Xosrov V r nYüklə 1,1 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix02.07.2017
ölçüsü1,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

XOSROV V   R N 
************************************************************* 
N ZAM  G
NC
V  
 
 
************************************************************* 
 
http://www.kitablar.com/ 
http://www.kitablar.org/ 
 
_____________________________________________________________ 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Köm k qapısını aç, ey yaradan! 
Göst r Nizamiy  düz yolu h r an! 
S ni tanıyan bir könül ver ona! 
T rifini dey n bir dil ver ona! 
Yol verm  ki, pislik q lbin  dolsun, 
lim yamanlıqdan qoy uzaq olsun. 
Könlümün evini nurunla b z t! 
S nin t rifin  dilimi öyr t! 
Davudt k könlümü t z l  h r an, 
Qalxsın Z burumun  öhr ti haman. 
T bimin bakir  g lini ancaq 
Bu dünya üzün  g lsin üzü a . 
Onu oxuyanda ür k  adlansın, 
Mü k s pdiyi yer X llux adlansın. 
Camalı gözl r  daim nur versin, 
Avazı ür y  min sürur versin. 
Desinl r ki,  adlıq kitabı budur, 
Bununla mü küll r tez asan olur. 
Onunla m naya özün qüdr t ver! 
S ad t mülkün  göz l zin t ver! 
ahın gözl rind  onu et  irin, 
irin haqqındadır özü  s rin. 
Lütfün  tir saçan meh olsun ona, 
Feyzinin q tr si  eh olsun ona, 
K sm  k r mini, ey p rv rdigar, 
S n, ey gövh r kanı, g tir n yin var! 
 
 
YARADANIN T KL Y  HAQQINDA 
 
Bu qara torpa a sükun t ver n, 
O sonsuz f l y  h r k t ver n, 
Dilimd  h r  eyd n uca bir ad var. 
Bu ada ba lıdır bütün varlıqlar. 
Yaranmı lar ona s cd  ed r k 
H r an varlı ına  ahiddir, gerç k. 
T kdir, misilsizdir, - kim deyil agah? 
Tanrılar da ona deyirl r allah. 
Göyl ri x lq edib yara ıq ver n, 
Saysız ulduzlara nur, i ıq ver n. 

nsan  üuruna hikm t öyr d n, 
nc  x yallara s n t öyr d n. 
nc  fikirl r  çıraq yandıran, 
Zülm t gec l ri i ıqlandıran. 
Biz  qorxu, ümid,  adlıq, q m ver n, 
Gün li v  aylı bir al m ver n, 
Bu yeri, bu göyü odur saxlayan, 
Onun varlı ına  ahiddir cahan. 
st s  al mi pozar, m hv ed r, 
Varlıq varlı ına  had t ver r. 
Göyd  ulduzlara  amildir  mri, 
S n t incisiyl  b z r t bl ri. 
nc  b b yidir gör n gözl rin, 
Ür k munisidir kims sizl rin. 
Mövcud  saslardan ayrı sayaqdır, 
Bütün ölçül rd n xaric, iraqdır. 
Onu f l kl rd  axtarıb, budur, 
drak ba ma ını yırtmı dır  üur. 
Onu  ql axtardı hu yarlıqla, bax, 
Bu yolda özünü itirdi ancaq. 
Qalxınca ortadan varlıq p rd si, 
Canlanar n z rd  onun cilv si. 
Tezlikd n, geclikd n hökmü uzaqdır, 
Zatı n  yüks kdir, n  d  alçaqdır. 
Kainatın bütün h rfi s nd dir, 
Varlı ınsa onun lövh sind dir. 
Yüz yarpa a ayrıl gül kimi s n d , 
Onun da ı olsun b lk  sin nd . 
Qasid kimi g ldin ordan bura s n, 
Burdan keç ki, yen  ora yet s n. 
Çox asan görün r d rk etm k onu, 
Lakin heyr t olar bu i in sonu. 
Böyük yaradanı duyma a meyar 
D lild n, qiyasdan ba qa n  olar? 
A ıl qiyas il  çalı ıb durar, 
Onu d rk etm kçün d lil axtarar. 
Dü ünc n  daha yol verm  artıq, 
Qar ına da  çıxar, ya da qaranlıq. 
drakın çatırsa vahid allaha, 
"N dir v  nec dir?" - soru ma daha. 

ıq axtardı ın alovlu  amdan 
Onun t kliyin  sübut taparsan. 
Gah qara torpaqdan reyhan yaradır, 
Gah sudan bizimt k bir can yaradır. 
Biz  a ıl verdi tanıyaq onu, 
B sir t verdi ki, tutaq yolunu. 
O, göyl rin doqquz h rfind n yer  
H nd si r q ml r yazdı bir k r . 
Verdi ruh otuna suyu ciy rd n, 
A ıl  amına da ya ı gözl rd n. 
Altı yaxa açdı t r fl r  o, 
Dörd gövh r b x  etdi qara yer  o. 
El  ba lamı dır yaradılı a, 
Heç k s bilib onu çıxmayıb ba a. 
H r i  el  bir son ver r d rhal, 
Onu d rk etm y  acizdir kamal. 
Özünd  axtarma allahlı ı s n, 
Yüks kdir o,  ahlıq v  hakimlikd n. 
"Yox ol" des , h r  ey bird n m hv olar, 
Odur varlıqlara yen  s b bkar. 
S xav t b x  ed n, b x  el tdir n, 
Odur ilk may y  dirilik ver n. 
H r may y  verdi ixlasdan ni an, 
Bir i  yarasın h r bir yaranan. 
Buna s xa verdi - b x i  paylasın, 
Onu x sis etdi - daim pay alsın. 
N  b x  ed nin var bundan x b ri, 
N  d  alan bilir bu qism tl ri. 
N  at  bilir ki, yandırıcıdır, 
N  d  su bilir ki, dirilik saçır. 
Tanrı  riksizdir, t kdir, uludur. 
Bütün bu m xluqat onun quludur. 
Onun qullarından kimd  hün r var 
Onun düzümünü etsin x l ldar? 
Torpa ı ölç n vaxt bir tük götürm z, 
Kül y   mr ets ,  trin g tirm z. 
hs n bu qüdr t , h r k s  bir-bir 
br tli i l ri açır, göst rir. 
 
 

YARADILI I D RK ETM K 
HAQQINDA SÖZ 
 
Göyün s yyahları, bilirs n neçin 
Daim dolanırlar ba ına yerin? 
Bu mehrabda kim  s cd  edirl r? 
N  üçün bu q d r g lib-gedirl r? 
Onların bu i d n n dir ist yi? 
Bu m nzil k sm kd n n dir dil yi? 
Neçin yer sabitdir, ulduzlar s yyar? 
Kim ona "get" dedi, buna "tut q rar"? 
Ulduzlar don geyib r ng  boyanmı . 
Sanki ibad t  hazır dayanmı . 
Heyr t m ni yüz yol edirdi vadar, 
Bel  bütxan d  ba layım zünnar. 
Lakin heyr t co ub da dı ı zaman 
Qeybd n s s g ldi: - Nizami, dayan!  
O bütl r  m ftun olma, dü ün bir, 
Onlar özl rin  p r sti  etmir. 
Hamısı p rgart k olub s rg rdan, 
G zirl r, onları kimdir yaradan? 
Qüdr tli  linl , qalxıb yerind n, 
Ba la bütxan nin qapısını s n. 
Bütü  brahimt k ox a,  zizl , 
Ancaq bütxan ni ondan t mizl , 
Büt  n z r salsan sur tp r sts n, 
Xilas olmaq üçün bütü tapda s n. 
Balıqdan Ayad k n  varsa  yan 
Allah x zn sin  tilsimdir, inan. 
Z hm tl  sındırıb ba lı tilsimi, 
Altında taparsan x zn  gün kimi. 
Görün n varlı ı mil  ç k özün, 
Z nginl sin a lın, açılsın gözün. 
b sdir axtarmaq sirrini ç rxin, 
Bu mü külü açmaq ç tindir, ç tin. 
Yol göst rmir ç rxin sirrin  bir k s, 
Ancaq o n q l r deyildir  b s. 
Açılmalı olsa bu sirl r  g r, 
Saysız varlıqlardan biri s sl n r. 
Fırlanan i ıqlı o günb zl rd n 

H r k td n ba qa n  gör c ks n? 
Bo -bo una deyil bunca h r k t, 
Bir m qs di vardır onların,  lb t. 
H r bir h r k ti tör d n vardır, 
A ıllı insana bu a ikardır. 
Qarı c hr sin  bax, qiyas apar, 
F l k ç rxini d  bir h rl d n var. 
Ba lan ıc h r k t olmasa  g r 
H r k t ed rmi bir c hr  m g r? 
H r k t ver rs  ona bir insan, 
O da h rl n c k y qin bir zaman. 
Kainat özü d  bel  dövr edir, 
Gövh r tanıyana aydındır bu sirr. 
Qüdr td n dünyaya buyruq olmasa. 
üura hikm tin nuru dolmasa, 
Bil, n  q l m yeni bir m tl b yazar, 
N  d  dırnaq tik r yeni bir paltar. 
S n ondan dil s n,  v  nur salar, 
Onsuz y qin bil ki, Ay nursuz qalar. 
O h r bir n q y  vermi  bir camal, 
Ulduzlar onlardan götürmü dür fal. 
Biri on arpanı el yib mehrab, 
Biri iki da a deyir üstürlab. 
Bu iti h rl n n ç rx d , müxt s r, 
Arpa v  da  kimi n tic l n r. 
S n dem  rüknd n yaranmı  insan, 
Ulduzdan yaranmı  çünki bu  rkan, 
"H r  eyd n üstündür s b b" deyirk n 
O böyük qüdr ti s n kiçildirs n. 
Varlı ın  vv lki  g r s b bs , 
B s s b b pünhandır neçin h r k s ? 
g r od, su, torpaq, bu  s n kül k 
Bir yer  topla sa uy un g l r k, 
O böyük tanrıdan olmasa f rman, 
M lumdur ki, g lm z vücuda bir can. 
Sitayi  ed rs  özün  bir k s, 
Ona yaradanın qulu deyilm z. 
H r "inandım" dey n inanır m g r? 
Xudp s nddir "qibl  m n m" dey nl r. 
Gündüzl  gec  heç birg  olarmı? 

Onları bir yerd  gör n heç varmı? 
El  bir abidi sevir yaradan - 
Keç  allah üçün öz varlı ından. 
Nizami, özünü unudanda s n, 
Vüsal bad sini ba a ç k rs n. 
 
 
M NACAT 
 
Xudaya! Gilimiz may l nirk n 
Bir v siq  yazdın o gün biz  s n.  
S nin xidm tind  buyurdun, duraq, 
Muzdunu verm yi v d etdin ancaq. 
S nin xidm tind  h r ax am-s h r 
Dururuq qüvv miz çatdı ı q d r. 
Yer , göy  sı maz qüdr tinl  s n 
Z if qullarını m hv ed rmis n?! 
Bizi c sar tli etmi dir s nin 
Ümid etdiyimiz bol k r ml rin. 
Yoxsa n  torpa ıq, cür t ed r k, 
S nin divarından r ng poza bil k? 
Biz  özümüzü unutmaq üçün 
Köm k et ki, olaq s nin xidm tçin. 
zz t sarayına layiq görün n 
Bir xidm ti ummaq olarmı bizd n? 
Adımız b nd dir, qulunuq,  lb t, 
Qulların borcudur aya a xidm t, 
Bizim adımızı s n pozsan  g r, 
Kim s nin  mrini r dd ed  bil r? 
Bir ovuc torpaqdan s n razı qalsan, 
S n ziyan görm zs n, qazanar insan. 
Aciz qalan zaman s ni ça ırsaq, 
M rh m t gözüyl  qullarına bax! 
V fanla  fv eyl  bizi s n özün, 
K r m et, qoy s nin üzün görünsün. 
Dü ünc m s n ver n bir dürdan dir. 
Könlüm çıra ına bir p rvan dir. 
vv lc  torpaqdan yaratdın m ni, 
Sonra f zil tl  ucaltdın m ni. 
Üzümü parlatdın, gözüm  nur saç, 

Nem ti b x  etdin,  ükr dilimi aç! 
S br vers n m n , pis gün  dözüm, 
Qoyma xo  günümd  unudum, özün. 
Öz hikm tl rini göst r m n  s n, 
Q fl t p rd sini qaldır önümd n, 
H r zaman fikrimin s n ol r hb ri, 
Verdiyini alma sonralar geri, 
Günahım h ddind n çoxdur, bilir m, 
X cal t ç km kl  onu silir m. 
Bu söyl diyimd  n  ki s hvim var, 
Üstün  q l m ç k, ey p rv rdigar! 
Yetmi  iki iz var yolumda mü kül, 
Yetmi  biri tikan, ancaq biri gül. 
nam cilovunu ç k do ru yola, 
Qoyma çıxsın yoldan sa a, ya sola. 
H r tanı  naxı da g zdiyim s ns n, 
H r sözd , söhb td  sezdiyim s ns n, 
S nin s rk rdanın olmu am bel  
Ki,  l verr m h r  hl , na hl , 
Xidm tin  zmiyl  atıram addım, 
Yol azsam, özün bir yol göst r, tanrım! 
K b y  g lm kdir m nim niyy tim, 
g r çöld  öls m daha n  edim? 
Yax ılıq, yamanlıq, üz vers  h r n , 
K r m s ninkidir, qalan b han . 
Aya ını qırıb, sevdim birini, 
Qanad verib qovdun s n dig rini. 
Bilmir m hansına yaxın insanam, 
M hrumlardanam, ya m bullardanam? 
Bütp r st d  olsam, dindar da olsam, 
M n s nin  fvin  möhtacam müdam. 
Öz f zil tinl  m n  s n tut  l, 
im  müvafiq c za verm  g l! 
M nim  m limd  hanı o qüdr t 
S nin f zlin il  ed  r qab t? 
m limd n üstün f zil tin var, 
M ni  zizl s n, yerind  olar. 
Xidm tind  m ni sevindir, ancaq 
Qoyma ba qasından k ram t umaq. 
st r m ya vers n, ya da ki, alsan. 

El  olum ki, s n razı qalasan. 
Bu dünya i ind n fariq et m ni, 
Öldüm, eyl y rs n özün bil ni. 
Öz gücüm  gör  yük ver aparım. 
O q d r ki, dözsün bu ayaqlarım.  
Nur ver çıra ıma feyzind n, ancaq 
Kandarından ba ım olmasın uzaq. 
Bu s rxo  könlümü ayılt, hu yar et! 
Q fl t yuxusundan m ni bidar et! 
G l nd  son yuxu, bit nd  tabım, 
Güll rim töküls , qalsın gülabım. 
Dilim  s n özün b x  et  had t, 
imin sonunda tapım s ad t. 
Vücudum parlasın q na t il , 
M cazım sa alsın ita t il . 
Bu d rdli ba ıma lütf et,  fa ver! 
hm d türb tind n m n  d va ver! 
 
 
PEY
MB R N T R F  
 
Böyük M h mm d  yüz min af rin! 
Xilq t torpa ıdır, buna ol  min. 
H qiq t gör nl r gözün  çıraq, 
Varlı a bir zin t özüdür ancaq. 
V fa meydanının qabaqcılıdır, 
N bil r  r hb r, ba cıl sayılır. 
Günahkar ümm ti qoymaz x cal t, 
Eyl y r onlara daim  fa t. 
Sübhün ba çasına  tirl r saçar, 
Odur h r ilahi x zn y  açar. 
N  q d r yetimi sevdi, saxladı, 
"Dürri-yetim" qaldı odur ki, adı. 
M nada Ad min can kimiyası, 
Sur td  al min göz tutiyası. 
ri t evin  qoymu dur dörd h dd, 
Qurmu  dörd divarla bir  b diyy t. 
Nübüvv t  dini verdi yenilik, 
Köm kçisi oldu a ıl v  bilik. 
Dini dünyada son din oldu undan,  

Ba qa dinl r batil edildi haman. 
R hmli ki idir, q z bli bir  ir, 
Dili gah açardır, gah da bir  m ir. 
O bütün xaslardan xas bir Ayazdır, 
M suddan Mahmuda çatmı  bir xasdır. 
Bir nüsr t qılıncı haqq vermi  ona, 
D mirl  iz salır da ın ba rına. 
Möcüzl  xar etdi b dgümanları, 
Sıxdı da  q lbil  ya ayanları. 
Dostunu qar ılar gült k gül r k, 
H r qeydd n azaddır dünya s rvit k. 
Ya ıllıq almı dır s rvind n göyl r, 
mmam si saçmı  kül y   nb r. 
Sultan ordusunda tutaraq q rar, 
Be  növb y  durmu  dörd yolda ı var. 
Göy taxtının tacı ba maqlarıdır, 
V hy il  meracın sirri ondadır. 
Mehdini quyudan aparmı  göy , 
Divl ri dönd rmi : -  nsan ol,- dey . 
X lil - qo ununun bir  sg ridir, 
M sih - karvanının bir r hb ridir. 
Da da, ma arada ya ayan zaman 
M hr ml ri oldu  qr b v  ilan. 
Gah h d f etmi dir di ini da a, 
Gah doda ın etmi  da la ba -ba a. 
"Da lardan çıxar l l v  gövh r" dey , 
Di -doda ı dözdü da a, z rb y . 
Di ini tök ni z lil ed r k, 
Onun qapısına g tirdi f l k. 
Gözl ri yuxuda, q lbi sakitk n 
"Ümm tim!.." k lm si dü m z dilind n. 
M n bir t n  insan, o bir s rin su, 
O, m nim suyumdur, m n onun tozu. 
Xidm td  çox qüsur üz vermi  m n , 
Ey tanrı elçisi, çar  n dir, n ? 
O pak m zarından bir dil yim var: 
Haqdan m n yazı a s n ol duakar. 
Bilir m xahi in q bula keç r, 
M nimçün  l qaldır, lütf et bir q d r. 
De ki, Nizaminin, s n karını aç, 

Kaf rin n fsind n zünnarını aç! 
Rahatlıq evind  q lbini saxla, 
B x i  layiqdir, onu ba ı la! 
A ır da lar q d r varsa günahı, 
R hm t d nizin var, böyük ilahi! 
Ruhunu ba ı la, s n b x  ed ns n, 
Günahı  fv ed n bir tanrısan s n! 
 
 
K TABIN N ZM  HAQQINDA  
HÖKMDARIN  AR S  
 
Tale dövl t qu u uçuran zaman 
Dünya xo b xtlikl  rastla dı haman. 
S h r x lif si - gün  do araq, 
Nuril  zülm ti qovladı iraq. 
Sultanla göz ldir f l yin ç tri, 
Sultansız bu ç trin varmıdır q dri? 
Qu lar s h r-s h r g lib h v s , 
Verdil r be  növb  bird n s s-s s . 
Xur id adlı biri aya a durdu, 
C m id camı il  taxta oturdu. 
Sözün Tu an  ahı girib meydana, 
Qılınc verdi q l m Qaraxanına. 
Hikm t sarayından yeddi ölk nin 
Sözl r t z l ndi, yayıldı min-min. 
Dönüb bir qılınca bu qadir q l m, 
Az i l y n  li eyl di q l m. 
Yuxusuz gec d n m st olmu am m n, 
Q l m bir qılıncdır, dü mür  limd n. 
M n hansı qapıdan girim, dürr saçım?  
Hansı x zin nin a zını açım? 
N  zin t verim ki, dünya b z nsin? 
N d n yapı ım ki, el  hs n desin? 
S ad t xo  üzl  qapımdan girdi, 
Öpdü üz-gözümd n,  adlıq g tirdi, 
Dedi: -  in mü kül deyildir daha, 
Baxtın u ursuzluq görm z bir daha. 
Dünya  ah n ahı buyruq verdi ki, 
G tir tarixl rd n bir yeni sevgi. 

N  ki, hal  hli var, ölüb gedirl r, 
Donurlar buz kimi hey bir r-bir r. 
S n dil x nc riyl  göy t p sind n 
M na tükl rini t ra  etmis n. 
Ütarid q l min s n etdin mismar, 
Zöhr  ip yind n do du tikanlar. 
Ruhlara d rs öyr t s n  sa kimi, 
E qd n  am yandır bir Musa kimi. 
Üzüy  firuz  qa  salanda s n 
Bizd n Süleymant k  ta gör rs n. 
Layiqil  s nin q drini bils k, 
S n d  na ükürlük etm zs n, bi kk. 
Ç kdiyin  m y  verm s k d y r, 
S ni Firdovsit k incits k  g r, 
Qızıla buz möhrü vuraraq h m n 
Bir piv satana onu ver rs n. 
Xo b xtl rt k  g r dövl t sev ns n, 
Tamahı m hv el , qurtar  lind n. 
Könlüm s ad tl  olub h mavaz, 
Sevindi, dövl t  eyl di bir naz: 
- Köm k vaxtı g ldi, m n  yardım et! 
Bu q mli ça ımda imdadıma yet! 
Qüdr tli v  ustad  airl r, b li, 
ahlar köm yil  de dil r l li. 
Dövl t yardımıyla tökdül r t dbir, 
L li de m k üçün almaz g r kdir. 
Onlar nem t içr  ömür sürdül r, 
Duydu sözl rini göyl rd  ülk r. 
Seçmi m dünyada m n birc  bucaq, 
Arpa unu olmu  azuq m ancaq. 
lant k x zin  üst  yatıram, 
Arpa çör yiyl  oruc tuturam. 
Arılar kimiy m, yuvam darısqal, 
Darısqal yuvamda çoxdur  irin bal. 
ahın say sind  m n qalmaram ac, 
Ür k daralsa da deyil m möhtac. 
Qu  ist s m, uçub bacadan g l r, 
Balıq arzulasam, yarılar yerl r. 
Dü m ni m hv olsun böyük dövl tin, 
Hümm tl  ist r m onun qüvv tin. 

ahın hümm tiyl  i im u urlu. 
Baxtımın gözl ri aydan da nurlu. 
Dünyadan  limd  mal yoxsa  g r, 
Q na t ki vardır, kifay t ed r. 
 
 
BU  ER N TAR X  V  
S B B  HAQQINDA 
 
Dünya padi ahı b xtiyar xaqan 
Barınsın dünyada t xtü tacından. 
M na al mind  t xti b z d n, 
Bu h yat mülkünü bütün f th ed n, 
Dövl t s masıdır, s xa d nizi, 
H r bir sözünd  var m rh m t izi. 
ahların  ahıdır, vüqarlı, adil, 
Adı To rul  ahdır, özü r hmdil. 
T xtü taca çatdı, s lt n t qurdu, 
Arslan  ah yerind  t xt  oturdu. 
Qoyark n bu evin binasını m n, 
Cavahir çıxardım bu x zin d n, 
M n naxı  salark n tale yar oldu, 
F l kl r d  m n  duakar oldu. 
Nax ın g l c yi bu taled dir, 
Öz nax ıt k tök r m n  d  t dbir. 
ahın  r fin  salınan buta 
Layiqdir  ah kimi al mi tuta. 
Sevdiyim  s ri qurtarıb tamam, 
Az müdd t içind  ba a vurmu am. 
Yolda gecikdim ki, könül p nahım, 
l rin qurtarsın sevimli  ahım. 
Tam açı ba lasın h b i saça, 
ü t r zin tini ba lasın Çaça. 
Ç tir t rlanıyla tutsun ünqanı, 
Qızıl tacla tutsun o, sür yyanı. 
Onun böyüklüyü göyl r  çatsın, 
Atını Ceyhundan özü sıçratsın. 
Gücün   yilsin düz yeddi ölk , 
A alıq eyl sin doqquz f l k . 
Gönd rsin xaqanlar x racı Çind n, 

Qeys rl r cizy ni Rum ell rind n. 
ükr olsun allaha, ona, bilirik, 
Toxunmaz yaman göz, yanar üz rlik. 
M nim d   fq td n üz rliyimi 
Ka  aparsın ona sabah n simi, 
Ümidvaram,  tri xo  olsa  g r, 
v zind  o da m ni  zizl r. 
O, al min canı, o, can al mi. 
Gövh rl r s rrafı, dünya alimi 
Desin: - Ey Atab y, s n, ey cahangir! 
Axı, Nizamiyl  bu r ftar n dir? 
Bel  söz ustadı n  zamanad k 
Qalsın bir gu d  yoxsulluqda, t k? 
M g r yeti m yib h l  d  zaman, 
Ona hörm t edib  ziz tutasan?! 
Bir baxı ınla aç q mli gözünü. 
Qa ını bir t rp t, güldür üzünü. 
Gec  M hs tinin bir q z lin  
S n ki, b x  edirs n yüz-yüz x zin . 
Bir xırman b x  ets k ona biz  g r, 
Varımız  ksilm z bir arpa q d r. 
Var-dövl ti da an bu mülkümüzd n 
Bir xaraba abad olmasın n d n? 
Gün  saçdı ıyçün qaranlı a nur 
Onun öz sarayı abad olmu dur. 
Ota körp likd  bulud süd verir, 
Odur ki,  öhr ti dünya q d rdir. 
ndi bir ömürdür bu xo  öt n qu  
ükür - nem tlikl  z hm td  olmu . 
l vurmamı  h l  piyal miz , 
Min t
kkür edir, ancaq ki, biz . 
S n kimi Keyxosrov, piyal d n az, 
El  bir qulama  ey ba ı lamaz. 
Göyl rin t xtind n yüks k bir ba a 
N vazi  göst rm k heç çıxmaz bo a. 
Nizami, bu r ftar bu qılıq n dir? 
El   aha qar ı qabalıq n dir? 
O el  bir  ahdır, onun h r zaman 
Qapısını öpür F furla Xaqan. 
Ey torpa a dü mü  bir parça torpaq! 

Bu sözl rçün hansı üzrün olacaq? 
Olsa, bir üzrün var: haqq d rgahına 
Çox b nz ri vardır, dey rs n ona. 
O yerd  yüks l n alçalar, bi kk. 
Getdikc  s rtl
r alçalan, gerç k. 
D miri yandıran ildırım gec  
Gör qarı  amını yandırır nec ? 
Dal aları qorxunc böyük d nizl r 
Bir gül  nu  olar, bir ba a z h r. 
Süleymandır, bizim  aha baxsana, 
Gah balıq söz deyir, gah da Ay ona. 
D birl r z rg rlik kür l rind n 
Qızıl da götürür, torpaq da b z n. 
Durduqca dünyanın bu suyu, r ngi, 
Yerin sakitliyi, göyün ah ngi 
Bu dünyanı  srin sahibin  ver. 
Köm kçisi olsun onun göyl  yer. 
Taled n, g nclikd n xeyli barınsın, 
Bir uzun ömür ver ona, yarınsın. 
Heç  skik olmasın dövl ti, varı, 
Onsuz sönsün tacın parıltıları. 
Taleyind n bolluq dünyanı alsın, 
C lalından onun göyl r ucalsın! 
 
 
ATAB Y  BU C F R M H MM D  
ELD G Z N T R F  
 
Güldü iqbalıma taleyin üzü, 
Dövl t say sind  yüks ltdim sözü. 
Saldım q l mim  diqq tl  n z r, 
ah n ah adına yazdım bir  s r. 
O,  ahlar  ahıdır,  rd n uzaqdır, 
O qa la ba  kimi h m cüt, h m ta dır. 
Dövranın hakimi Atab y bütün 
K smi dir dünyadan kökünü zülmün. 
Bir  bu C f rin s xasına bax! 
Mahmudt k Xorasan tutan olacaq. 
Nuru günt k tutub bütün dünyanı, 
Dostu  zizl yir, yaxır dü manı. 

Dünya v  din  msi adlandı ından 
Hamıya nur saçan gün dir, inan! 
B d n z rd n uzaq, b d gözd n uzaq, 
S n biz  s ad t b x  el  ancaq. 
amil olan zaman h r k s  r hm t 
ki sahib adı oldu M h mm d. 
M h mm din biri son pey mb rdir, 
Biri d  son  ahdır, bu gün ömr edir. 
r b s masında biri q m rdir, 
Biri  c m  ahı - bir tacv rdir. 
Biri dini etdi zülmd n azad, 
Biri  dal tl  dünyanı abad. 
Bu adla f xr ed n h r iki dünya 
ki "mim" h rfind n taxmı dır sır a. 
"Al m" d  bir "mim" var, onda ikisi, 
Bölmü dür "al mi" paxıllıq hissi. 
Q l m türkl rin  salaraq n z r, 
Bir "mim" - tac ba ı lar, bir "mim" d  - k m r. 
Tac b x  ed n nurlu, parlaq  im kdir, 
Adı - tac b x  ed n, özü yüks kdir. 
Ondan  ta umsa göyün ta ları, 
S xasında batar Cudi da ları. 
Kim : " ah ol!" dey r o, vark n f l k? 
ahları yıxır o, üstün g l r k. 
S xasından d niz utanmı  guya, 
Bir alın t ridir, dü mü  torpa a. 
Qılıncı buluddur, d mir yandırar, 
Bu qılıncdır yeddi ölk y  açar. 
Altı ta  çadrını da ıyır c h t, 
Doqquz göy d  edir ona ita t. 
Dürrünü d ryat k ver r gül r k, 
Darınmaz gövh r  z ngin m d nt k. 
Dünya ana kimi sevmi dir onu. 
Bahar kimi do mu  adil o lunu. 
Bu dünyadan xaric bütün x b rl r 
Onun ür yin  qeybd n g l r. 
Hansı bir elmd n x b ri yoxdur? 
Hansı s ad td n s m ri yoxdur? 
Kim ona tay tutar c sur aslanı? 
lahi, onunt k bir aslan hamı? Yüklə 1,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə