Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə19/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33

 

 

  
PRILOG 5

OBRAZAC FORM A

1. Roba poslana iz (Službeno ime izvoznika, adresa,
zemlja)

OPĆI SUSTAV POVLASTICA
(Kombinirana izjava i potvrda)

FORM A
Izdano u Republici Hrvatskoj2. Roba poslana k (Naziv primaoca, adresa, zemlja)

3. Prijevozno sredstvo i put (ukoliko je poznata)

4. Za službene potrebe

5. Red.
br.

6. Oznake i brojevi
paketa

7. Broj i vrsta paketa, opis robe

8. Kriteriji
podrijetla
(vidi upute
na poleđini)

9. Bruto težina
ili druga
količina

10. Broj i
datum
računa

11. Potvrda

Ovime potvrđujem na osnovi izvršene kontrole, da


je izjava izvoznika točna.

......................................................................................


Mjesto i datum, potpis i pečat nadležnog organa

12. Izjava izvoznika

Niže potpisani izjavljujem da su navedeni podaci i izjave


točni; da je sva roba proizvedena u ...................................
(zemlja)
i da predmetna roba udovoljava zahtjevima podrijetla Općeg
sustava povlastica za izvoz u
.....................................................................................
(zemlja uvoznica)

.....................................................................................


Mjesto i datum, potpis ovlaštenog potpisnika

 

 

 PRILOG 6

 

KRATKOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU S PODRIJETLOM

 

 

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da je roba navedena na ovom računu ………………………(1) proizvedena u Hrvatskoj te da udovoljava pravilima podrijetla robe koja vrijede u preferencijalnoj trgovini sa ………………………(2) 

Obvezujem se, ukoliko se to traži, dati na uvid carinskim vlastima dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

 

…………………………..(3) …………………………..(4) 

……………………………(5)

 

……………………………(6)____________________________

 


 1. (1) Broj i datum izdavanja računa. Ako je samo dio robe sa računa obuhvaćen izjavom, tu robu treba posebno označiti (npr. zvjezdicom*), a na izjavi se treba pozvati na posebnu oznaku.

Ukoliko se koristi neki drugi komercijalni dokument a ne račun, umjesto riječi “računu” staviti naziv tog dokumenta.

 1. (2) Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom podrijetlu

 2. (3) Datum i mjesto

 3. (4) Naziv poduzeća

 4. (5) Potpis

 5. (6) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u poduzeću

 

 

  

PRILOG 7

 

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU S PODRIJETLOM

 

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da je dolje navedena roba 

…………………………(1) ………………………….(2)

 

………………………… …………………………. 

………………………… …………………………..

 

koja se redovito dostavlja poduzeću ……………………..(3) proizvedena u Hrvatskoj te udovoljava pravilima podrijetla robe koja vrijede u trgovini sa ………………………..(4).Ova izjava vrijedi za sve daljnje isporuke ovih proizvoda otpremljenih u vremenskom razdoblju od …….do……(5). Obvezujem se odmah izvjestiti ……………………..(3) ukoliko izjava prestane vrijediti.

 

Obvezujem se, ukoliko se to traži, dati na uvid carinskim vlastima dokaze koji potvrđuju ovu izjavu. 

………………………………..(6) ……………………………(7)

 

……………………………(8) 

______________________ 

 1. (1) Opis robe

 2. (2) Trgovačka oznaka (broj modela, tip, itd.)

 3. (3) Ime poduzeća kojemu se roba dostavlja

 4. (4) Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom podrijetlu

 5. (5) Period za koji se izdaje dugoročna izjava (ne duže od 12 mjeseci)

 6. (6) Mjesto i datum

 7. (7) Potpis

 8. (8) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u poduzeću

 

PRILOG 7 A

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU IZ PRILOGA 8

Napomena 1:
Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6. Protokola.

Napomena 2:
2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stup­ca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.
2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.
2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.
2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:
3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u stranci.

Primjer:
Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.
Ako je to kovanje obavljeno u stranci na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u stranci. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.
3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.
3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2. kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istoga tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu.
Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.
3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:
Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.
3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:
Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.
Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:
U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.
3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:
4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.
4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.
4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.
4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjet­nu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:
5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3. i 5.4.)
5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnov­nih tekstilnih materijala.
Osnovni su tekstilni materijali ovi:
– svila,
– vuna,
– gruba životinjska dlaka,
– fina životinjska dlaka,
– konjska dlaka,
– pamuk,
– materijali za izradu papira i papir,
– lan,
– prirodna konoplja,
– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,
– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,
– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,
– sintetički filamenti,
– umjetni filamenti,
– vodljivi filamenti,
– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,
– sintetička poliesterska sortirana vlakna,
– sintetička poliamidna sortirana vlakna,
– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,
– sintetička poliimidna sortirana vlakna,
– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,
– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,
– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,
– druga sintetička sortirana vlakna,
– umjetna sortirana vlakna viskoze,
– druga umjetna sortirana vlakna,
– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,
– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,
– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,
– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:
Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:
Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češ­ljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:
Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:
Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarif­noga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.
5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s flek­sibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.
5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:
6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.
6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:
Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.
6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz stranke.

Napomena 7:
7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:
a) vakuumska destilacija;
b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;
c) krekiranje;
d) popravljanje;
e) ekstrakcija selektivnim otapalima;
f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilacija;
i) izomerizacija.
7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postup­ci« su sljedeći:
a) vakuumska destilacija;
b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;
c) krekiranje;
d) popravljanje;
e) ekstrakcija selektivnim otapalima;
f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilacija;
i) izomerizacija;
j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);
k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;
l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;
m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;
n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrek­vent­noga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez is­kre­nja.
o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.
7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.


PRILOG 8


 

LISTA PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA

MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD

STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stiče status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 bit će dobivene u cijelosti

 

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonični proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 3

Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 4

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

Proizvodnja u kojoj:

- su upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,

- sav upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 mora biti s podrijetlom, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda ex-works. 

ex poglavlje 5

Proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 5 dobiveni u cijelosti

 

ex 0502

Čekinje i dlake domaće ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, I

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijene proizvoda ex-works


 

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

- je svo upotrijebljeno voće I oraščasto voće dobiveno u cijelosti, I- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. Ne premašuje 30% u cijeni proizvoda ex-works.

 

ex Poglavlje 9

Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni u cijelosti

 


Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə