Üzümçülük və şərabçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 205,68 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.06.2017
ölçüsü205,68 Kb.

Üzümçülük və şərabçılıq haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Bu  Qanun  Azərbaycan  Respublikasında  üzümçülüyün  təşkilinin,  üzüm  və 

şərabçılıq  məhsulları  istehsalının  və  dövriyyəsinin  tənzimlənməsinin,  habelə 

keyfiyyətinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

 

I   f ə s i l   

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

M a d d ə   1 .  Əsas anlayışlar 

1.0. Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.0.1. üzümçülük - üzümün istehsalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı sahəsi; 

1.0.2. üzüm əkini materialları - üzümlüklərin salınmasında istifadə edilən, habelə 

öz kökü üstündə və ya calaq edilib yetişdirilən tinglər, calaqaltı və calaqüstü çubuqlar; 

1.0.3. üzüm  məhsulları -  təbii  və  ya  emal  olunmuş  halda  istehlak  edilən  süfrə 

üzümü, kişmiş, doşab, şirə və digər qida məhsulları; 

1.0.4. şərabçılıq -  üzümdən  hazırlanmış  şərab  və  brendi  (konyak)  istehsalı  və 

saxlanması proseslərini əhatə edən yeyinti sənayesi sahəsi

1.0.5. şərab - üzüm şirəsindən alınan alkoqollu içki; 

1.0.6. brendi  (konyak) -  süfrə  şərabından  hazırlanmış  spirtin  dincə  qoyulmaqla 

yetişdirilməsindən alınan alkoqollu içki. 

 

M a d d ə   2 .  Üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

2.1. Üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının mülki və aqrar qanunvericiliyindən, habelə 

bu Qanunla əlaqədar qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. 

2.2.  Vətəndaşların  şəxsi  istehlakı  üçün  şərabçılıq  məhsullarının  istehsalı 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

2.3.  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  dövlətlərarası  müqavilələrdə 

şərabçılıq  məhsullarının  istehsalı,  dövriyyəsi  və  keyfiyyətinə  dair  müəyyən  olunmuş 

qaydalar  bu  Qanunda  nəzərdə  tutulmuş  qaydalardan  fərqlənərsə,  beynəlxalq 

müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. 

 

M a d d ə   3 .  Qanunun məqsədi Bu  Qanunun  məqsədi  respublikada  üzümçülüyün  və  şərabçılığın  inkişafını  təmin 

etməklə  istehlak  bazarına  beynəlxalq  standartların  tələblərinə  cavab  verən,  rəqabət 

qabiliyyətli  üzüm  və  şərabçılıq  məhsulları  çıxarılmasına  təşkilati,  iqtisadi  və  hüquqi 

zəmin yaratmaqdır. 

 

M a d d ə   4 .  Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində dövlət siyasətinin istiqamətləri 

4.0.  Üzümçülük  və  şərabçılıq  sahəsində  dövlət  siyasətinin  istiqamətləri 

aşağıdakılardır: 

4.0.1.  Üzümçülük  və  şərabçılıq  sahələrinin  inkişaf  etdirilməsi  məqsədilə  elmi 

tədqiqatların müasir tələblərə uyğun aparılmasının gücləndirilməsi; 

4.0.2. informasiya və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi; 

4.0.3.  beynəlxalq  standartların  tələblərinə  uyğun  məhsul  istehsalına  təminat  verən 

normativ hüquqi bazanın yaradılması; 

4.0.4.  kadrların  hazırlanması  və  təkmilləşdirilməsi,  elmi-təcrübi  seminarların, 

konfransların təşkili; 4.0.5.  istehsal  olunaraq  istehlak  bazarına  çıxarılan  və  ya  ixrac  olunan  rəqabət 

qabiliyyətli  üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinin  yüksəldilməsi  üçün  yeni 

texnika və müasir texnologiyanın tətbiq edilməsi; 

4.0.6. istehsal və ixracın artırılması, daxili bazarın haqsız rəqabətdən qorunması. 

 

M a d d ə   5 .  Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində dövlətin vəzifələri 5.0. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 

5.0.1.  üzümçülüyün  təşkili,  üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının,  üzüm  əkini 

materiallarının istehsalının, dövriyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirlərinin 

tənzimlənməsinə dair normativ hüquqi aktlar qəbul etmək

5.0.2.  üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  bazarını  öyrənmək,  proqnozlar  vermək, 

sahənin inkişafı üzrə məqsədli dövlət proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək

5.0.3. Azərbaycan Respublikası ərazisində xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dözümlü 

üzüm  sortlarını  yetişdirmək,  tinglik  təsərrüfatlarını  inkişaf  etdirmək,  rayonlaşdırılmış 

üzüm  sortlarını  çoxaltmaq,  habelə  coğrafi  adlar  verilən  keyfiyyətli  şərabçılıq 

məhsullarının  istehsalını  stimullaşdırmaq  məqsədilə  investisiya  qoymaq,  subsidiyalar 

və uzunmüddətli kreditlər vermək; 

5.0.4.  şərabçılıq  məhsullarının  istehsalı  və  dövriyyəsi  sahəsində  sahibkarlıq 

fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinin qaydalarını müəyyən etmək; 

5.0.5. üzüm və şərabçılıq məhsullarının idxalını və ixracını tənzimləmək; 

5.0.6. şərabçılıq məhsullarına dair aksiz vergilərinin dərəcələrini müəyyən etmək; 

5.0.7.  üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinə  və  təhlükəsizliyinə  dövlət 

nəzarətini həyata keçirmək; 

5.0.8. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri həyata keçirmək. 

 

I I   f ə s i l   

ÜZÜMÇÜLÜYÜN TƏŞKİLİ 

 

M a d d ə   6 .  Üzüm əkini materiallarının istehsalı 

6.1.  Calaqaltı  və  calaqüstü  anaclıqların  yaradılması  üçün  xəstəliklərə  və 

zərərvericilərə davamlı əkin materialları müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrində və ya 

müqavilə  şərtləri  ilə  elmi  tədqiqat  müəssisələrinin  nəzarəti  altında  ixtisaslaşdırılmış 

tinglik təsərrüfatlarında istehsal olunur. 

6.2.  Üzümlüklərin  çoxaldılmasında  istifadə  edilən  başqa  kateqoriyalara  aid  əkin 

materialları  mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq,  üzümçülük  fəaliyyəti  ilə  məşğul 

olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən istehsal olunur. 

6.3.  Azərbaycan  Respublikasında  istehsal  edilən  və  satılan  üzüm  əkini 

materiallarına  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı 


tərəfindən 

onların 


sortluq 

və 


əkin 

keyfiyyətlərini 

təsdiq 

edən uyğunluq sertifikatı və fitosanitar vəziyyətinə dair sertifikat verilir.  

M a d d ə   7 .  Üzüm əkini materiallarının yetişdirilməsi, üzümlüklərin salınması, əmtəəlik üzüm istehsalı texnologiyaları üzrə normativ 

sənədlər 

7.1.  Üzüm  əkini  materiallarının  yetişdirilməsi,  üzümlüklərin  salınması,  habelə 

əmtəəlik  üzüm  istehsalı  texnologiyaları  üzrə  normativ  sənədlərə  onların  istehsal, 

saxlanma,  qablaşdırma,  daşınma  və  satış  qaydalarını  və  şərtlərini,  habelə  keyfiyyət 

göstəricilərini nizamlayan müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş 

standartlar və təlimatlar aiddir. 

7.2. Üzümlüklərin salınması və üzüm əkini materiallarının yetişdirilməsi ilə məşğul 

olan  hüquqi  və  fiziki  şəxslər  onların  sort  tərkibinin  təmizliyinə  və  fitosanitar 

vəziyyətinə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 


7.3.  Yüksək  keyfiyyətli  (markalı)  şərab  və  brendi  (konyak)  məhsullarının 

hazırlanması  üçün  üzümlüklərin  salınması,  üzüm  əkini  materiallarının  yetişdirilməsi, 

habelə  əmtəəlik  üzüm  istehsalı  texnologiyaları  üzrə  normativ  sənədlərə  əməl 

olunmasına,  o cümlədən  əkin  materiallarının  sort  təmizliyinə, fitosanitar vəziyyətinə, 

sortluq və əkin keyfiyyətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nəzarət edilir. 

 

M a d d ə   8 .  İstehsal mənşəyinə görə adlar verilən şərablar hazırlanması üçün üzüm istehsalının xüsusiyyətləri 

8.1. İstehsal mənşəyinə görə adlar verilən şərablar hazırlanması üçün üzüm istehsalı 

müvafiq inzibati ərazi vahidində və ya yerdə ərazinin relyefi, torpaq-iqlim və ekoloji 

şəraitinin  xüsusiyyətləri  nəzərə  alınmaqla  müəyyən  üzüm  sortlarının  xüsusi 

aqrotexniki üsullarla yetişdirilməsi əsasında həyata keçirilir. 

8.2.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilən  şərablar  hazırlanması  üçün  üzüm 

sortlarının becərilməsində herbisidlərdən istifadəyə yol verilmir. 

8.3.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilən  şərablar  hazırlanması  üçün  üzüm 

istehsalının texnologiyası qüvvədə olan normativ sənədlərlə müəyyən edilir. 

 

M a d d ə   9 .  Üzüm məhsullarının istehsalı 9.1. Üzüm məhsullarının istehsalı müvafiq standartların tələblərinə, təsdiq edilmiş 

aqrotexniki  və  texnoloji  təlimatlara,  habelə  sanitariya  normalarına  və  qaydalarına 

uyğun olaraq həyata keçirilir. 

9.2.  Üzüm  məhsullarının  tərkibində  insan  sağlamlığı  üçün  zərərli  maddələrin  yol 

verilən hədləri müvafiq normativ sənədlərlə müəyyən olunur. 

9.3.  İstehlak  bazarına  çıxarılan  üzüm  məhsulları  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq qablaşdırılır və etiketləşdirilir. 

 

I I I   f ə s i l   

ŞƏRABÇILIQ MƏHSULLARININ İSTEHSALI 

 

M a d d ə   1 0 .  Şərabçılıq məhsullarının istehsalına ümumi tələblər 

10.1.  Şərabçılıq  məhsullarına  üzümdən  hazırlanmış  şərablar,  o  cümlədən  şampan 

şərabları və brendi (konyak) daxildir. 

10.2. Şərabçılıq məhsullarının istehsalı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilir. 

10.3. Şərabçılıq məhsulları müvafiq standartların tələblərinə, sanitariya normalarına 

və  qaydalarına  riayət  edilməklə,  təsdiq  edilmiş  texnoloji  təlimatlara  və  resepturaya 

uyğun istehsal olunur və onların hazırlanmasında yalnız yeyinti məhsullarından alınan 

etil spirtindən istifadə edilir. 

10.4.  Şərabçılıq  məhsullarının  sinkləşdirilmiş  metal,  kapron  və  karton  qablara 

süzülməsinə  və  saxlanmasına  yol  verilmir.  Şampan  və  qazlaşdırılmış  şərabların 

istehsalı və saxlanması proseslərində hermetikləşmə şərtlərinə əməl olunmalıdır. 

 

M a d d ə   1 1 .  Şərab istehsalı 11.1. Hazırlanma texnologiyalarına görə şərablar təbii və xüsusi olur. 

11.2. Təbii şərablar üzümün tam və ya qismən spirt qıcqırması yolu ilə alınır. 

11.3. Xüsusi şərablar üzüm və ya şərab materialından müxtəlif texnoloji üsulların 

tətbiqi  ilə  alınır.  Belə  şərablar  xammala  və  hazırlanma  texnologiyasına  məxsus  dad 

keyfiyyətinə malik olurlar. 

11.4. Keyfiyyət xüsusiyyətlərinə və saxlanma müddətinə görə şərablar adi (ordinar) 

və yüksək keyfiyyətli (markalı) olur. 

11.5. Adi şərablar ümumi texnologiya üzrə hazırlanır, məhsul  yığımı ilində və ya 

növbəti ilin əvvəlində satışa buraxılır. 


11.6. Markalı şərablar yüksək keyfiyyətli xammaldan, xüsusi texnologiyanın tətbiqi 

ilə hazırlanır və texnoloji tutumlarda bir ildən üç ilədək dincə qoyulur. 

11.7.  Butulkalarda  əlavə  olaraq  xüsusi  şəraitdə  iki  il  yarımdan  az  olmayaraq 

saxlanılan markalı şərablar kolleksiya şərabları hesab olunur. 

11.8.  Azərbaycan  Respublikasında  istehsal  olunan  şərabların  hazırlanma 

texnologiyası və keyfiyyəti qüvvədə olan normativ sənədlərlə ilə tənzimlənir. 

 

M a d d ə   1 2 .  İstehsal mənşəyinə görə adlar verilən şərabların istehsalı 12.1.  İstehsal  mənşəyinə  görə  şərablara  adlar  onların  hazırlanmasında  istifadə 

edilən üzüm sortlarının yetişdirildiyi inzibati ərazi vahidinin və ya yerin adına uyğun 

olaraq verilir. 

12.2.  Bu  şərablar  müəyyən  üzüm  sortlarının  yüksək  keyfiyyətli  üzümlərindən 

ənənəvi  və  ya  orijinal  texnologiyaların  tətbiqi  əsasında  hazırlanır  və  onların 

istehsalında etil (yeyinti) spirtinin, saxarozanın, üzüm konsentratlarının, ətirli və süni 

boya maddələrinin, digər inqrediyentlərin istifadəsinə yol verilmir. 

12.3. Belə şərabların hazırlanmasında istifadə edilən üzümlərdə şəkərlilik dərəcəsi 

qüvvədə  olan  standartların  tələblərinə  uyğun  olmalıdır.  Hər  şərab  növünə  onun 

hazırlanması üzrə ayrıca texnoloji təlimat tərtib edilir və məhsulun attestasiyası zamanı 

təsdiq olunur. 

12.4.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilən  şərabları  istehsal  edən  müəssisələrə 

məhsulun attestasiyasına dair şəhadətnamə təqdim edilir. İstehsal mənşəyinə görə adlar 

verilən  şərabların  attestasiyasının  müddəti  5  ildir.  Bu  müddət  qurtardıqdan  sonra 

məhsulun attestasiyası yenidən aparılır. 

12.5.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilən  şərabların  istehsalı  barədə  əsasnamə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 

12.6. İstehsal mənşəyinə görə adlar verilmiş şərablar yalnız şüşə butulkalara və ya 

bədii tərtib edilmiş saxsı qablara süzülür, mantar tıxacları ilə kip bağlanır və müvafiq 


qaydada  təsdiq  edilmiş  normativ  sənədlərə  uyğun  olaraq  etiketləşdirilir.  Etiketlərdə 

şərabın  istehsal  olunduğu  yer  göstərilməklə,  şərabın  adının  istehsal  mənşəyinə  görə 

verildiyi qeyd olunmalıdır. 

12.7.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilmiş  şərabların  və  şərab  məhsullarının 

saxlanma müddəti müvafiq standartlarla müəyyən edilir. 

 

M a d d ə   1 3 .  Brendi (konyak) istehsalı 13.1.  Brendi  (konyak)  istehsalı  üzümdən  hazırlanmış  şərab  materialından  spirtin 

çəkilməsi, dincə qoyulması və son  məhsulun istehsalı  kimi  texnoloji prosesləri əhatə 

edir. 

13.2.  Keyfiyyət  göstəricilərinə  və  konyak  spirtinin  saxlanma  müddətinə  görə brendilər  (konyaklar)  5  ilə  qədər  dincə  qoyulan  adi  (ordinar)  və  5  ildən  artıq  dincə 

qoyulan yüksək keyfiyyətli (markalı) brendilərə (konyaklara) bölünür. 

13.3.  Yüksək  keyfiyyətli  (markalı)  brendi  (konyak)  istehsalı  üçün  konyak  spirti 

yalnız  palıd  çəlləklərdə  və  yaxud  palıd  taxtalar  döşənmiş  emal  çənlərində  dincə 

qoyulur. 

13.4.  Yüksək  keyfiyyətli  (markalı)  brendinin  (konyakın)  istehsalı  proseslərində 

kükürd anhidridindən istifadə edilməsinə yol verilmir. 

13.5.  Brendi  (konyak)  müvafiq  standartların  tələblərinə,  təsdiq  edilmiş  texnoloji 

təlimatlara,  habelə  sanitariya  normalarına  və  qaydalarına  riayət  edilməklə  istehsal 

olunur. 


 

M a d d ə   1 4 .  Şərabçılıq məhsullarına adların verilməsi 

14.1.  Şərabçılıq  məhsullarının  yeni  növləri  və  çeşidləri  istehsala  hazırlanarkən 

onların nümunələri tələb olunan sənədlərlə birlikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

mərkəzi  dequstasiya  komissiyasına  təqdim  edilməlidir.  Şərabçılıq  məhsullarının 


dequstasiyadan  keçirilməsi  və  sənədləşdirilməsi  qaydaları  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə ilə müəyyən olunur. 

14.2.  Yeni  adlara təklif  edilən şərabçılıq məhsulları oxşar  məhsullardan tərkibinə, 

fiziki-kimyəvi  göstəricilərinə,  habelə  saxlanma  şəraitinə  və  proseslərinə  görə  mütləq 

fərqlənməli,  orqanoleptik  göstəricilərinə  görə  isə  oxşar  olmalıdır.  Belə  məhsulların 

hazırlanma  texnologiyası  məlum  məhsul  növlərinin  istehsal  texnologiyalarından 

fərqlənməyə bilər. 

14.3. Yeni şərabçılıq məhsuluna ad almaq üçün istehsalçı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına  ərizə  təqdim  etməlidir.  Ərizə  ilə  birlikdə  aşağıdakı  sənədlər  və  materiallar 

təqdim olunur: 

14.3.1. məhsula dair annotasiya; 

14.3.2. məhsula ad verilməsi barədə əsaslandırma məktubu; 

14.3.3. məhsulun hazırlanma texnologiyasına dair təlimat; 

14.3.4. məhsulun tərkibi barədə reseptura məlumatları; 

14.3.5.  məhsulun  oqranoleptik  və  fiziki-kimyəvi  göstəriciləri  barədə  laboratoriya 

arayışı; 

14.3.6. məhsulun hazırlanmasında istifadə olunan xammal və materialların mənşəyi 

barədə məlumatlar

14.3.7. məhsul buraxılan qabların nümunələri, habelə xarici tərtibatının, o cümlədən 

etiketlərin eskizləri; 

14.3.8. ekspertiza üçün qablaşdırılmış məhsulların nümunələri. 

14.4.  Tərkibi,  hazırlanma  texnologiyası  və  saxlanma  prosesləri  məlum  adlarla 

buraxılan  məhsullara  uyğun  gələn  şərabçılıq  məhsullarına  yeni  ad  verilməsinə  yol 

verilmir. 

14.5.  Eyni  ad  altında  məhsul  buraxılmasına  dair  iki  və  ya  daha  çox  ərizə  daxil 

olarsa, ilkinlik hüququ birinci daxil olan ərizəyə verilir. 14.6. Qəbul edilmiş ərizə üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müvafiq 

təlimatlara uyğun olaraq məhsulun yeniliyinə görə ekspertizası aparılır. 

14.7.  Ekspertiza  nəticəsində  məhsulun  yeniliyi  təsdiq  olunarsa,  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanının qərarı ilə şərabçılıq məhsuluna istehsalçı tərəfindən təklif edilən 

xüsusi ad verilir. 

14.8.  Xüsusi  ad  verilən  şərabçılıq  məhsulu  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı 

tərəfindən dövlət reyestrində qeydiyyata alınır. 

14.9. Yeni ad altında dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış şərabçılıq məhsulunun 

istehsalçılarına məhsulun attestasiyasına dair şəhadətnamə təqdim edilir. 

14.10. Yeni ad altında dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış, istehsala və istehlak 

bazarına  attestasiya  edilmiş  şərabçılıq  məhsulları  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq patentləşdirilir. 

14.11. Şərabçılıq məhsullarına adların verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə ilə müəyyən edilir. 

14.12. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi günədək müxtəlif adlar altında dövriyyədə olan 

patentləşməmiş  şərabçılıq  məhsulları  da  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  dövlət 

reyestrində  qeydiyyata  alınmalı,  istehlak  bazarına  attestasiya  edilməli  və 

patentləşdirilməlidir. 

14.13.  Adlar  verilən  şərabçılıq  məhsullarının  ekspertizasına,  dövlət  reyestrində 

qeydiyyata alınmasına və attestasiyasına görə dövlət rüsumu alınır. 

14.14. Yeni ad altında dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamış, attestasiyasına dair 

şəhadətnamə  təqdim  edilməmiş  və  patentləşməmiş  şərabçılıq  məhsullarının 

sertifikatlaşdırılmasına yol verilmir. 

14.15.  Yeni  ad  altında  patent  verilmiş  şərabçılıq  məhsullarının  başqa  istehsalçılar 

tərəfindən istehsal edilməsi patent sahibi ilə bağlanmış lisenziya  müqaviləsi əsasında 

həyata keçirilə bilər. 14.16.  Lisenziya  müqaviləsinə  görə  patent  sahibi  patent  verilmiş  şərabçılıq 

məhsullarının  istehsalı  üzrə  hüququnu,  haqqı  ödənilməklə,  müqavilədə  nəzərdə 

tutulmuş  həcmdə  başqa  istehsalçılara  verə  bilər.  Lisenziya  müqaviləsi  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınır. 

14.17.  Lisenziya  müqaviləsinin  bağlanması  qaydaları  və  şərtləri  Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

 

M a d d ə   1 5 .  Şərabçılıq məhsullarının qablaşdırılması, etiketləşdirilməsi, saxlanması və daşınması 

15.1.  Şərabçılıq  məhsullarının  qablaşdırılması,  etiketləşdirilməsi,  saxlanması  və 

daşınması qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

15.2.  Şərabçılıq  məhsulunun  hər  butulkasının  etiketində  aşağıdakılar 

göstərilməlidir: 

15.2.1. məhsulun adı və əmtəə-reklam adı; 

15.2.2. istehsalçının adı və əmtəə nişanı; 

15.2.3. məhsulun kondisiyası, kateqoriyası və ya qrupu; 

15.2.4. butulkanın həcmi; 

15.2.5. məhsulun standartı və qablaşdırıldığı tarix; 

15.2.6. sifarişçinin təklifi ilə digər məlumatlar. 

15.3.  Markalı  və  kolleksiya  şərablarının  etiketlərində  bu  məlumatlardan  başqa, 

üzümün yığıldığı il də göstərilir. 

15.4.  Markalı  şərabçılıq  məhsullarının  arxa  etiketlərində  onların  dincə  qoyulma 

müddəti göstərilməlidir. 

15.5. Etiketlərdə göstərilən məlumatlar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində, 

məhsulun  adı  isə  həm  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  dilində,  həm  də  xarici 

dillərin birində yazılır. 15.6.  İstehsal  mənşəyinə  görə  adlar  verilmiş  şərabların  bədii  tərtib  edilmiş  arxa 

etiketlərində  məhsulun  hazırlanma  texnologiyası,  keyfiyyət  göstəriciləri,  üzüm 

sortunun yayılma arealı barədə də qısa məlumatlar göstərilə bilər. 

15.7.  İxrac  edilən  şərabçılıq  məhsullarının  etiketləri  tərəflər  arasında  bağlanmış 

müqavilə şərtlərinə uyğun tərtib oluna bilər. 

15.8.  Şərabçılıq  məhsullarının  saxlanması  və  daşınması  onların  kəmiyyət  və 

keyfiyyət göstəricilərinin sabitliyini təmin edən vasitələrlə həyata keçirilir. 

 

M a d d ə   1 6 .  Şərabçılıq məhsullarının istehsalı üzrə texnoloji avadanlıqlara dair tələblər 

16.1. Şərabçılıq məhsullarının istehsalı üzrə texnoloji avadanlıqlar, çənlər və ölçmə 

cihazları  yeyinti  sənayesində  istifadəsinə  icazə  verilən  materiallardan  hazırlanmalı  və 

örtülməlidir. 

16.2.  Bu  texnoloji  avadanlıqlar  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınır. 

16.3. Şərabçılıq məhsullarının istehsalı üzrə texnoloji avadanlıqlar mütləq qaydada 

spirtölçmə-nəzarət  cihazları  və  spirtölçmə  sayğacları  və  avtomatlaşdırılmış  (say  və 

həcm  üçün)  uçot  sayğacları  ilə  təchiz  edilməlidir.  Spirtölçmə-nəzarət  cihazları, 

spirtölçmə  sayğacları  və  avtomatlaşdırılmış  (say  və  həcm  üçün)  uçot  sayğacları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən plomblanmalıdır. 

 

I V   f ə s i l   

ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İNKİŞAFININ İQTİSADİ 

TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 

M a d d ə   1 7 .  Üzümçülüyün və şərabçılığın maliyyələşdirilməsi 17.1.  Azərbaycan  Respublikasında  üzümçülük  və  şərabçılıq  sahəsində  elmi 

tədqiqat,  sort-sınaq  və  təcrübə  işlərinin  aparılması  dövlət  büdcəsindən  və  digər 

mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 

17.2. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri, əcnəbilər, vətəndaşlığı 

olmayan  şəxslər  və  xarici  hüquqi  şəxslər  üzümçülük  və  şərabçılıq  sahəsində 

sahibkarlıq  fəaliyyətlərini  öz  vəsaitləri  hesabına  və  (və  ya)  cəlb  olunan  vəsaitlərlə 

həyata keçirirlər. 

M a d d ə   1 8 .  (Çıxarılıb) 

M a d d ə   1 9 .  Üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafı üzrə məqsədli kreditlər 

19.1.  Kommersiya  banklarını  üzümçülük  və  şərabçılıq  üzrə  dövlət  proqramları 

çərçivəsində  üzümçülüyün  inkişafı  sahəsində  həyata  keçirilən  layihələrin 

kreditləşdirilməsinə həvəsləndirmək və risklərini azaltmaq məqsədi ilə: 

19.1.1. (Çıxarılıb) 

 

19.1.2. məqsədli kreditlərə görə bank faizi üzrə güzəştlər dövlət büdcəsinin fermer təsərrüfatlarına kredit güzəştləri fondu və bu kimi digər vəsaitlər hesabına ödənilir. 

19.2. Üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafında kooperasiyanı sürətləndirmək üçün 

aşağıdakı  üzümçülük  və  şərabçılıq  subyektlərinə  məqsədli  kreditlərin  ayrılmasında 

üstünlük verilir: 

19.2.1.  hüquqi  şəxslərə  -  10  hektardan  artıq  yeni  üzüm  bağlarının  salınmasına,  2 

hektardan artıq calaqaltı və calaqüstü anaclıqların yaradılmasına; 

19.2.2.  fiziki  şəxslərə  -  1  hektardan  artıq  yeni  üzüm  bağlarının  salınmasına,  0,5 

hektardan artıq calaqaltı və calaqüstü anaclıqların yaradılmasına; 

19.2.3. 50 hektardan az olmayan yeni üzümlüklərin salınması üçün hüquqi və fiziki 

şəxslərlə uzunmüddətli müqavilə bağlamış üzüm emalı müəssisələrinə. 

19.3.  Məqsədli  kreditlərin  verilməsi,  qaytarılması,  habelə  bank  faizi  üzrə 

güzəştlərin ödənilməsi qaydaları müvafiq qanunvericiliklə müəyyən olunur. 

 


V   f ə s i l  

 

ŞƏRABÇILIQ MƏHSULLARININ DÖVRİYYƏSİ  

M a d d ə   2 0 .  Şərabçılıq məhsullarının idxalı və ixracı 

20.1.  Şərabçılıq  məhsullarının  idxalı  və  ixracı  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

20.2. 

Şərabçılıq məhsullarının 

idxalına 

Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq tarif kvotası tətbiq edilə bilər. 

20.3.  Azərbaycan  Respublikasına  idxal  olunan  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyəti 

qüvvədə olan standartların və gigiyenik normativlərin tələblərinə cavab verməlidir. 

20.4.  Fiziki  şəxslər  tərəfindən  öz  istehlakı  üçün  şərabçılıq  məhsullarının  idxalı 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. 

 

20.5. Şərabçılıq məhsullarının ixracına məhdudiyyət qoyulmur. 

 

M a d d ə   2 1 .  Şərabçılıq məhsullarının satışı 21.1. Şərabçılıq məhsullarının satışı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

və  ticarət  qaydalarına  uyğun  olaraq  topdan  və  pərakəndə  satış  formasında  həyata 

keçirilir. 

21.2. Markalı və kolleksiya şərablarının qablara süzülmədən açıq halda pərakəndə 

satışına yol verilmir. 

21.3. Pərakəndə satışa çıxarılan şərabçılıq məhsullarının müşayiətedici sənədlərində 

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aşağıdakılar barədə məlumatlar olmalıdır: 

21.3.1. məhsulun adı, qiyməti və həcmi, o cümlədən istehlak qabında olan həcmi, 

habelə istehsal edildiyi tarix və istifadəyə yararlılıq müddəti; 

21.3.2. istehsalçının adı, hüquqi ünvanı və istehsal olunduğu dövlət; 

21.3.3. tələblərinə cavab verməli olduğu dövlət standartları və sertifikatlaşdırılması; 


21.3.4. dadına və ətrinə təsir edən əsas inqrediyentlər və əlavələr; 

21.3.5.  məhsulun  tərkibində  insan  sağlamlığı  üçün  zərərli  maddələrin  yol  verilən 

miqdarı. 

21.4. Şərabçılıq məhsullarının pərakəndə satışı aşağıdakı hallarda qadağan olunur: 

21.4.1. saxtalaşdırılması müəyyən olunduqda; 

21.4.2.  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  aksiz  markası  ilə 

markalanmadıqda və ya saxta aksiz markaları ilə markalandıqda; 

21.4.3. istehsal markasına uyğun gəlmədikdə

21.4.4. məhsulun hər partiyası üçün müvafiq sertifikatlar olmadıqda; 

21.4.5. keyfiyyəti,  qablaşdırılması  və  etiketləşdirilməsi  qüvvədə  olan standartların 

tələblərinə və gigiyenik normativlərə uyğun gəlmədikdə; 

21.4.6. alıcılar 18 yaşına çatmamış şəxslər olduqda; 

21.4.7. məhsulun süzüldüyü qab daxildən və ya xaricdən çirkli, çöküntülü, sınıq və 

ya zədəli olduqda. 

21.5.  Küçələrdə,  əllərdə,  hərbi,  təhsil  və  tibb  müəssisələrinin  ərazilərində,  kütləvi 

tədbirlər və idman yarışları keçirilən yerlərdə, yataqxanalarda, onlara bitişik ərazilərdə 

və  bələdiyyələr  və  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  müəyyən  edilmiş 

digər yerlərdə şərabçılıq məhsullarının pərakəndə satışına yol verilmir. 

 

M a d d ə   2 2 .  Şərabçılıq məhsullarının dövriyyədən götürülməsi 22.1. 

Şərabçılıq 

məhsullarının 

dövriyyədən 

götürülməsi 

Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

qərarı ilə həyata keçirilir. 

22.2. Şərabçılıq məhsulları dövriyyədən aşağıdakı hallarda götürülür: 

22.2.1. istehsalına və satışına xüsusi razılıq (lisenziya) olmadıqda; 

22.2.2. məhsulun hər partiyası üçün müvafiq sertifikatlar olmadıqda; 


22.2.3.  qüvvədə  olan  normativ  sənədlərə  uyğun  qablaşdırılmadıqda, 

etiketləşdirilmədikdə,  habelə  aksiz  markası  ilə  markalanmadıqda  və  ya  saxta 

markalarla markalandıqda; 

22.2.4.  məhsulun  tərkibi  dövlət  standartlarının  və  gigiyenik  normativlərin 

tələblərinə cavab vermədikdə; 

22.2.5.  tərkibində  olan  etil  spirtinin  ərzaq  xammalından  istehsal  edilmədiyi  və  ya 

denaturat əlavələrin olması müəyyən edildikdə; 

22.2.6. qanuni istehsalı və dövriyyəsi barədə sənədləri olmadıqda; 

22.2.7. sahibsiz olması müəyyən edildikdə; 

22.2.8. məhsulun süzüldüyü qab daxildən və ya xaricdən çirkli, çöküntülü, sınıq və 

ya zədəli olduqda. 

22.3.  Dövriyyədən  götürülmüş  şərabçılıq  məhsulları  bu  Qanunun  22.2.4-cü  və 

22.2.5-ci  maddələrində  göstərilən  hallarda  təkrar  emala  göndərilir  və  ya  məhv  edilir, 

digər hallarda isə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadə edilir. 

22.4.  Fövqəladə  vəziyyətin  qüvvədə  olduğu  müddət  ərzində  onun  tətbiq  edildiyi 

ərazidə  şərabçılıq  məhsullarının  dövriyyəsi  üzrə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

qaydada xüsusi rejim yaradıla bilər.

 

 V I   f ə s i l  

ÜZÜM VƏ ŞƏRABÇILIQ MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNİN TƏMİN 

EDİLMƏSİ 

 

M a d d ə   2 3 .  Üzüm və şərabçılıq məhsullarının keyfiyyətinə dair tələblərin normalaşdırılması 

23.1.  Üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinin  təmin  edilməsi  sahəsində 

normalaşdırılma bu məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri, onların 

istehsal,  daşınma,  saxlanma,  qablaşdırma,  etiketləşdirmə,  markalanma  və  satış şərtlərini müəyyən edən texniki, sanitariya, ekoloji və digər standartlar, norma, qayda 

və tələblər vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

23.2.  Üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinə  dair  tələblərin 

normalaşdırılması  üzrə  normativ  sənədlərin  icra  edilməsi  bütün  şərabçılıq  fəaliyyəti 

subyektləri üçün məcburidir. 

 

M a d d ə   2 4 .  Üzüm və şərabçılıq məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

24.1. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və respublikaya gətirilən üzüm və 

şərabçılıq  məhsulları  fiziki-kimyəvi,  orqanoleptik,  toksikoloji  və  radioloji 

göstəricilərinə  görə  təhlil  edilir  və  qiymətləndirilir.  Keyfiyyət  göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  müəyyən  edilmiş 

laboratoriyalarda, vahid metodika üzrə aparılır. 

24.2.  Üzüm  və  şərabçılıq  məhsullarının  tərkibində  insanların  həyatı  və  sağlamlığı 

üçün zərərli maddələrin miqdarı qüvvədə olan standartlarla və gigiyenik normativlərlə 

tənzimlənir. 

24.3.  Keyfiyyət  göstəriciləri  qiymətləndirilmiş  üzüm  məhsulları,  habelə  dövlət 

gigiyena 

qeydiyyatına 

alınmış 

şərabçılıq 

məhsulları 

müvafiq 


qaydada 

sertifikatlaşdırılır. 

 

M a d d ə   2 5 .  Şərabçılıq məhsulları istehsalı müəssisələrinin attestasiyası 25.1.  Şərabçılıq  məhsulları  istehsal  edən  müəssisələr,  müstəqil  sexlər,  sınaq 

laboratoriyaları  və  digər  istehsal  bölmələri  istehsal  olunan  məhsulların  insanların 

həyatı  və  sağlamlığına,  habelə  ətraf  mühitin  mühafizəsinə  zəmanət  verən  texniki, 

ekoloji, sanitariya, yanğından mühafizə normalarına və qaydalarına uyğunluğuna görə 

icbari attestasiyadan keçirilir. 


25.2.  Attestasiya  müəssisələrdə  istehsal  edilən  və  istehlak  bazarına  çıxarılan  hər 

məhsul  növü  üzrə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  keçirilir  və  müəyyən 

olunmuş qaydada sənədləşdirilir. 

25.3.  Attestasiyanın  keçirilməsi  qaydaları  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı 

tərəfindən müəyyən olunur. 

 

M a d d ə   2 6 .  Şərabçılıq məhsullarının saxtalaşdırılmadan qorunması 26.1.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş 

qaydada xüsusi 

razılıq  (lisenziya) alınmadan,  müəyyən  olunmuş  müddətdə 

attestasiyadan  keçirilmədən  və  təsdiq  edilmiş  texnoloji  normalara  uyğun  üsullara, 

resepturaya  və  materiallara  riayət  edilmədən  istehsal  olunmuş  şərabçılıq  məhsulları 

saxta hesab olunur.

 

26.2.  Saxtalaşdırılmış  şərabçılıq  məhsullarının  istehsalı  və  dövriyyəsi  ilə  məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

26.3. Daxili bazarın saxtalaşdırılmış şərabçılıq məhsullarından qorunması məqsədi 

ilə  şərabçılıq  fəaliyyəti  subyektləri  istehsal  etdikləri  məhsulları  qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş qaydada attestasiyadan keçirməli, sertifikatlaşdırmalı, qablaşdırmalı 

və məhsulun xarici tərtibatını bu Qanunun 15-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada 

aparmalıdırlar. 

M a d d ə   2 7 .  Şərabçılıq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət 

27.1.  Şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinə  nəzarətin  məqsədi  bu  məhsulların 

istehsalını, dövriyyəsini və keyfiyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin tələblərinə və 

gigiyenik  normativlərə  hüquqi  və  fiziki  şəxslər  tərəfindən  əməl  olunmasını  təmin 

etməkdir. 

27.2.  Şərabçılıq  məhsullarının keyfiyyətinə  dövlət  nəzarəti  funksiyalarını  müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. 27.3.  Şərabçılıq  məhsullarının  keyfiyyətinə  dövlət  nəzarətinin  həyata  keçirilməsi 

qaydaları müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir. 

27.4.  Bələdiyyələr,  istehlakçılar  və  qeyri-hökumət  təşkilatları  şərabçılıq 

məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət funksiyalarını səlahiyyətləri daxilində həyata keçirə 

bilərlər. 

 

V I I   f ə s i l   

ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ HAQQINDA QANUNVERİCİLİYİN 

POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 

 

M a d d ə   2 8 .  Üzümçülük və şərabçılıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət 

Üzümçülük  və  şərabçılıq  haqqında  qanunvericiliyin  pozulmasında  təqsirkar  olan 

hüquqi  və  fiziki  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə 

tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 

M a d d ə   2 9 .  Mübahisələrin həlli Üzümçülük  və  şərabçılıq  fəaliyyəti  ilə  bağlı  mübahisələr  Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.  

Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 19 oktyabr 2001-ci il 

               № 208-IIQ 

 

Kataloq: content -> html -> 2185 -> attachments
html -> Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
html -> AZƏrbaycan respublikasi iQTİsadiyyat və SƏnaye naziRLİYİ
html -> AZƏrbaycan respublikasi iQTİsadiyyat və SƏnaye naziRLİYİ
html -> Baki 2015 Əczaçılıq sənayesi haqqında arayış
attachments -> Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
html -> Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı Fəsil 1 Giriş
html -> Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı
html -> Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı istehsalının, saxlanmasının, idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında
attachments -> Arıçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu

Yüklə 205,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə