Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsində təhlükəli zona (ürək-mədəcik dəstəsi keçən)Yüklə 1,14 Mb.
səhifə3/19
tarix12.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

98) Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsində təhlükəli zona (ürək-mədəcik dəstəsi keçən)

harada proyeksiya olunur?

A) Ön laylarda (stvorkada )

B) Ön və arxa laylarda

C) Arakəsmə (medial ) layında

D) Heç bir variant düz deyil

E) Arxa laylarda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
99) Papillyar əzələlərin vətər xordaları qulaqcıq-mədəcik klapanlarına haradan bərkiyir?

A) Qulaqcıqlardan

B) Qulaqcıq və mədəciklərdən

C) Mədəciklərdən

D) Mədəcikarası arakəsmədən

E) Qulaqcıqarası arakəsmədən


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

100) Blelok-Taussiq üsulu ilə körpücükaltı-ağ ciyər anastomozu şöbələr arasında nəcə qoyulur?

A) Ağ ciyər arteriyasının yuxarı pay şaxəsi, pay şaxələrindən proksimal ağ ciyər arteriyası ilə

B) Pay şaxələrindən distal körpücükaltı arteriya ilə

C) Şaxələrin ayrılmasından proksimal istiqamətdə körpücükaltı arteriya ilə, pay şaxələrindən distal körpücükaltı arteriya ilə

D) Pay şaxələrindən proksimal ağ ciyər arteriyası ilə, şaxələrin ayrılmasından proksimal istiqamətdə körpücükaltı arteriya ilə

E) Şaxələrin ayrılmasından proksimal istiqamətdə körpücükaltı arteriya ilə, pay şaxələrindən proksimal ağ ciyər arteriyası ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
101) I tip aortaağciyər arakəsməsi defektinin (aortanın qalxan hissəsinin proksimal şöbəsinin medial divarında lokalizə edən) bağlanılması necə aparılır?

A) Aortanın boylama açılması ilə

B) Aortanın köndələn açılması ilə

C) Aortanın köndələn açılması ilə, ağ ciyər kötüyünün köndələn açılması

D) Yuxarıda sadalananların heç biri

E) Ağ ciyər kötüyünün köndələn açılması, aortanın boylama açılması ilə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
102) Vaterstoun-Kuli üsuli ilə aorta-ağciyər anastomozunda anastomoz nəcə qoyulur?

A) Heç bir variant düz deyil

B) Aorta qövsü və ağ ciyər arteriyasının sol şaxəsi ilə

C) Aorta qövsü və ağ ciyər arteriyasının sağ şaxəsi ilə

D) Aortanın qalxan hissəsi və ağ ciyər arteriyasının sağ şaxəsi ilə

E) Aortanın qalxan hissəsi və ağ ciyər arteriyasının sol şaxəsi ilə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с


103) Aortanın kanyulə edilməsi necə aparılır?

A) Əksər hallarda aortanın qalxan hissəsində, aortanın xarici qatından keçən iki kiset tikişin qoyulması

B) Əksər hallarda aortanın qalxan hissəsində, bir kiset tikişin qoyulması ilə

C) Heç bir variant düz deyil

D) Aortanın xarici qatından keçən iki kiset tikişin qoyulması

E) Bir kiset tikişin qoyulması ilə, aortanın xarici qatından keçən iki kiset tikişin qoyulması


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
104) Açıq arterial axacağın bağlanılması zamanı ( IV qabırğaarası nahiyədə soltərəfli yan torakotomiya ) mediastinal plevranın açılması həyata necə keçirilir?

A) Sağ diafraqmal və azan sinirlərin proyeksiyası üzrə

B) Heç bir variant düz deyil

C) Sol diafraqmal və azan sinirlərin proyeksiyası üzrə

D) Sol körpücükaltı arteriyanın ağzından başlanan aşağı,aortada axacaqdan 2 sm aşağı xətt üzrə

E) Arterial axacağın proyeksiyası üzrə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
105) Açıq arterial axacağı necə bağlanılır?

A) Həm aortal, həm də ağ ciyər ucu eyni vaxtda bağlanılmalıdır

B) Axacağın ağ ciyər ucu, sonra axacağın aortal ucu

C) Fərq etmir

D) Heç bir variant düz deyil

E) Axacağın aortal ucu, sonra axacağın ağ ciyər ucu bağlanılır


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
106) Aortanın koartikasiyasında cərrahi müdaxilə zamanı aşağıdakı etapların hansından keçmək lazım deyil?

A) Döş qəfəsində iri arterial kollateralların bağlanılması, arterial bağın kəsilməsi, 2-3 cüt qabırğaarası arteriyaların bağlanılması

B) Arterial bağlar və qabırğaarası arteriyalar bağlanılmır, arterial bağın kəsilməsi, 2-3 cüt qabırğaarası arteriyaların bağlanılması

C) Mediastinal plevranın geniş açılması (sol körpücükaltı arteriyadan başlayaraq aortanın daralma yerindən 5-7 sm aşağı)

D) Mediastinal plevranın geniş açılması (sol körpücükaltı arteriyadan başlayaraq aortanın daralma yerindən 5-7 sm aşağı), arterial bağın kəsilməsi, 2-3 cüt qabırğaarası arteriyaların bağlanılması

E) Arterial bağın kəsilməsi, 2-3 cüt qabırğaarası arteriyaların bağlanılması


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
107) Aşağı boş vena qarın aortasına görə harada yerləşir?

A) Aortadan solda

B) İstənilən variantda ola bilər

C) Aortadan sağda

D) Aortanın önündə

E) Aortanın arxasında


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
108) Sol simpatik kötük qarın aortasına nisbətən yerləşir?

A) Aortadan sağda

B) Aortanın arxasında

C) Aortanın önündə

D) İstənilən variantda ola bilər

E) Aortadan solda


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
109) Aortanın bifurkasiyası hansı səviyyədə yerləşir ?

A) Oma-qalça birləşməsi

B) Böyük oturaq dəlik

C) Terminal xətt səviyyəsində

D) Bel fəqərəsi nahiyəsində

E) Yuxarıda sadalanan hər bir variant ola bilər


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
110) Sidik axarlarının terminal xətt səviyyəsində qalça damarlarına münasibəti necədir?

A) Damarlardan medial

B) Damarlardan lateral və ya medial olaraq

C) Damarlardan lateral

D) Damarlardan arxada

E) Damarlardan öndə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
111) Budun dərin arteriyası bud arteriyasının arxa-xarici yarımdairəsindən başlanarkən harada yerləşir?

A) Bud arteriyasının arxa divarı boyunca, ondan xaricdə, sonra budun dərin venasından xaricə və arxada

B) Bud damarları arasında və arxasında olub, sonra budun dərin venasından xaricə və arxada

C) Bud damarları arasında və arxasında olub, sonra yerini dəyişir, bud üçbucağında bud arteriyasının altından xaric olur

D) Hər iki variant düzdür

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
112) Dizaltı çuxurda sinir damar dəstəsi elementləri öndən arxaya və lateral aşağıdakı hansı qaydada yerləşir?

A) Dizaltı vena-qamış siniri-dizaltı arteriya

B) Dizaltı arteriya-dizaltı vena-qamış siniri

C) Dizaltı vena-dizaltı arteriya-qamış siniri

D) Qamış siniri-dizaltı arteriya-dizaltı vena

E) Dizaltı arteriya- qamış siniri- dizaltı vena


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
113) Baldırın yuxarı 1/3-də ön qamış arteriyasına müdaxilə hansı proyeksiya xətti üzrə aparılır?

A) İncik sümüyünün başını daxili topuq ilə birləşdirən xətt

B) İncik sümüyünün başı ilə qamış sümüyünün qabarıqlığı arasındakı məsafənin ortasını topuqları birləşdirən xəttin ortasına birləşdirən xətt

C) İncik sümüyünün başını xarici topuq ilə birləşdirən xətt

D) Qamış sümüyünün başı ilə xarici topuğu birləşdirən xətt

E) Qamış sümüyünün başı ilə daxili topuğu birləşdirən xətt


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
114) Bud venasına müdaxilə üçün skarp üçbucağında aşağıdakı hansı proyeksionda xətt boyunca çəp vertikal kəsik aparılır?

A) Pupart bağının ortasından bud arteriyası boyunca

B) Dərzi əzələsinin lateral kənarı boyunca

C) Dərzi əzələsinin medial kənarı boyunca

D) Uzun yaxınlaşdırıcı əzələnin lateral kənarı boyunca

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
115) Skarp üçbucağının yuxarı şöbəsində bud venası bud arteriyasına görə necə yerləşir?

A) Ateriyadan arxa medial

B) Arteriyanın arxasında

C) Arteriyadan lateral

D) Arteriyanın önündə

E) Arteriyadan medial


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с


Ürək-damar cərrahi xəstəliklərinin xüsusi müayinə üsulları

116) P-dişin normada müddəti?

A) 0.02 s

B) 0.12s qədər

C) 0.13 s

D) 0.15 s yuxarı

E) 0.10 s qədər


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
117) P-diş normada mənfi olur hansı bölmələrdə?

A) Döş bölmələrdə

B) AVR

C) AVL


D) AVF

E) Hamsında


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
118) PQ-intervalı impulsların keçirilməsini vaxtı göstərir?

A) Purkinye liflərindən

B) Atrioventrikulyar qovşaqdan

C) Hiss ayaqcığlarından

D) Sağ qulaqcıqdan

E) Hamsı düzdir


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
119) PQ-intervalın normada müddəti?

A) 0,10-0,22s

B) 0,08-0,12 s

C) 0,12-0,20 s

D) 0,12-0,22s

E) 0,13-0,23


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
120) QRS-kompleksın ölçüsu V1-V6 normada olmalıdı?

A) 0,10


B) 0,08

C) 0,16


D) 0,12

E) 0,18
Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с


121) Avtomatizm birincili mərkəzi nə sayilır?

A) Atrioventrikulyar qovşağında avtomatik hüceyrələri

B) Hiss dəstəsində avtomatik hüceyrələr

C) Qulaqcığın avtomatik hüceyrələri (ektopik)

D) Purkinye liflərində avtomatik hüceyrələr

E) Sinus düyünü


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
122) İkincili avtomatizm mərkəzi termini nə nəzərdə tutur?

A) Hiss dəstəsinin şahələri

B) Qulaqcıqlarda avtomatik hüceyrələr

C) Düz variant yoxdur

D) Atrioventrikulyar düyünün yuxarı və orta hissəsi

E) AV-düyünün aşağı hissəsi və Hiss dəstəsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
123) Üçüncü dərəcəli avtomatizm nədir?

A) Düz variant yoxdur

B) Mədəciklərdə Purkinye lifləri

C) Atrioventrikulyar qovşaq

D) AV-düyünü

E) Hiss bucağın şaxələri


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
124) Sinus ritmin meyyarı nə sayılır?

A) Düz variant yoxdur

B) R-R və P-P intervalların bərabərliyi

C) 1,2, AVF,V2-V6 bölmələrdə müsbət P dişlərin olması

D) QRS əvvəlində P dişlərin olması

E) AVR bölmədə mənfi P dişin, və V1 bölmədə ikifazalı P dişlərin olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
125) Ürəyin elektrik oxu normal olanda, alfa-bucağı neçə dərəcə olur?

A) 91-150

B) 70-90

C) 1-90


D) 30-60

E) 0-29 dərəcə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
126) Ürəyin elektrik oxu sola çəkiləndə, alfa-bucağı neçə dərəcə olur?

A) 70-90


B) 0 – 29

C) 30-69


D) 91-150

E) 1-90 dərəcə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

127) Ürəyin elektrik oxu sağa çəkiləndə, alfa-bucağı neçə dərəcə olur?

A) 0-29


B) 70-90

C) 91-150

D) 1-90

E) 30-69
Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с


128) EKQ da sağ qulaqcığın hipertrofiyası ələmətləri hansılardır?

A) P-dişin eniliyi 0,10s qədər

B) P-dişin iti olması V1-V3 – aparmalarda

C) P-dişin amplitudasının 2,3,AVF –aparmalarda artması

D) Sadalanların hamısı

E) Sadalanların heç biri


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

129) EKQ da sol qulaqcığın hipertrofiyası ələmətləri hansılardır?

A) Sadalanların hamsı

B) P-dişin mənfi fazasının V1 –aparmasında

C) Düz variant yoxdur

D) P-dişin 1,AVL,V5,V6-aparmalarda ikili olması

E) P-dişin 0,11 s çox genişlənməsi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
130) Sol mədəciyin sistolik yükün artması ilə hipertrofiyasının əlamətləri hansılardır?

A) Sadalanların hamsı

B) P-dişin 0.11s çox artması

C) R-dişin hündürlüyünün AVL1,V5,V6-aparmalarda qalxması

D) Düz variant yoxdur

E) S-dişlərin dərinliyin V1,V2-aparmalarda artması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
131) Sol mədəciyin diastolik yükün artması hesabına hipertrofiyanın əlamətləri hansılardır?

A) Sadalanların hamsı

B) T-dişlərin V5,V6-aparmalarda hündürlüyün artması

C) Q-dişin V5,V6 –aparmalarda dərinliyin artması

D) R-dişlərin AVL1,V5,V6-aparmalarda amplitudaların artması

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
132) Sad mədəciyin hipertrofiyasının əlamətləri hansılardır?

A) V6-aparmada R-dişin S-dişindən böyük olması, QR, RSR komplekslərin ola bilər

B) Sadalanların hamsı

C) V6-aparmada S-dişi R-dişindən böyük olması

D) Ürəyin elektrik oxun sağa çəkilməsi

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
133) Sağ mədəciyin sistolik yükün artması ilə xəstələrdə sağ mədəciyin hipertrofiyası hansı şəkildə xarakterdır?

A) RSR-tipli

B) R ya QR-tipli

C) Düz variant yoxdur

D) P-tipli

E) S-tipli


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
134) Sinoaurikulər blokada nəyi göstərir?

A) Sinus düyünün impulsunun azalması

B) Qulaqcıqların miokardının oyanmasının azalması

C) His-Purkinye sistemində keçiriciliyin pozulması

D) Qulaqcıqlardan mədəciklərə impulsun keçiriciliyin pozulması

E) Sinus düyündən qulaqcıqlara impulsların keçirilməsinin pozulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
135) AV-blokada 1ci-dərəcəli xarakterizə olunur?

A) AV-keçirilməsinin zəifləməsi(PQ-artması)

B) Düz variant yoxdur

C) Sinus düyündən mədəciklərə keçiriciliyin tam pozulması

D) Qulaqcıqların impulsların periodik blokadası

E) Qulaqcıqların impulsların periodik blokadası, sinus düyündən mədəciklərə keçiriciliyin tam pozulması


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов. Москва . 1999, 280 с
136) AV-blokada 2ci-dərəcəli xarakterizə olunur?

A) Düz variant yoxdur

B) QRS+PQ komplekslərin periodik yox olması

C) Qulaqcıqdan mədəciyə keçiriciliyin tam pozulması

D) Yalnız PQ-intervalın artmasında

E) Qulaqcıqdan mədəciyə keçiriciliyin tam pozulması, QRS+PQ komplekslərin periodik yox olması


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
137) AV-blokada 3cü-dərəcəli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bir neçə qulaqcıq impusun blokadası

B) Sadalanların heç biri

C) Qulaqcıqların hər iki impulsun blokadası

D) Qulaqcıq impulsların tam dayanması, qulaqcıq və mədəcik ritmlərin tam dissosiasiyası ilə

E) AV-keçiriciliyin vaxtın artması


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
138) İriocaqlı kəskin miokard infarktına EKQ spesifik əlaməti hansıdır?

A) Düz variant yoxdur

B) ST- seqmentin qalxması

C) T-dişlərin inversiyası

D) Q-dişin patoloji olması, ST-seqmentin qalxması, T-dişinin mənfi olması

E) T-dişin amplitudasının artması


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
139) Xırdaocaqlı kəskin miokard infarktına EKQ spesifik əlaməti hansıdır?

A) ST-seqmentin depressiyası

B) Qısa müddətli ST-seqmentin qalxması

C) Bütün variantlar düzdür

D) İki həftədən çox qalan T-dişin inversiyası

E) QRS-kompleksdə dəyişiklik yoxdur


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
140) Geyri stabil stenokardiya formalarına hansılar aiddir?

A) İnfarktdan sonrakı stenokardiya

B) Düz variant yoxdur

C) Bütün variantlar düzdür

D) Gərginlik stenokardiyasının proqressləşməsi

E) Təzə əmələ gələn, proqressivləşən stenokardiya


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
141) Stabil gərginlik stenokardiyasının 2-ci funksional sinfi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Latent stenokardiya, fiziki iş zamanı nadir tutmalar

B) Cüzi fiziki iş zamanı və sakitlik vaxtı tutmaların olması

C) Düz variant yoxdur

D) 500-100 metr gəzəndə ağrı sindromu başlayır

E) 500 metrdən artıq gəzmək zamanı, ya 1-2 mərtəbə qalxanda ağrı sindromunun olması


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
142) Stabil gərginlik stenokardiyasının 3-cü funksional sinfi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Düz variant yoxdur

B) 500 metr ya 1 və çox mərtəbə qalxandan sonra ağrının olması

C) Latent stenokardiya, nadir tutmalar ilə

D) 100-500 metr, ya 1 mərtəbə qalxan zaman ağrı sindromun olması

E) Sakitlik vaxtı tutmaların olması


Ədəbiyyat: Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Москва, 2000, 287с
143) Stabil gərginlik stenokardiyasının 4-cü funksional sinfi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Latent stenokardiya tutmaları

B) 500 metrdən artıq gəzmək vaxtı ağrının olması

C) 100-500 metr gəzməkdə ağrı sindromu

D) Sakitlik vaxtı və cüzi hərəkət zamanı tutmaların olması

E) Düz variant yoxdur


Ədəbiyyat: Бокерия Л.А. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов.Москва . 1999, 280 с


144) Qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası neçədir?

A) 6 mmol/l

B) 7 mmol/l

C) 7 mmol/l

D) 5 mmol/l

E) 7,5 mmol/l


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с 283-294
145) Aterosklerozun korreksiya edilən risk faktoru hansıdır?

A) Anemiya

B) Cinsin təsiri

C) Arterial hipertenziya

D) Yaş

E) Irsi meyillik


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с.283-294
146) Hansı göstəricilər zamanı UİX yaranma ehtimalı azdır?

A) Yuxarıda göstərilən parametrlərin hamısı

B) Ümumi xolesterin 6,5 mmol/l çoxdur

C) Aterogenlik koeffisiyenti 3,5-3,0 vahiddən çoxdur

D) Triqliseridlərin miqdarı 1,6 mmol/l azdır

E) YSLP XS 1,2 mmol/l azdır


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 283-294


147) Aşağıda göstərilən kliniki əlamətlərin hansı metabolik sindroma aiddir?

A) Aritmiya

B) Aşağı ətraflarda ödem

C) Hiperinsulinemiya

D) Anginal nahiyədə ağrı

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с.283-294
148) Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin mümkün olan səbəbləri?

A) Dilyatasion kardiomiopatiya

B) Mitral qapağın prolapsı

C) Dolanan tac arteriyasının 70% aterosklerotik daralması

D) Hipertrofik kardiomiopatiya

E) Xroniki miokardit


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 364-426

149) Gərginlik stenokardiyası olan xəstədə I funksional sinifin təyini (Kanada təsnifatı)necədir?

A) 100-200 m gəzəndə adi templə və yaxud pilləkənlə qalxanda ağrı əmələ gəlir

B) Tez gedəndə, qaçma zamanı ağrı əmələ gəlir

C) Veloerqometrdə 80W yüklənmə zamanı stenokardiya yaranır

D) Səhər tezdən yuxudan durarkən stenokardik tutma əmələ gəlir

E) Veloerqometrdə 120W yüklənmə stenokardiya əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 304-426
150) Gərginlik stenokardiyasının II funksional sinifinin təyini (Kanada təsnifatı) necədir?

A) Veloerqometrdə 120W yüklənmə stenokardiya verir

B) Tezləşmiş gəzinti, yemək qəbulundan sonra pilləkənlə qalxma, soyuq havada və yaxud emosional stress stenokardiyanı provokasiya edir

C) 100-200 m düz yolda və pilləkənlə qalxma stenokardiya tutması provokasiya edir

D) Tez gedəndə, qaçanda stenokardik tutma əmələ gəlir

E) Səhər tezdən yuxudan durarkən stenokardik tutma əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 364-426
151) Tac arteriyalarının aterosklerozunun informativ diaqnostik üsulu hansıdır?

A) EKQ


B) Stress exo-kardioqrafiya

C) Anqioqrafiya

D) Stinsioqrafiya

E) EXO-kardioqrafiya


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с.342-426
152) Hansı əlamətlər qeyri stabil stenokardiyaya aiddir?

A) Stenokardiya tutmalarının sakitlikdə və gecə qeyd edilməsi

B) Axır 2 ay ərzində stenokardik tutmaların sayının, müddətinin nəzərə çarpan çoxalması

C) Sadalanlanların heç biri

D) İlk dəfə qeyd edilən stenokardiya

E) Sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации. М.Бином, 2003, с. 426-434
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə