Verilmiş hansı fikir yalnışdır?Yüklə 288,13 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix20.06.2017
ölçüsü288,13 Kb.
  1   2   3

s

sual


1.

Verilmiş hansı fikir yalnışdır?

2.

Verilmiş hansı bənddə bronxeogen vəzlər göstərilməmişdir?3.

Verilmiş hansı bənddə ektoderma mənşəli simpatik sinir sistemi vəzləri 

4.

Verilmiş hansı bənddə mezoderma mənşəli  vəzlər göstərilmişdir?5.

Verilmiş hansı bənddə bağırsaq borusu epitelindən inkişaf edən vəzlər 

6.

Qalxanabənzər vəz haqqında söylənilən hansı fikir yanlışdır?7.

Söylənilənlərdən hansı triomorfokompleksə aid edilə bilməz?

8.

Qalxanabənzər vəzin embrional inkişaf dövründə mövcud olan,ductus thyroglossusun qapanmaması nəticəsində aşağıdakı hansı patalogiya 

9.

Aşağıdakılardan hansı ductus thyroglossusun üst uc hissəsinin qalığıdır?10.

Söylənilənlərdən hansı qalxanabənzər vəzin C-hüceyrələrinin sintez etdiyi 

11.

Göstərilmiş hansı vəz daxili sekresiya vəzi olmaqla bərabər,həm də 12.

Aşağıdakı hansı pataloji hal epifizin hipofunksiyası zamanı baş verir?

13.

Vəzi elementləri tədricən məhv olur,onun yerini birləşdirici toxuma və əhəng duzları çöküntüləri tutur.Bu çöküntülər "beyin qumu 

14.


Progesteron haqqında hansı fikir yanlışdır?

15.


Timus haqqında söylənilənlərdən hansı yalnışdır?

16.


Vücudun ən böyük simpatik qanqlionu hansı daxili sekresiya vəzisi hesab 

edilir?


17.

Aşağıdakı hansı hüceyrələr qrupu testosteron və androgenin sintezindən 

sorumludur?

18.


Aşağıdakı daxili sekresiya vəzlərindən hansı oqanizmin "3-cü 

gözü"sayılır?

19.

Böyrəküstü vəz haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?20.

Follikulların elminasiyası prosesini aşağıdakı hansı bənd izah edə bilər?

21.

Qalxanabənzər vəzin uşaq yaşlarında hipofunksiyası hansı xəstəliyin 22.

Verilənlərdən hansı endokrin vəzlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid edilə 

23.

Verilmiş daxili sekresiya vəzlərindən hansı həm də vücudun vitamin deposu sayılır?

24.


Bəlli yaşlardan sonra epifizin kalsifikasiyası nəticəsində "beyin 

qumunun"əmələ gəlmə səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

25.

Qalxanabənzərvəzin morfofunksional vahidi aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

26.


Rathke kisəsindən formalaşan endokrin orqan aşağıdakılardan hansıdır?

27.


İşıqla əlaqədar siqnalları endokrin siqnallara çeirən daxili sekresiya vəzi 

aşağıdakılardan hansıdır?

28.

Verilmiş hansı bənd"osteoparoz"u izah edir?29.

Orqanizimdə baş verən hansı prosesə tiroksin səbəb olmaz?

30.

Hansı bəndə parafollikulyar hüceyrələrin sekresiya məhsulu düzgün göstərilmişdir?

31.


Qida və suda yodun çatışmamazlığı nəticəsində tiroksin hormonunun 

ifrazı azalır və orqanizmin kompensator imkanları sayəsində vəzdə 

hipertrofiya hadisəsi izlənir.Söhbət qalxanabənzər vəzin hansı 

xəstəliyindən gedir?32.

Söylənilənlərdən hansı yodlu hormonlarının funksiyası haqqında yanlış 

fikirdir?

33.


Qalxanabənzər vəzin C-hüceyrələrinə harada təsadüf edilə bilər?

34.


Qalxanabənzər vəzin kütləsinin birincili sürətlə artma mərhələsi hansı yaş 

dövrünə təsadüf edir?

35.

Gl.pinealis"tə melatoninin hipersekresiyasının səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

36.


Hamiləliyin 4-cü ayından sonra progesteron harada sintez olunur?

37.


Leydiq hüceyrələri harada yerləşir?

38.


Aşağıdakı vəzlərdən hansının parenximasında"Hassal"cisimcikləri 

adlanan spesfik törəmələr yerləşir?

39.

Qanda qanda kalsiumun miqdarı artır,osteoparoz və pataloji sınıqlar müşahidə edilir.Verilmiş hansı bənd bu patalogiyanın səbəbi ola bilər?

40.


Daxili sekresiya vəzlərindən ən böyüyü hansıdır?

41.


Endokrin pankreasın DELTA hüceyrələri hansı hormonu ifraz edər?

42.


Ürək tərəfindən sintez edilən hormon hansıdır?

43.


İnkretor üzvlər nədir?

44.


Aşağıdakı əzələlərdən hansı gl.thyreoidea"nı ön tərəfdən örtməz?

45.


Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin embrional dövrdə hiperfunksiyası 

aşağıdakı hansı patalogiyaya səbəb olar?

46.

Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin inkişfdan qalması hansı patalogiyanın inkişafına səbəb olar?

47.


Piqment mübadiləsi pozulur,dəri quru və bürünc rəngdə olur.zəiflik,qan 

təzyiqinin azalması,həzm və qan dövranı pozğunluğu müşahidə 

olunur.Xəstədə ciddi ürək zəifliyi aşkar olunur.Söhbət hansı hormonal 

patalogiyadan gedir?

48.

Aşağıdakılardan hansı hormonların daşınmasında iştirak etməz?49.

Endokrin vəzlərin sekretinin həddindən çox artmasını hansı bənddə 

verilmiş termin doğru əks etdirir?

50.


Aşağıdakı hansı iki hormon biri-birinin antoqonistidir?

51.


Aşağıdakı hansı törəməyə timus vəzinin arxasında rast gəlinməz?

52.


Damardaraldıcı və antidiuretik hormondur(böyrəklərin distal 

borucuqlarından suyun reabsorbsiyasını tənzimləyərək su itkisini 

önlər).Çatışmamazlığı şəkərsiz diabetə səbəb olur.Söhbət hansı 

hormondan gedir?53.

Xayalarda testesteron sintezi nə zaman başlar?

54.

Hemoqlobulin  sintezini və sümük iliyində eritdoblastları stimule edərək eritrositlərin sintezini artırar.Söhbət hansı hormondan gedir?

55.


1,25 hidroksixolekalsiferol harda sintez olunur?

56.


Arxa pay hipofizin neçə fazini təşkil edir?

57.


Hipofizin arxa payında bilavasitə hansı hormon hazırlanır?

58.


Biri hipofizin ön payında sintez olunmur?

59.


Aldesteron harda sintez olunur?

60.


Epifizin ixtisaslaşmış hüceyrəlri necı adlanır

61.


Aşağıdakılardan hansı neyronun kompanentlərinə aid edilə bilməz?

62.


Neyrit və dentrit bir çıxıntı ilə başlayır,sonra hüceyrə cismi yaxınlığında “T” 

şəkilli çıxıntıya ayrılır.Söhbət hansı növ sinir hüceyrəsindən gedir?

63.

Embrional inkişaf dövründə onurğa beyinin ön və arxa ciyələri onun hansı hissələrindən formalaşır?

64.


Embrional həyatın V həftəsində sinir borusunun divarında formalaşan 

spongioblastlar aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?

65.

Silindrik oxları nədir?66.

Aşağıdakılardan hansı bənd sinir toxumasının istinad və trofiki funksiya 

daşıyan hissəsidir?

67.


Aşağıdakılardan hansı bənd ən çox müşahidə edilən sinir hüceyrəsinin 

formasıdır?

68.

Çıxıntılarının miqdarına görə sinir hüceyrələri quruplarına aşağıdakı hansı bənd aid edilə bilməz?

69.


Periferik sinir sistemində hansı növ sinir liflərinə təsadüf edilir?

70.


Aşağıdakılardan hansı sinaptik aparatı təşkil etməz?

71.


Bir neyronun neyriti digər neyronun cismi ilə rabitədə olub  sinaps əmələ 

gətirərsə bu necə adlanar?

72.

Aşağıdakılardan hansı periferik sinir sisteminə aid edilə bilməz?73.

Onurğa beyinin torba(kista)formasında yırtığı tibbdə necə adlanır?

A) Meninqosele

B) Mielosel

74.

Bətindaxili inkişafın neçənci həftəsində ependim hüceyrələri differensasiya etməyə başlayır?

75.

Anastomatozlar nədir?

76.

Nüvələri MSS-də yerləşir,neyritləri işçil orqanlara,əzələləri və ya vəzlərə istiqamətlənir.Söhbət hansı qurup neyronlardan gedir?

77.


Aşağıdakılardan hansı bənd qliyanın funksiyasına aid edilə bilməz?

78.


Təkamül prosesində sinir hüceyrələrinin baş nahiyyəsində toplanması 

tibbdə necə adlanır?

79.

Sapabənzər  sinir sisteminə hansı qrup canlılarda təsadüf edilər?80.

Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun mənfəzi baş beyində nəyə 

çevrilir?

81.


Aşağıdakı sinir liflərindən hansına beyin qabığında təsadüf edilir?

82.


Sinir sisteminin morfo-funksional vahidini nə təşkil etməz?

83.


Üzəri Şvann qişa ilə örtülür və simpatik sinir sisitemində rast 

gəlinir.Söhbət hansı növ sinir liflərindən gedir?

84.

Silindirik sinir oxlarına harad təsadüf edilir?85.

Bir sinir hüceyrəsinin neyriti digər sinir hüceyrəsinin dentriti ilə əlaqəyə 

girərsə,bu necə əlaqə adlanar?

86.


Verilmiş hansı bənd konduktor neyronları işarə edir ?

87.


Aşağıdakılardan hansı beyni  xaricdən örtən beyin qabığını təşkil edər?

88.


Kiçik sinir dəstələri biri-biri ilə birləşərək böyük sinir dəstələrini əmələ 

gətirir və onları xaricdən hansı təbəqə örtür?

89.

Verilmiş hansı bənd sinir kələfinin əmələ gəlməsini doğru göstərir?90.

Buğumayaqlılarda sinir sisteminin təkamülünün göstərən hansı formasına 

təsadüf edilir?

91.


Sinir hüceyrələri toplaşaraq sinir lifləri ilə birlikdə kəmər əmələ gətirir.Bu 

törəmə bir tərəfdən qıcığı qəbul edən reseptorlarla,digər tərəfdən isə 

miositlərlə əlaqəlidir.Söhbət sinir sisteminin təkamül ünün hansı 

formasından gedir?

92.

Verilmiş hansı bənd"Subordinasiya"prosesini izah edir?93.

Söylənilənərdən hansı nevromeri təşkil edən  hissələrə aid edilə bilməz?

94.

Bətin daxili inkişafın neçənci həftəsindən ehtibarən sinir borusunun divarını təşkil edən hüceyrələr spongioblastlar və neyroblastlara 

differensasiya edir?95.

Verilmiş hansı bənd onurğa beyinin variasiya və anomaliyalarına aid 

patalogiyalara aid edilə bilməz?

96.


Verilmiş hansı bənddə sekretor neyronlar qrupu göstərilmişdir?

97.


Beyin qovuqcuqları öndən arxaya doğru hansı ardıcıllıqla yerləşir?

1. Mesencephalon

2. Myelencephalon

3. Diencephalon

4. Telenchephalon

5. Metencephalon

98.

Beyin qovuqluqları inkişaf etdikcə sagital istiqamətdə üç əyrilik əmələ gətirir.Bunlardan hansı uzunsov beyinin onurğa beyinə gedən yerində 

əmələ gəlir?

99.

Aşağıdakılardan hansı IV mədəciyi digər hissələrlə birləşdirməz?100.

Aşağıdakılardan hansı beyin qovuqcuğu inkişaf edərək uzunsov beyinə 

çevrilir?

101.


Majandi dəliyi IV mədəciyi hansı hissələrlə birləşdirər?

102.


Aşağıdakılardan hansı rombabənzər beyin boğazından inkişaf etməz?

103.


Beyinin bu qovuqcuğu mənşə,quruluş və funksional baxımdan görmə 

orqanı ilə sıx əlaqədardır.Onun yan divarının ön hissəsindən bir cüt görmə 

qovuqcuğu inkişaf edir.Söhbət hansı beyin qovuqcuğundan gedir?

104.


III mədəcik hansı beyin qovuğunun daxilində əmələ gəlir?

105.


Yan mədəciklər hansı beyin qovuğundan əmələ gəlir?

106.


Aşağıdakılardan hansı görmə sinirini əmələ gətirir?

107.


Monroi dəliyi hansı mədəcikləri biri-biri ilə birləşdirir?

108.


Aşağıdakılardan hansı bənd hipotalamusa aid deyil?

109.


Aşağıdakılardan hansı uc beyin kötüyünə aid edilə bilməz?

110.


IV mədəciyin yan dəliyi necə adlanır?

111.


Aşağıdakılardan hansı ara beyin qovuğunun dorsal hissəsindən inkişaf 

edən törəmədir?

112.

Silvi su kəməri hansı beyin qovuğundan inkişaf edər?113.

Aşağıdakılardan hansı epitalamusu təşkil etməz?

114.

Beyincik hansı beyin qovuğundan inkişaf edir?115.

Üçüncülü şırımlar nə zaman meydana çıxır?116.

Aşağıdakılardan hansı bənd qoxu beynindən(rhinencephalon)inkişaf 

etməz?

117.


Aşağıdakılardan hansı onurğa beyninin rudumenti hesab olunur?

118.


Verilmiş hansı bənddə filum terminale(hüdudi sapın)aşağı hüdudunu 

doğru göstərir?

119.

Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək olmaz?

120.


Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək 

olmaz?


121.

Dal ciyə boyun və yuxarı döş seqmentləri nahiyyəsində nazik bir şırımla iki 

dəstəyə ayrılır.Bunlardan bayırdakı dəstə necə adlanır?

122.


Aşağıdakılardan hansı bənd onurğa beyininin seqmentlərini biri-biri ilə 

birləşdirər?

A) Onurğa beyininin afferent yolları

B) Onurğa beyninin  efferent yolları

C)Filum terminale

D)Assosiativ liflər

E)Ağ bitişmə(commissura alba) 

123.


Aşağıdakılardan hansını onurğa beyninin seqmentar aparatına aid etmək 

olmaz?


124.

Aşağıdakılardan hansı bəndi onurğa beyinin aparıcı yollarına aid etmək 

olmaz?

A) Onurğa beyininin afferent yollarıB) Onurğa beyninin  efferent yolları

C)Assosiativ liflər

D)Ağ bitişmə(commissura alba) 

E)Bütün bəndlər doğrudur

125.

Onurğa beynin yuxarı hüdudunu aşağıdakı hansı bənd doğru göstərir?126.

Onurğa beyninin  aşağı hissəsi nazikləşərək necə adlanır?

127.

Aşağıdakı bəndlərdən hansı medulla spinalisin(onurğa beyninin)yuxarı hüdudunu təşkil edər?

128.


Onurğa beyninin fəaliyyətini aşağıdakılardan hansı tənzim edər?

129.


Onurğa beynin aşağı hüdudu  hansı fəqərə  səviyəsində qurtarır?

130.


Aşağıdakilardan hansi onurğa beynini ön ortadan iki hissəyə ayirir

131.


Hansı seqment səviyyəsində onurğa beyinin arxa ciyəsində pazabənzər 

dəstəyə təsadüf edilmir?

132.

Mərkəzi  kanal  yuxarida nə ilə  birləşir?133.

Mərkəzi kanalin aşağı hissəsini təşkil edir 

134.

Boyun nahiyədən nə qədər onurğa beyni siniri çixir?135.

İlk qişa rüşeymin boyu 20 mm olanda hansı səhfələrə ayrılır?

136.

Xarici və daxili qatlar arasında qalan sahə kəllədə nə adlanır?137.

Xarici və daxili qatlar arasında qalan sahə onurğa kanalında nə adlanır?

138.

Hansı qişa xarici və daxili qatlara malikdir?139.

Yan ciyərdə olan aparıcı yolarda hansı ağrı və temperature hisini daşıyır? 

140.

Ön ciyədə olan aparıcı yolardan hansı onurğa beyinin seqmentlərini birləşdirir?

141.


Ön ciyədə olan aparıcı yolardan hansı VIII kələ sinirinin uzunsov beynində 

yerləşən nüvəsindən başlayir?

142.

Onur beyninin sərt qişası ilə hörümçək torunabənzər qişasının arasında aşağıdakılardan hansı mövcuddur?

143.


Onurğa beyinin ön yan şırımından aşağıdakılardan hansı  xaric olunur?

144.


Aşağıdakı yollardan hansı decussatio pyramidium"u əmələ gətirər?

145.


Fasciculus cuneatus üçün hansı ifadə doğru deyil?

146.


Embrional inkişaf dövründə xarici qat onurğa kanalında aşağıdakılardan 

hansını əmələ gətirir?

147.

Embrional inkişaf dövründə xarici qat kəllə boşluğunda aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?

148.


Aşağıdakılardan hansı perivaskulyar limfa sahəsi adlanır?

149.


Epidural və subdural boşluqların möhtəviyyatının onurğa beyin üçün 

əhəmiyyətini hansı bənd doğru əks etdirir?

150.

Medulla spinalis hansı əyrilikləri əmələ gətirir?151.

Söylənilənlərdən hansını onurğa beyinə aid etmək omaz?

152.

Lig denticulata(dişli bağ)harada yerləşir?153.

Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən 

hüceyrələrin cismindən söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

154.


Embrional inkişaf dövründə sinir borusunun divarını təşkil edən 

hüceyrələrin çıxıntılarından söylənilənlərdən hansı inkişaf edə bilər?

155.

Söylənilənərdən hansı nevromeri təşkil edən  hissələrə aid edilə bilməz?156.

Bətin daxili inkişafın neçənci həftəsindən ehtibarən sinir borusunun 

divarını təşkil edən hüceyrələr spongioblastlar və neyroblastlara 

differensasiya edir?

157.

Söylənilənlərdən hansı spongioblastlardan törəyir?158.

Neyroblastların törəyib artması təxminən neçə yaşına kimi davam edir?

159.

Onurğa beyninin və qişalarının xaricə çıxması necə adlanır?160.

Onurğa beyninin maye ilə dolu sistlər şəklində xaricə çıxması necə 

adlanır?

161.


Onurğa beyində intumescentia cervicalis(boyun qalınlaşması)hansı 

nahiyyələrdə əmələ gəlir?

162.

 İntumescentia lumbalis hansı nahiyyələrdə əmələ gəlir?163.

Dal ciyə boyun və yuxarı döş seqmentləri nahiyyəsində nazik bir şırımla iki 

dəstəyə ayrılır.Bunlardan içəridəki dəstə necə adlanır?

164.


Onurğa beyin qanqlionunun əmələ gəlməsində söylənilənlərdən hansı 

iştirak edər?

165.

Ventriculis terminalisin(Krausi mədəciyi)harada lokalizasiya olunur?166.

Beyin və onurğa beyin qişaları hansı rüşeyim vərəqindən inkişaf edirlər?

167.

Nə üçün onurğa beyin boyun və bel qalınlaşması əmələ gətirir?168.

Ön ciyədə olan aparıcı yollara söylənilənlərdən hansı aid edilə bilməz?

169.

Dəhliz sinirinin körpüdəki Deyters nüvəsindən başlayır,ön buynuzlarda seqmentlər üzrə tam olur.Müvazinət aparatında meydana çıxan 

oyanmaları onurğa beyninə və oradanda əzələlərə daşıyır.Söhbət hansı 

yoldan gedir?

170.


Orta beyindəki Darkşeviç nüvəsindən başlayır,yuxarı döş seqmentlərinə 

qədər uzanır.Bu yol göz əzələlərinin sinirlərini biri-biri ilə və ənsə siniri ilə 

birləşdirir.Beləliklə həmin əzələlərin işini kordinasiya edir.Söhbət hansı 

onurğa beyin yolundan gedir?

171.

Dal ciyədə olan aparıcı yollara hansı aid edilə bilməz?172.

Söylənilənlərdən hansını onurğa beyninin yan ciyəsində olan qalxan 

yollara aid etmək olmaz?

173.


Qırmızı nüvə onurğa beyin yolu başqa adla necə adlanır?

174.


Ön onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

175.


Dal onurğa beyin-beyincik yolu başqa adla necə adlanır?

176.

Nucleus proprius cornus posteriordan başlayır,görmə qabarında tam 

olur.Bu yol dəridən hərarət,ağrı və qismən toxunma impuluslarını 

daşıyır.Söhbət hansı onurğa beyini yolundan gedə bilər?

177.

Nucleus thoracicusdan başlayır və lifləri çarpazlaşmır,yuxarı qalxaraq beyinciyin soxulcanında tam olur.Bu hansı yoldur?

178.


Ara məntəqənin içəri nüvəsindən başlayır,qismən çarpazlaşıb,beyinciyin 

soxulcanında tam olur.Bu hansı yoldur?

179.

Ekstrapramid sistemi onurğa beyni ilə birləşdirir.Qeyri-şüuru hərəki impulusları əzələlərə daşıyır.Söhbət hansı yoldan gedir?

180.


Forel çarpazını onurğa beyinin hansı yolu əmələ gətirir?

181.


Xüsusi ön dəstə başqa adla necə adlanır?

182.


Söylənilənlərdən hansı yolu onurğa beyninin yan ciyəsində olan enən 

yollara aid etmək olar?

183.

Hansı bənddə onurğa beyinin seqment və sinir sayı doğru olaraq verilmişdir?

184.


Lig.denticularisin sayı hansı bənddə doğru verilmişdir?

185.


Onurğa beyinin seqmentar aparatına söylənilənlərdən hansı aid edilə 

bilməz?


186.

Onurğa beyinin seqmentar aparatının funksiyalarına söylənilənlərdən 

hansı aid edilə bilər?

187.


Öndən sərt qişa lig.anteriora durae matris adlanan lifli bağ vasitəsi ilə hara 

ilə birləşir?

188.

Medulla spinalisin fiksasiya aparatına söylənilənlərdən hansını aid etmək olmaz?

189.


Medulla spinalis haqqında göstərilənlərdən hansı bənd doğru deyil?

190.


Aşağıdakılardan hansı bəndi beyin kötüyünə(truncus encephalicus)aid 

etmək olmaz?

191.

Verilmiş hansı qırışığa təpə payının üzərində rast gəlinməz?192.

Verilmiş hansı bənddə adacığı qapaqdan ayıran şırım doğru 

göstərilmişdir?

193.


Verilənlərdən hansı şırıma çəpkənin iç səthində təsadüf edilə bilməz?

194.


Verilmiş hansı bənd limbik sistemin kompanentlərinə aid edilə bilməz?

195.


Aşağıdakılardan  hansı adacığı ön və aşağı tərəfdə ön dəliklənmiş maddə 

ilə birləşdirər?196.

Verilmiş hansı bənd limbik sistemin kompanentlərinə aid edilə bilməz?

197.

Aşağıdakı bəndlərdən hansı hipotalamusa aid edilə bilməz?198.

Aşağıdakılardan hansı qoxu beyninin periferik hissəsinə aid edilə bilməz?

199.

Verilən hansı bənd qoxu beyninin mərkəzi hissəsinə aid edilə bilməz?200.

Verilmiş hansı bənd beyin yarımkürələrinə aid edilə bilməz?

201.

Aşağıdakı bəndlərdən hansı hipotalamusa aid edilə bilməz?202.

Aşağıdakılardan hansı bəndi beyin kötüyünə(truncus encephalicus)aid 

etmək olmaz?

203.


Orqanizmin hansı funksiyasının tənzimində limbik sistem iştirak edər?

204.


Verilmiş hansı bənd beyin yarımkürələrini biri-biri ilə birləşdirər?

205.


Aşağıdakı hansı bənddə verilmiş beyin hissələri yeni 

beyin(neoencephalon)hesab edilir?

206.

Verilmiş hansı bəndi qədim beyn(palencephalon)törəmələrindəndir?207.

Orqanizmin hansı funksiyasının tənzimində limbik sistem iştirak edər?

208.

Verilmiş hansı sinirin kökləri körpü və beyinciyin orta ayaqcığı arasından xaric olur?

209.


Verilmiş hansı sinirin kökləri körpü və uzunsov beyin arasından xaric olur?

210.


Verilmiş hansı sinirin kökləri uzunsov beyinin ön yan şırımından xaric 

olur?


211.

Dolama şırıma(sulcus collaterialis)çəpkənin hansı payının üzərində rast 

gəlinər?

212.


Verilənlərdən hansı bənd mərciməyəbənzər nüvəni quyruqlu nüvə və 

görmə qabarından ayırır?

213.

Alın payını gizgah payından ayıran bayır şırımın dibində yerləşir və beyin yarımkürələrinin beşinci payı sayılır.Söylənilənlər aşağıdakı hansı bəndi 

işarə edir?

214.

Verilmiş hansı bənd zolaqlı cismi onurğa beynin ön buynuzları  ilə Yüklə 288,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə