Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Böyrəkdən xaric retension azotemiya nə vaxt müşahidə edilir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə9/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

544) Böyrəkdən xaric retension azotemiya nə vaxt müşahidə edilir?

A) Irimiqyaslı yanıqlarda

B) Rinitdə

C) Xolangitdə

D) Qastritdə

E) Otitdə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
545) Kreatinkinazanın daha çox xüsusi aktivliyi hansı orqan üçün xasdır?

A) Böyrək

B) Əzələ

C) Mədəaltı vəz

D) Beyin

E) Qara ciyər


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
546) Serumda QQTP yüksək aktivliyi nə zaman müşahidə olunur?

A) Xolestaza

B) Prostatit

C) Pielonefrit

D) Ensefalit

E) Pankreatit


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
547) Kardiomiozitlərin zədələnməsi zamanı serumda nə artır?

A) Histidaza

B) MV–KK

C) Qələvi fosfotaza

D) ALT

E) QQTP
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с


548) Qana sekresiya olunan ferment hansıdır?

A) LDQ


B) Qələvi fosfataza

C) Xolinesteraza

D) AСT

E) ALT
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с


549) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı nə artır?

A) Alfa-amilaza

B) Xolinesteraza

C) LDQ


D) QQTP

E) KK
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001


550) Qara ciyərin alkoqoldan zədələnməsi zamanı qanda nə təyin edilir?

A) Turş fosfotaza

B) KK

C) LDQ izofermentləriD) QQTP

E) Xolinesteraza


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
551) Aşağıdaki fermentlər mədəaltı vəzidə sintez olunur, hansından başqa?

A) Elastaza

B) Ximotripsin

C) Lipaza

D) Trombin

E) Tripsin


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
552) Diaqnostika məqsədi ilə fermentlərin aktivliyi nədə təyin olunur?

A) Likvorda

B) Qanın serumunda

C) Bioptatlarda

D) Hər biri düzgündür

E) Leykon sentratlarda


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
553) Fermentlərin aktivliyinə nə təsir edir?

A) Reaksiya substratının qatılığının azalması

B) Reaksiya məhsulunun qatılığının artması

C) Hər biri düzgündür

D) Bioloji kataliz

E) Optimal pH yaranması


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

554) Fermentin prostetik qrupunu nə təşkil edir?

A) Molekulun alfa-spiralı

B) Fermentin aktiv mərkəzi

C) Hər biri

D) Koferment və ya kofaktor

E) Fermentin zülal hissəsi


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
555) Ən çox ALT aktivliyi hansı hüceyrələrdə olur?

A) Qara ciyər

B) Əzələ

C) Mədəaltı vəzi

D) Miokard

E) Böyrək


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
556) Fermentin immunokimyəvi üsulla ölçülməsi fotometrik üsulla müqayisədə hansı üstünlüyü var?

A) Sadalananların hər biri düzgündür

B) Tezdir

C) Ucuzdur

D) Daha spesifikdir

E) Daha çox analitik variasiyalara uğrayır


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

557) Beynəlxalq vahidlər sistemində ferment vahidi hansıdır?

A) Hər biri

B) ME/l

C) Katal


D) Optik sıxlığın vahidləri ilə

E) mmol/
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001


558) LDQ molekulu aşağıdakı hansı tipli subvahidlərdən ibarətdir?

A) VM və Н

B) Yalnız V

C) V və Н

D) H və M

E) V və M


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

559) Beynəlxalq vahidlərlə ifadə olunan ferment aktivliyinin ölçülməsi hansıdır?

A) mq /(dəq•l)

B) mk mol /(dəq•ml)

C) Mol /(saat•l)

D) mk mol /(saat•ml)

E) Mol /(san•l)


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
560) Ferment reaksiyasının sürəti nədən asılıdır?

A) Kofaktorun olmasından

B) Hərarətdən

C) Hər birindən

D) pH-dan

E) Substarın qatılığından


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
561) Qan götürüldükdə fermentin aktivliyi hansı aşağıdakı səbəbdən dəyişə bilər ?

A) Mikrohemoliz

B) Uzun müddətli venoz durğunluq

C) Hemostaz sisteminin aktivləşməsi

D) Zədələnmə

E) Hər birinin


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
562) Qan saxlandıqda fermentlərin aktivliyi nədən dəyişə bilər?

A) Saxlama müddətinə görə

B) Hər biri düzgündür

C) Proteolitik proseslərin aktivləşməsi nəticəsində

D) Mühitin turşuması nəticəsində

E) Hərarətdən asılı olaraq


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
563) Qara ciyər üçün hansı ferment orqanospesifik deyil?

A) Sorbitoldehidrogenaza

B) Histidaza

C) 5¹-nukleotidaza

D) Urokinaza

E) AST
Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004


564) Optimal şəraitdə fermentin aktivliyinin təyini üçün nəyi standartlaşdırmaq lazımdır?

A) Hərarəti

B) Buferin qatılığını

C) Hər birini

D) pH

E) Substratın qatılığının çoxalması


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
565) Miokard infarktı zamanı nəyin aktivliyi artır?

A) Alfa-amilaza

B) LDQ-5

C) Xolinesteraza

D) Kreatinkinaza

E) Qələvi fosfataza


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
566) Prostat vəzinin xərçəngi zamanı nəyin aktivliyi artır?

A) ALT


B) Turş fosfataza

C) Qələvi fosfataza

D) Kreatinkinaza

E) Alfa-amilaza


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
567) Kəskin virus hepatitinin sarılıqdan əvvəl dövründə nəyin aktivliyi artır?

A) AST


B) Qələvi fosfataza

C) ALT


D) Sorbitoldehirogenaza

E) Alfa-amilaza


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
568) Kəskin pankreatit zamanı xəstəliyin birinci günündə alfa-amilazanın aktivliyi nədə daha həssas təyin olunur?

A) Qanda


B) Sidikdə

C) Mədə şirəsində

D) Ağız Suyu

E) Nəcisdə


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
569) Sümüklərə metastazı olan və ya raxitli xəstələrdə obturasion sarılıq zamanı

qanda nə təyin edilir?

A) 5-nikleotidaza

B) Qələvi fosfataza

C) Sorbitoldehidrogenaza

D) Aminotransferaza

E) Qlutamatdehidrogenaza


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
570) Qələvi fosfatazanın aktivliyi aşağıdakılardan hansının diaqnostikası üçün vacibdir?

A) Toksiki hepatit

B) Hər birinin

C) Viruslu hepatit

D) Qara ciyər xərçəngi

E) Obturasion sarılıq


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
571) Qara ciyərin alkoqolla zədələnməsi zamanı nə ilə təyin olunur?

A) QQTP


B) Nəcisdə sterkobilin

C) Bilirubin fraksiyaları

D) Hər biri

E) Amilaza


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
572) Karbohidratların sorulması harada baş verir?

A) Nazik bağırsaqda

B) Ağız boşlugunda

C) Yoğun bağırsaqda

D) Mədədə

E) Hər biri düzdür


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
573) Qanda qlükozanın homeostazında iştirak edən əsas orqan hansıdır?

A) Ağciyərlər

B) Bağırsaq

C) Böyrəklər

D) Qara ciyər

E) Əzələlər


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
574) Karbohidratların ehtiyat forması hansıdır?

A) Oliqosaxaridlər

B) Qlükoza-6-fosfat

C) Piruvat

D) Qlikoqen

E) Qlükoza-1-fosfat


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
575) Qanda qlükozanın azalması nə zaman müşahidə olunur?

A) İsenko-Kuşinq sindromu

B) Feoxromositoz

C) Hiperparatireoz

D) İnsuloma

E) Hipertireoz


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

576) Karbohidratların parçalanmasında hansı ferment iştirak etmir?

A) Qamma-amilaza

B) Ximotripsin

C) Maltaza

D) Laktaza

E) Alfa-amilaza


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
577) Karbohidratlar hansı şəkildə sorulur?

A) Monosaxaridlər

B) Nişasta

C) Polisaxaridlə

D) Oliqosaxaridlər

E) Selüloz


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
578) Qlükozanın əsas miqdarı hansı proses nəticəsində utilizasiya edilir?

A) Proteoliz

B) Fibrinoliz

C) Qlikoliz

D) Dezaminləşmə

E) Lipoliz


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
579) Hiperqlikemiya zamanı qlükoza hansı yolla ifraz olunur?

A) Dəri ilə

B) Ödlə

C) BöyrəklərləD) Bütün cavablar düzgündür

E) Ağız suyu ilə


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
580) Hipoqlikemik effekti hansı hormon həyata keçirir?

A) İnsulin

B) Qlükokortikoidlər

C) Adrenalin

D) Hər biri

E) Somatotrop hormon


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
581) Şəkərli diabetdən şübhələndikdə nə təyin edirlər?

A) Hər birini

B) Triqliseridlər

C) Qlükolizləşmiş hemoqlobin

D) Sidikdə qlükoza

E) Qanda qlükoza


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
582) Qanda qlükozanın müayinə üsulu hansıdır?

A) Elektrokimyəvi

B) Ortotoluidin

C) Geksokinaz

D) Qlükozooksidaz üsul

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
583) Sidikdə qlükozanın müayinə üsulu hansıdır?

A) Hər biri

B) Diaqnostik test kağızları

C) Polyarimetriya

D) Altqauzen üsulu

E) Ortotoluidin


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
584) Xəstədə qanda qlükozanın miqdarı normaldı, lakin qlükozuriya aşkar olunub. Nəyi istisna etmək lazımdır?

A) İsenko-Kuşinq xəstəliyini

B) Manifestli şəkərli diabeti

C) Böyrək diabetini

D) Qlükozaya tolerantlığın pozulmasını

E) Heç birini istisna etmək olmaz


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
585) Monosaxarid hansıdır?

A) Maltoza

B) Nişasta

C) Saxaroza

D) Laktoza

E) Qalaktoza


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
586) Hiperqlikemik koma üçün nə xasdır?

A) Hiperqlikemiya

B) Ketoz

C) Hər biri

D) Qlükozuriya

E) Hiperosmolyarlıq


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
587) İnzulin defisiti zamanı nə baş verir?

A) Hüceyrələrə kalium və fosfor ionlarının daxil olması artır

B) Hər biri olur

C) Qlükozanın oksidləşməsi azalır

D) Ketogenezi ləngidir

E) Lipogenez yuxarı olur


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
588) Karbohidratların mübadiləsinə hansı hormon təsir edir?

A) Katexolaminlər

B) Qlükokortikoidlər

C) AKTH


D) Hər biri

E) Somatotrop hormon


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
589) Serumun bulanlığı aşağıdakinın hansının artıq olması ilə şərtlənir?

A) Fosfolipidlər

B) Xolesterin

C) Triqliseridlər

D) Prostaqlandinlər

E) Yağ turşuları


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
590) Xolesterinin esterifikasiyası əsasən harada baş verir?

A) Qanın plazmasında

B) Hər birində

C) Damar divarında

D) Böyrəküstü vəzilərdə

E) Qara ciyərdə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
591) Hiperlipoproteidemiyanın tipləşdirilməsi üçün qan serumunda nə müayinə edilməlidir?

A) Ümumi xolesterin

B) Aşağı sıxlığı lipoproteidlər

C) Lipoproteidlər spektri

D) Alfa-xolesterin

E) Triqliseridlər


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
592) Lipidlər üçün nəqliyyat formaları hansıdır?

A) Apoproteinlər

B) Yağ turşuları

C) Hormonal

D) Qlikozaminoqlikanlar

E) Lipoproteinlər


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
593) Esterifikasiya edilmiş xolesterinin fraksiyasının azalması nə zaman qeyd olunur?

A) Hipertoniya xəstəliyi

B) Tireotoksikoz

C) Nefrotik sindrom

D) Qara ciyər sirrozu

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
594) Piyli hepatoz nə zaman inkişaf edə bilər?

A) Piylənmə

B) Alkoqolizm

C) Diabet

D) Hipotireoz

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с
595) Aşağıdakı hansı zülal apolipoproteindir?

A) Zülal-lipid kompleksini formalaşdıran

B) Zülal-lipid kompleksinin funksional xassələrini təyin edən

C) Apozülalın qenetik defekti və ya sintezinin olmadığı zaman hiperlipoproteinemiya yaradan

D) Serumda lipoproteidlərin tərkibinə daxil olan

E) Sadalananlar hər biri düzgündür


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
596) Lipoproteid (a) LP (a) nə edir?

A) Hər biri düzdür

B) Sidiklə ifraz olunur

C) Plazmatik hüceyrələrlə sintez olunur

D) Aterosklerozun müstəqil risk amili

E) Esterifikasiya olunmamış yağlı turşuların nəqliyyat formasıdır


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
597) Lipidlərə nə aiddir?

A) Triqliseridlər

B) Xolesterin

C) Yağ turşuları

D) Fosfolipidlər

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
598) Lipidlərin insan orqanizmində funksiyası hansıdır?

A) Hər biri

B) Struktur

C) Energetik

D) Qoruyucu

E) Bioloji aktiv maddələrin önündə gedənlərdir


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
599) Lipidlərin sorulması əsasən harada baş verir?

A) 12-barmaq bağırsaqda

B) Yoğun bağırsaqda

C) Ağız boşluğunda

D) Nazik bağırsaqda

E) Mədədə


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
600) Prostaqlandinlərin bioloji rolu nədən ibarətdir?

A) Damar tonusunun requlyasiyası

B) Hüceyrə metabolizminin requlyasiyası

C) Mərkəzi sinir sisteminə təsir edir

D) Yığıcı əzələlərə təsir

E) Hər biri düzgündür


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
601) Prostaqlandinlər aşağıdakılardan hansıdan sintez olunur?

A) Polidoymamış yağ turşularında

B) Xolesterindən

C) Keton cisimlərdən

D) Doymuş yağ turşularından

E) Triqliseridlərdən


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
602) Qanda xolesterin səviyyəsinə nə təsir edir?

A) Qida xarakteri

B) Cins

C) Hər biriD) Yaş

E) Hormonal status


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
603) Aşağıdakılardan hansı xolesterindən əmələ gəlir?

A) Heç biri

B) Cinsi hormonlar

C) Böyrəküstü vəzlərin qabığının hormonları

D) Hər biri

E) D-vitamini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
604) Fosfolipidlərin tərkibinə daxil olan hansı azotlu birləşmələrdir?

A) Serin


B) Xolin

C) Hər biri

D) Heç biri

E) Sfinqozin


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
605) Keton cismlərinə nə aiddir?

A) Beta-oksiyağ turşusu

B) Heç biri

C) Hər biri

D) Aseton

E) Asetat-sirkə turşusu


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
606) Prostaqlandinlər aşağıdakının hansı törəməsidir?

A) Xolesterin

B) Olein turşusu

C) Araxidon turşusu

D) Stearin turşusu

E) Palmitin turşusu


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
607) Esterifikasiya edilmiş xolesterinin fraksiyasının azalması nə zaman qeyd olunur?

A) Nefrotik sindrom

B) Hipertoniya xəstəliyi

C) Tireotoksikozda

D) Ateroskleroz

E) Qara ciyər sirrozu


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
608) Qanın soyuması nəyə gətirib çıxarır?

A) Sınağın pH azalmasına

B) Hər biri

C) Eritrositlərdən K çıxmasına

D) Sınağın pH artmasına

E) Sınaqda pCO2 artmasına


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
609) Qanda sərbəst yağ turşuları nə zaman artır?

A) Ateroskleroz

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Hər birində

D) İnsulin yeridildikdə

E) Şəkərli diabetdə


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999
610) Qanda xolesterinin səviyyəsi nə zaman artır?

A) Hər birində

B) Hipertireodizm

C) Qara ciyər sirrozu

D) Obturasion sarılıq

E) Yüksək estrogen sekresiyası


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
611) Lipidlərin mübadiləsi nə zaman pozulur?

A) Nefrotik sindrom

B) Hipotireoz

C) Hər birində

D) Pankreatit DVS-sindromu

E) Diabet


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
612) Lipuriya nə zaman ola bilər?

A) Hər bir sadalanan xəstəliklər zamanı

B) Lipoid nefrozu

C) İrsi hiperlipidemiya

D) Sümük iliyinin dağılması ilə borulu sümüklərin sınması zamanı

E) Piy toxumasının geniş zədələnməsi


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999

613) Sıxlığına görə lipoproteidlər hansılara bölünürlər?

A) Aşağı sıxlığı

B) Kəskin aşağı sıxlığı

C) Yüksək sıxlığı

D) Hər biri

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
614) Lipidlərin mübadiləsini hansı hormon tənzimləyir?

A) Adrenalin

B) Insulin

C) Hipofizin somatotrop hormonu

D) Hər biri

E) Estrogen


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
615) Qanda sərbəst yağ turşuları hansı xəstəlikdə artır?

A) Insulinin yetirməsində

B) Ürəyin işemik xəstəliyində

C) Hər birində

D) Aterosklerozda

E) Şəkərli diabetdə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
616) Qanın serumunda triqliseridlərin artması hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Ac qalanda

B) Hepatitlərdə

C) Leykozlarda

D) Şəkərli diabetdə

E) Tireotoksikozlarda


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

617) Ürəyin işemik xəstəliyinin risk amilləri hansıdır?

A) Hər biri

B) Diabet

C) Hiperxolesterinemiya

D) Siqaret çəkmə

E) Hipertoniya


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
618) Hansı xəstəliklər üçün hipertriqliseridemiya xasdır?

A) Hər biri

B) Irsi hiperlipidemiya

C) Şəkərli diabet

D) Piylənmə

E) Alkoqolizm


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
619) Orqanizmdə suyun hərəkəti nə ilə təyin edilir?

A) Onkotik təzyiqlə

B) Osmotik təzyiqlə

C) Hidrostatik təzyiqlə

D) Hər biri ilə

E) Damar divarlarının keçiriciliyi ilə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
620) Plazmanın normada osmotik təziyiqi neçədir?

A) 300 mosmoley/l

B) 600 mosmoley/l

C) 140 mosmoley/l

D) 30 mm c.st.

E) 100 mm c.st


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
621) Serumun onkotik təzyiqinin ölçüsü nə ilə təyin edilir?

A) Azmolekullu azotlu birləşmələrlə

B) Ionlarla

C) Lipidlərlə

D) Karbohidratlarla

E) Zülallarla


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
622) Orqanizmin su-elektrolit mübadiləsini spesifik requlyasiya edən hormonlara nə aiddirlər?

A) Sadalanlardan heç biri

B) Vazopressin

C) Aldosteron

D) Natrium uretik amil ( Na+UA)

E) Sadalanlardan hamısı


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə