Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin


bölgələrindəki uğurlarına və Azərbaycan RespublikasınınYüklə 13,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix08.12.2016
ölçüsü13,08 Mb.
1   2   3

bölgələrindəki uğurlarına və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinə 

dəstək mitinqi keçiriblər.

 

Onlar çıxışları zamanı yaralılara kömək məqsədilə qanvermə aksiyalarında fəal iştirak edəcəklərini də bildiriblər.

  Mitinqin sonunda tədbir iştirakçıları hamılıqla Azərbaycanın 

dövlət himnini oxuyublar.

ATU tələbələri orduya 

dəstək aksiyası keçirdi

Mübariz ALLAHVERDİYEV,

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan 

anatomiyası kafedrasının professoru, Xocalı sakini 


15 aprel      2016-cı il

http://www.amu.edu.az

7Azərbaycan Tibb Universiteti yarandığı 1930-cu ildən bu günədək 

mənalı, olduqca keşməkeşli bir yol 

keçib.  Universitet o vaxtdan  indiyədək 

həkimlik peşəsini yüksək tutan, Hip-

pokrat Andına sadiq qalan və bu peşənin 

şərəfini istər ölkəmizdə, istərsə də 

ölkənin hüdudlarından kənarda qoru-

mağa müvəffəq olan həkimlər ordusunun 

yetişməsinə öz töhfələrini verə bilib. Sa-

vadlı kadrların yetişməsi və formalaşma-

sında isə kafedraların rolu danılmazdır. 

Hazırda universitetdə 70-dən çox  

kafedra  fəaliyyət  göstərir.  Biz  bu 

rubrikamızda  ayrı-ayrılıqda  ka-

fedraların  yaranması,  dünəni  və 

bu günü ilə bağlı oxuculara ətraflı 

məlumat verməyi qərarlaşdırmışıq. 

Bu dəfə növbə II Daxili xəstəliklər 

kafedrasınındır.  

Qeyd  edək  ki,  II  daxili  xəstəliklər 

kafedrası  1920-ci ildə Bakı Dövlət 

Universitetində təşkil edilən hospital 

terapiyası  kafedrasının  varisi  hesab 

olunur. O zaman təşkil olunmuş bu 

kafedraya 1920-1921-ci illərdə pro-

fessor  A.Levin rəhbərlik edib. 1922-

1926-cı  illərdə  isə  kafedra  müdiri 

professor  Polien Mezernitski olub-

dur. 1926-cı ildən 1951-ci ilə qədər 

kafedraya  profesor  Nikolay  Afons-

ki  rəhbərlik  edib.  N.Afonski  Bakı-

da  hospital  terapiyası  kafedrasına 

rəhbərlik  etdiyi  illərdə  əsasən  qan 

dövranı  orqanlarının  patologiyası-

na  dair  elmi-tədqiqat  işləri  aparıb. 

O, həmçinin  1934-cü ildə çap edil-

miş  “Daxili  xəstəliklər”  dərsliyinin 

müəlliflərindən biri olub. 

1943-cü ildə kafedranın əsasında 2 

sərbəst hospital terapiyası (birinci və 

ikinci)  kafedrası  yaradılıb.  Onlardan 

birinə  N.Afonski,  digərinə  isə  pro-

fessor Cahangir Abdullayev rəhbərlik 

edib.  1951-1953-cü  illərdə    dosent  

M.Həsənov,  1954-cü ildə isə ə.e.x., 

professor  S.Məmmədzadə  təyin 

edilib.  S.Məmmədzadə  bu  vəzifədə 

1965-ci  ilə  qədər  çalışıb.  1966-cı 

ildən  1976-cı  ilə  qədər  II  hospital 

terapiyası kafedrasına professor Sa-

leh Salihov rəhbərlik edib. Professor 

S.Salihovun vəfatından sonra kafed-

raya  1976-1977-ci  illərdə  profes-

sor  H.Abdullabəyov,  1977-1989-cu 

illərdə isə professor Zərifə Zeynalova 

rəhbərlik edibdir. 

1984-cü  ildə  N.Nərimanov  adı-

na 


ATİ-də 

aparılan 

struktur 

dəyişikliklərilə  əlaqədar,  I  hospi-

tal  terapiyası  kafedrasına  II  daxi-

li  xəstəliklər  kafedrası  adı  verilib. 

1974-cü  ildən  1989-cu  ilə  qədər  II 

daxili  xəstəliklər  kafedrasına  t.e.d., 

professor    Sədrəddin    Kərimov 

rəhbərlik edib. 1989-1999-cу illərdə 

kafedra  müdiri  professor  E.Qorin 

olub.


1999-cu  ilin  dekabr  ayından  isə 

kafedranın müdiri vəzifəsinə profes-

sor Vəsadət Əzizov seçilib. 

V.Əzizov  1985-ci  ildə  Ümumit-

tifaq  Kardioloji  Mərkəzdə  (Mosk-

va  şəhərində)  namizədlik  və  1993-

cu  ildə  doktorluq  dissertasiyası 

müdafiə  edib.  Onun  rəhbərliyi  al-

tında 3 doktorluq və 22 namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edilib. Hazır-

da rəhbərliyi altında 10 doktorluq və 

5 namizədlik işi davam 

etdirilir.  V.Əzizov  500-

ə  qədər  çap  olunmuş 

elmi işlərin, o cümlədən 

25 dərslik, dərs vəsaiti

monoqrafiya,  6  meto-

dik tövsiyə, 38 metodik 

işləmələrin, 3 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin,  1 

ixtiranın 

müəllifidir. 

Onun  elmi  işləri  dün-

yanın bir çox dillərində 

çap olunub. 

Vəsadət 


müəllimin 

“Təbib”ə  verdiyi  açıqlamaya  görə, 

hazırda  kafedrada    33  nəfər  çalışır. 

Onlardan  3-ü  professor,  16-sı  do-

sent,  14-ü    assistentdir.  Rəhbərlik 

etdiyi kollektivin indən sonra da tibb 

elminin  inkişafına  layiqli  töhfələrini 

vermək və tibbi kadrları yetişdirmək 

üçün fədakarlıq göstərmək əzmində 

olduğunu  bildirən  kafedra  müdiri 

son 15 ildə çap olunan kitab və dərs 

vəsaitləri barədə də məlumat verdi. 

Onun  sözlərindən  məlum  oldu  ki, 

2001-ci  ildə  V.Əzizov,  İ.Əfəndiyev, 

L.Əmra hovanın  həmmüəllifliyi  ilə 

“Кəskin zəhərlənmələr” dərs vəsaiti,  

V.Əzizov,  S.Alimetov,  Q.Kərimli, 

X.Qurbanovanın  həmmüəllifliyi  ilə 

“Sarılıq  sindiromu”,  2002-ci  ildə 

S.Alimetov, V.Əzizov, A.Əliyevin “Pa-

rakardiologiya”, V.Əzizov, O,Quliyev, 

Z.Əlixanova,  T.Mirzəyevin  “Tibbi 

terminlərin izahlı lüğəti”,  V.Əzizovun 

“Xroniki  ürək  çatışmazlığı”  monoq-

rafiyası  işıq  üzü  görüb.  Bu  ənənə 

növbəti  illərdə  də  davam  edib. 

Belə  ki,  2004-cü  ildə  V.Əzizov, 

İ.Əfəndiyev,  A.Maqsudovun  “Kli-

niki 

toksikologiya”, V.Əzizov, 

Ş.İbrahimova,  X.Qurbanova,  İ.Nə-

si rov, 

S.Alimetovun 

“Labora-

tor  müayinələrin  normal  və  pato-

loji  göstəriciləri”  dərs  vəsaitləri, 

V.Əzizov,  O.Quliyev,  X.Nəsibovanın 

həmmüəllifliyi  ilə  “Kardiofunksi onal 

yük  sınaqları”  kitabı  nəşr  olunub. 

Sonrakı illərdə V.Əzizov, V.Mirzəzadə, 

M.Əsgərovun  “Arterial  hipertenzi-

ya”,    V.Əzizovun  “Daxili  xəstəliklər” 

(I 


cild-Kardiologiya), 

“Daxili 


xəstəliklər  (I  cild-  Pulmonolоgiya), 

V.Əzizov,  M.Ağayev,  N.Hüseynova, 

Ş.İbrahimova,  L.Əmrahovanın  “Da-

xili xəstəliklər” (tibb tələbələri üçün 

dərslik),  V.Əzizov,  S.Şahbazbəyova, 

Z.Əlixanova,  L.Əmrahova,  M.Əsgə-

rovun “Revmatik xəstəliklər və oxşar 

sindromlar”,    V.Əzizov,  T.Sadıqova, 

L.Əfəndiyeva, N.Hüseynova, S.Məm-

mədlinin  “Kəskin  koronar  sindrom” 

kitabları çap olunanlar siyahısına da-

xil edilib. Təbii ki, nəşr olunanlar təkcə 

dərs  vəsaitləri  ilə  məhdudlaşmayıb. 

V.Əzizov,  F.Tağızadə,  İ.Əfəndiyev, 

L.Əmrahovanın  həmmüəllifliyi  ilə 

“Kimyəvi  xarakterli  kütləvi  zəhər-

lənmələr zamanı və digər fövqəladə 

hallarda toksikoloji yardım” metodik 

tövsiyə  və    V.Əzizov,  V.Qurbanov, 

S.Məmmədli  “Kardiovaskuliyar  xəs -

təliklərin  yeni  risk  faktorları”  mo-

noqrafiyası  da  çap  olunub.  Tə-

ləbələrin bilik səviyyəsinin artırılma-

sı  istiqamətində  hazırda    yeni  dərs 

vəsaitləri  üzərində  işlərin  getdiyini 

bildirən  Vəsadət  müəllim,  növbəti 

illərdə də kitabların nəşr olunacağını 

diqqətimizə çatdırdı.Q. ABDULLAYEV

Əsrlər boyu müəllim haqqında müd-rik sözlər, gözəl kəlamlar deyilib. Amma 

gəlin etiraf edək ki,  öncə bu peşənin sahibi 

böyük Tanrı vergisinə sahib olmalıdır 

və Nizami Gəncəvinin sözləri ilə desək, 

günəşə bənzəməlidir.  Tələbələr hər zaman 

belə  “vergili müəllimləri”  ruhən hiss 

edib, onların işıq saçdığı ətrafa toplanıb 

və müvafiq bilikərə yiyələniblər. Əlbəttə 

ki, belə müəllimlər hər zaman  gənc nəsil 

nümayəndələri tərəfindən sevilib və 

seçilən şəxslərə çevirilib. 

 

 

Belə müəllimlərdən biri Azərbaycan 

Tibb Universitetinin farmakoqnoziya 

və botanika kafedrasının  baş müəllimi 

Fəridə Əhməd Ağa qızı Qocayevadır. O, 

1956-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 

1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 

biologiya fakültəsini bitirib. 1977-ci ildən 

Azərbaycan Tibb Universitetində əvvəl 

laborant, sonra baş laborant və assistent,  

hal-hazırda isə baş müəllim vəzifəsində 

çalışır.  “Əczaçılıq botanikası” fənnini 

tədris edir. Fəridə xanım kafedranın və 

universitetin  ictimai həyatında yaxından 

iştirak edir.  O, kafedranın həmkarlar 

qrupunun sədridir.  

Hər  zaman  öz  üzərində  işləyən 

bu  təvazökar    peşə  sahibi  öz    dərin 

bilikləri  və  tələbkarlığı  ilə  yanaşı, 

çox qayğıkeş və səmimi  müəllimdir. 

Fəridə  müəllimin  bu  günlərdə  60 

yaşı tamam olur. İşlədiyi kollektiv bu 

münasibətlə  onu ürəkdən təbrik edir 

və can sağlığı arzulayır! Tələbələri  isə 

sevimli  müəllimlərinə    III  kurs,  880

a

 

qrup tələbəsi Validə Quluzadənin  bü-tün  tələbə  dostları  adından    yazdığı 

bu şeirlə  təbrik edir:   

Gülərüz, mehriban, qayğıkeş İnsan,  

Çıxılmaz bir işdə, dar gündə olsan,

İki yol ayrıcı görüb dayansan

Düz yolu göstərər Fəridə xanım!

Lalətək zərifdi onun ürəyi,                             

Heç vaxt əsirgəməz bizdən köməyi.              

Daim tələbənin olub gərəyi,

Təşəkkür edirik, Fəridə xanım!

Sağlıqlı bir ömür  arzu edirik, 

Dəyərli olana dəyər veririk. 

Böyük ehtiramla sizi sevirik, 

Ad günün mübarək, Fəridə xanım!

TƏBRIK EDİRİK! 

K a f e d r a l a r ı m ı z

II Daxili xəstəliklər kafedrasının dünəni və bu günü

u  Aprelin 1-də İngiltərənin “Elevita Company” firmasının 

məs lə hət çisi,  professor  Keyt  Bru-

mer Azərbaycan Tibb Universite-

tinin Tədris Cərrahiyyə Klinika-

sının qonağı olub.

  Səfərin  məqsədi 

Azərbaycan  Tibb 

Uni ver sitetində 

əc  nə bi 

tələbələr 

üçün 

yaradılan şə raitlə  tanış  ol-

maq,  universitet 

haqqında 

xarici 


ölkələrdə  gənclər 

arasında  daha  çox 

məlumat  yaymaq-

dan ibarətdir.

    ATU-nun  Tədris 

Cərrahiyyə Klinika-

sı  ilə  yaxından  ta-

nış  olan  Keyt  Bru-

mer buradakı bacarıq otaqlarını gəzib, 

Tədris  Treninq  mərkəzindəki  müasir 

və son model tibbi avadanlıqlarla tanış 

olub. Qonağa “Anatomaj”, “Miti” apa-

ratlarının funksiyaları haqqında geniş 

məlumat verilib.

  K.Brumer Tibb Universiteti ilə tanış 

olduğu üçün məmnunluğunu bildirib. 

Professor  burada  əcnəbi  tələbələrin 

keyfiyyətli təhsili üçün hər cür lazımi 

şərait  yaradıldığını  qeyd  edib.  Onun 

sözlərinə görə, yeni tədris ilində ATU-

ya bir sıra Avropa, Asiya, o cümlədən 

Hindistandan tələbələr gələcək. 

Professor 

Brumer 


ATU 

ilə 


əməkdaşlığın qarşıdakı dövrdə daha da 

möhkəmləndiriləcəyindən  əminliyini 

vurğulayıb.

    Görüş  zamanı  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasının Tədris Treninq Mərkəzinin 

müdiri Qorxmaz Həsənov Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  2014-cü  ildə 

fəaliyyətə başlamış Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında  yerləşən  Tədris  Treninq 

Mərkəzinin  (TTM)  tələbə,  həkim-

rezidentlər  üçün  nəzərdə  tutulmuş, 

dünya standartlarına uyğun ən müasir 

avadanlıqla  təchiz  olunmuş  çoxfunk-

sional bacarıq laboratoriyası olduğunu 

deyib.

  Görüşdə ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının  beynəlxalq  əlaqələr  üzrə 

şöbə müdiri Aygün Şükürova da iştirak 

edib.

ATU-nun xarici tələbələrinin 

sayı daha da artacaq


http://www.amu.edu.az

15 aprel   2016-cı il

«Təbib» qəzetinin kollektivi qəzetin baş redaktoru 

Eldar İsmayıla əzizi 

 Əbülfət müəllimin

 vəfatından kədərləndiyini bildirir  və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Histologiya, sitologiya və embriologiya 

kafedrasının əməkdaşları kafedranın müdiri, 

professor Eldar Qasımova  bacısının

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir  və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

ATU-nun  hazırlıq  kursunun  tələbəsi  Emad  A.  M 

Allahalıhın  adına  verilmiş  Azərbaycan  Respublikası-

nın  ərazisində  müvəqqəti  yaşamağa  görə  verilən  icazə 

vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Əczaçılıq  fakültəsinin  IV  kurs,  802

a

  qrup  tələbəsi Məhəmməd  Rza  Rostami-Azmandın  adına  verilmiş 

qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Əczaçılıq fakültəsinin III kurs, 887

c

  qrup tələbəsi Mo-hammed  Khaldoon  Abduljaleel  oglunun  adına  verilmiş 

qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin VI kurs, 164

b

 qrup tələbəsi Abbaslı Lamiyə Saməddin qızının adına verilmiş 

tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  II  kurs,  42

b

  qrup tələbəsi  Məmmədova  Lalə  Zakir  qızının  adına  verilmiş 

tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Baş redaktor

ELDAR İSMAYIL

Müəlliflərlə  redaksiyanın 

mövqeyi  üst-üstə düşməyə 

bilər.


Əlyazmalar  geri  qaytarılmır.

Qəzet “Təbib”  qəze ti nin  

kompyuter mər kə zində yığılır, 

səhi fə lənir, “Bəxtiyar-4” İKŞ-də 

çap olunur. 

     


Ü N V A N I M I Z:

Mərdanov qardaşları - 98

c

2-ci mərtəbə,

Tel.: 595-24-97 

tabibqazeti@gmail.com

Lisenziya Н - 022633

İndeks -0269

Sayı 3000

Sifariş: 304

MİNNƏTDARLIQ

Hər il ənənəvi olaraq imta-

han məqbul sesiyası ərəfəsində 

tələbələrlə müəllim heyəti arasın-

da görüşlər keçirilir. Bu görüşlərin 

məqsədi tələbələri dinləmək

onların problemlərini özlərinin 

dilindən eşitmək və lazımi tədbirlər 

görməkdən ibarətdir.

Bu  məqsədlə  aprel  ayının 

əvvəlindən  başlayaraq    qarşıdan 

gələn semestr və dövlət imtahanları-

na hazırlığın hansı vəziyyətdə olması 

ilə əlaqədar olaraq fakültələrdə isteh-

salat  müşavirələrinin  keçirilməsinə 

start verilib. 

Belə  müşavirələrdən  biri  ap-

relin  6-da  ATU-nun  pediatriya 

fakültəsində  olub.  Müşavirəni  açan 

fakültənin  dekanı,  dosent  Nəriman 

Nağıyev    ilk  öncə  erməni  hərbi 

birləşmələrinin    sərhədyanı  bölgədə 

törətdikləri  təxribatının  qarşısı-

nın  əsgər  və  zabitlərimiz  tərəfindən 

qəhrəmancasına  alınmasına  toxu-

nub.  Torpaqlarımızın  müdafiəsi  za-

manı  şəhid  olanların  xatirəsi  bir 

dəqiqəlik  sükutla  yad  edilib.  Qaza-

nılmış  qələbə  və  xalqımızın  döyüş 

əhval-ruhiyyəsinin yüksək olmasının 

sevindirici hal olduğunu söyləyib. 

Sözünə davam edən dekan  pe-

diatriya  fakültəsinin  bu  il  sonun-

cu buraxılış olduğunu bildirib və bu 

növbəti semestr və dövlət imtahan-

larına  hazırlığın  vəziyyəti  ilə  bağ-

lı  tələbələrə  ətraflı  məlumat  verib: 

““Təhsil  sistemi  haqqında”  Qanu-

na əsasən tibb təhsili üç mərhələdə 

aparıldığına  görə,  Nazirlər  Kabine-

tinin  qərarı  ilə  2010-11-ci  tədris 

ilindən  etibarən  fakültəmizə  tələbə 

qəbulu  dayandırılıbdır.  Hazırda 

siz  tələbələr  bu  fakültənin  axırın-

cı  kurs  tələbələrisiniz.  Bununla  da 

fakültənin fəaliyyəti bu il sona yetir.                                                          

Bilirsiniz  ki,  pediatriya  fakültəsi 

ölkədə uşaq ölümü və onlar arasın-

da yoluxucu xəstəliklərin çoxluğu ilə  

əlaqədar  olaraq  1936-cı  ildə  təşkil 

edilib və bu il fakültənin yaranması-

nın  80 ili tamam olur”. Sözünə davam 

edən N.Nağıyev bildirib ki, o vaxtdan 

indiyədək  burada 

on  minlərlə  sa-

vadlı mütəxəssisin 

hazırlandığını  və 

fakültənin  üzərinə 

düşdüyü  vəzifəni 

ləyaqətlə 

yerinə 

yetirib.  Yeni təhsil sisteminə  keçidlə 

əlaqədar 

olaraq 

yenə  də  ölkəmizə və 

uşaqlarımıza 

gərək li  kadrların 

hazırlanacağına 

ümid etdiyini vur-

ğulayan 


dekan 

çıxışının  sonun-

da  tələbələrə  se-

mestr  və  dövlət 

im tahanlarında 

mü vəffəqiyyətlər 

arzulayıb.  Sonra 

fakültənin 

de-

kan 


müavini, 

pro fessor  Meh-

man  Əliyev  təd-

ri sin 


səviyyəsi, 

tə lə bələrin  dərsə 

davamiyyəti  ilə 

bağ lı 


müşavirə 

i ş  t i   r a k ç ı l a r ı n ı 

mə  lumat lan dı   -

rıb. Təd risin sə viy  -

yəsinin  yüksək  və 

tələbələrin  dərsə 

davamiyyətinin 

qəna ətbəxş  oldu-

ğunu bildirən natiq 

həmçinin  bəzi  qü-

surlardan  da  söh-

bət  açıb  və  belə 

hal ların 

aradan 


qal dırılması  üçün 

lazımi  tövsiyələr 

verib. 

Aprelin 7-də  I müalicə-profi lak ti

-

ka  fakültəsinin  is-tehsalat mü şa virəsi 

keçirilib.  Müşavirəni  açan  fakültənin 

dekanı,  professor  Abuzər  Qazıyev 

imtahanlara  hazırlıqla  bağlı  çıxış 

etmək üçün sözü dekan müavini Əsəd 

Sultanova verib. Tədrisin səviyyəsi və 

tələbələrin  dərsə  davamiyyəti  haq-

qında  məlumat  verən  dekan  müa-

vini    tələbələrin  dərsburaxma  hal-

larının  normadan  aşağı  olduğuna 

diqqət çəkib. O sonra isə V və VI kurs 

tələbələrinin  semestr  və  dövlət  im-

tahanlarında  verəcəyi  imtahanların 

siyahısını  açıqlayıb  və  imtahanlara 

düşəcək  test  suallarının  artıq  hazır 

olduğunu qeyd edib. 

Toplantıda  çıxış  edən  Virtual 

Test  Mərkəzinin  direktoru,  dosent 

Şahin  Bayarmov    rəhbərlik  etdiyi 

mərkəzin  ötən  semestrlərdə  oldu-

ğu  kimi,  bu  ildə  problemsiz  şəkildə 

imtahanların  keçiriləcəyinə,  keçən 

il  test  suallarında  olan  bəzi  qüsur-

ların  bu  il  aradan  qaldırılacağına  və 

mərkəzə  göndərilən  sualların  daha 

da təkmil olacağına ümidli olduğunu 

vurğulayıb.

Sonra  ATU-nun  elmi  işlər  üzrə 

prorektoru,  professor  İbrahim  İsa-

yev çıxış edib: “Çox istərdim ki, bu-

rada  iştirak  edən  tələbələr  onları 

düşündürən  hər  hansısa  bir  prob-

lem  mövcuddursa,  çəkinmədən 

öz  fikirlərini  söyləməlidi.  Çün-

ki  tələbəni  narahat  edən    çatış-

mazlıqların 

belə 

toplantılarda səsləndirilməsi gələcəlkdə işlərimizin 

təkmilləşdirilməsinə  yardımçı  ola 

bilər”.  Prorektor  tələbələrə  qarşıdan 

gələn imtahanlarda nailiyyət qazan-

malarını arzulayıb. 

Elə  həmin  gün  II  müalicə-

pro filaktika  fakültəsinin  IV  kurs 

tələbələrinin də istehsalat müşavirəsi 

keçirilib.  Müşavirəni  açan  fakültənin 

dekanı, dosent Taryel İsmayılov kre-

dit  təhsil  sisteminin  tədris  qaydala-

rı  barədə    fikirlərini  bölüşüb.  Daha 

sonra o tədris ili dövründə və eləcə 

də imtahanlara hazırlıqla bağlı  tədbir 

iştirakçılarını 

məlumatlandırmaq  

üçün sözü  fakültənin dekan müavi-

ni,  dosent  Zabit  Məmmədova  verib. 

Zabit  müəllim    IV  kurs  tələbələrinin 

3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) və 

26  qrupda  təhsil  aldıqlarını  bildirib 

və  qarşıdan gələn semestr imtahan-

larında 8 fəndən imtahan vercəklərini 

nəzərə çatdırıb. 

Müşavirədə  çıxış  edən  uni-

versitetin  beynəlxalq  əlaqələr  üzrə 

prorektoru,  dosent  Rəhimə  Qabu-

lova  tələbələri  beynəlxalq  proqram-

larda  fəal  iştirak  etməyə  çağırıb.  O, 

qeyd  edib  ki,  beynəlxalq  arenalar-

da    ölkəmizi  layiqincə  təmsil  etmək 

və  xalqımızın  haqq  səsini  dünyaya 

çatdırmaq  hər  bir  azərbaycanlının 

ümdə  vəzifəsidir.  Onun  üçün  də 

gənclərimiz  əgər  gələcəkdə  sa-

vadlı,  dünyagörüşlü  bir  həkim  kimi 

yetişmək  istəyirsə,  mütləq  xarici 

dilləri  bilməli  və  bu  layihələrdə  ya-

xından  iştirak etməlidir. 

Diskussiya  şəraitində  keçən 

müşavirlər  zamanı  çıxış  edən 

tələbələrin  qaldırdıqları    müxtəlif 

məsələlər  müzakirə  olunub  və  bu 

problemlərin  aradan  qaldırılması 

istiqamətində  bir sıra əməli təkliflər 

səsləndirilib.M.ƏLƏKBƏRLİ.

Heç  kəsə  sirr  deyil  ki,  yer  üzünün 

əşrəfi  sayılan  insan  üçün  ən  şirin  nemət 

cansağlığıdır.  Bu  baxımdan  insanların 

sağlamlığı  keşiyində  dayanan  həkimlərin 

də ən müqəddəs peşə sahibi adlandırılma-

sı təbiidir. Elə bütün arzuların fövqündə də 

cansağlığı dayanır. 

Redaksiyamıza  gələrək  ona  şəfa  verən 

həkimlərin  şəfqətindən  ürək  dolusu  danışan 

Gülzadə Nəsib qızı Məmmədovanı dinlədikcə 

həkimlik  peşəsinin  müqəddəsliyini  san-

ki  yenidən “kəşf  elədik”.  Gülzadə xanım  rit-

mi  pozulan  ürəyinin  döyüntülərini  öz  axarı-

na  qaytaran  həkimlərə  minnətdarlıq  hissini 

də ürəklə çatdırırdı. Əslində “yumruq boyda” 

ürəyin insan həyatındakı xüsusi rolunu yada 

salmağa ehtiyac da yoxdur. El arasında “ürək 

həkimi” kimi tanınan kardioloqların yeri baş-

qadır.  Cəmiyyətdə  ağır  xəstəliklərə  uzun 

müddət sinə gərməyi bacaran insanlar barədə 

deyilən “ürəyi sağlam imiş” ifadəsinə də tez-

tez rast gəlirik. Böyük ovqat şairi Hüseyn Arif 

isə ürəyin gücünü belə tərənnüm edirdi:İlləri yola salmışam,

Mahnı qoşub, saz çalmışam.

Ömür deyir qocalmışam,

Ürək deyir yaşa hələ.

Vəzifəsi  ürəkləri  yaşatmaq  olan  sağ-

lamlıq keşikçiləri hər cür ehtirama layiqdirlər. 

Gülzadə  xanım  da  böyük  ehtiramla  ürək 

damarlarında  uğurlu  stent  implantasiyası 

aparan ATU-nun Tədris Terapevtik Klinika-

sının kardiologiya şöbəsinin invaziv kardio-

loqu Elnur İsayevə, şöbənin müdiri, dosent 

Fərid  Əliyevə,  dosent  Şəfəq  xanım  İbrahi-

movaya, həkim kardioloqlar Fuad Səmədov,  

Afiyəddin  İskəndərov  və  tibb  bacılarına  öz 

ailəsi, doğmaları adından təşəkkürünü bildi-

rir. İstəyir ki, onun sevincindən, minnətdarlıq 

hissindən  şöbənin  bütün  tibbi  personalına 

pay düşsün. 

Bəlkə də dünyada ən gözəl hiss kiməsə 

gərəkli  olduğunu  duymaq,  insanlara  edə 

biləcəyin  xeyirxahlıqdan  zövq  almaqdır. 

Heç  bir  maddiyyatla  ölçülməyən  bu  zövqü 

yaşamaq  bütün  peşə  sahiblərinə,  xüsusilə 

həkimlərə qismət olsun. 

A.KAMRANOĞLU

Fakültələrdə istehsalat müşavirələri keçirilib

ÜRƏK DEYİR YAŞA HƏLƏ...

 Allah  rəh mət  elə sin!Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti 2016 -> BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti 2016 -> Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 13,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə