Veteriner Kontrolüne Tabii Ürünler tekdüzen veteriner (veteriner sihhiYE) ŞartnamesiYüklə 359,49 Kb.
səhifə1/9
tarix25.03.2017
ölçüsü359,49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ONAY

Gümrük Birliği Komisyonu

No 317 sayı ve 18.06.2010 tarihli Kararı

Veteriner Kontrolüne Tabii Ürünler

TEKDÜZEN VETERİNER

(VETERİNER - SIHHİYE) ŞARTNAMESİ
(17 Ağustos 2010 tarihli değişiklikler ile)
Veteriner kontrolüne tabii ve veteriner kontrolüne tabii ürünler (bundan sonra – kontrole tabii ürünler) listesine dahil edilen ürünler Tekdüzen Veteriner (veteriner- sıhhiye) Şartnamesi (bundan sonra - Şartname), 11 Aralık 2009 tarihli Gümrük Birliği veteriner-sıhhiye faaliyetleri Anlaşmasının uygulanması ve hayvanlar ve insanlar için ortak hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıkları patojenlerinin ve tekdüzen veteriner şartlarına uymayan ürünlerin Gümrük Birliği gümrük sınırları içine ithal edilmesi ve dağıtılmasına karşı güvenliğin sağlanması amaçları ile hazırlanmıştır.

İşbu belge amaçları için kullanılan Taraf olarak Gümrük Birliği üye ülkesi kastedilmektedir.


Tekdüzen Veteriner (veteriner - sıhhiye)

Şartnamesinde Kullanılan Terimler
«Bölgeselleşme» – ülke ya onun idari bölümlerinin (özerk cumhuriyet, alan, bölge, toprak, ilçe, eyalet, il), Tarafların tehlikeli ve karantinaya alınan hastalıklar listesine dahil edilen bulaşıcı hayvan hastalıklarından, üçüncü ülke kontrol noktaları için işbu Şartnamede belirtilen hastalıklardan ari olup olmadığını belirten tanımdır.

Bölgeselleşme Dünya Hayvan Sağlığı Kurumunun referanslarına göre yapılacaktır.

«İşletme» – hayvan kesimi, ayrıca hayvan hariç kontrole tabi ürünler üretimi, işlenmesi, muhafazası yapılan yapıdır (bina, tesis, gemi vs).

«Suni tohumlama işletmesi» – genetik malzeme üretimi, muhafazası, işlenmesi faaliyetlerinde bulunan işletmedir.

«Verimli hayvanlar» – gıda ürünleri alımında kullanılan hayvanlar.

«Ekonomik birim» – hayvan tutulması ve bakımında kullanılan bina (yapı, tesis), hayvanat bahçesi, çiftlik, sirk ya arsa.

«Yetkili kurumlar» – veterinerlik sektöründe faaliyet gösteren Tarafların devlet kuruluş ve kurumlarıdır.
Genel Hükümler
Gümrük Birliği sınırlarına ithal edilecek kontrole tabi ürünlerin üretimi, işlenmesi ve (veya) muhafazasını yapmakta olan kuruluş ve şahıslar Listesine (bundan sonra – üçüncü ülke işletmeleri listesi) dahil edilen üçüncü ülke işletme ve ekonomi birimlerinden Kontrole tabii ürünlerin Gümrük Birliği sınırları dahiline ithalatı izni verilmektedir.

Bir tarafın topraklarından diğer taraf topraklarına hareket eden ürünlerin üretimi, işletilmesi, nakliyesi ve muhafazasını yapmakta olan kuruluş ve şahıslar Listesine (bundan sonra – Gümrük Birliği işletmeleri listesi) dahil edilen kuruluş ve şahıslara, kontrole tabi ürünlerin bir taraf topraklarından ikinci tarafa topraklarına nakliyesi (bundan sonra – Taraflar arasında hareket) izni verilmiştir.

Yukarıda adı geçen kontrole tabii ürünlerin Gümrük Birliği sınırlarına ithalatı ve Taraflar arasında hareketi, Gümrük Birliği gümrük sınırları dahilinde ve gümrük sınırlarında veteriner kontrolü tekdüzen kurallarına dair Tüzüğüne göre yapılabilecektir.

Gümrük Birliği gümrük sınırları dahiline kontrole tabii ürünlerin ithalatı, aksi işbu Şartlarca belirtilmemişse, topraklarına kontrole tabi ürünler ithalatı yapılan Tarafın yetkili kurumları tarafından verilen iznin bulunması halinde yapılabilecektir. Gümrük Birliği toprakları dahilinde kontrole tabi ürünleri hareketi sırasında Tarafların yetkili kurumları izninin alınması gerekli değildir.

Gümrük Birliği topraklarına üçüncü ülkelerden kontrole tabii ürünlerin ithalatı, aksi işbu Şartlarca belirtilmemişse, üçüncü ülke veteriner sertifikası bulunması halinde yapılabilecektir.

Gümrük Birliği topraklarına kontrole tabii ürünlerin ithalatında istenen veteriner sertifikası örneği iki taraflı formatta Tarafların yetkili kurumları ile üçüncü ülke yetkili kurumları arasında mutabakat edilecektir. Söz konusu veteriner sertifikası örnekleri, Gümrük Birliği gümrük kapılarına ya da Tarafların kanunlarınca tespit edilen diğer makamlara iletilmek üzere Gümrük Birliği Komitesine gönderilecektir.

Kontrole tabii ürünlerin bir taraf topraklarından diğer taraf topraklarına hareketi (aksi işbu Şartlarca belirtilmemişse), Gümrük Birliği Komitesince onaylanan tekdüzen forma göre Tarafların yetkili kurumlarınca verilen veteriner sertifikası refakatinde yapılacaktır.

Gümrük Birliği topraklarına ithal edilen ve (veya) Taraflar arasında hareketi yapılan hayvanlar bireysel ya gruplar yöntemiyle tespit edilmelidir. Tespit edilmemiş hayvanlar, ev şartlarında tutulması, koleksiyon olarak tutulması, hayvanat bahçesi, sirk, deneysel hayvan olarak kullanımı için ithal edilebilir.

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve (veya) Taraflar arasında hareket eden verimli hayvanlar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumunun Yerüstü Hayvanları Sağlığı Kodeksi (bundan sonra - Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi) ile kullanılması izni verilen bileşenler hariç, çiğneme yapan hayvan bileşenleri bulunan yemi almamalılar.

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve (veya) Taraflar arasında hareket eden verimli hayvanlar, koruyucu ve tedavi edici müdahaleler hariç, doğal veya suni östrojenik, hormonal ve tireostatik maddelerin etkisine maruz kalmamalılar.

Hayvanların üçüncü ülkelerden ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketi sırasında, ithal (hareket) edilen ülke idari bölgesi hayvan hastalıkları epizootik durumuna göre, ithal (hareket) edilen hayvanlar işbu Şartnamede belirtilen hayvan hastalıklarına karşı aşı almalı ya almamalı. Aksi işbu Şartnamece belirtilmediyse, topraklarına ithalatı ya hareketi yapılan Tarafın yetkili kurumlarınca aşılama gerekliliği tespit edilecektir.

Üçüncü ülkelerden ithali ve (veya) Taraflar arasında hareket eden hayvanlar, gönderici ya alıcı ülkede karantinaya alınabilir. Karantina ihtiyacı, süresi ve koşulları, topraklarına hayvan ithali yapılacak Tarafın yetkili kurumlarınca tespit edilecektir.

Topraklarına hayvan ithali yapılacak Taraf yetkili kurumlarınca aksi belirtilmediyse, üçüncü ülke topraklarında hayvanların karantinaya alınması sırasında yapılacak teşhis incelemeleri Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu referanslarına uygun metotlarla gerçekleştirilecektir. Karantina süresinde teşhis incelemeleri sonucunda hayvanlardan olumlu (serolojik, alerjik vs) tepki alınması halinde, topraklarına hayvan ithali yapılacak Taraf yetkili kurumu, karantinaya alınan tüm partinin ya bunun gibi tepki alınan hayvanların ithal edilmesini reddetme hakkını haizdir.

Üçüncü ülkelerden Gümrük Birliği topraklarına işbu Şartnamece belirtilen hastalıklarından resmi olarak ari hayvanların ithali sırasında, bu hayvanların gönderici ülke topraklarında söz konusu hastalıklara ilişkin teşhis incelemesi yapılmayabilir. Bununla ilgili kararı, topraklarına hayvan ithali yapılacak Taraf yetkili kurumu alacaktır.

Taraflar arasında hayvanların hareketi sırasında karantinaya alınması halinde yapılacak teşhis incelemeleri, veteriner kontrolüne tabii malın (ürün) örneğinin alınması ve ortak kontrolüne dair kurallara ilişkin Tüzüğe göre gerçekleştirilecektir. Gönderici ülke topraklarında yapılan inceleme neticesinde olumlu ya şüpheli sonuç alınması halinde, buna ilişkin bilgi alıcı ülke yetkili kurumuna bildirilecektir. Alıcı ülke topraklarında yapılan inceleme neticesinde olumlu ya şüpheli sonuç alınması halinde, buna ilişkin bilgi gönderici ülke yetkili kurumuna bildirilecektir.

Hayvanlar ekto-, endo parazitlere karşı tedaviye tabii olabilirler, ve bununla ilgili veteriner sertifikasına kayıt geçilecektir.

İşbu Şartnamede belirtilmeyen, kontrole tabi ürünlerin üçüncü ülkelerden ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketi sırasında, bu ürünler, topraklarına kontrole tabi ürün ithali yapılacak Tarafın ulusal kanunlarında tespit edilen şartlara tabi olacaktır. Kayıtlı hayvan ilaçları, teşhis siteleri, hayvanlarına parazitlere karşı tedavisinde kullanılan maddeler ve hayvan yemi katkı maddeleri Listesine dahil edilen, söz konusu ürünlerin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve Gümrük Birliği toprakları içinde hareketi yapılabilir.

Kontrole tabi ürünlerin üçüncü ülkelerden ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketi sırasında kullanılacak taşıtlar, gönderici ülke kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır.


Bölüm 1
Gümrük Birliği topraklarına damızlık veya kullanım için sığır ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Aşağıda belirilen hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari toprak menşeli ve bruselloz, şap hastalığı, leptospirosis hastalıklarına karşı aşı almamış sağlıklı damızlık ya kullanım için sığır Gümrük Birliği topraklarına ithal edilebilir ve (veya) Taraflar arasında hareket edebilir:

- sığır spongiform ensefalopati – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına göre kontrollü riskli ya önemsiz derecede bölgeselleşmesine uygun ülke ya idari bölgesi menşeli;

- şap hastalığı – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölgesi menşeli;

- bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin, veziküler stomatit, mavidil, sığır vebası – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge menşeli;

- bulaşıcı nodüler dermatit – son 3 yıl süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- lösemi – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- bruselloz, tüberküloz ve paratüberküloz – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptispirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Hayvanlar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Karantina süresinde hayvanlar günlük termometre ile klinik muayeneye tabi olacaktır, ayrıca bruselloz, tüberküloz, paratüberküloz, lösemi, trikomoniyaz, campilobacteriosis, klamidya enfeksiyonu, leptospirosis, ve ithalatçı talebi üzerine diğer bulaşıcı hastalıklara karşı muayeneye tabi olacaktır.

Damızlık hayvanlar ilaveten bulaşıcı rhinotracheitis ve sığır viral ishalleri incelemelerine tabi tutulacaktır (hayvanların önceden aşı almaması halinde).


Bölüm 2
Gümrük Birliği topraklarına verimli boğa spermi ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Suni tohumlama işletmeleri sağlıklı hayvanlarından alınan verimli boğa spermlerinin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor.

Sperm, aşağıdakiler dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölgelerde bulunan işletme menşeli olmalı:

- şap hastalığı – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölgesi menşeli;

- bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin, mavidil, sığır vebası – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge menşeli;

- bruselloz, tüberküloz ve paratüberküloz – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- viral ishal, bulaşıcı rhinotracheitis, bulaşıcı trichomoniasis, campylobacteriosis, lösemi – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptispirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Verimli boğalar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Verimli boğalar, sperm alınana kadar 6 ay boyunca suni tohumlama işletmelerinde bulunmalı ve bu süre zarfında doğal tohumlamada kullanılmamalı.

Verimli boğalar suni tohumlama işletmelerinde küçükbaş hayvanlar ile birlikte tutulmamalı.

Verimli boğalar sperm almadan 30 gün önce tüberküloz, paratüberküloz enterit, bruselloz, leptospirosis, lösemi, mavidil, bulaşıcı rhinotracheitis, trichomoniasis, campylobacteriosis, klamidya ve ithalatçı talebine gore diğer hastalıklara karşı muayene edilecektir.

Sperm içeriğinde patojenik ve toksijenik mikroorganizmalar bulunmamalı.

Spermler, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde alınmalı, muhafaza ve nakliye edilmelidir.


Bölüm 3
Gümrük Birliği topraklarına sığır embriyosu ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Sağlıklı damızlık hayvanlardan alınan embriyoların Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor.

Verimli boğalar suni tohumlama işletmelerinde, embriyo donör inekleri ise, sperm ve embriyo alımından en az 6 ay bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari satıcı çiftliği, merkezlerinde tutulmalı.

Donör ineklerinde tohumlandığı spermler işbu Şartname koşullarına uygun olmalı.

Donör inekleri embriyo alım ameliyatından önceki 60 gün boyunca işletmede bulunmalı ve ülkeye son 12 ayda getirilen hayvanlarla herhangi bir ilişkide bulunmamalı.

Embriyolar, aşağıdaki hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke veya idari bölge menşeli olmalıdır:

- mavidil – embiryo alım operasyonu başlangıcından önceki son 24 ay boyunca;

- veziküler stomatit, bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin, sığır vebası – son 24 ay;

- şap hastalığı – son 12 ay boyunca.

Embriyo alımı faaliyetinde bulunan işletmeler aşağıda belirtilen hastalıklar dahil, bulaşıcı hastalıklardan ari olmalıdır:

- bruselloz, tüberküloz, paratüberküloz – son 6 ay boyunca;

- lösemi – son 12 ay boyunca;

- bulaşıcı rhinotracheitis, viral ishal, trichomoniasis, campylobacteriosis, klamidya – son 12 ay boyunca;

- leptospirosis – son 3 ay boyunca;

- şarbon hastalığı – son 20 gün boyunca.

Hayvanlar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Embriyo alınmasında kullanılan donör inekler ile ineklerin tohumlanması için sperm alımında kullanılan verimli boğalar, bruselloz, tüberküloz, paratüberküloz, leptospirosis, lösemi, mavidil, viral ishal, bulaşıcı rhinotracheitis, trichomoniasis, campylobacteriosis, klamidya ve ithalatçı talebine göre diğer bulaşıcı hastalıklara karşı düzenli olarak klinik ve teşhis muayenelerine tabi tutulmalı.

Embriyo alımından sonra en az 30 gün boyunca donör inekler ile verimli boğalar veteriner hekim gözetiminde bulunmalılar. Bu süre zarfında hayvanlardan işbu şartnamede belirtilen bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi halinde, embriyoların Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve Taraflar arasında hareketi durdurulacaktır.

Embriyo ve bulundukları ortam patojenik ve toksijenik mikroorganizmalardan ari olmalı.

Embriyolar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde alınmalı, muhafaza ve nakliye edilmelidir.
Bölüm 4
Gümrük Birliği topraklarına kesim için sığır, koyun ve keçi ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Aşağıda belirilen hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölge menşeli ve bruselloz, leptospirosis, koyun ve keçi çiçeği hastalıklarına karşı aşı almamış, kesim için sağlıklı sığır, koyun ve keçinin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor:

- sığır süngersi ensefalopatisi ve koyun scrapie hastalığı – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına göre kontrollü riskli ya önemsiz derecede bölgeselleşmesine uygun ülke ya idari bölge;

- visna, adenomatosis, artrit-ensefalit – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- sığır ve küçükbaş hayvan bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin, veziküler stomatit, mavidil, sığır vebası – ülke boyunca son 24 ay;

- küçükbal hayvan vebası, nodüler dermatit – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- tüberküloz, bruselloz, paratüberküloz – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- koyun ve keçi çiçeği – son 6 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- lösemi – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Hayvanlar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Üçüncü ülkelerden ithali ve (veya) Taraflar arasında hareket eden hayvanlar, koruyucu ve tedavi edici müdahaleler hariç, doğal veya suni östrojenik, hormonal ve tireostatik maddelerin etkisine maruz kalmamalılar.

Gümrük sınırını geçecek ve sınır içinde hareket edecek hayvanlar en az 21 gün karantinaya alınmalı, hayvanlar, bu sure zarfında bruselloz ve tüberküloza karşı termometrik ve teşhis muayenesine tabi olmalılar.

Teşhis muayenelerinde olumsuz neticesi olan hayvanların Gümrük Birliği topraklarına ithal ve Gümrük Birliği sınırları içinde hareketine izin veriliyor.

Hayvanlar, hedeflenen noktaya gelmesinden sonra 72 saat içinde et için kesime tabi tutulmalı.


Bölüm 5
Gümrük Birliği topraklarına damızlık veya kullanım için koyun ve keçi

ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölge menşeli ve bruselloz hastalığına karşı aşı almamış, sağlıklı koyun ve keçinin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor:

- sığır süngersi ensefalopatisi ve koyun scrapie hastalığı – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına göre kontrollü riskli ya önemsiz derecede bölgeselleşmesine uygun ülke ya idari bölge;

- visna, adenomatosis, artrit - ensefalit virüsü, sınır hastalığı, küçükbaş çiğneyen (ruminant) hayvan veba hastalığı - son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- sığır vebası, mavidil – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- koyun ve keçiçiçeği hastalığı – son 6 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- tüberküloz, bruselloz, paratüberküloz, bulaşıcı agalactia – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- listerioz, mastitis enfeksiyonu, campylobacteriosis, bulaşıcı epididimit – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis, bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Hayvanlar, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Karantina süresinde hayvanlar günlük termometre ile klinik muayeneye tabi olacaktır, ayrıca bruselloz, bulaşıcı epididimit, tüberküloz, leptospirosis, mavidil, paratüberküloz, klamidya enfeksiyonu, visna, adenomatosis, artrit - ensefalit virüsü, listerioz, ve ithalatçı talebi üzerine diğer bulaşıcı hastalıklara karşı muayeneye tabi olacaktır.


Bölüm 6
Gümrük Birliği topraklarına verimli koç ve teke spermi ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Bruselloz hastalığına karşı aşı almamış, suni tohumlama işletmeleri sağlıklı hayvanlarından alınan verimli koç ve teke spermlerinin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor.

Sperm, aşağıdakiler dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölgelerde bulunan işletme menşeli olmalı:

- visna, adenomatosis, keçi artrit - ensefalit virüsü, sınır hastalığı, küçükbaş çiğneyen (ruminant) hayvan veba hastalığı – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- sığır vebası, mavidil – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı, Q humması – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- tüberküloz, bruselloz, paratüberküloz, bulaşıcı agalactia, koyun çiçeği hastalığı – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- enzootik kürtaj (klamidya) – son 24 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- mastitis enfeksiyonu, campylobacteriosis, koyun ve keçi bulaşıcı epididimiti – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis, bulaşıcı zatürre ve zatülcenpin – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Verimli koç ve teke, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksince referans edilen maddeler hariç, çiğneyici hayvan proteinleri içeren yem almamalılar.

Verimli koç ve tekeler, sperm alınana kadar 6 ay boyunca suni tohumlama işletmelerinde bulunmalı ve bu süre zarfında doğal tohumlamada kullanılmamalı.

Verimli koç ve tekeler suni tohumlama işletmelerinde sığır ile birlikte tutulmamalı.

Verimli koç ve tekeler sperm almadan 30 gün önce tüberküloz, bruselloz, epididimit, listerioz, paratüberküloz, klamidya, visna, keçi artrit - ensefalit virüsü, mavidil, bulaşıcı agalacti , leptospirosis, ve ithalatçı talebine gore diğer hastalıklara karşı muayene edilecektir.

Sperm içeriğinde patojenik ve toksijenik mikroorganizmalar bulunmamalı.

Spermler, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde alınmalı, muhafaza ve nakliye edilmelidir.


Bölüm 7
Gümrük Birliği topraklarına damızlık veya kullanım için domuz

ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen hastalıklar dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölge menşeli sağlıklı domuzun Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor:

- afrika domuz vebası – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- domuz veziküler hastalığı – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- domuz vebası – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- Aujeszky hastalığı – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- trişinoz, tüberküloz, bruselloz, domuz üreme ve solunum sendromu, domuzların enterovirüs ensefalomyelit hastalığı (Teschen hastalığı) – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Karantina süresinde hayvanlar günlük termometre ile klinik muayeneye tabi olacaktır, ayrıca domuz vebası, domuz üreme ve solunum sendromu, bruselloz, Aujeszky hastalığı, klamidya, bulaşıcı gastroenterit, tüberküloz, domuz veziküler hastalığı, parvovirüs, atrofik rinit, domuz gribi, leptospirosis, ve ithalatçı talebi üzerine diğer bulaşıcı hastalıklara karşı muayeneye tabi olacaktır.


Bölüm 8
Gümrük Birliği topraklarına domuz spermi

ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Bruselloz ve leptospirosis hastalıklarına karşı aşı almamış, suni tohumlama işletmeleri sağlıklı hayvanlarından alınan domuz spermlerinin Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor.

Sperm, aşağıdakiler dahil bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari bölgelerde bulunan işletme menşeli olmalı:

- afrika domuz vebası – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- domuz veziküler hastalığı – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- domuz vebası – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- Aujeszky hastalığı – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- tüberküloz, bruselloz, domuz üreme ve solunum sendromu, domuzların enterovirüs ensefalomyelit hastalığı (Teschen hastalığı) –


son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Domuzlar, sperm alınana kadar 6 ay boyunca suni tohumlama işletmelerinde bulunmalı ve bu süre zarfında doğal tohumlamada kullanılmamalı.

Domuzlar sperm almadan 30 gün önce domuz vebası, tüberküloz, bruselloz, domuz gribi, septospirosis, Aujeszky hastalığı, domuz veziküler hastalığı, domuz üreme ve solunum sendromu, atrofik rinit, parvovirus, bulaşıcı gastroenterit, klamidya, ve ithalatçı talebine gore diğer hastalıklara karşı muayene edilecektir.

Sperm içeriğinde patojenik ve toksijenik mikroorganizmalar bulunmamalı.

Spermler, Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde alınmalı, muhafaza ve nakliye edilmelidir.
Bölüm 9
Gümrük Birliği topraklarına kesim için domuz

ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Aşağıda belirilen hastalıklarından ari bölge menşeli kesim için sağlıklı domuzun Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor:

- afrika domuz vebası – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- şap hastalığı, domuz veziküler hastalığı, domuz vebası –
son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- Aujeszky hastalığı – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- trişinoz, tüberküloz, bruselloz, domuz üreme ve solunum sendromu, domuzların enterovirüs ensefalomyelit hastalığı (Teschen hastalığı) – son 6 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- leptospirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Hayvanlar, hedeflenen noktaya gelmesinden sonra 72 saat içinde et için kesime tabi tutulmalı.


Bölüm 10
Gümrük Birliği topraklarına damızlık, kullanım için ve

spor (yarışmaya katılmaya gelen atlar hariç) atları ithali

ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Sağlıklı atların Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor.

Atlar her türlü bulaşıcı ensefalomyelit hastalıklarına, afrika at vebasına karşı aşı almamış ve aşağıda belirtilen hastalıklar dahil bulaşıcı hasyvan hastalıklarından ari bölge menşeli olmalı:

- her türlü at bulaşıcı ensefalomyelit hastalıkları, at vebası, veziküler stomatit – son 24 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- ruam hastalığı – son 36 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- at gribi – son 21 gün süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- dourine hastalığı, surra hastalığı – son 6 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge veya ekonomik birim (işletme);

- bulaşıcı at metritisi – son 12 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- enfeksiyöz anemisi – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- viral arteritis – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde;

- nuttalioza (babeziya Ekvi), piroplasmosis (babeziya Kabani) – gbmdermeden önceki 30 gün boyunca, keneden ari işletmelerden;

- at çiçeği hastalığı, uyuz, leptospirosis – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- epizootik lenfanjit – son 2 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- at rhinopneumonitis hastalığı – son 21 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Karantina süresinde hayvanlar günlük termometre ile klinik muayeneye tabi olacaktır, ayrıca ruam hastalığı, dourine, surra (tripanosom Evansi), piroplasmosis (babeziya Kabani), nuttalioza (babeziya Ekvi), at rhinopneumonitis hastalığı, anaplazmoz, bulaşıcı at metritisi, enfeksiyöz anemisi, viral arteritis, veziküler stomatit, bruselloz, tüberküloz, leptospirosis, ve ithalatçı talebi üzerine diğer bulaşıcı hastalıklara karşı muayeneye tabi olacaktır.

Hayvanlar, gönderilmeden en az 3 ay önce at gribine karşı inaktif aşı almalılar.


Bölüm 11
Gümrük Birliği topraklarına yarışmaya katılmak üzere spor atlarının

geçici ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine ilişkin

VETERİNER ŞARTLARI
Gümrük Birliği topraklarına yarışmaya katılmak üzere en fazla 90 günlük süre için atların geçici ithalatı gerçekleştirilebilir.

Belirtilen süre içinde söz konusu atların sınır dışına çıkışı gerçekleştirilemediği takdirde, bu atlar Gümrük Birliği veteriner


dalına ilişkin hukuki normlarınca tespit edilen şartlara tabii tutulacaktır.

Her türlü bulaşıcı ensefalomyelit hastalıklarına, afrika at vebasına karşı aşı almamış ve aşağıda belirtilen hastalıklar dahil bulaşıcı hasyvan hastalıklarından ari bölge menşeli sağlıklı atların Gümrük Birliği topraklarına ithalatı ve (veya) Taraflar arasında hareketine izin veriliyor:

- her türlü bulaşıcı at ensefalomyelit hastalıkları – ekonomik birim (işletme) topraklarında son 3ay boyunca gözetimde bulunan;

- at vebası – son 12 ay süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge menşeli, ya da bölgeselleşmeye uygun böyle bir ülke ya idari bölgesinde son 40 boyunca gözetimde bulunan;

- ruam hastalığı – son 3 sene süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- dourine hastalığı – son 2 sene süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- at gribi – son 21 gün süresince bölgeselleşmeye uygun ülke ya idari bölge;

- at rhinopneumonitis hastalığı – son 21 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- viral arteritis – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde;

- enfeksiyöz anemisi – son 3 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- bulaşıcı at metritisi – Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu Kodeksi referanslarına uygun şekilde;

- epizootik lenfanjit – son 2 ay süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında;

- şarbon hastalığı – son 20 gün süresince ekonomik birim (işletme) topraklarında.

Gümrük Birliği topraklarına ithali ve (veya) Taraflar arasında hareketi sırasında, atlar ruam hastalığı, dourine hastalığı ve enfeksiyöz anemisine karşı muayene edilmeli, ve ayrıca gönderilmeden en az 3 ay önce at gribine karşı inaktif aşı almalı.

Farklı ülkelerden getirilen atlar, yarışma anı hariç, tüm bulunduğu süre boyunca izole mekanlarda tutulacaktır.


Yüklə 359,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə