prednizolon

C) Heç biri

D) Levamizol

E) Qamma-qlobulinlər


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
992) İmmunitetin B-bölməsinin stimulyatorları hansılardır?

A) T-aktivin

B) Heç biri

C) Miyelopid

D) Hemodez

E) Siklofosfan


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
993) İmmunitetin faqositar bölməsinin stimulyatorları hansılardır?

A) Levamizol

B) Natrium nukleinat

C) Heç biri

D) Siklofosfan

E) Miyelopid


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
994) Vaksinasiyanın aparılmasına əksgöstərişlər hansılardır?

A) Kəskin infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklər

B) Ağır allergik xəstəliklər

C) MSS, qaraciyər, ürək, böyrək xəstəlikləri

D) Bütün sadalananlar

E) Xroniki patoloji proseslərin aktivləşməsi


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
995) İmmun statusu nəyə görə təyin edirlər?

A) Faqositlərin miqdarı və funksional aktivliyi

B) Bütün sadalananlar

C) B-hüceyrələrinin miqdarı və funksional aktivliyi

D) T-hüceyrələrinin miqdarı və funksional aktivliyi

E) Rezistentliyin qeyri-spesifik sisteminin vəziyyəti


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
996) Qeyri-medikamentoz immunokorreksiyaya nə aiddir?

A) Bütün sadalananlar

B) Plazmoferez

C) Enterosorbsiya

D) Hemosorbsiya

E) İmmunosorbsiya


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
997) İmmun göstəricilərin kəmiyyəti nədən asılıdır?

A) Sirkanual ritmlərdən

B) Qan qrupundan

C) Yaşdan

D) Bütün sadalananlardan

E) Sirkad ritmlərdən


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999
998) Fabrisius bursasının insanda analoqu nədir?

A) Apendikulyar çıxıntı

B) Peyer düyünləri

C) Sümük iliyi

D) Bütün sadalananlar

E) Solitar follikullar


Ədəbiyyat: Караулов А.В. Клиническая иммунология, Москва 1999

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə