Xəzər Universitetininin professor və müəllim heyətinin 2011 – 2014-cü illərdə çap olunmuş elmi və digər əsərlərinin siyahısıYüklə 395,36 Kb.
səhifə4/5
tarix05.03.2017
ölçüsü395,36 Kb.
1   2   3   4   5

 1. Sevinc Ağayeva
Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“Lexical parallels in turkic “Divan” of Fuzuli”

Modern Approaches in English language and Literature. Conference materials. Qafqaz University Press, Baku, 2012, p.55

“Тюрко – арабские и персидские параллели в тюркском «Диван» е М. Физули”

«Вестник», № 3 (4), Москва 2012, стр.52-58

 1. Röya Mürşüdova
Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“Çağdaş roman yaradıcılığında şəxsiyyətin özgələşməsi problemi (Patrik Züskindin “Ətriyyatçı” romanı əsasında)”

Filologiya məsələləri N:10 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2012 səh.402-413

“Çağdaş roman yaradıcılığında insan mövcudluğunun mahiyyəti və onun dərk edilməsi problemi”

Azərbaycan DillərUniversiteti. Elmi xəbərlər. Bakı, 2013, N:4səh.223-230

“Müasir romanlarda dəyişən zaman və başqalaşan dünya modeli”

Filologiya məsələləri. N:2.AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı.Nurlan. 2014 səh.97-106

“Художественное выражение социальных и политических проблем в современном романе как реинтерпретация личности”

ISSN 2222-551Х. Вıсник Днıпропетровського унıверситет уiменi Альфреда Нобеля Серıя «Фıлологıчнı науки». 2014. N:1 (7).1-304 ст.104-108 1. Mühəndislik və Tətbiqi elmlər fakültəsi 1. Neft və Qaz mühəndisliyi departamenti 1. Dos. Qəşəm Zeynalov

Geologiya minerologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Neft və qaz mühəndisliyi departamentinin müdiri

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Structural-geologic modeling and oil and gas bearing of the Lower Kura Basin, Azerbaijan,”

Abstracts book of the 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13- 17 October 2014, Mugla, Turkey, and p.47 (co-authorized Askerova, R.)


“Characteristics of depositional environments and oil and gas content in western part of the South Caspian Basin, Azerbaijan”

Abstracts Book of the 67th Geological Congress of Turkey, 14-18 April 2014, Congress Center of General Directorate of MTA/Ankara, pp. 338-341


“Oil and gas bearing of the VII horizon, Productive Series in Baku archipelago of South Caspian Basin, Azerbaijan.”

Global Engineers and Technologist Review, Malaysia (in press)


“Use of Silica Fume for the Nickel Removal from Aqueous Soilutions”

Abstracts book of the 2nd Workshop on the Medical Geology, 4-6 December, 2013, Antalya, Turkey, pp-349-353 (co-authorized Kalkan, E., Nadaroglu, H., Chelebi, N)

“Petroleum Systems of the Kura Basin, Azerbaijan”


Abstracts Book of the 65th Geological Congress of Turkey, 2-6 April 2012, Congress Centre of General Directorate of MTA/Ankara, pp. 298-299


“Neotectonics of the Caucasus and Kura Valley, Azerbaijan”

“Global Engineers and Technologist Review «International Journal, Malaysia, Vol.1, No1, 1-15 I (co-authorized M.Nemčok,A.A. Feyzulayev, F.A. Kadirov,R. Allen) 1. Elnur Əmirov

Geologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Biostratigraphy of Cretaceous-Paleogene Marine Succession in the Haymana Basin (Central Anatolia, Turkey).

North American Society for Sedimentary Geology, 15 March 2012, pp. 5-10


“Full depositional cycles and Ca/Mg ratio in marine upper Baku regiostage succession in the Western flank of the South Caspian depression”

EGU General Assembly, 25 January 2012, pp. 7-12


“New Technologies in Logging While Drilling Tool”

2nd AZERBAIJAN & CASPIAN SEA OIL & GAS INTERNATIONAL CONFERENCE, 20-21 November 2014, pp. 4-6 1. Kəmalə Cəfərova
Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“Çox təbəqəli qeyri-bircins laylarda istismar olunan çox lüləli üfqi quyuların məhsuldarlığının təyini (müzakirə təriqilə).”

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı. N2, 2014Bakı., s. 22-26 (həmmüəllif Vəliyev M.N)
 1. Nazim Nəsibov

Neft və qaz sahələri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“A novel approach for optimization of gas lift system: Pilot tests results.”

Journal on Future Engineering and Technology.USA-2014, №2 p.16-21 R.S. Gurbanov, S. I. Bakhtiyarov.
 1. Tahir Məmmədov

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Quyu məhsulundan neftin, qazın, suyun və qumun ayrılması”

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı yurnalı, N1, 2014, səh. 37-40 (həmmüəllif Bayramov S.B., Quliyev M.F., Nəsibova A.A., Həsənov H.İ.,)


“Çənlərin dib çöküntülərindən təmizlənməsi”

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı yurnalı, 2013, 5 səh. (həmmüəllif Bayramov S.B., Quliyev M.F., Nəsibova A.A., Həsənov H.İ)


“Comparison of reservoir simulators and grids.”

“Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar” II Beynəlxalq Elmi-Təcrübi Konfrans, Bakı, Sentyabr 2012, 2 səh (həmmüəllif AbdullayevV. C) 1. Kompüter elmləri departamenti 1. Cavad Mehri

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Komputer elmləri departamentinin müdiri

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“An extended origin-based method for solving capacitated traffic assignment problem”

Acta Universitatis Apulensis 35 (2013), p. 169–186 (co authorized Morowati Shalilvand, S.,)

“Fuzzy ANP approach for new application: Greenhouse location selection; a case in Iran.”

Journal of mathematics and computer Science 8 (2014), 1–20

“Operations planning for agricultural harvesters using ant colony optimization.”

Spanish Journal of Agricultural Research 11, 3 (2013), 652–660. (2013 Thomson Reuters Web of Science-ISI Impact factor is 0.514)


“The system optimization perspective for multiproduct supply chain network.”

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications 3, 2 (2013), 153–159. (Indexed by Cabell's Directories, DOAJ, EBSCO Databases, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, International Abstracts in Operations Research, JournalTOCs, Mathematical Reviews (MathSciNet), ProQuest, Scirus, Ulrich's Periodical Directory, and Zentralblatt Math.)

“Equity in multiproduct supply chain network”

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications 3, 1 (2013), 65–71. (Indexed by Cabell's Directories, DOAJ, EBSCO Databases, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, International Abstracts in Operations Research, JournalTOCs, Mathematical Reviews (MathSciNet), ProQuest, Scirus, Ulrich's Periodical Directory, and Zentralblatt Math.)

“Finding most vital links over time in a flow network.”

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications2, 2 (2012), 173–186. (Indexed by Cabell's Directories, DOAJ, EBSCO Databases, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, International Abstracts in Operations Research, JournalTOCs, Mathematical Reviews (MathSciNet), ProQuest, Scirus, Ulrich's Periodical Directory, and Zentralblatt Math.)

“Optimal route planning of agricultural field operations using ant colony optimization.”

Agricultural Engineering International: CIGR Journal 13, 4 (2011).


“The system optimization perspective for multiproduct supply chain network.”

In Proceedings of The 43rdAnnual Iranian Mathematics Conference (Tabriz, Iran, 2012), pp. 1341–1343.

“Equity in multiproduct supply chain network.”

In Proceedings of The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference (Tabriz, Iran, 2012), pp. 902–904.

“Robust model for maximum flow problem over time.”

In Proceedings of The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference (Tabriz, Iran, 2012), pp. 165–168. (In Persian).

“A fuzzy ahp approach for prioritizing indicators and sub-indicators for greenhouse locating.”

In proceedings of the 2011 IEEE international conference on industrial engineering and management (China, 2011).

“A hybrid fuzzy MCDM approach for market segments evaluation and selection.”

In proceedings of the 2011 IEEE international conference on industrial engineering and management (China, 2011). 1. Leyla Muradxanlı

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Blended Learning: The Integration of Traditional Learning and eLearning, Application of Information and Communication Technologies”

AICT 2011 V International Conference, Baku, Azerbaijan  12-14 October, 2011

“The role of Information and Communication Technologies in Education”

Jean Monnet International Scientific and Practical conference 5-7 May, 2011.

“Implementation of eLearning in Azerbaijan”

AICT 2012, Tbilisi, Georgia 17-19 October, 2012. B. Atabeyli 

“Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə perspektivləri”

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 23-24 Aprel, 2013 B. Atabeyli  1. Ramiz Əhmədov

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“К вопросу построения систем автоматического контроля пара-метров процесса механообра-ботки”

«Автоматика вя идаряетмянин мцасир проблем-ляри» Республика елми-техники конф. материал-лары,Бакы, 2012 1. Etibar Rzazadə

Kompüter elmləri üzrə doktorant

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Controlling system for emotional state of working personnel”

Lefkosa, TR Northern Cyprus 2011 N.A. Safarov     E.M.Rzazadeh    I.Q. Aliev  H.G.Hassanov 1. Elektronika və telekommunikasiya departamenti 1. Dos. Nuru Səfərov

Fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elektronika və telekommunikasiya departmanetinin müdiri

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Automated system for control and correction functional state of human”

5th international conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14October 2011, Baku, Azerbaijan, 208-210

“Controlling system for emotional state of working personnel”

7th international conference on TPE (ICTPE-2011), Lefkosa, TR Northern Cyprus, 7-9 July, p.553-555.  2011

“Y-Radiation Stimulated Structural Transition of Monoclinic TlInS2 to Hexagonal Phase”

 Japanese Journal of Applied Physics, ISSN: 0021-4922, Vol: 50, Issue: 5, Date: 2011

“Conductivity photoquenching effect in polymer–ferrocene composites”

Semiconductors, ISSN: 1063-7826, Vol: 45, Issue: 4, Date: 2011-04-01, Start page: 503, # of pages: 7

“Hybrid Piezoelectric Composites with High Electromechanical Characteristics”

Scientific Israel – technological advantages. 2012, vol.14, #1

“Исследование влияния альфа частиц с энергией 4,8Мэв на физические свойства микропиксельных лавинных фотодиодов”

Elmi məcmuələr, cild 14, #1, s.12-14

“Study of the recovery time of the micro-pixel avalanche photodiodes”

Fizika 2012, c.XVIII, N1, p.10-12 1. Məzahim Quliyev

Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“Evaluation of electromagnetic compatibility of the satellite ground control facility”

Scientific papers, Baku, AzTU- 2011

“Development of Satellite Networks of Azerbaijan Republic”

Scientific paper, Moscow Eletrosvyaz, 2014
 1. Fəridə Nasir Tatardar

Fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Пьезоэлектрические материалы на основе гибрида матричных нано- и микропьезоэлектрических композитов”

ЖТФ., 2011, т. 81, вып. 8, с.127 – 134 Керимов М.К., Курбанов М.А., Мехтили А.А., Алиев Г.Г., Султанахмедова И.С

“Новая технология иммобилизация наночастиц полимерах и разработка пьезоэлектриков на основе гибрида матричных нано- и микропьезокерамических композитов ”

Электронная обработка материалов, 2011, т. 47, вып.1, с. 87 – 95 Курбанов М.А., Мехтили А.А. и др

“Hybrid piezoelectric composites with high electromechanical characteristics”

US Patent No.8,030,829 B1, 2011 Kurbanov M.A., Bayramov A.A., Safarov N.A., Mextili A.A., Sultanaxmedova I.S.

“Hybrid piezoelectric composites with high elektromechanical characterics”

Scientific Israel – Technological Advantages, 2012, vol.14, no 1, p. 1 -7 M.A. Kurbanov, A.A. Bayramov, N.A. Safarov, I.S.Sultanakhmedova

“Электроакустические Преобразователи на основе нано- и микрогибридных пьезоэлектрических композитов”

AMEA – nın məruzələri, 2011, cild LXVII, № 2, s. 39 – 50. Керимов М.К., Курбанов М.А., Байрамов А.А., Мехтили А.А., Кулиева Г.Х., Оруджев И.Н., Рамазанова И.С.

“Новая технология иммобилизации наночастиц в гибридном пьезоэлектрическом композите и диагностирование наноструктурирования полимерной фазы”

AMEA – nın məruzələri, 2011, cild LXVII, № 1, s. 63 – 73. . Керимов М.К., Курбанов М.А., Байрамов А.А., Мехтили А.А., Кулиева Г.Х., Оруджев И.Н., Рамазанова И.С.

“Hybrid piezoelectric materials based on the polymer matrix nano- and microcomposites.”

11 th International Symposium on Ferroic Domains And micro –to Nanoscopic Structures. Ekaterinburg, Russia, 2012, pp. 183 Ch.O. Gajar, M.A. Kurbanov, A.A. Bayramov, I.S. Sultanahmedova, F.N. Tatardar, O.A. Aliev, F.F. Yaxyayev, Z.A. Dadashev 1. Riyaziyyat departamenti

 1. Dos. Seymur Rzayev

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Riyaziyyat departamentinin müdiri

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Weighted Nikolskii-Besov spaces on the unit sphere.”

Tebriz (August 27-30), 43rd Annual Iranian Math. Conference. 2012 səh. 93

“L 2- fəzasinda yaxinlaşma.”

Baku.Functional analysis and its application Proceedines of the International Conferense devoted to the 100-th anniversary of academic Z.I.Khalilov 2011 Səh .290-291 (Həmmüəllif Suleymanov S.A )

“Whitney’s type theorems for compact groups”

Functional analysis and its applications Proceedines of the International Conferense devoted to the 100-th anniversary of academician Z. I. Khalilov Baku -2011 Səh.145-147. (Həmmüəllif Hüseynov F.B.)

“Kompleks dəyişənli fuhksiyalar nəzəriyyəsi”

(dərs vəsaiti) Bakı – 2014 səh. 1-296 (Həmmüəllif Həmzəyev O.H., Hüseynov F.B.,)

 1. Dos. Nigar Aslanova

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“M. Study of the asymptotic eigevalue distribution and trace formula of a second order operator differential equation.”

Boundary value problems2011, 2011:7, doi: 10.1186/1687-2770-2011-7, səh. 22

“The asymptotics of eigenvalues and trace formula of operator associated with one singular problem.”

Boundary value 2012, 2012:8, doi: 10.1186/1687-2770-2012-8. Səh. 12

“ Formula for second order regularized trace of a problem with spectral parameter dependent boundary condition.”

Hacettepe Journal of Mathematics and statistics, v.40 (5), 2011, səh .635-647 (həmmüəllif Bayramoglu M.)

“The asymptotic behavior of eigenvalues and trace formula of second order differential operator equation.”

Book of abstracts IV congress of the Turkish world mathematical society, 1-3 July, Baku-2011 Səh.71

“On identity for eigenvalues of one boundary value problem with eigenvalue dependent boundary condition.”

Transactions of NASA, series phys.-tech. and math. sc., 2011, v.XXXI, №4, Səh.27-34.


Yüklə 395,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə