V mövzu: Ünsiyyə ti n psixologiyasıYüklə 316,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.03.2017
ölçüsü316,66 Kb.

 V  MÖVZU:

        

Ünsiyyə

ti

n      psixologiyası   

 

 

 

 

 Plan:   

                  

1.  Ünsiyyət haqqında anlayış. Ünsiyyə

t v


ə

 f

əaliyy

ə

tin və

hd

əti. 

2.  Ünsiyyətin funksiyaları. Dil və

 

nitq. Nitqin növləri. 

3.   İnsanların qarşılıqlı münasibə

tl

ə

rin və

 

ünsiyyət. 

4.  Ünsiyyət çə

tinlikl

ə

ri və

 

nitq pozulmaları, onların aradan qaldırılması yolları.    

 

Əd

ə

biyyat: 

1. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.    Psixologiya   Bakı, Çinar, 2002

 

2. Ümumi  psixologiya (A.V.Petrovskinin red. ilə)  Bakı, Maarif , 1982. 

3. 


Общая психология (ред. В. В. Богословского, А. А. Степанова ). 

 

           М. «Просвещение», 1981.

 

4. Якобсок П.М. Общение людей как социално – 

психологическая 

 

   


проблема

М. «Знание», 19735. 


Основы  теории речевой деятельности. (Под. ред.А.А.Леонтьева) М., 

 

          «Наука», 1974.

 

       6. N.Z.Çə

l

əbiyev, Uşaq psixologiyası B., ADPU, 2005. 

 

 M

ə

lumdur  ki,  heyvanlar  həyat  şə

raitin


ə

  instinkl

ə

r  v


ə

  f


ərdi  qazanılmış 

t

əcrübə,  y

əni  davranış  formaları  əsasında  uyğunlaşır  və

 

müə


yy

ən  şə


rti 

refleksl


ə

əsasında  öz  mövcud-  luqla

rını  qoruyub  saxlamağa  çalışırlar.  Bu 

c

ə

hə

td

ən  qeyd  etm

ək  olar  ki,  heyvanlar  öz  ə

vv

ə

lki  nə

sill


ə

rinin  h


ə

yat 


t

əcrübə


sini  m

ə

nimsə

m

əy

ə

  qadir  deyillər.  İnsanlar  isə

 

əksin

ə

 dünyaya  göz   

açdıqdan  sonra  olduqca  qısa  müddə

ə

rzində

  t


ə

bi

ət  qüvvəl

ə

rini  də

rk  etm


ə

k, 


o

nlara sahib çıxmaq yolu ilə

    n

əinki şə


xsi  t

əcrübə


 

ə

ldə

  edir,  h

ə

m  d


ə

 

əvv

ə

lki n

ə

sillərin yaratdığı ictimai 

- tarixi t

əcrübə

ni m


ə

nims


əyir. Onun şə

xsi t


əcrübə

si 


v

ə

  fə

aliyy


əti  ümumbəşə

ri  t


əcrübə

  il


ə

 

şərtl

ə

nir.  Bu  prosesdə

 

danışıq  işarəl

ə

ri sistemin

ə

 ə

saslanan v

ə

 

ünsiyyətin 

əsasını təşkil edən dil mühüm rol oynayır. 

Dil, y

əni danışıq işarəl

əri olan sözlər bizim düşüncə

mizin s

ə

rhə

dl

ərini aşaraq  

onun  gerçəkl

əşmə


sini  t

ə

min  edir.  Mə

s

əl

ən,  “stul”    demə

kl

ə

 biz  başqalarına 

müə


yy

ən faydalı məlumat veririk. Bu halda “stul” sözü şə

xsi m

ə

nadan kə

nara 


çıxaraq ictimai ə

h

əmiyy

ətli başqaları üçün  ə

h

ə

miyyətli  sözə

 

çevrilir. 

 

Hər bir insanın fə

aliyy


ə

t v


ə

 

davranışında ünsiyyət prosesinin müstəsna 

rolu  v


ə

  t


əsiri  vardır.  İnsanı  nitqə

  v


ə

 

ünsiyyət  bacarıqlarına  yiyəl

ə

nmə

si  o 


q

ə

də

r  d


ə

 

asan  olmayan  mürəkk

əb  bir  prosesdir.  Dünyaya  yenicə

  g

əlmiş 


körpə

 

uşaq  gerçəkliyi 

ə

traf  xarici  aləmi  müstə

qil  d


ə

rk  etm


ək  iqtidarında 

deyildir. 2-

3 yaşlarından başlayaraq uşaq valideyn

- l


ə

rin


ə

 suallar verir v

ə

 bel


ə

 

sualların  sayı  4-

5  yaşlarında  ən  yüksə

k  h

ə

ddə

 

çatmış  olur.  Rus  psixoloqu V.A.Krutetskinin  fikrinc

ə, 5 yaşlı uşaq   gün ə

rzind

ə

 ətrafdakılara tə

xmi-  n


ə

400-dən  artıq  sual  verir.  Ətrafdakılardan  aldığı  cavablarla  uşaq  özünün 

g

əl

ə

cə

k f


ə

aliyy


ə

tind


ə

 istifad


ə

 ed


ə

c

əyi ümumi biliklərin z

ə

rrə

cikl


ə

rini 


ə

ld

ə edir. 

Bu   z


ə

rr

əcikl

ə

r isə

 dil vasit

ə

sil


ə, danışıq sisteminin kömə

yi il


ə

 

əld

ə

 edilir. Eyni hal uşağın mə

kt

əb t

ə

hsili illə

rind


ə

 

daha geniş formada baş verir. Burada dilin mühüm  funksiyalarından  biri  olan

    ictimai 

  tarixi  təcrübəni  yaşatmaq, 

ötürmə


k v

ə

 mə

nims


ə

m

ək vasit

əsi olması özünü göstə

rir. 

 

Dilin    ikinci   mühüm  funksiyası  kommunikasiya  (ünsiyyə

t)  vasit

ə

sidir. 


M

ə

sə

l

ən,  m

ə

n  yemə

kxanaya  t

ə

r

əf  yönəlir

əm.  Qarşıdan  gə

l

ən  yoldaşım: “Yemə

kxana  t


əmir  üçün  bağlıdır”

-  deyir.Bu  m

əlumat  heç  bir  mə

kt

əd

ərsliyind

əheç bir ali mə

kt

əb d

ə

rsliyində

 

öyrədilmir. 

Dilin  dig

ə

r, 


üçüncü  funksiyası

 

onun  şəxsi  t

əcrübə


y

ə

 ə

saslanan 

xüsusiyyə

tind


ə

 

özü-   

nü  göstərir.  Bu  müə

yy

ə

n  mənada  heyvanların  fə

rdi 


qazanılmış  davranış  formasını  xatırladır  (mə

s

əl

ə

n, əlini  şamın  alovunda 

yandıran


 

uşaq bir daha ə

lini h

əmin alova uzatmır). Bununla belə, qeyd etm

əlazımdır  ki,  insan  üçün  bütün  tipik  situasiyaların  özlə

ri  bel


ə

  problemli 

situasiyadır. Bu elə

 

bir situasiyadır ki, təkc

ə

 şə

xsi t


əcrübə

d

ən istifad

ə

 etmə

kl

ə 

onu  h


ə

ll  etm


ək  mümkün  deyil.  Bu  z

aman  h


ə

m  d


ə

 

başqa  adamların, bütövlükdə

 c

əmiyy

ə

tin təcrübə

sind


ə

n istifad

ə

 etm


ək lazım gə

lir. Problemin bu 

cür  qoyuluşu  və

  h


əlli  prosesi  intellektual  akt adlanır.  İntellektual  akt  üç  ə

sas 


 

fazadan ibarə

t- dir: 1) f

ə

aliyy


ətin planlaşdırılması  2) onun hə

yata 


keçirilmə

si  


3) 

ə

ldə

 

edilmiş  nətic

ənin  qarşıya  qoyulmuş  mə

qs

ə

dlə

 

müqayisəsi  .  Burada 

dilin intellektual f

ə

aliyy


ə

funksiyası özünü biruzə 

verir. İntellektual fə

aliyy

ə

tdə

 

psixi idrak proseslə

ri vasit


ə

sil


ə

 h

əyata keçirilir.  

B

əs ünsiyyət n

ə

dir?   Uzun ill

ə

r boyu alimlər bu anlayışa də

qiq elmi t

ə

rif verm


ə

kd

ə 

çə

tinliklə

rl

ə 

qarşılaşmışlar. 1969

-cu il

ə

dək çap olunmuş ingilis dilli psixoloji ə

d

əbiyyatlarda 

bu anlayışın 96 tərifi vardır.

 

  

Hal  

hazırda ünsiyyət

ə

 verilimiş aşağıdakı tə

rif 


ə

sas q


əbul edilmişdir. 

 

 İ

ki  v


ə

 

daha  çox  adamın  öz  münasibətl

ərini  aydınlaşdırmaq  və

 

ümumi 


n

ə

ticə

 

əld

ə

 et- mə

k m


ə

qs

ədil

ə

 sə

yl

ərini 

ə

laqə

l

əndirm

ə

yə

 

yönəldilmiş qarşılıqlı t

əsir prosesi ünsiyyət adlanır. 

 

 

İnsanlar  nəyin  namin

ə

  bir   biri  il

ə

 

ünsiyyət

ə

  girirlər?  Ünsiyyə

tin 


motivl

ə

ri nə

d

ən ibar

ə

tdir?   M

ə

lumdur  ki,  hə

r  bir  f

ə

aliyy


ə

tin  motivi  onun  predmetin

ə

 

uyğun  gəlir. 

Ünsiyyə


tin motivl

ə

ri də

 bel


ə

dir: onun motivl

ə

ri d


ə

 

başqa adamla əlaq

ədardır. 

Lakin ünsiyyə

tin motivl

əri xeyli mürə

kk

əb v

ə

 çox cə

h

ətlidir. 

H

əl

ə

  1760- cı  ildə

  ispan  yepisk

oplarından  biri  öz  gündə

liyind


ə

 

yazmışdı  ki, yetim evind

ə

 uşaqlar kə

d

ərli olur v

ə

 onların bir çoxu kə

d

ər çəkdiyi üçün ölür. Çünki onların ünsiyyə

t

ə olan t

əlabatı tə

min olunmur.  

XIX 


ə

srin sonu XX 

ə

srin 


ə

vv

əl

ə

rində

 

dünyanın bir çox ölkəl

ə

rində

 

xüsusi v

ə

 döv

l

ət tipli yetim evl

ərinin şə

b

ə

kə

si sur


ə

tl

ə 

genişlə


nir v

ə

 bu fakt öz tə

sdiqini 


q

əti  şə


kild

ə

 tapmış  olur.  Kiçikyaşlı  yetim  uşaqlar  arasındaölüm  halları  daha 

çox  idi.  Sağ  qalan uşaqlar  isə

 

özlə


rinin  fiziki  v

ə

 psixi  inkişafı baxımından  öz 

h

əmyaşıdlarından  geri 

qalır,  3  yaşında  onlar  demək  olar  ki,  danışmır, 

t

ə

rbiyəçilərin sözünə

 

baxmır, özlərini h

ə

dsiz də

r

əc

ə

də

 passiv  v

ə

  ya aqressiv aparırdılar. 

 

Sonralar  pediatrlar  və

 

uşaq  psixiatrları  belə 

halı  elmi  cə

h

ə

tdə

n  izah 


ed

ə

rək  ona  “qospitalizm”  adını  vermişdilə

r.  Qospitalizm  dedikd

ə

,  eytim  

uşaqların,  eləc

ə

də

    vali-  deynl

ə

rind


ən  ayrılıqda  xə

st

əxanada  müalicə  edil

əuşaqların  fiziki  və

 

psixi  inkişafında  özünü    göstər

ən  xüsusiyyə

tl

ə

r  nə

z

ərd

ə

 tutulur.  Aliml

ər      qospitalizmin  kökünü  ünsiyyə

t  defisitind

ə

  -  yəni  ünsiyyə

çatışmazlığında  görürlər.  Müəyy

ən  edilmişdir  ki,  ünsiyyət  çatışmazlığı 

şə

raitind


ə

 

uşaqların  ünsiyyət  çatışmazlığı  və 

azlığı  dramatik  olaraq  ağır 

n

ə

ticə

l

ər

ə

 sə

b

əb olur.  

İnsanlar arasında ünsiyyə

t f

ə

aliyyətinin reallaşmasının ən mühüm vasitə

si 


dildir. Dil vasit

ə

silə

 h

əyata keçirilən  ünsiyyət sözlü (verbal) ünsiyyət adlanır. Dil insanlar ara- 

sında ən mühüm ünsiyyə

t vasit

ə

si olsa da, yeganə

 

ünsiyyəvasit


ə

si  deyildir.  Nitq  vasit

ə

-  sil


ə

 

əsaslanan  ünsiyyət  mülahizə,  sual,  cavab, 

replika v

ə

 s. kimi  vasitə

l

ərl

ə

 həyata keçi

- rilir. Bununla bel

ə, ünsiyyə

tin qeyri 

 

verbal vasitə

l

əri d

ə

 mövcuddur. Bunların içə

risin- d


ə

  t


ə

b

əssüm, mimika, əl v

ə

 b

ə

də

nin    ifad

ə

li  h


ə

r

ək

ə

tləri,  vokal  mimikası  və

 

s.  mühüm  yer  tutur.  Bu vasit

ə

lə

r h


əm ayrılıqda, hə

m d


ə

 

verbal ünsiyyətl

ə

 birgə

 

ünsiyyət prosesin- d

ə

 iştirak  edir.  Ünsiyyə

tin    bel

ə

  vasit


ə

l

əri  ekspressiv 

  mimik  vasitə

l

ər  adlanır. Ünsiyyə

t prosesind

ə

 

əşyavi – h

ə

rə

ki vasit


ə

l

ərind

ə

  özünə

m

əxsus yeri vardır. Onların sırasına aşağıdakılar daxildir:

 

a) lokomotor və

 

əşyavi hər

ə

kə

tl

ər, poza 

b)  başqasına  yaxınlaşma,  uzaqlaşma,  cə

lbetm

ə

  və

 

ya  özündən  k

ə

naretmə

itə

l

əm

ə

     c)  etiraz H

ər  bir  baxış  və

  ya  t

ə

bəssüm  öz  –

 

özlüyündə    deyil,  ancaq 

kommunikativ funksiya daşıdıqda ünsiyyə

t  vasit

ə

sinə

 

çevrilir. Aşıq Ələsg

ə

rin “Düşdü”  rədifli  qoşmasında    ünsiyyə

tin  ekspressiv 

  mimik    vasitə

l

ərin

ə

  aid gözəl nümunə

l

ər vardır. 

Ən  ümumi  şə

kild

ə

 ünsiyyət  situasiyasının  iki  ə

sas  tipini  f

ə

rql


ə

ndirm


ə

k    


mümküdür  1) birgə

 f

əaliyy

ə

tdə

 

ünsiyyət ; 2) şəxsi ünsiyyət . 

Ünsiyyə


t  f

ə

aliyyə

tl

ə 

ayrılmaz  və

hd

ə

t  təşkil 

edir  v


ə

  onun  t

ə

rkib  hissə

sidir. 


H

ə

m  oyunda,  hə

m  t


ə

limd


ə

,  h


ə

m  d


ə

 

əm

ə

k  prosesində

 

ünsiyyət  f

ə

aliyyə

tin 


qeyd olunan növlərinin ayrılmaz hissəsi kimi özünü göstə

rir. Ad


ə

t

ən f

ə

aliyyə

ti 


  O (subyekt - 

obyekt) , ünsiyyə

ti is


ə

 S 


 S (subyekt - subyekt)  formulu il

ə

 

ifadə

 edilir.  

Ə

slind


ə

 is


ə

 

ünsiyyətl

ə

 fə

aliyy


ətin qarşılıqlı ə

laq


ə

sini              

düsturu  ilə

 

ifadə

 etm


ək doğru olardı. 

 

Ünsiyyət prosesind

ə

 tutaq ki, A adlı şə

xs n


ə

 is


ə

 bar


ə

sind


ə

 

B adlı şəxs

ə

 nə

 

isə

 bar


ə

sind


ə

 m

əlumat verir. Bu halda m

ə

lumat verən şə

xs A - kommunikator, 

B-

resipient adlanır.Müasir psixologiyada ünsiyyətin üç əsas tipi, daha doğrusu c

ə

hə

ti f


ə

rql


ə

ndirirl


ə

r:   


1) kommunikativ 2) interaktiv 3) persektiv

. Bu baxımdan ünsiyyə

t informasiya 

mübadilə


si  vasit

əsi  rolunda  çıxış  edir.  Ünsiyyə

t  qar

şılıqlı  təsir  prosesi  kimi 

özünü göstərir, ünsiyyət insanların bir –

 

birini qavraması vasitəsi rolunda çıxış edir. 

  H


ə

r bir f


ə

aliyy


ə

t subyekt v

ə

 obyektinə

 v

ə 

özünün məzmununa görə

 bir  birind

ə

n  fə

rql


ə

nir.  M


ə

hsuldar 


ə

m

ək  f

ə

aliyyə

ti  prosesind

ə

    obyekt  bizi ə

hat


ə

 

edə

n  maddi  predmetl

ə

r, 


əşyalardır.  Əmə

k  f


ə

aliyy


ə

ti  m


ə

qs

əd

ə

 yönəlmiş  bir 

f

əaliyy

ətdir:  biz  gili  yandırır,  ondan  kərpic  alırıq,  bu  kə

rpicl

ə

rdə

n  ev  tikirik, 

metalı dəzgahda yonaraq onları detallara çeviririk.

 

  Ünsiyyə

t  f


ə

aliyy


ə

tind


ə

 

obyekt  başqa  adamlardır:  onların  şüuru,  motivləsistemi,  emosional  al

əmi,  onların  yönəlişliyi  (ustanovkaları)    və

  s


ə

rv

ətl

ə

ridir. Bu  c

ə

hə

td

ən  öz  psixoloji  məzmununa  görə 

ünsiyyətin  müxtəlif  növlə

rini 

f

ərql

ə

ndirmək mümkündür:

 

1) Şə

xsiyy


ə

tl

ərarası ünsiyyə2)   


Qrup ünsiyyə

ti 


3)  Maddi 

ünsiyyə


4) 


İşarə

 

ünsiyyəti 

Ünsiyyə


t  h

ər  hansı  adama  və

 

ya  başqa  adamlara  bu  və  ya  dig

əmünasibə

ti ifad


ə

 etm


ə

k t


ə

rzidir. 


 

Artıq  qeyd  olunduğu  kimi,  nitq  prosesi  ünsiyyə

t  f

ə

aliyyə

tind


ə

 

mühüm  yer tutur. Nitq insanın ünsiyyət üçün dildə

n istifad

ə

 etm


ə

si prosesidir. Lakin dild

ə 

istifadə

y

ə 

ə

saslanan  hər  cür  proses  nitq  hesab  edilə

  bilm


ə

z.  Bel


ə

  ki,  dilin 

kömə

yi il


ə

 yadda- 


saxlamanı təşkil etmə

k v


ə

 

ya mürəkk

ə

b fikri mə

s

əl

ə

ni hə

ll 


etm

ək  mümkündür.  Belə

  hallarda  fikri,  mimik  v

ə

  s.    fə

aliyy


ə

tl

ər

ə

  daxil  olan ə

m

əliyyat 

kimi nitq haqqında danışmaq doğru olardı. Dilin nitq fə

aliyy

ə

tində

ki 


funksiyalarını daha dərin şə

kild


ə

 

linqivistika elmi öyrənir. 

 Nitq f


ə

aliyy


ətinin aşağıdakı fazaları vardır: 

 

İlkin bəl

ə

dləşmə

        1) Planlaşdırma;

 

 2) İcra;

 

3)  Nə

zar


ə

t; 


Artıq  xeyli  vaxtır  ki,  nitq  fə

aliyy


ə

tinin  h


əyata  keçirilmə

si  mexanizmini 

öyrə

nm

əy

ə

 yönəlmiş qovuşuq fə

nn 


 

psixolinqivistika elmi inkişaf etməkd

ə

dir.   

  1861-ci ild

ə

 

P.Broka müəyy

ən etmişdir ki, beyinin müə

yy

ə

n sahə

sinin 


(sol  yarımkürənin  alın  qırışlarının  arxa    üçdə

  biri)  z

ə

d

əl

ə

nməsi  zamanı 

insanlarda  nitqin  (t

ə

l

əffüzün)  pozulması  halı  baş  verir.  Broka  müəyy

əetmişdir ki, beyinin hə

min sah


əsi “sözlə

rin motor sur

ə

tl

əri m

ə

rkəzidir”.

 H

əmin 

sur


ə

tl

ər  m

əhs burada lokallaşır. Bir qə

d

ər  Vernike sol yarımkürəl

ərin yuxarı 

gicgah  qırışlarının  arxa  hissəsinin  üçdə

  birinin  z

ə

d

əl

ə

nməsi  zamanı  insanda 

nitq  anlamının  pozulması  halları  baş  verir.  Onun  fikrincə,  burada  “sözlə

rin 

sensor  surə

tl

əri”lokallaşır.  Sonralar  alimlər  nitq  mexanizml

ə

rinin  daha mürə

kk

əb  v

ə

 çox sə

viyy


əli struktura malik olması fikrinə

  g


ə

ldil


ər. N.İ.Jinkinin 

t

ədqiqatları sübut etdi ki, ifadə 

qurmaq üçün biz ilk növbə

d

ə

 xüsusi kodların 

(

əşyavi-  t

əsviri  kodların,  tə

s

əvvür  və  sxeml

ərin)  kömə

yi  il

ə

  onun  skeletini qururuq. Bundan sonra planlaşdırma, nə

hay


ə

t nitq s


ə

sl

ərini seçmək v

ə

 motor proqramdan onun s

ə

slə

rl

ə 

doldurmağa keçmək mexanizmi işə

 

başlayır.  

 

  Nitqin qavranılması bir növ qavranılan nitqin mə

rh

əl

ə

  -   mə

rh

əl

ə

  mə

na 


koduna  ke

çirilməsidir.  Nitqin  anlaşılması  bu  cür  keçirmə

  prosesinin  yekun 

m

ərh

ə

lə

sidir. 


 

  

Müasir  psixoloji  tə

dqiqatlarda  insan  beyninin  lokal  m

ə

rkə

zl

ərinin 

z

əd

ə

lə

nm

əsi afaziyaya s

ə

bəb olduğu sübut olnmuşdur. Afaziyalar yaralanma, 

şiş  və


  dig

ər  üzvü  pozulmalar  nə

tic

ə

sində

 

yaranır.  Bu  sahəd

ə

ki  tə

diqatlarda 

rus psixoloqu A.R.Luriyanın xidmə

tl

əri olduqca böyük olmuşdur. 

 

 Afaziyanın bir neçə

 

növü vardır: 

 

 Dinamik afaziya-  cümlə

l

ərl

ə

  danışmaq 

 

bacarıqlarının  

pozulması. Onun

  iki  

forması özünü göstərir:  

1)  fikrin proqla

şdırılmasının pozulması;

 

2)  nitqin qrammatik  sintaktik t

əşkili mexanizmlərinin pozulması;

 

Efferent  motor  afaziya    


ayrı  –

 

ayrı  sözlər  t

ə

ləffüz  edilsə

d

ə,  ifad

ə

nin qrammatik  quruluşunun  pozulmasıdır.    Onda  nitqin  yaranma  ardıcıllığının 

pozulması baş verir.  

 

Afferent  motor  afaziya  -   nitq  artikulyasiyasının  aydınlıq  də

r

əc

ə

sinin pozulmasıdır.  Bu  zaman  xə

st

ə 

söz  yaratmaq  üçün  lazım  olan  sə

sl

ə

ri seçmə

kd

ə 

çətinlik çəkir, lazımi səsi “tapa” bilmir. 

 

Semantik    afaziya  

zamanı  xəst

ə

 sözlər  arasında  semantik  (mə

na) 


ə

laq


ə

l

ərini tapmaqda çətinlik çəkir. M

ə

sə

l

ən, x

ə

stə

 

“ata” və 

“qardaş” sözlə

rini 

anlasada, “aatmın qardaşı” ifadəsinin m

ənasını anlaya bilmir.

 

Sensor  afaziya  

nitqin  qavranılması  üçün  zəruri  olan  fonematik  eşitmənin 

pozulmasında,  daha  doğrusu,  sözün  sə

s  t

ərkibinin  pozulmasında  özünü göstə

rir.  


   

Nitq  f


ə

aliyy


ətinin  daha  ağır  pozğunluqları  şizofreniya  xə

st

əliyi  zamanı özünü  göstərir.  Nitqin  bir  sıra  ə

lam


ə

tl

ər

ə

 ə

sas


ən  qruplaşdırılan  çoxsaylı 

növləri vardır:

    

1) Mürə

kk

ə

blik d

ə

r

ə

c

ə

sin

ə

 

görə

: 

Xor nitqi, ekoloji nitq ( sad

ə

 t

əkrarlama), adlandırma nitqi, kommunikativ nitq. 

Kommunikativ  nitqin  aktiv  v

ə

  reaktiv  olmaqla  iki əsas  növü  fə

rql


ə

ndirilir. 

Kommunikativ  aktiv  nitqin 

ən  tipik  forması  monoloji  (şifahi  və

 

yazılı)  nitqdir. Kommunikativ reaktiv nitq forması isə

 

dioloji nitq adlanır. 

1) 


Planlaşdırmanın roluna görə

: aktiv v

ə

 reaktiv nitq.  

2)  Sə

rb

əstlik d

ə

rə

c

əsin

ə

 görə

: monloji, dioloji. 

3)  Eksteriorizasiya v

ə

 interiorizasiyaya görə

 daxili v

ə

 xarici nitq. Yeni doğulan körpə

 nitq


ə

 malik deyil. Onun nitqi m

ə

nims


ə

m

əsi 

ən azı 1


-

1,5 il davam edir,  3 yaşında ə

sas

ən başa çatır.  

Rus  psixoloqu  A.N.Leontyev  uşaqların  nitqə

  yiy

ə

lə

nm

əsini  üç  əsas 

m

ərh

ə

lə

y

ə 

ayırmışdır.

 

1)  Nitq


ə

 q

əd

ə

rki mə

rh

əl

ə

 - 2 aylıqdan –

 

11 aylığa qəd

ər olan dövr;

 

2)  Dilin ilkin mə

nims


ə

nilm


əsi dövrü (11 aylıqdan 1 il 7 a

yad


ək olan dövr)

 

3) Dilin qrammatik quruluşunun mə

nims


ə

nilm


əsi dövrü (1yaş 7 aylıqdan 3 

yaşadək olan dövr)

 

3  yaşdan  sonra  uşağın  nitqi  əsaslı  dəyişikliklər

ə

 uğramır,  lüğə

fondunun və

 

qrammatik konstruksiyaların mürəkk

ə

bləşməsi baş verir.

 

Nitq  inkişafında  birinci  m

ə

rhə

l

ə  olan  nitq

ə

qə

d

ərki dövr  şərti  olaraq  iki 

m

ərh

ə

lə

y

ə 

ayrılır:


 

1) 


Qığıldama (tə

xmin


ə

n 5 ayad


ək olan dövr)

 

2)   Ayrı –

 

ayrı hecaları işlətm

ə

 (kə

k

əl

ə

mə

Altıncı  aya  yaxın  uşaqların  nitqində 

yalançı  söz  meydana  gə

lir.  Bel

ə

 sözlə

r  sosial  mahiyy

ət  daşımır.  Ja

rqon  xarakteri  k

əsb  edir.  Uşaqlar  əşyaları 

müxtəlif  sözlə

rl

ə

   adlandırır:    maşın  –

 

“məhmi”,  “dığın dığın”,  kə

p

ə

nə 

“üjjə”, it –

 

“ən”, konfet – 

“qaqa”, çörə “apşı”  və

 s.  


Bir  yaşdan  sonra  tə

dric


ən  uşaqların  nitqində

 

aktiv  lüğət  f

ə

al  surə

td

ə 

genişlə


n

ir.  Bu  dövr  hə

m  d

ə

 sintakmatik  fonetika

”  adlandırılan  hadisə

  il


ə

 

müşayət olunur. Bel

ə

 ki, sözün səs quruluşu tə

l

əffüz edilsəd

ə, eyni mövqedə

 

dayanan  sə

sl

ər  bir 

  birinə

 

qarşı  qoyulmur.  Məs

ə

lən,  uşaq  “batareya”  sözü 

ə

və

zin


ə

 

“deeya” sözünü işlədir. “Banan”  

“bamam” sözü kimi, “kitab” sözünü  

“tifat” kimi tə

l

əffüz edir.  

İki yaş tamam olanadək uşaq cümlə

d

əki sözləri 

ə

laqə

l

əndirm

ək üçün 


heç  bir  qrammatik vasitə

l

ərd

ə

n  istifadə

 

etmir,  ona  lazım olan  sözləri  sad

ə

cə

 


 

olaraq bir  

birinin ardına düzür. Məs

ə

lən, uşaq

 

“ata otur”, “ata oturdu” deyir. Bu dövr “sintakmatik qrammatika”

 

adlanır.    

Böyük  mə

kt

ə

bə

q

əd

ə

r  və

 

kiçik  məkt

əb  yaşı  dövründə

 

uşağın  nitqi nisb

ə

tən mürə

kk

əb qrammatik konstruksiyaların meydana gəlm

əsi, cümlə

l

ə

rin mürə

kk

əbl

əşmə


si v

ə

 genişlə

nm

əsi, sinonim a

rtımı, üslub “hissinin” inkişafı ilə

 

s

əciyy

ə

lə

nir.  


Uşaq yaşı dövründə

 

nitq funksiyalarının inkişafı mühüm problemlərd

əbiridir.  O, 

əsaslı  dəyişmə

y

ə

  məruz  qalıb.  Uşaq  nitqi  ə

vv

əlc

ə

  hə

dd

ən  artıq sitnativ  (yaşlı  uşağın  nitqini  o  halda  başa  düşür  ki,  onun  danışdığı 

situasiyanın,  elə

c

ə

də

 

uşağın  jestlərini,  h

ə

rə

k

ətl

ə

rini  və

 

mimikasını, intonasiyasını və

 s. n


ə

z

ər

ə

 alsın) və

 sonra mahiyy

ət etibarı ilə

 nitqd


ə

n k


ə

nar 


davranışdan  ayrılmadan,  yə

ni  kontekstli  olur,  y

ə

ni  konteksti  bildikdə

 

aydınlaşır.  

Uşaq  nitqinin  xü

susiyy

ə

tləri  sırasında  eqosentrik  nitq  (İ.Piaje)  ,yə

ni 


uşağın  özü  üçün  nitqin  mövcudluğu  da  sübut  edilmişdir.  Uşaq  hər  hansı  işi 

t

əklikd

ə

 görə

rk

ən  bel

ə

 öz  –

 

özünə 

danışır.  Bu  nitq  sonralar  sosiallaşma 

yoluna q

ə

dəm qoyaraq başqaları üçün nitqə

 

çevrilir.  

Qeyd 


olunduğu kimi dilin və

 nitqin insan h

əyatında çox mühüm rolu və

 

əh

ə

miyyəti vardır. Dil ə

slind


ə

 

gerçəkl

əşmiş şüurdur. Dilin hə

min rolu  onun v

ə

 ya  nitqin  insanın  ali  psixi  finksiyalarının  fə

aliyy


ə

tind


ə

 

müstəsna 

ə

hə

miyy


ə

t

ə 

malikdir.  

Dil  t

ə

fəkkürlə

 

sıx  bağlıdır,  lakin  onlar  arasında  paralellik  əlaq

ə

lə

ri 


axtarmaq  doğru  olmazdı.  Tə

f

əkkür  öz  təbi

əti  etibarı  ilə

  dill

ə

 bağlıdır.  Dil  isə

 

tə

f

əkkür alətidir. 

Dill


ə

 hafiz


ə, qavrayış,  tə

x

əyyül və s. kimi psixi prosesl

ər arasında da 

daxili  m

ə

na ə

laq


ə

l

əri  v

ə

 asılılıqları  mövcuddur.  İnsanların  qarşılıqlı 

şə

xsiyyə

tl

ərarası münasibətl

ə

ri də

 

ünsiyyət üzərind

ə

 qurulur və

 onun vasit

ə

si 


il

ə

 reallaşır.  Ünsiyyət  situasiyasında  ən  azı  iki  nə

f

ərin  iştirak  etməsi  faktının özü  də

 

insanlar  arasındakı  qarşılıqlı  münasibətl

ərin  olmasını  tə

svir  edir. 


 

10 


Şə

xsiyy


ə

tl

ərarası  qarşılıqlı  münasibətl

ər  ünsiyyə

t  vasit

ə

si  ilə

  h


əyata  keçdiyi 

kimi,  h


ə

m  d


ə

  onun  vasit

ə

si  il


ə

 

formalaşır.  İnsanlar  arasında    qarşılıqlı münasibət  müxtəlifdir.  Funksional  baxımdan  onların  aşağıdakı  tiplə

ri 


f

ə

rqlə

ndirilir: 

a)  formal, (v

ə

 ya rə

smi); 


b)  qeyri 

 formal (və

 ya qeyri 

 r

əsmi); 

Formal qarşılıqlı münasibə

tl

ə

r hə

r bir f


ərdin müfaviq konkret qrupda onun 

r

əsmi  statusu  (mövqeyi)  ilə 

şə

rtlə

n

ən  münasibətl

ə

rin  mə

cmuyudur.  Bel

ə

 

münasibətl

ər  müə


yy

ə

n  qaydada  tə

nzim  edil

ən  işgüzar  mün

asib


ə

tl

ərd

ə

  ifadə

  

olunur. Rəsmi münasibə

tl

ər s

ə

viyyə

sind


ə

 

kollektiv üzvləri arasında fəaliyy

ə

tin m

ə

zmunu  və

  t


əşkilat  vasitə

l

ərin

ə

 uyğun  olaraq  funksional  –

 

struktur  asılılıq, m

əsul asılılıq münasibə

tl

ə

ri sistemi bə

rq

ərar olur.  

M

əkt

ə

bdə

 

“direktor  – 

müə


lli

m”,  “müə

llim  müəllim”,  tipli  münasibə

tl

əformal  qarşılıqlı    münasibə

tl

ə

rə

  misal  ola  bil

ər.  Onlar  arasındakı  qarşılıqlı    

münasibə


tl

ə

r    rəsmi xarakter daşıyır və

 

müvafiq inzibati – 

hüquqi qaydalarla 

t

ə

nzim olunur.  Bununla  bel

ə

,  sosial  qruplarda  insanlar  arasında  formal  qarşılıqlı 

münasibə


tl

ə

rlə

 

yanaşı, qeyri – 

formal münasibə

tl

ə

r də

 

əm

ə

lə

 g

əlir.  

M

əs

ə

lə

n,  tutaq  ki,  h

ər  hansı  bir  mə

kt

əbd

ə

  80  nə

f

ər  müəllim  işləyir. 

Onlar arasındakı bütün münasibə

tl

əri heç də formal (r

əsmi) münasibə

tl

ə

r kimi n

ə

zə

rd

ən keçirm

ək olmaz. Onların hər biri kiçik qruplar (3

-5 n

ə

fərlik) şə

klind


ə

 

bir  birl


ə

ri il


ə

 

yaxınlıq edir, ad günündə, asud

ə

 vaxtlarını birgə

 

keçirərk

ə

n bir yerd

ə

  olurlar,  xə

st

ə  olark

ə

n  bir   birl


ə

rin


ə

   


baş  çəkir,  yaxın  ailə

vi  dostluq 

edirl

ə

r. Formal  qarşılıqlı  mü

nasib


ə

tl

ərl

ə

 yanaşı  sosial  qruplarda  qeyri  –

  formal 

qarşılıqlı  münasibə

tl

ərd

ə

 mövcud  olur.  Belə

 

münasibətl

ər  ictimai  funksiyanı 

deyil,  şəxsi  münasibə

tl

əri 

ə

ks  etdirir.  Qeyri  

formal  qarşılıqlı  münasibətl

əheç kim tə

r

əfind

ən müə


yy

ə

n edilmir, psixoloji cə

h

ətd

əəlverişli şə

rait olduqda 

öz  –

 

özünə 

yaranır.  Belə

 

münasibə


tl

ə

r  qrup  və

  kollektivd

ə

  psixoloji  iqlimi  

11 


yaradır.  Belə

 

münasibətl

ər  şə


xsiyy

ə

tlərarası 

simpatik  v

ə

  asimpatik münasibə

tl

ərin yaranması ilə 

müşayə


t olunur. Bel

ə

  münasibə

tl

ər

ə

 bütövlükdə

 

dostluq, yoldaşlıq, sevgi, mə

h

əbb

ə

t və

 ya 


ə

ksin


ə

, nifr


ət, düşmənçilik, rə

qab


ə

t, 


paxıllıq və

 

s. aid edilir. Ünsiyyət m

ə

də

niyy


əti  şə

xsiyy


ə

tl

ərarası münasibətl

ə

rin qurulmasında  mühüm  şə

rtdir. 


N

ə

zakə

tlilik, 


t

ə

mkinlilik, s

ə

mimiyyə

t, 


mehribançılıq, başqalarının fikirlə

rin


ə

 

hörmətl

ə

  yanaşmaq, başqasının sevinc 

v

ə  k

ə

də

rini  anlamaq,  d

ə

rdin


ə

 

şərik  olmaq  v

ə

 s.  ünsiyyə

t  m


ə

d

əniyy

ə

tinin əsasıdır.

 

İnsanlar  arasında qarşılıqlı  münasibətl

ə

r  zə

minind


ə

 

formalaşan  ünsiyyəprosesind

ə

 

bir  sıra  çətinlikl

ər  müşahidə

  olunur.  Bunlara  kommunikativ 

çə

tinliklə

r deyilir.  

Müxtə

lif sosial qruplara mənsub olan adamlar arasında sosial, dini, peşə

 

və

  s.  f


ə

rql


ə

ri  k


əskin  şə

kild


ə

 

özünü  göstərdikd

ə,  onlar  situasiyanın  eyni 

d

ə

rə

c

əd

ə

  də

rk  edib  qiym

ə

tl

əndir

ə

 bilmir,  anlayışları  müxtə

lif  m


ə

nalarda 


işlə

dir,  hadis

ə

l

ər

ə

  fərqli  mövqedən  yanaşır.  Şübhə

siz  ki,  bel

ə

 

ənc

ə

llə

rin 


olması  heç  də

 

kommunikasiya  prosesinin  dayanması  demək  deyildir.  H

ə

tta h

ərbi düşmə

nl

ər arasında belə, danışıqlar mümkün olur.  

Kommunikativ manel

ərin yaranmasının  sə

b

əbl

əri içə


risind

ə

  utancaqlıq, 

qaraqabaqlıq, qapalılıq və

 s. ibar

ə

tdir. Sosial  psixologiyada  kommunikativ  manel

ərin  yaranması  ünsiyyə

çə

tinliklə

rinin 


ə

sas  s


ə

b

əbidir.  Onların  aradan  qaldırılması  üçün  bir  sıra materiallardan  istifad

ə

  olunur.  Bunlardan  biri  sosial   psixoloji  treninql

ə

rd

əibar


ə

tdir.  Treninq 

  ingiliscə

 

“öyrənm

ək”,  “hazırlamaq”,  “məşq  etmək” 

dem

əkdir.  Bu  cür  treninq  “T    qruplar”  adlanır.  Bu  metod    ilk  dəf

ə

  amerikan psixoloqu v

ə

 psixiatrı  K.Rocers tə

r

əfind

ə

n 1947-ci ildə

 t

ətbiq edilib.  

Treninq qruplar vasit

ə

sil


ə

 

müxtəlif  peşə sahibl

ə

rində

 -  r


ə

hb

ər işçilərd

əpedaqoqlarda,  tibb  işçilə

rind


ə

,  idman  m

əşqçilə

rind


ə

  v


ə

 

s.  xüsusi kommunikativ v

ərdişlə


əsaslanır.

 


 

12 


Sosail 

 psixoloji treninqlə

rd

ən daha çox    humanistik psixologiyadan  əarvad konfliktlərinin övlad–

va

lideyn  münasibətl

ə

rində

 yaranan  konfliktl

ə

rinin 


aradan  qaldırılmasında,  “çətin”  yeniyetmə

l

ər  arasındakı  münasibətl

ə

rin yaxşılaşdırılmasında “T”qrup  materiallarından geniş istifadə

 olunur.   

 

 


Yüklə 316,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə