Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddəYüklə 3,14 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/22
tarix03.12.2016
ölçüsü3,14 Kb.
#735
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
243 
19.
 
 Arif  M.  «Bahar  suları»  səhnədə.  (Əsərin  ADADT-da 
tamaşası haqqında) //İnqilab və mədəniyyət. - 1949. - №3. 
- s.120-132. 
20.
 
 Arif M. Ədəbi-tənqidi məqalələr. - Bakı: Azərnəşr, 1958. 
-  s.107-124;  Arif.  M.  Seçilmiş  əsərləri.  3  cilddə,  l  cild.  - 
Bakı: Azərb. EA nəşriyyatı, 1967. - s.272-287.  
21.
 
 Arif  M.  «İntizar»  (Əsərin  Nuxa  teatrında  tamaşaya 
qoyulması haqqında) //Kommunist. - 1945. 3 noyabr.  
22.
 
 Arif  M.  Bu  günkü  dramaturgiyamıza  bir  nəzər.  ―Vətən 
uğrunda‖, 1946, N 1, səh.62-78. 
23.
 
 Arif M. Keçən ilin nəsri haqqında qeydlər. //Ədəbiyyat və 
incəsənət. - 1961. - 25 mart.  
24.
 
 Arif  M.  Kommunist  əxlaqı  mövqeyindən.  (Anadan 
olmasının  60  illiyi  münasibətilə)  //Kommunist.  -  1974.  - 
17 noyabr. 
25.
 
 Arzumanov 
Vaqif.  «Körpüsalanlar»  litva  dilində. 
//Ədəbiyyat və incəsətıət. - 1969. -1mart.  
26.
 
Asadullayev S. ―Stroiteli mosta‖. ―Bakinskiy raboçiy‖, 25 
noyabr 1961-ci il . 
27.
 
 ―Azərbaycan‖ jur., 1987, say 5, s.125-126. 
28.
 
Babayeva  İ.  İlyas  Əfəndiyevin  nəsr  sənətkarlığı. 
Avtoreferat, Bakı, 2008, s.20. 
29.
 
Babayeva 
Kübra. 
Səriyyəni 
sevə 
bilmədim. 
(«Körpüsalanlar»  əsəri  haqqında)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. -1961. - 22 iyul. 
30.
 
 Bayramov  Bayram.  Sənətin  və  sənətkarın  səlahiyyəti. 
(«Sevgililərin  cəhənnəmdə  vüsalı»  əsərinin  tamaşası 
haqqında) // ―Bakı‖qəzeti. - 1989. - 20 may.  
31.
 
 Bilalov  Ramiz,  Rəhimov  Mirəvəz.  "Ad  günü"  qəzeti, 
noyabr 1999. 
32.
 
 Boquslovski  V.  Mənəvi  təmizlik  naminə.  (Yazıçının 
səhnə  əsərlərinin  qəhrəmanları  haqqında)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1974. - 23 noyabr. 
33.
 
 Bülbüloğlu 
Polad.  Çox  hörmətli  İlyas  müəllim. 
(İ.Əfəndiyev-80) //Mədəniyyət. - 1994. - 30 may.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
244 
34.
 
 Bülbüloğlu  Polad.  Siz  həmişə  bizimləsiz  //Mədəniyyət.  - 
1996.  -  12  oktyabr;  Xalq  qəzeti.  -  1997.  -  3  oktyabr; 
Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 
1999. - s.251-252. 
35.
 
 Cabbarov  S.  Ədibin  xatirəsi  yad  edildi.  (Ə.Əfəndiyevin 
«İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılığı»  kitabının  təqdimatı 
haqqında) //Azərbaycan. - 2000. - 4 oktyabr. 
36.
 
 Cəfər  M.  Bir  mübahisə  münasibətilə...  («Körpüsalanlar» 
haqqında)  //  Cəfər  M.  Həyatın  romantikası.  -  Bakı: 
Azərnəşr, 1968. - s.147-160.  
37.
 
 Cəfər M.  «İntizar» tamaşası haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. 
-  1945.  -  20  mart;  Cəfərov  Məmmədcəfər.  Sənət 
yollarında. - Bakı: Gənclik, 1975. - s.307-317. 
38.
 
 Cəfərov  C.  «Atayevlər  ailəsi»  pyesi  haqqında  //Cəfərov 
C. Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr, 1974. - s.253-255.  
39.
 
 Cəfərov 
C.  «Bahar  suları»  haqqında  //Cəfərov 
C.Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr, 1974. -s.234-238. 
40.
 
 Cəfərov 
Cəfər. 
Təklik 
faciədir. 
(«Sən  həmişə 
mənimləsən»  pyesinın  tamaşası  haqqında)  //Cəfərov  C. 
Əsərləri.  İki  cilddə.  1-ci  cild.  -  Bakı:  Azərnəşr,  1968.  - 
s.335-341. 
41.
 
Djalal  Mamedov.  Sariya,  eyo  druzya  i  neduriqi. 
―Literaturnaya qazeta‖, 26 may 1962-ci il. 
42.
 
Doktor Cavad Heyət.  "Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixinə  bir 
baxış", Bakı, 1998, səh. 267-268. 
43.
 
 Əsgərov İlham – müsahibə. "Yeni Azərbaycan" qəzeti, 22 
avqust 1998. 
44.
 
 Elçin. Seçilmiş əsərləri, 10 cilddə, 5-ci cild, Bakı, ―Çinar-
çap‖ nəşriyyaı, 2005, s.275 – 494 səh. 
45.
 
 Elçin.  Seçilmiş  əsərləri,  10  cilddə,  8  cild,  Bakı,  Seçilmiş 
əsərləri,  10  cilddə,  8  cild,  ‖Çinar-Çap‖  nəşriyyatı,  2005, 
səh.137;  
46.
 
 Elçin.  İlyas  Əfəndiyev  şəxsiyyəti  və  sənəti  haqqında  bir 
neçə  söz  (İ.Əfəndieyevin  ―Seçilmiş  əsərləri‖nə  -  7  cilddə 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
245 
yazılmış  ön  söz.  Bax:  İ.Əfəndiyev.  Seçilmiş  əsərləri  7 
cilddə, Ic., Bakı: Çinar-çap, 2002 s. 15-16;  
47.
 
 Elçin.  Seçilmiş  əsərləri,  10  cilddə,  10-cu  cild,  Bakı: 
Çinar-çap, 2002səh.179. 
48.
 
 Elçin.  Tənqid  və  ədəbiyyatımızın  problemləri.  Bakı, 
Yazıçı, 1981, s.187. – 361 səh.  
49.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  Ədibin  ilk  hekayəsi  (İlyas  Əfəndiyev  - 
85) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1999. - 26 noyabr.  
50.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  Ədibin  son  povesti  («Xan  qızı 
Gülsənubərlə  tarzən  Sadıqcanın  nağılı»  adlı  povesti 
haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 22 noyabr. 
51.
 
 Əfəndiyev 
Əmin.  Görkəmli  nasir  və  dramaturq 
//Azərbaycan gəncləri. - 1984. - 29 may. 
52.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  İlyas  Əfəndiyev  //Əfəndiyev  Ə. 
Azərbaycanın  laureat  yazıçıları.  -  Bakı:  Yazıçı,  1984.  - 
s.79-86.  
53.
 
 Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev. Albom-monoqrafiya. - 
Bakı:  İşıq,  1996.  -  224  s.  (Azərbaycan,  türk  rus,  ingilis 
dillərində). 
54.
 
 Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev. Biblioqrafık göstərici. 
- Bakı: Azərnəşr, 1985. - 124 s. 
55.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  İlyas  Əfəndiyev  və  ədəbi  tənqid 
//Ulduz. - 1999. - №7-8. - s.74-80.  
56.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılıq  yolu 
//Elturan. - 1999. - №l-2. - s.43-46. 
57.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılığı.  -  Bakı: 
Elm, 2000.-310 s.  
58.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  İlyas  Əfəndiyevin  teatr  düşüncələri 
(İlyas Əfəndiyev-85) //Qobustan. -2000. - №l. - s.36-40.  
59.
 
 Əfəndiyev Əmin. İlyas müəllimsiz ilk kitab («Sən həmişə 
bizimləsən»  xatirələr  kitabı  haqqında)  //Azərbaycan.  - 
1999. - 27 noyabr. 
60.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  Sən  həmişə  bizimləsən  (İlyas 
Əfəndiyev-85) //Azərbaycan. - 1999. - №8. - s.36-39.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
246 
61.
 
 Əfəndiyev  Əmin.  Yazıçının  yeni  nəsr  əsəri  //Günay.  - 
1996. - 21 dekabr.  
62.
 
Əfəndiyev İ. Xatiratlarımdan səhifələr, ―Azərbaycan‖ jur., 
1987, № 9, səh. 42. 
63.
 
Əfəndiyev İ. Müasirlik uğrunda. «Ədəbiyyat və incəsənət» 
qəz., 7 sentyabr, 1963. 
64.
 
Əfəndiyev  İ.  ―Seçilmiş  əsərləri‖,  3  cilddə,  1-ci  cild,Bakı, 
―Avrasiya Press‖, 2005.  
65.
 
Əfəndiyev İ. Sən ey böyük yaradan. Bakı, 1997, s.7. 
66.
 
Əfəndiyev  İlyas.  Yazıçı  üçün  dil  onun  ürəyinin 
tərcümanıdır. ―Qobustan‖ jur., 2009, say.1.) 
67.
 
Əfəndiyev İlyas. Avtobioqrafiyası. VİKPEDİYA. 
68.
 
Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri, 6 cilddə, Bakı, Yazıç, 1984. 
69.
 
Ələsgərov  Süleyman.  Görkəmli  yazıçı,  dahi  dramaturq  // 
Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 
1999. - s.231-233.  
70.
 
 Əlibəyov  Cəmil.  Natəvanın  acı  və  xoş  taleyi.  (ADADT-
nın yeni tamaşası) //Bakı. -1981.-19 sentyabr. 
71.
 
Əlizadə M.Ə. Lirik-psixoloji dramda qəhrəman problemi, 
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı əsasında. Bakı, 1990 . 
72.
 
Ənvəroğlu  H.  Azərbaycan  ədəbiyyatının  yaradıcılıq 
problemləri. Baki: Elm, 2004, s. 365.  
73.
 
Əlizadə  M.  Azərbaycan  tetrında  İlyas  Əfəndiyev  amili. 
―525-ci qəzet‖, 01.10. 2011. 
74.
 
 Əsədullayev  Seyfulla.  Yenilik  duyğusu.  (Yazıçının 
yaradıcılığı  haqqında) //Ədəbiyyat  və incəsənət.  - 1968.  - 
12 oktyabr. 
75.
 
 Əsədullayev  Seyfulla.  İlyas  Əfəndiyevin  yaradıcılığı 
haqqında //Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. 1-
ci cüd. - Bakı: Azərnəşr, 1969. - s.543. 
76.
 
 Əsədullayev  Seyfulla.  İstedad  və  sənətkarlıq.  (Yazıçının 
yaradıcılığı  haqqında)  //Əsədullayev  S.  Tarix,  sənətkar, 
müasirlik. - Bakı: Gənclik, 1975. - s.98 - 117.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
247 
77.
 
 Əsədullayev 
Seyfulla. 
Müasirlik 
böyük 
şərtdir. 
(Azərbaycan  Yazıçılar  İttifaqında  «Sarıköynəklə  Valehin 
nağılı»  romanının  müzakirəsində  çıxışı)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1977. - 14 may. 
78.
 
Həsən  Quliyev.  Azərbaycan  romanının  təşəkkülü  və 
inkişafı problemləri: Fil. elm. dok. ... dis. Bakı, 1981;  
79.
 
Himalay  Qasımov.  Müasir  Azərbaycan  romanı:  Fil.  elm. 
dok. ... dis. Bakı, 1993.  
80.
 
Hüseyn  M.  Bir  nasirimiz  haqqında.  ―Kommunist‖  qəzeti, 
5 aprel 1944.  
81.
 
Hacıyev  O.  adlı  bir  oxucunun  ―Səriyyənin  məhəbbəti‖, 
―Azərbaycan gəncləri‖ qəzeti, 19 aprel 1993-cü il. 
82.
 
Hacıyev T. Şerimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz. Bakı, Yazıçı, 
1990. 
83.
 
Həbibbəyli  İsa.  Cəlil  Məmmədquluzadə:  mühiti  və 
müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997, s. 368. 
84.
 
Həcər  Qasımova.  О  haqsızdır.  ―Azərbaycan  qadını‖ 
juranlı, 1961, N11. 
85.
 
Həsənzadə  Nəriman.  Böyük  sənətkar  və  bir  neçə  söz.  (İ. 
Əfəndiyevin  xatirəsinə)  //Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə 
bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.255-257. 
86.
 
 Həsənzadə  Nəriman.  Niyə  arxaya  baxdım.  (İƏfəndiyev  - 
75)  //Sovet  kəndi.  -  1989.  -  30  may;  Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1989. - 2 iyun.  
87.
 
Hidayət.  20  ildən  sonra:  Xalq  yazıçısı  İlyas  Əfəndiyevə 
məktub //Azərbaycan gəncləri. -1988. - 21 may. 
88.
 
Hüseynov  A.  Müxtəlifliyin  birliyi.  Bakı.  Yazıçı,  1983, 
s.184. 
89.
 
Hüseynov  A.,  Yusifli  V.  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı» 
romanı haqqında //Ədəbi proses -78. - Bakı: Elm. - 1980. - 
s.21-29. 
90.
 
Hüseynova Məleykə. Ənvər Məmmədxanlı və Azərbaycan 
nəsrində  lirik-romantik  üslub:  Fil.  elm.  nam.  ...  dis. 
avtoref. Bakı, 2001. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
248 
91.
 
Hüseynova  Şövkət.  Salam  Qədirzadənin  bədii  nəsri:  Fil. 
elm. nam. ... dis. avtoref. Bakı 1995. 
92.
 
Xəlilov  Qulu.  Nəsr  əsərlərimizə  aid  qeydlər.  (1953-1958) 
//Xəlilov Q. Böyük sənət uğrunda. - Bakı: Azərnəşr, 1962. 
- s.40-64.  
93.
 
Xəlilov  Qulu.  Azərbaycan  romanının  inkişaf  tarixindən. 
Bakı: Elm, 1973. 
94.
 
Xəlilov Qulu. Müasir həyatımızın tərənnümçüsü. (Anadan 
olmasının  60  illiyi  münasibətilə)  //Bakı.  -  1974.  -  16 
noyabr. 
95.
 
Xəlilov  Qulu.  Müasirlik  böyük  şərtdir.  (Azərbaycan 
Yazıçılar  İttifaqında  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı» 
romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. 
- 1977. - 14 may. 
96.
 
 Xəlilli  Qulu.  İydə  ağacının  xiffəti...  («Tənha  iydə  ağacı» 
tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1991. - 9 may.  
97.
 
Xəlilova  Rayihə.  Biz  belə  düşünürük.  ―Azərbaycan 
qadını‖ juranlı, 1961, N10. 
98.
 
Xəndan  C.  «Bahar  suları»  (Əsərin  ADADT-da  tamaşası 
haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 28 dekabr. 
99.
 
 Xəzri Nəbi. «Əziz, mehriban dostum». İİyas Əfəndiyevin 
xatirəsinə //Azərbaycan. - 1997. -№11-12. - s.138-145. 
100.
 
İbrahimova Fenya. Bu cür yaramaz // Azərbaycan qadını 
jurnalı, 1962, № 12.  
101.
 
İbrahimov  Mirzə.  Atayevlər  ailəsində.  «Kommunist» 
qəzeti, 23 oktyabr 1954-cü il. 
102.
 
İbrahimov  Mirzə.  Böyük  ideallar,  böyük  qəhrəmanlar 
ədəbiyyatı,  «Ədəbiyyat  və  incəsənət»  qəz.,  1984,  23 
sentyabr. 
103.
 
―İlyas  Əfəndiyev.  Şeirə  sığmayan  ömür‖,  (Tərtibçi 
Günay Əfəndiyeva),―525‖-ci qəzet‖ , 17.03.2011.  
104.
 
İmanov 
Muxtar. 
Müasir 
Azərbaycan 
nəsrində 
psixologizm (60-70-ci illər). Bakı,1991, s.31.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
249 
105.
 
Иманов  Мухтар.  Психологизм  в  современной 
Азербайджанской прозе: Автореф. дис. ... докт. фил. 
наук. Баку, 1984;  
106.
 
İsmayılova  Arifə.  Mənim  fikrim  belədir.  ―Azərbaycan 
qadını‖ juranlı, 1961, № 10.  
107.
 
Kərimov  İ.  Azərbaycan-Türkiyə  teatr  əlaqələri,  Bakı, 
2001, səh.161 - 176.  
108.
 
Кулиев Вилаят. Стилевое многообразие современной 
Азербайджанской прозы: Автореф. дис. ... канд. фил. 
наук. Баку, 1982;  
109.
 
Qarayev  Yaşar.  Axtarışlar  davam  edir.  (Əsərdə 
l.Əfəndiyevin yaradıcılığından da danışılır) //Cəfərov C. 
Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr,1974. - s.292-312. 
110.
 
 Qarayev  Yaşar.  «Bağlardan  gələn  səs»  (Əsərin 
ADADT-da tamaşası  haqqında) //Kommunist.  - 1975.  – 
30 dekabr.  
111.
 
 Qarayev  Yaşar.  «Büllur  saraylar»  və  adamlar(«Büllur 
sarayda»  pyesinin  tamaşası  haqqında)  //Kommımist  - 
1983. - 30 oktyabr.  
112.
 
 Qarayev  Yaşar.  Dramaturgiyamızda  janrlar  zənginliyi 
və  novatorluq  uğrunda  //Azərbaycan.  -  1965.  -  №11.  - 
s.61-75.  
113.
 
 Qarayev  Yaşar.  Əsrə  sığmayan  nəsr,  yaxud  çiynində 
teatrı,  səhnəni  saxlayan  lirika  //Əfəndiyev  İ.  Seçilmiş 
əsərləri,  Yeddi  cilddə.  c.l.  -  Bakı:  Çinar-çap,  2002.  - 
s.51.  
114.
 
 Qarayev  Yaşar.  Günlər  və  gündəliklər  //Səhnəmiz  və 
müasirlərimiz.  -  Bakı:  Azərnəşr,  1972.  -  251  s.; 
Kommunist. -1970. - 28 yanvar.  
115.
 
Qarayev  Yaşar.  Ayrılıq  unudulmur...  («Unuda 
bilmirəm»  pyesinin  ADADT-da  tamaşası  haqqında) 
//Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr, 
1972. - s.222-232.  
116.
 
Qarayev  Yaşar.  Boy  çiçəyinin  ətri...  («Sən  həmişə 
mənimləsən» pyesi haqqında) //Yaşar Q. Səhnəmiz 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
250 
 və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr, 1972. - s.214-221.  
117.
 
 Qarayev  Yaşar.  Dramaturgiyada  janrlar  zənginliyi  və 
yüksək  realizm  uğrunda.  (Son  iki  ilin  dramaturgiyasına 
bir nəzər) //Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı: 
Azərnəşr, 1972. - s.83-132. 
118.
 
 Qarayev  Yaşar.  Konfliktlərimiz  və  qəhrəmanlarımız 
//Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı. Azərnəşr, 
1972. - s.233-242.  
119.
 
 Qarayev  Yaşar.  Unudulmur.  («Unuda  bilmirəm»  pyesi 
ADADT-nın  sahnəsində)  //Kommunist.  -  1968.  -  25 
dekabr. 
120.
 
 Qarayev  Yaşar.  Xan  bülbülün  nağılı.  Bakı:  Azərnəşr, 
1995.-54 s.  
121.
 
 Qarayev  Yaşar.  İlyas  Əfəndiyev.  Red.  V.Paşayev.  - 
Bakı: Bilik, 1987. - 50 s.  
122.
 
 Qarayev  Yaşar.  Konfliktlərimiz  və  qəhrəmanlarımız. 
(Azərbaycan 
yazıçılarının 
IV 
qurultayında 
dramaturgiyamız 
haqqındakı 
məruzəsindən) 
//Azərbaycan. - 1966. - №2. - s.27-43. 
123.
 
 Qarayev  Yaşar.  Tənqid,  problemlər,  portretlər.  Bakı: 
1976. 
124.
 
 Qarayev  Yaşar.  Müasirlik  böyük  şərtdir.  (Azərbaycan 
Yazıçılar    İttifaqında  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı» 
romanının  müzakirəsində  çıxışı)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1977. - 14 may.  
125.
 
 Qarayev 
Yaşar.  Müasirliyin  sabitliyi.  (Anadan 
olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ulduz. - 1974. - №11. 
-  s.27-30;  Əfəndiyev  İ.  Seçilmiş  əsərləri.  6  cilddə.  c.l. 
Bakı: Yazıçı, 1984.  
126.
 
 Qarayev 
Yaşar. 
Zaman 
sənətkar 
yaddaşında. 
(İ.Əfəndiyev -75) //Kommunist - 1989. - 28 may.  
127.
 
Qarayev Yaşar. Tarix yaxından və uzaqdan. Bakı: Elm, 
1996. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
251 
128.
 
QarayevYaşar. Boy çiçəyinin ətri (ön söz). Əfəndiyev İ. 
Seçilmiş  əsərləri.  6  cilddə,  1  cild,  Bakı:  Yazıçı,  1984, 
s.5. – 364 səh. 
129.
 
Qasımov  İldırım.  Əli  Vəliyevin  romanları:  Fil.  elm. 
nam. ... dis. Bakı, 1978;  
130.
 
Qasımova Sona. "Bu gün" qəzeti, 9-13 sentyabr 1998. 
131.
 
Qasımzadə  Q.  Ədəbiyyatımız,  mənəviyyatımız.  Bakı, 
Yazıçı, 1988, s.234. – 408 səh. 
132.
 
Qasımzadə  Q.  Tarixə  müasir  baxışın  yeniliyi. 
―Ədəbiyyatımız,  mənəviyyatımız‖  kitabı,  Bakı,  Yazıçı, 
1988. 
133.
 
Quliyev 
Tofiq. 
Hər 
şeyin 
təzəsi, 
dostun 
köhnəsi...Xatirələr  //Panorama.  -  1998.  -  3  oktyabr; 
Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə  bizimləsən.  -  Bakı: 
Gənclik, 1999. - s.136-137.  
134.
 
Quliyev  Vilayət.  Görüşlər,  müzakirələr.  (Nizami  adına 
Ədəbiyyat  institutunda  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı» 
romanının müzakirəsi) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1979. 
- 11 may.  
135.
 
Quliyev  Vilayət.  Xalqa  bağlı  sənətkar  (İ.Əfəndiyev-70) 
// Sovet kəndi. - 1984. - 29 may.  
136.
 
Quliyev Vilayət. Xalq həyatının tərənnümü. (Yazıçının 6 
cildlik 
«Seçilmiş 
əsərləri»nin 
nəşri 
haqqında) 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 01 avqust. 
137.
 
Quliyev  Vilayət.  Zamanı  qabaqlayan  sənətkar.  (İlyas 
Əfəndiyev-75) //Bakı. - 1989. - 27 may.  
138.
 
Quliyev  Vilayət.  Həmişə  bizimlə  olan  sənətkar. 
Yazıçının  80  yaşı  tamam  oldu  //Vətəndaş.  -1994.  –  27 
may.  
139.
 
Quliyev  Vilayət.  Üzü  gələcəyə  gedən  sənətkar. 
//Panorama. - 1997. - 04 oktyabr.  
140.
 
 Quliyev  Vilayət.  90-cı  illərin  nəsri  və  dramaturgiyası 
//Ədəbiyyat qəzeti. - 1997. - 07 noyabr.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
 
252 
141.
 
Quliyev  Vilayət  Sənət  marafonçusu.//Dilsuz,  Tahirli  A. 
Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. -  s. 332-
344. 
142.
 
Mahmudov  B.A.  İlyas  Əfəndiyevin  dramaturgiyası. 
Bakı, 1974. 
143.
 
Mehdi  Famil.  Qarabağ  harayı,  vətən  xiffəti.  («Tənha 
iydə  ağacı»  əsərinin  tamaşası  haqqında)  //Ədəbiyyat 
qəzeti.  -1991.  -  17  may;  Dilsuz,  Tahirli  A.  Sən  həmişə 
bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999.-s.258-268.  
144.
 
Məlikova Nəsibə. Mənim fikrimcə. ―Azərbaycan qadını‖ 
juranlı, 1961, N11.  
145.
 
Mikayılova  Qəriqə.  Mənim  Səriyyəyə  münasibətim. 
―Azərbaycan qadını‖ juranlı, 1961, N10. 
146.
 
Məmmədli  İlham.  Hamını  xoşbəxt  görmək  istəyən 
sənətkar.//Respublika. - 1994. - 31 mart. 
147.
 
Məmmədov  Eynəddin.  Yeni  insanın  bədii  inikası. 
(Bayram  Bayramovun  povestləri  əsasında):  Fil.  elm. 
nam. ... dis. Bakı, 1972.  
148.
 
Məmmədov  K.  Saf  məhəbbət  dastanı.  («Sarıköynəklə 
Valehin nağılı» romanı haqqında) //Kommunist. - 1979. 
- 3 avqust.  
149.
 
Məmmədov  Mehdi.  Səhnəmizin  müttəfiqi.  (Anadan 
olmasının  60  illiyi  münasibətilə)  //Ədəbiyyat  və 
incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.  
150.
 
Məmmədova  Gülövşə.  Kimin  kimdən  xoşu  gəlsə. 
―Azərbaycan qadını‖ juranlı, 1961, № 12. 
151.
 
Məmmədzadə  Ramiz.  Məhəmməd  oğlu  İlyas.  (Şeir) 
//Azərbaycan. – 1996. - 9 noyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən 
həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.31. 
152.
 
Məlikov  Arif.  Təbrik  məktubu."Bakinskiy  raboçiy",  10 
iyun 1999. 
153.
 
Məsud  Vəliyev.  Realizm  -  sənətkarlığın  əsas  şərtidir 
//Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 16 iyul. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 
 
253 
154.
 
Məsud  Əlioğlu.  Səriyyə  haqlıdırmı?,  ―Ədəbiyyat  və 
incəsənət‖ qəzeti, 17 iyun 1961-ci il. 
155.
 
Məsud  Əlioğlu.  ―Sevil‖dən  ―Saçlı‖ya‖.  ―Azərbaycan‖ 
jurnalı, 1962, say 3, səh. 228-240. 
156.
 
Məsud Afaq. Unudulmaz İlyas Əfəndiyevin xatirəsinə // 
Dilsuz,  Tahirli  A,  Sən  həmişə  bizimləsən.  -  Bakı: 
Gənclik, 1999. - s.356-358. 
157.
 
Mətanət  Saraclı.  Xalq  yazıçısı  Hüseyn  İbrahimovun 
yaradıcılığı. Bakı: Yazıçı, 1999 . 
158.
 
Mirəhmədov  Əziz.  Sənətlə  sehrlənmiş  ədib  //Dilsuz, 
Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. 
- s.149-158.  
159.
 
Müasirlik  boyük  şərtdir.  (Azərbaycan  Yazıçılar 
İttifaqında  «Sarıköynəklə  Valehin  nağılı»  romanının 
müzakirəsi) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1977. - 14 may.  
160.
 
Nəbiyev 
Bəkir. 
«Dağlar 
arxasında 
üç 
dost» 
//Kommunist. - 1963. - 25 dekabr. 
161.
 
Nəbiyev  Bəkir.  Sarıköynəklə  Valehin  nağılı  //Nəbiyev 
B.  Təzə  izlər  sorağında.  -  Bakı:  Yazıçı,  1979.  -  s.138-
155. 
162.
 
 Nəbiyev  Bəkir.  Şərəfli  yol.  (İ.Əfəndiyev  -  70) 
//Kommunist. - 1984. - 27 may. 
163.
 
Nəbiyev Bəkir. Azadlıq eşqi. («Şeyx Xiyabani» əsərinin 
tamaşası haqqında) //Kommunist. -1987. - l0 yanvar.  
164.
 
Nəbiyev 
Bəkir. 
Qonşu 
ölkənin 
pəncərəsindən 
//Ölümsüzlüyün sirri. - Bakı: Sabah, 1994. -s. 100-108. 
165.
 
 Nəbiyev  Bəkir.  İbrətamiz  tamaşa.  («Hökmdar  və  qızı» 
pyesinin tamaşası  haqqında) //Azərbaycan.  - 1996.  - 27 
dekabr.  
166.
 
 Nəbiyev  Bəkir.  Ruhunuz  şad  olsun,  patriarx!  //Dilsuz, 
Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. 
- s.237-242.  
167.
 
 Nəbiyev  Bəkir.  O  həmişə  müasirdir.  İlyas  Əfəndiyevin 
3  cildlik  seçilmiş  əsərlərinin  I  cildinə  yazılmış  ön  söz. 
Bakı, ―Avraiya Press‖, 2005. 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə