Uygun konukçU – parazđT ĐLĐŞKĐlerđ Uygun konukçu parazit ilişkilerinde hastalık gelişimi yani patogenezYüklə 3,01 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix16.07.2017
ölçüsü3,01 Mb.

PATOJENLER BĐTKĐLERE 

NASIL SALDIRIR?

Prof. Dr. Yeşim Aysan


UYGUN KONUKÇU – PARAZĐT ĐLĐŞKĐLERĐ

Uygun konukçu parazit ilişkilerinde hastalık gelişimi yani patogenez

(patogenesis ) konu olarak incelenmektedir.

Diğer organizmalar üzerinde veya içinde yaşayan bir organizma , 

konukçusunun karşı koyma reaksiyonları olmaksızın yada aşarak 

beslenebiliyorsa PARAZĐT olarak tanımlanır.SĐMBĐOZ (Simbiosis-ortak yaşam) olarak tanımlanan yaşam şeklinde 

ise  kurlan ortak yaşamdan işbirliği içinde olan  her iki organizma da 

yararlanır.

Patojenler olarak hastalık etmenleri konukçu bitkilerin  

metobolizmalarını etkilemek ve/veya  organize olmuş hücre yapılarını

bozmak suretiyle  hastalık görünümlerinin ortaya çıkmasına neden 

olurlar.                                                        


UYGUN KONUKÇU – PARAZĐT ĐLĐŞKĐLERĐ

Eğer bir organizma bnir bitkiyi işgal etmiş ve onun üzerinde tüm 

gelişmesini tamamalayabiliyorsa PARAZĐT (PATOJEN) , konukçu 

ise DUYARLI KONUKÇU olarak tanımlanır.Uygun konukçu-Parazit ilişkilerinde Genel Esaslar

Konukçu Bitkilerin Tanınması

Bir etmen saldırdığı bitkinin kendi konukçusu olup olmadığını veya  

kendi gelişmesi için bu bitkinin uygun olup olmadığını nereden ve 

nasıl anlar ????

Tanıma mekanizması nasıl çalışmaktadır ???                                                           


UYGUN KONUKÇU – PARAZĐT ĐLĐŞKĐLERĐ

Şimdiye dek yapılan çalışmalar bunun nedenini yeterince 

açılayamamakla beraber geniş anlamda bir tanımanın varlığını

gösteren bazı önemli bulgular mevcuttur.

Yapılan bir denemede, Fasulye pası etmeninin (Uromyces phaseoli 

florasan bir bileşik Florasan iso-tiyosiyonat ile etiketlenen çim 

borucuğu parçaları duyarlı ve dayanıklı fasulye dokuları ile bu etmen 

için konukçu olamayan bitki dokuları üzerine konmuş ve bir süre sonra 

UV altında yapılan incelemelerde yalnızca duyarlı fasulye 

dokusuınun florasan etiketli çimlenme borucukları ile ilişki 

kurduğu görülmüştür.

Sonuç olarak uygun konukçu parazit ilişkilerinde etmenin konukçu 

dokularında bulunan reseptörleri tanıdığı , bunlara bağlandığı ve 

ancak bundan sonra hastalık olayının başladığı görüşü önem 

kazanmıştır. 


UYGUN KONUKÇU – PARAZĐT ĐLĐŞKĐLERĐ

Virüs molekülü, bakteri hücresi ve fungus konidileri gibi bir infeksiyöz

birimden (inokulum) başlayarak  her etmenin gelişmenin bir çok 

döneminden geçer, tüm gelişme  (generasyon süresi) HAYAT SĐKLUSU olarak tanımlanır

Venturia inaequalis yaşam döngüsü

Taphrina sp. yaşam döngüsü

Rhizoctonia solani yaşam döngüsü

Patogenez olayının aşamaları

Patogenez için Koşullar

-Etmenin Bitkiye girişi

Đnfeksiyon Süresi

(

ĐNFEKSĐYON

)

-Doku içinde yayılmaĐnkubasyon Süresi

PATOGENEZ 

-Belirti Oluşumu

Fruktifikasyon Süresi

-Etmenin Çoğalması

-Arazide Etmenin Yayılması

-Nicel ve Nitel kayıplar


UYGUN KONUKÇU – PARAZĐT ĐLĐŞKĐLERĐ

Virüs molekülü, bakteri hücresi ve fungus konidileri gibi bir infeksiyöz

birimden (inokulum) başlayarak  her etmenin gelişmenin bir çok 

döneminden geçer, tüm gelişme  (generasyon süresi) HAYAT SĐKLUSU olarak tanımlanır

Hastalık Gelişimi :Fitopatojen Virüsler  için

Penetrasyon : Bitkiye giriş

Replikasyon : Çoğalma

Yayılma

: Plosmadesmatalar aracılığı ile hücreler  arasında, iletim 

demetleri ile dokularda

Belirti Oluşumu : Mikroskobik ve makroskobik belirtiler - Renk 

değişimleri, Şekil değişiklikleri, Döllenme 

bozuklukları , Latent beliritler,


Hastalık Gelişimi :Fitopatojen Bakteriler  için

Bitkiye giriş : Su filmi- doğal açıklıklar-yaralar-yaprak döküm izleri

Konukçu istilası : Hücreler arasında enzim toksin salgılar, parçalanan 

yada bozulan hücre içeriği beslenme ve çoğalma 

ortamı sağlar ve bölünerek çoğalırlar

Bitki içinde Yayılma : intersellüler alanda yeteri su sayasinde bir yerden 

bir yere haraket eden bakteriler iletimmdemetleri

ile de yayılırlar (Trakeobakteriyöz etmenler)

Belirtiler  : ölüm görünümleri, şekil değişiklikleri, renk değişimleri


Bitkilerin kutikula, rizoderm gibi yaşayan  örtü dokuları

bakteriler için aşılamaz dokular olup bakteriler stoma, 

hidatod, lentisel ve nektar gibi doğal açıklıklardan  veya 

yaralar ve yaprak dökümü gibi kısımlardan bitki içine 

girerler. 

Dokuya giriş için ön koşul bunların kmçıları ile hareket 

edebilecekleri bir su filmi veya damlasının bulunmasıdır.


Rhizobium spp. Hücre duvarı yıkan enzimler  yardımıyla 

kutikula içermeyen kökçüklerden  endodermise ulaşabilir.

Stomaya ulaşan bakteriler entersellüler alana girerler.

Stomalardan Pseudomanas, Xanthomonas spp. Girer

Lentisellerden Erwinia atroseptica

(Patates siyah bacak hastalığı)

ve 

Streptomyces scabies

(Patates uyuzu)

Hidatodlardan Xanthomonas campestris

(Lahana siyah damar 

çürüklüğü)

Rosaceae’ lerde Erwinia amylovora

(Ateş yanıklığı)

nektarlardan 

girer  


• Yara parazitleri 

(dolu, don, kültürel faaliyetler, tüylerin 

kırılması, böcek ve nematopd yaraları)

Agrobacterium tumafaciens,  Erwinia caratovora, 

Pseudomonas solanecearum, Clevibacter

michiganense,

• Yaprak döküm yerlerindenPseudomonas syringae, Pseudomonas savastonai

Bakterilerde konukçu istilası

Doku içine giren bakteri intersellüler alanda yaşar

Polisakkarit üreterek yüksek su ve besin maddesi düzeyi 

oluşturular

Đntersellüler alanda artan su miktarı aynı zamanda bakteriyi 

korur ve beslenmesini sağlarken üretilen besin maddeleri, 

enzim ve toksinlerin de taşınmasına yardımcı olur


• Pseudomanas ve Xanthomanas spp . genel olarak 

konukçuya özel olmayan, suda çözülebilir  ve konukçu 

hücre permabilitesini bozan toksinler üretirler

Örnek:    Pseudomanas syringae = polipeptid yapısında Syringomycine)

• Bazı bakteriler bitkilerin metobolizmasına müdahale eden 

ve konukçu spesifik olmayan toksin üretirler

Örnek:    Pseudomanas tabaci =  Tabtoksin glutamin-sentetaz enzimini bloke eder, 

sararma oluşur.2• Erwinia spp . Hidrolaz, pektinaz, hemisellülaz ve 

sellülaz ile bitkisel dokuların ortalamellerine ve hücre 

duvarlarına saldırır. Sulu yumuşak dokular oluşur, bu 

olaya maserasyon denir. Bu etmenler yumuşak 

çürüklüklere neden olmaktadır.

• Hidrolaz, pektinaz, hemisellülaz ve sellülaz enzimlerine maserasyon enzimleri denmektedir.

Bakterilerin Bitki içinde Yayılmaları

• Đntersellüler alanda yeteri suyu bulan bakteriler kendi hareketleri 

ile bir yerden bir yere ulaşırlar. Translokasyon bu durumda kısa 

mesafelerde olmaktadır.

• Trakeobakterioz etmenlerde (Clavibacter michiganense, 

Pseudomanas solanecearum ) kökler yoluyal ksileme ulaşan 

bakteri su akışı ile daha uzak mesafelere ulaşabilir

• Bu yöntem aynı zamanda vektörler yardımıyla floem veya 

ksileme ulaşan fitoplasma, MBO ve RBO lar içinde geçerlidir.Hastalık Gelişimi :Fitopatojen Funguslar için

Đnfeksiyon Zamanı : Bir etmenin konukçu üzerine saldırı

anından başlayarak  konukçu dokusu içinde intersellülar

veya intrasellülar olarak yerleşinceye ve böylece 

paraziter işki kouruluncaya kadar geçen süreĐnkubasyon Zamanı : Đnfeksiyon zamanına ek olarak 

konukçu üzerinde ilk görülebilir belirtilerin çıkışına 

kadar geçen zaman

Fruktifikasyon Zamanı :Đnfeksiyonun başlaması anından 

etmenin üremesinin başladığı ana kadar devam eden süreBitki Üst Yüzeyinde Gelişmeler:

Fungus konidi veya sporları bitki üsty yüzeyine (kök, gövde, yaprak, 

çiçek  ,  meyve)  ulaşınca,  etmen  konukçu  içine  girmeden  önce 

çimlenmek  zorundadır.  (

Dış koşullar uygunsa konidiler kendi konukçuları olsun 

veya olmasın çimlenirler

Spor çimlenmesi bir tohum gibi Eksogen faktörler tarafından yönetilir (Bünyeye su alınır-spor  şişer  hacmi  artar-dinlenme  döneminde  inaktif olan  enzimler  aktive 

olr-spor  içinde  depo  maddesi  olarak  bulunan  lipid,  polisakkarit,  ve  proteinler 

hidrolitik enzimler ile yapı taşlarına parçalanır-enerji (ATP) açığa çıkar-sentezde 

görevli enzimler bu yapı taşları ve ATP den spor çimlenmesi için gerek duyulan 

maddeleri sentezler-spor içinde yüğksek bir metobolik faaliyet söz konusudur

Külleme  sporları için  su  içerikleri  yüksek  ol,ması nedeniyle  bu durum geçerli değildir.

• Şişme döneminden sonra hifi oluşturacak çim borucuğu 

oluşumu ile konidi veya sporların çimlenmesi başlar.

• Hif ucu kutikula veya rizodermis ile karşılaştığında şişerek 

appresorium olrak isimlendirilen karakteristik yapışma 

organı gelişir (

bu olayın başlaması spesifik olan veya olmayan fiziksel veya 

kimyasal karakterli uyarıcılara bağlıdır

).

• Bitki üst yüzeyindeki çimlenmeyi teşvik eden eksogenfaktörlerden  suyun yanında değişik besin maddeleri söz 

konusudur, ayrıca üst yüzey pH sı fungus gelişiminde 

önemlidir.


Bitki yüzeyinde fungusun çimlenmesi ve gelişmesinden 

sonra patogenez olayı başlar ve bitkiye giriş ve bitki 

içinde yayılma ile tamamlanır.

Bakterilerde olduğu gibi fungusların bir çoğu ya doğal 

açıklıklar yada yaralardan girerler.

Ayrıca virüs ve bakterilerin aksine bazı funguslarinfeksiyon hifleri ve  penetrasyon çivisi yoluyla 

yaşayan  bitki üst yüzeyini delerek  bitki içine girebilir. 

Bitki üst yüzeyine sıkıca bağlanmış appresorium özel 

yapışma organı olarak bir direnç oluşturur ve böylece 

mekanik penetrasyona yardımcı olur.


• Stomalardan :

– Plasmopora viticola, Puccinia spp uredosporları, Uromyces phaseoli, cercospora beticola

• Lentiseller :

– Pezcula malicortosis

• Yaralar :

– Nectria galligena, Stereum purpureum, Fusarium

caerulum

• Özel penetrasyon organı (Stilet benzeri)

– Plasmodiophora brassicae, poymyxa spp. 

zoosporları• Funguslarda önemli  bir  özellik  yara  dokularından 

sızan  hücre  içi  maddelerin  durumudur.  Bu 

maddeler  yaraya  yakın  fungusları

cezbeder. 

Burada  fungusların büyümesi  yaraya  doğru  ise 

“kemotropik” veya  hareketleri  yaraya  doğru  ise 

“kemotaxis” ten  söz  edilir.  (Örneğin  Pythium ve 

Phythophthora zoosporları için geçerlidir)

• Stomalardan yayılan  ıslaklık  veya  CO

2

fungal


etmenlerin gelişimini stomoya doğru yönlendirir

Funguslarda konukçu istilası :

Konukçuyu istila bakımından obligat ve obligat olmayan 

parazit fungal etmenler birbirinden ayrılır.

• Obligat Parazit Funguslar

– Kutikula veya stoma yoluyla bitkiye giriş şekline bakılmaksızın 

külleme,  mildiyö ve  pas  fungusları konukçu  hücre  duvarını

delerek aştıktan sonra karakteristik bir organ olarak Haustorium

(emeç) oluşturular

• Leveillula cinsi  dışında  külleme  fungusları ektoparazittirler.  Çünkü

bunlar haustoriumlarını yalnızca epidermis hücreleri içinde oluştururlar

• Tüm  diğer  funguslar endoparazit olup  haustoriumlarını hemen  hemen 

yalnızca mezofil hücreleri içinde oluştururlar

– Obligat

parazitler 

konukçu 

hücrelerine 

gelişme 

dönemlerinin sonunda zarar verirler  (yeşil ada oluşumu)


• Obligat Olmayan Parazit Funguslar

– Kutikula ile  epidermis arasında  beslenen  (Venturia inequalis, Cyclogonium oleaginum) funguslar kutikulaya özelleşmişlerdir ve 

kitinaz üretirler.

– Fungal

etmenlerin  büyük  çoğunluğu  sürekli  veya  gelişme 

dönemlerinin uzun bir süresinde hücreler arasında veya hastalanan 

konukçu  dokularınıon orta  lamelleri  içinde  inrtersellüğler olraka

yaşarlar. Konukçu dokularını toksin ve/veya hidrolotik enzimler ile 

yıkarlar. 

• Toksinler  hastalık  etmenleri  tarafından  üretilen  çok  küçük  miktarları dahi 

bitki hücrelerini hızlı olarak zarar veren metobolizma ürünleridir.

• Toksinler Fitotoksin, vivotoksin ve patotoksin olarak gruplandırılır

• Konukçuda  spesifik  toksin  yalnızca  toksin  üreten  etmenin  üzerinde 

gelişebildiği bitkiye zarar veren maddelerdir.

• Toksinler hücre membranına saldırır, selektif permabilitesini bozar ve hücre 

içi maddelerin intersellüler alana sızması sağlanır.


• Đntersellüler alanda yaşayan fungusların büyük 

bir bölümü sllüloz, hemisellüloz, pektin ve 

proteinlerden oluşan konukçu hücre duvarlarına 

enzimatik olarak özellikle pektinazlar olarak 

saldırır.

• Pektinazlar birbirlerine bağlı hücre birliklerinin  

çözülmesine , diğer bir deyimle onların 

maserasyonlarına etki eden enzim 

kompleksleridir.

• Hasta doku yumuşak sulu hamur gibi oluşur ve bu 

belirtiler yumuşak çürüklük olarak adlandırılır


• Obligat olmayan fungusların yayılması birbirini izleyen 

adımlar halinde olur. Đnfeksiyon yerinden hastalanmış

bölgelere diffunde olan toksin ve / veya hidrolotik

enzimler bu kısımları bu fungusların yayılmaları için  

uygun hale getirirler Bu gibi zayıflatılmış bölgeler 

genellikle sarı veya sarımsı renktedir.

• Önce infeksiyon bölgesi etrafında klorotik bir alan oluşur, 

bu alan patojen tarafından istyila edilir, bunu takiben  yeni 

istila edilen alan etrafında diğer bir klorotik alan oluşur ve 

pratikte bu işlem tüm yaprağın hastalanarak yok 

edilmesine kadar devam eder (Pertotrof parazitlerin 

beslenme şekli)• Funguslarda simptomlar

– Ölüm görünümleri (Kök boğazı çürüklükleri, Kök 

çürüklükleri ve solgunluk hastalıkları)

– Şekil değişiklikleri (Hipertrofi, Hiperplozi, 

hipoplazi)

– Renk değişiklikleri (kök çürüklüğ ve solgunluk 

hastalıkları)

– Spor üretim alanları oluşum • Funguslarda Fruktifikasyon

Fungusun bitkisel dokuyu işgal etmesi ve oraya 

yerleşmesini eşeyli ve eşeysiz ürmenein oluşacağı

fruktifikasyon dönemi izler. Konidi veya sporlar 

aşağıdaki şekillerde oluşur:

Serbest olarak oluşan konidi taşıyıcıları üzerinde

Mildiyö (Peronosporales) ve Külleme (Erysiphales ile bir çok 

Hyphomycetes sınıfı funguslarda

Spor yataklarında

Yanıklık fungusları (Ustilaginales9 Pas fungusları (Uredinales) 

ile Melanconiales takımı9 fungusarda

Kaplar içinde ( picnidium)

Spheropsidales takımı funguslarda•Bitkilerin dış epidermal hücreleri kutikula ve mum 

tabakaları ile  kaplı olduğundan  dış koşullara  karşı

en iyi şekilde korunurlar.


• Patojenler önce kutikula ve 

hücre duvarını delerek bitki 

dokusu  içine  girer,  kendi 

için gerekli besinleri alır.

• Bu  dönemde  bitki  bazı

maddeler  üreterek  patojene 

karşı koymaya çalışır. 

• Patojen  bazı

kimyasallar 

salgılayarak  bitki  yüzeyini 

yumuşatır  ve  oradan  besin 

sağlamayı başarır.   • Fungusların bitki  içine  girişi  için  önce  bitki  yüzeyine 

yapışmaları gerekir.  Apresorium yapışmayı sağlar. 

Apresorium

altında 


oluşan 

enfeksiyon 

ayağı

(penetrasyon çivisi) adı verilen çok ince hif kutikula ve 

hücre duvarını deler. 

• Fungus bu dönemde çeşitli enzimler salgılar.Patojenler tarafından salgılanan 

maddeler


• 1. Enzimler

• 2. Toksinler

• 3. Büyüme Regülatörleri

• 4. PolisakkaritlerPatojenler tarafından salgılanan maddeler

• Bakteri  ve  fungus bunları salgılarken  virüsler  bu 

maddeleri üretmez.

• Enzim: hücreyi parçalar

• Toksin:  sitoplazmaya  etki  eder.  Hücre  zarı

geçirgenliğini bozar.

• Büyüme  Regülatörleri:  hücrede  hormon  etkisi 

yaparak 


aşırı

hücre 


büyümesi 

ve 


hücre 

bölünmeleri  gibi  doku  anormalliklerine  neden 

olur.

• Polisakkaritler: iletim 

demetlerini 

tıkayarak 

solgunluk hastalıklarına neden olurlar.1. Enzim

• Bitkiye  giriş için  kutikula ve 

mum 

tabakalarının aşılması

gerekir.


• Mum  tabakasını parçalayan  bir 

enzim 


şimdiye 

kadar 


belirlenememiştir. 

Mum 


tabakası mekanik güçle delinir.

• Kutikulanın yapı taşı kutindir. 

Bazı funguslar kutini eriten 

enzimler (kutinaz, kutin esteraz, 

karboksi

kutin


peroksidaz) 

salgılarlar.1. Enzim

• Elmada 

kara 

leke 


hastalığına  neden  olan 

Venturia

inaequalis

adlı


fungus

kutini

eriten enzimler üretir.1. Enzim

• Hücre 


duvarının 

orta 


lamelinde 

yer 


alan 

pektin çeşitli  enzimlerle 

(pektinaz,  pektin  metil 

esteraz, 

pektin 


glikosidaz, 

pektin 


poligalakturanaz) 

parçalanır.

Patateste Erwinia carotovora adlı bakteri pektinaz üretir.

Enzim üreten pek çok bakteri türü yumuşak çürüklüğe neden olur.1. Enzim

• Bitki 


hücrelerinin 

iskeleti 

durumunda 

olan  selüloz patojenin 

ürettiği 

enzimlerle 

(beta-glikosidaz, 

sellobiaz) parçalanarak 

glikoza dönüştürülür.

Erwinia carotovora


1. Enzim

• Hücre  orta  lamelinde  ve 

ksilem  duvarlarında  bulunan 

lignin

Basidiomycotina  alt 

bölümündeki 

funguslar 

tarafından 

üretilen 

transmetilesteraz 

enzimiyle 

parçalanır.

Ustilago nuda


1. Enzim

• Patojenler 

hücre 

duvarı


proteinlerini 

parçalayamazlar. 

Sitoplazmada 

yer 


alan 

proteinleri proteinaz  enzimiyle  parçalayarak 

peptit ve aminoasitlere dönüştürürler.

• Patojenlerin ürettiği çeşitli enzimler sitoplazma 

içinde  bulunan  gıdaları parçalayarak  patojenin 

alacağı forma  dönüştürür.  Protein,  nişasta  ve 

lipit bu şekilde parçalanarak alınır.2. Toksinler

• Bitkilere 

zararlı

olan 


patojen 

bir 


mikroorganizmanın  ürettiği  enzimatik  olmayan 

ürünler olarak tarif edilebilir. 

• Yapraklarda  kloroz  ve  nekroz  oluşumuna  neden 

olurlar.


• Đnfekteli  bitkilerde  yüksek  konsantrasyonlarda 

bulunurlar. Pek çoğu konukçuya spesifik değildir, 

fakat  bazı durumlarda  sadece  bir  türün  yakın 

akrabaları tarafından üretilebilirler. 2. Toksinler

• Fusarium türü fungusların salgıladığı lycomarasmin 

ve fusarik asit solunuma etki eder.


• Tütünde 

vahşi 


ateş

yanıklığı

etmeni  olan

Pseudomonas  syringae 

pv.  tabaci  Tabtoksin 

üretir.

2. Toksinler2. Toksinler

• Yulaf ve mısırda bakteriyel 

çizgi hastalığı etmeni

Pseudomonas syringae pv

coronafaciens Tabtoksin 

üretir.


Domates bakteriyel kara leke etmeni Pseudomonas 

syringae pv. tomato Koronatin üretir.

2. ToksinlerFasulye  yağ leke  hastalığı etmeni  Pseudomonas 

syringae pv. phaseolicola Faseolotoksin üretir.

2. Toksinler• Pseudomonas syringae syringotoksin adlı bir toksin 

üretir.


2. Toksinler

3. Büyüme Regülatörleri

• Bitkide  normal  büyüme  hücrede  belli  düzeyde 

bulunan büyüme regülatörleriyle sağlanır.

• Bir  çok  patojen  bu  bileşikleri  sentezleyerek  doku 

anormalliklerine, yaprak dökümüne neden olur.

• Büyüme  regülatörleri:  oksin  (indol  asetik  asit-

IAA), giberillin, sitokinin ve etilen


3. Büyüme Regülatörleri

• Oksin (indol asetik asit-IAA)

– Bitki dokusunda bulunan hormonların dengesinin 

değişmesine, sonuçta doku anormalliklerine neden olur

– Ustilago maydis, Gymnosporangium sabine

– Agrobacterium tumefaciens, Pseudomonas savastanoiUstilago maydis

Gymnosporangium sabine

Gymnosporangium sabine

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas savastanoi

Pseudomonas savastanoi

3. Büyüme Regülatörleri

• Giberillin

– Tohumda depolanan nişastanın parçalanması, 

endospermdeki proteinlerin parçalanması, tohum 

çimlenmesini teşvik etmesi

– Gibberalla fujikuroi hasta çeltik fidelerinin aşırı

boylanmasına neden olur.


3. Büyüme Regülatörleri

• Sitokinin

– Bitkide protein ve nükleik asit parçalanmasını önler.

– Rhodococcus fascians çeşitli bitkilerde yaprak şeklinde urlara ve 

şekil bozukluğuna neden olur.


Rhodococcus fascians

Rhodococcus fascians

3. Büyüme Regülatörleri

• Etilen

– Bitki  dokusunda  bulunan  hormonların  dengesinin 

değişmesine,  sonuçta  zamansız  meyve  ve  yaprak 

dökülmesine neden olur.

– Pseudomonas,  Xanthomonas  veErwinia  cinsi 

bakteriler ile bulaşık bitkilerde etilen üretimi artar. 3. Büyüme Regülatörleri

• Xanthomonas campestris pv citri 

ürettiği etilen ile 

turunçgillerde yaprak 

dökümüne neden olur.3. Büyüme Regülatörleri

• Xanthomonas campestris pv 

vesicatoria ürettiği 

etilen ile biber ve 

domateste yaprak 

dökümüne neden olur.4. Polisakkaritler

– Polisakkaritler 

iletim 

demetlerini tıkayarak 

solgunluk hastalıklarına neden olurlar

– Solgunluğa 

neden 


olan 

fungus 


(Fusarium 

oxysporium

ve 


bakteriler 

(Calvibacter michiganensis

subsp  michiganensis,  Rasltonia solanacearum) üretir. 

4. Polisakkaritler

Calvibacter michiganensis subsp michiganensis

Rasltonia solanacearum

Fusarium oxysporium

www.bahcebitkileri.org

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Fərid Zeynalov stomatoloq, bds, dds şəxsi məlumat
2011 -> Kompüter şəbəkələri və telekommunikasiya vasitələri” fənnindən laboratoriya iŞİ №1 Simsiz şəbəkələrin təşkili, “Wi-Fi” haqqında
2011 -> Curriculum de pregătire în specialitatea
2011 -> Jan Pol Sartr Ürək bulantısı Roman
2011 -> Əziz möminlər, dünya tarixi ilk ən böyük doğum nəzarətini fironların timsalında görüb
2011 -> Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilən təlim modulları
2011 -> Frankfurt məktəbi
2011 -> Azərbaycanda sığorta sisteminin Ümumi Daxili Məhsuldakı (ÜDM) payı 0,4 %, adambaşına düşən sığorta haqqı 18-19 manatdır
2011 -> Cartea de uraniu
2011 -> F. engels. AİLƏNİN, XÜsusi MÜLKİYYƏTİn və DÖVLƏTİn məNŞƏYİ1

Yüklə 3,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə