Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Sərfedilmə koaqulopatiyası nə zaman baş verir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə7/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

402) Sərfedilmə koaqulopatiyası nə zaman baş verir?

A) DDL-sindrom

B) Qlansman trombasteniyası

C) Hemofiliya

D) Villebrand xəstəliyi

E) Xageman xəstəliyi


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
403) Hepatositlərin zədələnməsi üçün nə xasdır?

A) Trombositopeniya

B) II, VII, IX,X amillərin aktivliyinin azalması

C) VIII amilin aktivliyinin azalması

D) Antitrombin III artması

E) Fibrinogenin artması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
404) «K» avitaminozu nə zaman inkişaf etmir ?

A) Yumurtalıqların disfunksiyası

B) Antibiotiklərin peroral qəbulu

C) Disbakterioz

D) Parenximatoz hepatit

E) Obturasion sarılıq


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
405) Sərfedilmə koaqulopatiyanın sərf olunması aşağıdakilardan hansının sərfi ilə müşayiət olunmur?

A) I amil

B) VIII amil

C) Trombositlər

D) V amil

E) Kalsium ionları


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
406) Villebrand xəstəliyi nə ilə əlaqədardır?

A) VIII- V amil antigeninin defekti ilə

B) Trombositlərin qranulalarının defekti ilə

C) VIII-K amilinin defekti ilə

D) Qara ciyər patologiyası ilə

E) Fibrinogenin azalması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
407) Hemofiliya zamanı hansı amillərin defisiti olur?

A) Damarların endoteli

B) Leykositlər

C) Fibrinoliz

D) Plazma

E) Trombositlər


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
408) Antikoaqulyant təsirə nə malikdir?

A) Protein C

B) Kollagen

C) Trombin

D) Askorbin turşusu

E) Plazminogenin toxuma aktivatoru


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
409) Damarların endotelində nə sintez olunur?

A) «K» vitamini

B) Prostasiklin

C) Protrombin

D) Tromboksan

E) XI amilin


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
410) Protein «C» təyininin diaqnostik əhəmiyyəti nədir?

A) Fibrinolizin təyini

B) Hər biri

C) Heparinoterapiyaya nəzarət

D) Tromboz riskinin aşkar edilməsi

E) Dolayı antikoaqulyantların dozasının azalma və ya artma kriteriyasıdır


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
411) Fibrinogenin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti nədir?

A) Trombositlərin aqreqasiyasının kofaktorudur

B) Hər biri

C) Qanın koaqulyasiyası, suvasiqanlıqı amilidir

D) Miokard infarktının və insultun amilidir

E) Kəskin faz zülalıdır


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
412) Protrombin vaxtı nə zaman uzanır?

A) Qara ciyərin xroniki xəstəlikləri

B) Hipofibrinogenemiya

C) II, V, VII, X amillərin anadangəlmə defisiti

D) «K» vitamini defisiti

E) Hər biri düzgündü


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
413) Qanaxma vaxtı nə zaman uzanır?

A) Hər biri düzgündür

B) DDL-sindrom

C) Trombositopeniyalar

D) Dezaqreqantlarla aspirinlə, heparinlə müalicə zamanı

E) Müxtəlif genezli trombositopeniyalar


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
414) Koaquloqramma nədir?

A) Hemokoaquloloji testlər dəsti

B) Protrombin vaxtının təyini

C) Koaqulometrdə hemostazın müayinəsi

D) Trombositlərin aqreqasiya xassələrinin müayinəsi

E) Hemostaz sisteminin müayinəsi


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
415) Hemostazın kompleks qiymətləndirilməsinə nə daxil edilməlidir?

A) Fibrinolitik sistemin müayinəsi

B) Trombositar-damar sahəsinin müayinəsi

C) Plazma hissəsinin müayinəsi

D) Antikoaqulyant potensialın müayinəsi

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
416) AHTВ nəyi əks etdirir?

A) Antikoaqulyant sahənin vəziyyətini

B) Fibrinolitik sistemin vəziyyətini

C) Hemostazın trombositar sahəsinin vəziyyətini

D) Qanın reoloji xassələrini

E) Protrombinazanın daxili aktivləşmə yolunu


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
417) Beynəlxalq tələblərə görə dolayı təsirli antikoaqulyantlara nəzarət üçün nəyi təyin edirlər?

A) Protrombin indeksi

B) Kvikə görə protrombin

C) Protrombin nisbəti

D) Protrombin vaxtı

E) Beynəlxalq normallaşdırılmış nisbət


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
418) Hemorragik xəstələrin müayinəsi zamanı nə təyin edilir?

A) Trombositlərin aqreqasiyası

B) Fibrinoliz

C) Hər birini

D) Fibrinogen

E) AHTВ, PВ


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
419) Koaqulometrlər hansı prinsiplə işləyirlər?

A) Absorbsiyanın fiksasiyası ölçüsünə çatma vaxtının təyini

B) Hər biri ilə

C) Fotometrik

D) Optiko-mexaniki

E) Elektromexaniki


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)

420) Hemostazın müayinəsi zamanı səhvlər hansı səbəbdən ola bilər?

A) Heparin mövcudluğu

B) Hər biri düzgündür

C) Antikoaqulyantın və qanın səhv nisbəti

D) Qeyri-stabil hərarət

E) Hemoliz


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
421) Hemostatik potensiala nə daxil edilir?

A) Trombositlər

B) Damarların endoteli

C) Eritrositlər

D) Plazma

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
422) Verilənlərdən hansı trombositlərin aktivatoru deyil?

A) Tromboksan

B) Trombin

C) Kollagen

D) ADF

E) ATF
Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)


423) Aşağıdakının hansının sintezində qara ciyər iştirak etmir?

A) Fibrinogen

B) VII amil

C) Protrombin

D) III amil

E) 3 amil


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
424) AHTВ üsulunda kefalinin rolu nədir?

A) Fibrinogen

B) Trombin

C) Kallikrein

D) XII amil

E) 3 amil


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
425) Qan laxtasının reaksiyası nəyin funksiyası ilə təyin olunur?

A) Trombositlər

B) Proteolitik sistem

C) Kinin sistemi

D) Plazma amilləri

E) Komplement


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцов и В.А.Макарова)
426) Trombin vaxtının təyini nə vaxt istifadə olunur?

A) Antitrombin aktivliyinin qiymətləndirilməsi üçün

B) Hər biri

C) Disfibrinogenemiyanın diaqnostikası üçün

D) Heparinterapiyaya nəzarət

E) PDF-i müşahidə etmək üçün


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцa и В.А.Макарова)
427) Fibrinin fibrinogendən formalaşma mərhələsi hansı deyil?

A) Fibrinin fibrinaza ilə stabilləşməsi

B) “A” və “B” fibrinopeptidlərin ayrılması

C) Protrombinazanın əmələ gəlməsi

D) Fibrin-monomerlərin fibrin-polimerlərə qədər polimerizasiyası

E) Fibrin-monomerlərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинцa и В.А.Макарова)
428) DDL-sindromun səbəbi hansı endogen amil deyil?

A) Hiperqlikemiya

B) Leykositar proteazalar

C) Monositlərin aktivləşməsi

D) Toxuma tromboplastini

E) Endotelin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
429) Antitrombin III nə xas deyil?

A) Va Və VIIIa amillərini ingibisiya edən antikoaqulyant

B) Antitrombin III və serin proteazalarının qarşılıqlı təsirinin kofaktoru

C) Alkoqol və qara ciyər xəstəlikləri onun azalmasının səbəbləridir

D) Plazma zülalı, serin proteazalarının ingibitoru

E) Plazmada 30-40% enməsi tromboz təhlükəsi yaradır


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
430) Fibrinolizin aktivatoru hansıdır?

A) Kininogen

B) Antitrombin III

C) Streptokinaza

D) Lipoproteidlər

E) Kollaqen


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
431) Dolayı təsirə malik antikoaqulyantlara nəzarət aşağıdakının təyini ilə hansılarla həyata keçirilir?

A) Protrombin indeksi

B) Protrombin vaxtı

C) Beynəlxalq normalar

D) Hər biri düzğündür

E) Kvikə görə protrombin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
432) Hemofiliya üçün nə xasdır?

A) AHTВ uzanması

B) Protrombin vaxtının uzanması

C) Aşağı fibrinogen

D) AHTВ qısalması

E) Müsbət etanol testi


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
433) Antitrombin III nə zaman azalır?

A) Hər birində

B) Kəskin rinit

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Dispepsiya

E) Katarakta


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
434) “K” vitamini mübadiləsi nə zaman pozulur?

A) Burundan qanaxmalar

B) Böyrək xəstəlikləri

C) Miokard infarktı

D) Menorragiya

E) Parenximatoz hepatit


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
435) Protrombin vaxtı nə zaman uzanmır?

A) “K” avitaminozu

B) Parenximatoz hepatit

C) Dolayı antikoaqulyantlara müalicə

D) Hemofiliya A

E) Hipofibrinogenemiya


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
436) Qlansman xəstəliyi zamanı nə zədələnir?

A) Qara ciyər

B) “K”vitamininin sorulması

C) Damarların endoteli

D) Kallikrein-kinin sistemi

E) Trombositlər


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
437) Fibronektinin xassələri hansılardır?

A) DDL-sindromu zamanı azalır

B) Fibrin matriksinin formalaşmasında iştirak edir

C) Komplementlə komplekslər formalaşdırır

D) Hər biri

E) Laxtalanma amillərini aktivləşdirir


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
438) XIII amilin defisiti nə zaman müşahidə olunur?

A) Şüa xəstəliyi

B) Cərrahi müdaxilədən sonra

C) DDL-sindrom

D) Qara ciyər patologiyası zamanı

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
439) Plazmada nəyin artması trombositlərin aktivləşməsindən xəbər verir?

A) Hər birinin

B) Antitrombin III

C) Fibrinogen

D) Komplement

E) Beta-tromboqlobulin


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
440) AHTV hansı halda uzanmır?

A) VII amilin defisiti

B) Fibrinogenin qatılığının azalması

C) A,B,C hemofiliyası

D) Qanın təsirli laxtalanmasının ingibitorları olduqda

E) Dolayı təsiri antikoaqulyantların artıq dozası


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
441) Laxtalanma vaxtı hansı halda uzanmır?

A) Antitrombinin III olmaması zamanı

B) Trombositlərin 3 amilinin defisiti zamanı

C) Heparinlə müalicə zamanı

D) Plazma amillərinin (II,V,VIII,IX,X) defisiti zamanı

E) Dolayı (vasitəli) təsir göstərən antikoaqulyantlarla müalicə zamanı


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446

442) Fibrinolizin aktivləşməsi (euqlobulinlərin lizis vaxtı qısalıb) nə zaman müşahidə olunur?

A) Prostat vəzində, ağciyərdə cərrahi müdaxilə

B) Hər birində

C) DDL-sindrom

D) Şok

E) Kütləvi trombozlar


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
443) Antifosfolipid sindromunun əlamətləri hansılardı?

A) Təkrar trombozlar

B) Yarımçıq doğulma

C) Qurd eşənəyi antikoaqulyantı

D) Hər biri

E) Fosfolipidlərə qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
444) Plazminogen plazmada nə zaman azalır?

A) Qara ciyərin ağır patologiyasında

B) Hər birində

C) DDL-sindromunda

D) Fibrinolitiklərlə müalicəyə nəzarət vaxtı

E) Heç birində


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
445) Yüksəkmolekullu kininogen plazmada nə zaman azalır?

A) Hər birində

B) Heç birində

C) Qara ciyər sirrozunda

D) DDL-sindromunda

E) Xroniki böyrək çatmamazlığında


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
446) Trombofilin nədir?

A) Trombositlərin aqreqasiyasının sürətlənməsi

B) Hər biri düzgündür

C) Antikoaqulyant potensialın azalması

D) Trombogenezə yönəlmə

E) Qanın yüksək suvaşqanlığı


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
447) Bunlardan hansılar hemorragik xəstəliklərə aiddir?

A) Fibrinolitik aktivliyin azalması

B) Trombositlərin aqreqasiyasının güclənməsi ilə müşayiət olunan xəstəliklər

C) Fon Villebrand amilinin çoxalması

D) Antikoaqulyant potensialın azalması

E) Qansızma ilə müşayiət olunan xəstəliklər


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
448) Cavan yaşlarda residivləşən trombotik fəsadlar (trombozlar) zamanı nəyin haqqında düşünmək lazımdır?

A) Bütün cavablar düzgündür

B) Protein “C”defisiti

C) Antitrombin III irsi defisiti

D) Antifosfolipid sindromu

E) В amilin protein “C”-yə rezistentliyi


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
449) Antifosfolipid sindromunun diaqnostikasına nə daxildir?

A) Korreksion testlər

B) AHTВ təyini

C) Qurd eşənəyi antikoaqulyantı

D) Hər birini

E) Protrombin vaxtı


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
450) Koaqulologiyada hansı üsullar istifadə olunur?

A) Koaqulometrik

B) Latekc-aqlütinasiya

C) Xromogen substratlar

D) Hər biri

E) Kefalometriya və turbidimetriya


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
451) Silikonlu qabdan nə zaman istifadə edirlər?

A) Qan götürüb, saxlayıb, sentrifuqaladıqda

B) Hər birində

C) Trombositlərə kasıb və zəngin plazmanın saxlanmasında

D) Trombositlərin aqreqasiya və adgeziyasının təyinində

E) Trombin məhlulunu saxladıqda


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
452) Koaquloloji müayinə zamanı nəyi bilmək lazımdır?

A) ASA, xəstənin yaşı, hər birini

B) Hemorragik və trombotik əlamətlərin olması

C) Kliniki diaqnoz

D) Hər birini

E) Aparılan müalicə


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
453) Qanın laxtalanma sistemin amilləri harada yerləşir?

A) Toxumalarda

B) Leykositlərdə

C) Eritrositlərdə

D) Hər birində

E) Plazmada


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
454) Qan laxtalanmasına qarşı amillər harada yerləşir?

A) Trombositlərdə

B) Hər biri

C) Tosqun hüceyrələrində

D) Toxumalarda

E) Plazmada


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
455) Qan laxtalanmasının başlanğı amili hansıdır?

A) XII amil

B) Hər biri

C) X amil

D) 3-cü trombositar amil

E) I amil


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
456) Hansı testlər trombositar-damar hemostazını xarakterizə edir?

A) «Manjet» və «banka» sınaqları

B) Trombositlər miqdarı

C) Trombositlər aqreqasiyası

D) Hər biri

E) Retraksiya


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
457) Hansı trombositar amil protrombinin trombinə çevrilməsinin əmələgəlmə mərhələsində iştirak edir?

A) I amil

B) Hər biri

C) 3 amil

D) Aktomiozin

E) 4 amil


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)

458) Trombositlərin aqreqasiyasını nə əmələ gətirmir?

A) Hər biri

B) Trombin

C) ADF


D) Kollagen

E) Aspirin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
459) «Kefalin vaxtı» üsulunda kefalin (eritrofosfatid) hansı amilin rolunu yerinə yetirir?

A) Fibrinolizinin

B) 3 amilin

C) Hər biri

D) Trombinin

E) Fibrinogenin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
460) Hansı sistemlərin qarşılıqlı hərəkəti XII amildən asılıdır?

A) Fibrinoliz sistemi

B) Kompliment sistemi

C) Hər biri

D) Kinin sistemi

E) Laxtalanma sistemi


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
461) Bu faktorlardan hansı trombinin əmələ gəlməsinə mane olur?

A) 3 trombositar amili

B) Heç biri

C) Antirombin III

D) 4 trombositar amili

E) Ca++
Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)


462) Protrombinin trombinə çevrilməsi mərhələsinə hansı testlərlə nəzarət etmək lazımdır?

A) AKTQ-yə

B) Laxtalanma vaxtına

C) Trombin vaxtına

D) Heç birinə

E) Fibrinogenə


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
463) Trombinin əmələ gəlməsini hansı testlərlə nəzarət edilir?

A) Fibrinazanın aktivliyi

B) Hər biri

C) Trombin vaxtı

D) Protrombin vaxtı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
464) Fibrinin əmələ gəlməsini hansı testlərlə nəzarət edilir?

A) Hər biri

B) Kefalin vaxtı

C) Fibrinogen

D) Qan laxtalanma vaxtı

E) Fibrinazanın aktivliyi


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
465) Fibrinolitik sistem hansı testlərlə nəzarət edilir?

A) Antrombin III

B) MDF

C) Eoqlobulin lizisiD) Trombin vaxtı

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
466) Fibrinolizinin aktivatoru bunlardan hansıdır?

A) Urokinaza

B) XII amil

C) Kinin


D) Streptokinaza

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
467) Heparin ilə müalicəni hansı laborator testlərlə nəzarət edirlər?

A) Heç biri

B) AKT

C) Kefalin vaxtıD) Hər biri

E) Qan laxtalanma vaxtı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
468) Dolayı antikoaqulyant müalicə zamanı hansı laborator testlərlə nəzarət edilir?

A) Kefalin vaxtı

B) Fibrinogen

C) Protrombin vaxtı

D) Hər biri

E) Fibrinin lizis vaxtı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
469) Hemofiliya üçün nə xas deyil?

A) Müsbət əvəzedici sınaqlar

B) Qanaxmanın hematom tipi

C) Hər biri

D) Fibrinogenin aşağı düşməsi

E) Kefalin vaxtının uzadılması


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)
470) Mitral klapanın stenozu ilə olan xəstənin koaquloqrammı göstərdi: trombositlərin sayı normada, qanaxma vaxtı çoxalıb, RAV, AXTV – çoxalıb, PV (Pİ), fibrinogenin qatılığı, fibrinolitik aktivlik, etanol testi, antitrombin III – normada. Pozğunluq hemostazın hansı sırasındadır?

A) Trombositar-damar və plazma

B) Antikoaqulyantlı

C) Fibrinolizdə

D) Xarici plazmalı

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козинца и В.А.Макарова)

Biokimyəvi tədqiqatların üsulları

471) Plazmadan fərqli olaraq qan serumunda nə yoxdur?

A) Komplement

B) Albumin

C) Fibrinoqen

D) Antitrombin

E) Kalikrein


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə