Univerziteta u beograduYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/9
tarix01.08.2017
ölçüsü0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
DEKANU BIOLOŠKOG FAKULTETA

IZBORNOM VEĆU BIOLOŠKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Na osnovu odluke Izbornog veća Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na IX redovnoj sednici Izbornog veća održanoj 13. 7. 2016. godine imenovani smo u komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkursu objavljenom u listu „Informer“, u dodatku „Poslovi“ od 20.7.2016. godine za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti "Jevremovac", Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na određeno vreme od pet godina.

Posle pregleda dostavljene dokumentacije, ustanovili smo da se na konkurs prijavio jedan kandidat, dr Ana Džamić, docent Biološkog fakulteta u Beogradu.

Nakon pregleda priložene dokumentacije kandidata, Izbornom veću Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu podnosimo sledeći
I Z V E Š T A J
1. BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Ana M. Džamić (rođena Simić) rođena je 19. 6. 1972. godine u Aleksandrovcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. sa prosečnom ocenom u toku studija 8,64. Diplomski rad pod naslovom „Određivanje hemijskog sastava etarskog ulja Lavandula stoechas L.“ odbranila je sa ocenom 10. Poslediplomske studije na smeru Sistematika i filogenija biljaka i gljiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala 1999. godine i položila sve planom i programom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistrirala je 15. 7. 2004. godine, sa temom „Sastav i antifungalna aktivnost etarskih ulja odabranih aromatičnih biljaka“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Sastav, antifungalna i antioksidativna aktivnost etarskih ulja i ekstrakata odabranih vrsta iz familije Lamiaceae“ odbranila je 10.6.2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 15.02.2000. godine zaposlena je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u zvanju asistent-pripravnik na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka, gde drži praktičnu nastavu na predmetima Opšta botanika na studijskoj grupi Molekularna biologija i fiziologija, Morfologija biljaka na studijskim grupama Biologija i Profesor biologije i hemije i Botanika I sa mikologijom na studijskoj grupi Ekologija i zaštita životne sredine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Morfologija, fitohemija i sistematika biljaka na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka birana je 2005. godine, a ponovo izabrana 2009. godine. U zvanje docenta izabrana je 3.12. 2010. godine. Nakon uvođenja reformi nastavnih planova i programa na Biološkom fakultetu, angažovana je na unapređivanju programa i realizaciji nastave na predmetima na osnovnim, master i doktorskim studijama koje organizuje Katedra za morfologiju i sistematiku biljaka Instituta za botaniku i botaničke bašte „Jevremovac“ Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Imenovana je za člana Komisije za kontrolu kvaliteta na Biološkom fakultetu tokom dva mandata. Od 30.9.2015. godine je izabrana za člana Saveta Biološkog fakulteta.

Stručno se usavršavala u oblasti mikologije i fitohemije. Boravila je u Kini (2002 China TCDC International Training Course of Edible and Medicinal Mushrooms Technology, oktobar-novembar 2002) i Holandiji (Plant Research International, Wageningen University, Holland, oktobar 2003-januar 2004).
2. NASTAVNO-PEDAGOŠKA AKTIVNOST
Kandidat Ana Džamić je kao asistent-pripravnik, a kasnije i asistent učestvovala u izvođenju praktične nastave iz predmeta: Opšta botanika na studijskoj grupi Molekularna biologija i fiziologija, Morfologija biljaka na studijskim grupama Biologija i Profesor biologije i hemije i Botanika I sa mikologijom na studijskoj grupi Ekologija i zaštita životne sredine. Nakon uvođenja reformisanog nastavnog programa učestvovala je u pripremi programa i realizaciji vežbi i predavanja iz predmeta Anatomija i morfologija biljaka i Uporedna morfologija i sistematika biljaka na I godini osnovnih akademskih studija. Kandidat je pokazao stručnost, zalaganje, odgovornost i sposobnost za rad u nastavi.

Koautor je digitalnog sadržaja namenjenog studentima I godine osnovnih akademskih studija Vizuelni botanički rečnik iz anatomije i morfologije biljaka. Pored praktične nastave angažovana je i u izvođenju nastave na terenu. Nakon izbora u zvanje docenta angažovana je i u izvođenju teorijske nastave iz predmeta koje organizuje Katedra za morfologiju i sistematiku biljaka.

Za predmet Biološka aktivnost sekundarnih metabolita na master studijama Biološkog fakulteta u potpunosti je pripremila nastavni program i autor je Praktikuma sa radnom sveskom za taj predmet. Do izbora u zvanje docenta bila je član Komisije zа odbranu šest diplomskih radova.
Nakon izbora u docenta dr Ana Džamić je bila mentor jedne odbranjene doktorske disertacije, mentor je jedne disertacije u završnoj fazi, dve master teze i jednog diplomskog rada, a učestvovala je kao član komisije za odbranu tri doktorske disertacije, tri master rada i pet diplomskih radova. U studentskim anketama dr Ana Džamić je za svoje aktivnosti u nastavi dobijala visoke ocene.
2.1. Kvanitfikacija nastavno - pedagoške aktivnosti
Udžbenička literatura (M91, M92 i M94)


 1. Duletić-Laušević, S., Janaćković, P., Grujić-Jovanović, S., Marin, M., Džamić, A., Rajčević, N., Gradojević, J. (2009).Vizuelni rečnik anatomije i morfologije biljaka. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Digitalni sadržaj. (1x6= 6 poena)

 2. Džamić, A. M. (2016). Biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljaka - Praktikum sa radnom sveskom. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-7078-131-3

(1x14=14 poena)
Nastava na predmetima
Nastava na predmetima Morfologija biljaka (studijske grupe Biologija i Profesor za biologiju i hemiju), Botanika I sa mikologijom (studijska grupa Ekologija i zaštita životne sredine) i Opšta botanika na studijskoj grupi Molekularna biologija i fiziologija

Reformisani nastavni program:Osnovne akademske studije Biologija

 1. Anatomija i morfologija biljaka

 2. Uporedna morfologija i sistematika biljka

Izborna nastava na studijskom programu osnovnih akademskih studija Biologija

1. Etnobotanika i fitohemija

2. Sekundarni metaboliti biljaka

Izborna nastava na master studijama

 1. Biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljaka

 2. Lekovite, aromatične i začinske biljkeDoktorske studije

 1. Sekundarni metaboliti biljaka

 2. Uporedna anatomija i morfologija biljaka – viši kursUčešće u komisijama

Do izbora u docenta
Učestvovala u komisijama za odbranu 6 diplomskih radova.......6x1=6 poena.


 1. Ojkić Sanja (2001)Biološka aktivnost flavonoida

 2. Stojković Maja (2002) Ispitivanje antifungalne aktivnosti etarskih ulja Myrrhis odorata, Helichrysum arenarium i Hypericum perforatum na dermatomicete i mikromicete

 3. Đurić Aleksandra (2005) Ontogenetska sistematika-molekularna evolucija razvića cveta

 4. Jovanović Vladimir (2006) Filogenija potfamilije Maloideae C. Weber (Rosaceae)

 5. Šiljegović Jovana (2009) Kompozicija i antifungalna aktivnost etarskog ulja Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae)

 6. Mileski Ksenija (2010) Hemijski sastav i antimikrobana aktivnost etarskog ulja Helichrysum italicum (Asteraceaae)


Nakon izbora u zvanje docenta
Učešće u komisijama za odbranu doktorskih disertacija
Mentorstvo.......(ukupno 6x1=6 poena)

 1. Matejić Jelena (18.5.2013.) Biološka aktivnost etarskih ulja i ekstrakata odabranih vrsta iz familije Apiaceae. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Komisija: dr Petar Marin, redovni profesor- mentor Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Ana Džamić, docent -mentor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Marina Soković, naučni savetnik Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, dr Vladimir Ranđelović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu.

Član komisije.......(ukupno 4x3=12)

 1. Stupar Miloš (30.9.2013.) Diverzitet mikromiceta na objektima kulturne baštine i testiranje fungicida primenljivih u konzervaciji.

Komisija: dr Milica Ljaljević-Grbić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu-mentor, dr Jelena Vukojević, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, dr Jelena Lević, naučni savetnik Institut za kukuruz „ Zemun Polje“dr Gordana Subakov-Simić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, dr Ana Džamić, docent Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Giweli Abdulhmid Ahmed (16.11.2013.) Sastav, antimikrobna i antioksidativna aktivnost etarskih ulja Thymus algeriensis, Th. capitatus, Salvia fruticosa i Satureja thymbra iz Libije.

Komisija: dr Petar Marin, redovni profesor- mentor Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Marina Soković, naučni savetnik Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, dr Peđa Janaćković, vanredni profesor, Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu

 1. Najat Beleef Al Sheef (25.12.2015.) Mikromorfološka i citološka analiza trihoma i biološki efekat ekstrakata Salvia aegyptiaca L., S. fruticosa Mill., i S. lanigera Poir. (Lamiaceae) iz Libije.

Komisija: dr Sonja Duletić-Laušević, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu-mentor; dr Petar Marin, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Dušica Janošević, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Snežana Budimir, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.
Učešće u komisijama za odbranu master radova
Mentorstvo odbranjenog master rada....... (ukupno 2x2=4)

 1. Milanović Marija (18.7.2013.) Antioksidativna aktivnost ekstrakata Stachys iva L.

Grise. (Lamiaceae).

Komisija: dr Slavica Grujić, docent-mentor; dr Ana Džamić, docent-mentor, prof dr Petar Marin 1. Svetlana Miljanović (12.7.2016.) Antimikrobni potencijal etarskog ulja endemične vrste Salvia brachyodon Vandas (Lamiaceae).

Komisija: dr Ana Džamić, docent Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu-mentor, dr Ana Ćirić, naučni saradnik Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“- mentor; dr Slavica Grujić, docent Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Član komisije ....... (ukupno 1x3=3):

 1. Savković Željko (20.9.2013.) Ispitivanje antifungalne aktivnosti ekstrakata Lamium album L. i L. purpureum L. etarskog ulja Origanum vulgare L. i komercijalnog biocida Sanosil S003.

Komisija: dr Milica Ljaljević-Grbić, vanredni profesor-mentor, dr Jelena Vukojević, redovni profesor, dr Ana Džamić, docent, dr Slavica Grujić, docent.

 1. Mina Pancner (13.10.2014.) Antioksidativna aktivnost ekstrakata odabranih vrsta roda Peucedanum L.

Komisija: dr Vladimir Randjelovic, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu; dr Tatjana Mihajilov-Krstev, vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu; dr Ana Džamić, docent Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 1. Vesna Pešić (13.10.2014) Antioksidativna aktivnost ekstrakata odabranih taksona roda Seseli L.

Komisija: Mentor Vladimir Randjelović, redovni profesor Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu; Tatjana Mihajilov-Krstev, vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu; dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Učešće u komisijama za odbranu diplomskog rada
Mentorstvo odbranjenog diplomskog rada ....... (ukupno 2x1=2)

 1. Spasojević Tatjana (23.12.2015.)Antimikrobna aktivnost etarskog ulja i ekstrakata vrste Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff (Lamiaceae).

Komisija: dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu-mentor, dr Ana Ćirić, naučni saradnik Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, dr Slavica Grujić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Član komisije za odbranu diplomskog rada ....... (ukupno 5x1=5)

 1. Nikolić Magdalena (29.12.2010.) Antioksidativna i antimikrobna aktivnost familije Apiaceae.

Komisija: Prof. dr Petar Marin, mentor; prof dr Sonja Duletić-Laušević, dr Ana Džamić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Milojkov Branislav (30.12.2010.) Pregled istraživanja hemijskog sastava etarskog ulja vrsta roda Teucrium L.

Komisija: doc. dr Slavica Grujić-mentor, prof dr Petar Marin, dr Ana Džamić Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Ranković Ivona (31.12.2010) Analiza sastava etarskog ulja Lavandula angustifolia Mill.

Komisija: dr Slavica Grujić docent-mentor, prof dr Petar Marin, dr Ana Džamić, docent Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Danijela Šikl (19.9.2014.) Prilog poznavanju diverziteta flore Potamišja u opštini Opovo.

Komisija: prof dr Milan Veljić-mentor, dr Danka Bukvički, naučni saradnik dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 1. Dragana Jevtić (23.6.2014.) Lekovito i samoniklo šumsko voće u Srbiji.

Komisija: prof dr Milan Veljić-mentor, dr Danka Bukvički, naučni saradnik, dr Ana Džamić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Učesnik je TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers) programa obuke

nastavno-naučnog osoblja Univerziteta u Beogradu koji razvijen je u saradnji sa univerzitetima sa teritorije EU, i ima za cilj unapređenje kompetencija osoblja Univerziteta.
Ocena koncepta nastave i ocena studentskih anketa: prosečne ocene u školskoj godini:

2012./2013. Anatomija i morfologija biljaka (Biologija) 4.64, i 4.80 (Ekologija i zaštita životne sredine)

2013./2014. Uporedna morfologija i sistematika (Molekularna biologija i fiziologija) 4.89, Anatomija i morfologija biljaka (Biologija) 4.62

2014./2015. Anatomija i morfologija biljaka (Biologija) 4.70 i 4.61 (Ekologija i zaštita životne sredine)

Uporedna morfologija i sistematika biljaka 4.35 i Biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljka 5.00 (Master).

2015./2016. Uporedna morfologija i sistematika biljaka (Molekularna biologija i fiziologija) 3.54 i Biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljka 5.00 (Master).


Pregled nastavne aktivnosti
Do izbora u docenta

Nakon izbora u docenta

Udžbenici, skripta i praktikumi M90

Multimedijalni sadržaj namenjen studentima sa recenzijom

6 x 1 = 6

Objavljen praktikum
14x 1=14

Mentorstvo/komentostvo M100

Odbranjena doktorska disertacija
6 x 1 = 6
Odbranjen diplomski rad ili master rad
(4x1)+(2x1)+(2x1)=8

Učešće u komisijama (M110)

Za odbranu doktorske disertacije
4x 3=12
Za odbranu master rada
3x 1=3
Za odbranu diplomskog rada

6x 1 = 6

5x1=5

Držanje nastave na kursu*

Za koju je kandidat u potpunosti pripremio nastavni program
6x 1 = 6
Za koju je kandidat pripremio dopunu nastavnog programa
4 x 3 =12
Sa preuzetim nastavnim programom
2 x 3 = 6

Učešće u realizaciji praktične nastave na kursu po školskoj godini
3x1=3

9x3=27

3x1=3

4x3=12

Učesnik inostranih projekata namenjeninih usavršavanju nastavnog procesa na fakultetu

4

Ukupno
39

79

Ukupno u karijeri118Analizom prethodnih podataka, može se zaključiti da je u oblasti nastavno - pedagoških aktivnosti ostvarila ukupno 118 bodova.

3. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
U toku svog rada na Biološkom fakultetu dr Ana Džamić bila je učesnik sledećih naučnih projekata:
2002.-2005.

1. „Hemotaksonomska, mikromorfološka, anatomska i floristička istraživanja, posebno endemičnih i ekonomski značajnih biljaka“ (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin)2006.-2010.

1. „Strukturna, hemijska i molekularna istraživanja nekih biljnih vrsta – fundamentalni značaj i primenljivost“ (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin, ref. br. 143049).

2. „Taksonomska, biohemijska i molekularna istraživanja gljiva i biološki aktivnih supstanci“ (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, rukovodilac: prof. dr Jelena Vukojević, ref. br. 143041).

2011.-2016.

1. „Mikromorfološka, fitohemijska i molekularna istraživanja biljaka - sistematski, ekološki i promenljivi aspekti“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, rukovodilac: prof. dr Petar D. Marin, ref. br. 173029)2. „Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrdjivanje potencijala novih biofungicida“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, rukovodilac prof. dr Jelena Vukojević, ref. br. 173032).

Bibliografski podaci

Doktorska disertacija (M71)
Džamić A. (2010). Sastav, antifungalna i antioksidativna aktivnost etarskih ulja i ekstrakata odabranih vrsta familije Lamiaceae. Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu.
Magistarska teza (M72)
Simić A. (2004). Sastav i antifungalna aktivnost etarskih ulja odabranih aromatičnih biljaka, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Radovi publikovani u naučnim časopisima
Radovi u časopisima do izbora u zvanje docenta
Radovi u istaknutim časopisima međunarodnog značaja (M22)

 1. Soković M., Brkić D., Džamić A., Ristić M., Marin P. (2009). Chemical composition and antifungal activity of Salvia desoleana Atzei & Picci essential oil and its major components. Flavour and Fragrance Journal, 24, 83-87.

Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)

 1. Simić A., Soković M., Grujić-Jovanović S., Ristić M., Vukojević J., Marin P. D. (2004). The chemical composition and antifungal activity of some Lauraceae essential oils. Phytotherapy Research, 18, 713-717.

 2. Rančić A., Soković M., Vukojević J., Simić A., Marin P., Duletić-Laušević S., Đoković D. (2005). Chemical composition and antimicrobial activities of essential oils of Myrrhis odorata (L.) Scop., Hypericum perforatum L. and Helichrysum arenarium (L.) Moench. Journal of Essential Oil Research, 17, 341-345.

 3. Capetanos C., Saroglou V., Marin P., Simić A., Skaltsa H. (2007). Essential oil analyses of two endemic Eryngium species from Serbia. Journal of Serbian Chemical Society, 72 (10), 961-965.

 4. Simić A., Rančić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P. (2008). Essential oil composition of Cymbopogon winterianus Jowitt and Carum carvi L. and their antimicrobial activities. Pharmaceutical Biology, 46 (6), 437-441.

 5. Beekwilder J., van der Meer I. M., Simić A., Uitdewilligen J., van Arkel J., de Vos R. C. H., Jonker H., Verstappen F. W. A., Bouwmeester H. J., Sibbesen O., Qvist I., Mikkelsen J. D., Hall R. D. (2008). Metabolism of carotenoids and apocarotenoids during ripening of raspberry fruit. BioFactors 34, 57-66.

 6. Grujić Jovanović S., Marin P. D., Džamić A., Ristić M. (2008). Composition of the essential oil of Stachys germanica from Serbia. Chemistry of Natural Compounds, 44 (5), 670-672.

 7. Džamić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D. (2008). Chemical composition and antifungal activity of Origanum heracleoticum essential oil.

Chemistry of Natural Compounds, 44 (5), 659-660.

 1. Gbolade A. A., Džamić A., Ristić M., Marin P.D. (2009). Esssential oil composition of Centratherum punctatum from Nigeria. Chemistry of Natural Compounds, 45 (1), 118-119.

 2. Stojković S., Petrović S., Kukić J., Džamić A., Ristić M., Milenković M., Glamočlija J., Soković M., Stojković D. (2009). Chemical composition and antimicrobial and antioxidant activity of essential oil from the flowers of Sesili rigidum. Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 253-256.

 3. Grujić Jovanović S., Marin P. D., Džamić A., Ristić M. (2009). Composition of the essential oil of Thymus longicaulis from Serbia. Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 265-266.

 4. Džamić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D. (2009). Chemical composition and antifungal activity of Illicium verum and Eugenia caryophyllata essential oils. Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 259-261.

 5. Džamić A., Gbolade A. A., Ristić M., Marin P.D. (2009). Esssential oil composition of Anacardium occidentale from Nigeria. Chemistry of Natural Compounds, 45 (3), 441-442 .

 6. Gbolade A. A., Džamić A., Marin P.D., Ristić M. (2009). Esssential oil composition of Aspilia africana (Pers.) C. D. Adams leaf from Nigeria. Journal of Essential Oil Research, 21(4), 348-350.


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə