Y a d u L l a h ə s ə n L i ekonometrikaya giriġ DƏrslik


  1.22  1.42  1.13  1.54  1.03  1.67  0.93  1.81  0.83  1.96  22Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/24
tarix30.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#518
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

21 
1.22 
1.42 
1.13 
1.54 
1.03 
1.67 
0.93 
1.81 
0.83 
1.96 
22 
1.24 
1.43 
1.15 
1.54 
1.05 
1.66 
0.96 
1.80 
0.86 
1.94 
23 
1.26 
1.44 
1.17 
1.54 
1.08 
1.66 
0.99 
1.79 
0.90 
1.92 
24 
1.27 
1.45 
1.19 
1.55 
1.10 
1.66 
1.01 
1.78 
0.93 
1.90 
25 
1.29 
1.45 
1.21 
1.55 
1.12 
1.66 
1.04 
1.77 
0.95 
1.89 
26 
1.30 
1.46 
1.22 
1.55 
1.14 
1.65 
1.06 
1.76 
0.98 
1.88 
27 
1.32 
1.47 
1.24 
1.56 
1.16 
1.65 
1.08 
1.76 
1.01 
1.86 
28 
1.33 
1.48 
1.26 
1.56 
1.18 
1.65 
1.10 
1.75 
1.03 
1.85 
29 
1.34 
1.48 
1.27 
1.56 
1.20 
1.65 
1.12 
1.74 
1.05 
1.84 
30 
1.35 
1.49 
1.28 
1.57 
1.21 
1.65 
1.14 
1.74 
1.07 
1.83 
31 
1.36 
1.50 
1.30 
1.57 
1.23 
1.65 
1.16 
1.74 
1.09 
1.83 
32 
1.37 
1.50 
1.31 
1.57 
1.24 
1.65 
1.18 
1.73 
1.11 
1.82 
33 
1.38 
1.51 
1.32 
1.58 
1.26 
1.65 
1.19 
1.73 
1.13 
1.81 
34 
1.39 
1.51 
1.33 
1.58 
1.27 
1.65 
1.21 
1.73 
1.15 
1.81 
35 
1.40 
1.52 
1.34 
1.58 
1.28 
1.65 
1.22 
1.73 
1.16 
1.80 
36 
1.41 
1.52 
1.35 
1.59 
1.29 
1.65 
1.24 
1.73 
1.18 
1.80 
37 
1.42 
1.53 
1.36 
1.59 
1.31 
1.66 
1.25 
1.72 
1.19 
1.80 
38 
1.43 
1.54 
1.37 
1.59 
1.32 
1.66 
1.26 
1.72 
1.21 
1.79 
39 
1.43 
1.54 
1.38 
1.60 
1.33 
1.66 
1.27 
1.72 
1.22 
1.79 
40 
1.44 
1.54 
1.39 
1.60 
1.34 
1.66 
1.29 
1.72 
1.23 
1.79 
45 
1.48 
1.57 
1.43 
1.62 
1.38 
1.67 
1.34 
1.72 
1.29 
1.78 
50 
1.50 
1.59 
1.46 
1.63 
1.42 
1.67 
1.38 
1.72 
1.34 
1.77 
55 
1.53 
1.60 
1.49 
1.64 
1.45 
1.68 
1.41 
1.72 
1.38 
1.77 
60 
1.55 
1.62 
1.51 
1.65 
1.48 
1.69 
1.44 
1.73 
1.41 
1.77 
65 
1.57 
1.63 
1.54 
1.66 
1.50 
1.70 
1.47 
1.73 
1.44 
1.77 
70 
1.58 
1.64 
1.55 
1.67 
1.52 
1.70 
1.49 
1.74 
1.46 
1.77 
75 
1.60 
1.65 
1.57 
1.68 
1.54 
1.71 
1.51 
1.74 
1.49 
1.77 
80 
1.61 
1.66 
1.59 
1.69 
1.56 
1.72 
1.53 
1.74 
1.51 
1.77 
85 
1.62 
1.67 
1.60 
1.70 
1.57 
1.72 
1.55 
1.75 
1.52 
1.77 
90 
1.63 
1.68 
1.61 
1.70 
1.59 
1.73 
1.57 
1.75 
1.54 
1.78 
95 
1.64 
1.69 
1.62 
1.71 
1.60 
1.73 
1.58 
1.75 
1.56 
1.78 
100 
1.65 
1.69 
1.63 
1.72 
1.61 
1.74 
1.59 
1.76 
1.57 
1.78 
Qeyd: n- müşahidələrin sayı;  k – izahedici dəyişənlərin sayı (sərbəst hədd nəzərə alınmadan) 
Mənbə: Durbin, Watson (1951)   
 
 
 
 

 
 
 
232 
ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI 
 
Azərbaycan dilində 
1.    Q.C.İmanov,  Y.H.Həsənli  “Azərbaycanın  sosial-iqtisadi  inkişafının  modelləri. 
Makroiqtisadi təhlil”,Bakı, Elm, 2001, 248 səh. 
2. Y.H.Həsənli, R.T.Həsənov “İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsulların tətbiqi”, Bakı, 
2002, 303 səh.  
3. «Azərbaycanca-Türkcə-Rusca-İngiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və  riyazi statistika 
terminləri lüğəti», «Gənclik» nəşriyyatı, Bakı, 2002 
10.  Y.H.Həsənli,  F.Həsənov  “İqtisadi  artımın  neoklassik  Solou  modeli  və  onun 
ölkə iqtisadiyyatı timsalında realizasiyası”, Sumqayıt Dövlət Unversitetinin “ELMİ 
XƏBƏRLƏR” curnalı, Cild 2 N 1, 2006, səh., 60-66 
11. 
A.Musayev,  N.Əmirov,Y.Həsənli  “Fiskal  siyasətin  səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi. I və II tip Lafer nöqtələrinin tapılması”, №5, 2006, səh.2-16 
12.  A.Musayev, N.Əmirov,Y.Həsənli “Vergi sisteminin sabitliyinin iqtisadi artıma 
təsirinin qiymətləndirilməsi”, Azərbaycan Vergi Xəbərləri,  №3, 2006, səh.22-26. 
13. Azərbaycanda qiymətlər, ARDSK, “Səda”, Bakı, 2003, 2004, 2005, 2006. 
14. Qiymətlər və qiymət indeksləri, 2006 sentyabr, ARDSK-nin aylıq bülleteni 
15. Azərbaycanın statistik göstəriciləri, ARDSK, Bakı, 2005. 
 
Türk dilində 
16. Yılmaz K., Akçay J., Alper E. Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri. TUSİAT-
T/2002-12/341,  gelişmekde  olan  ülke  deneyimleri  işığında  Türkiye  analizi,  2002, 
108 s. 
17.  Nilgün  Körlü  “Açıqlamalı  istatistik  terimleri  sözlügü”,  Nobel,  Ankara, 
Kasım, 2002, 192 s. 
18. Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler “Ekonometrik zaman serileri 
analizi.  Eviews  Uyğulamalı”,  Genişlenmiş  2  Baskı,  Nobel  Yayın  Dağıtım, 
Ankara, Ekim 2007, 494 səh. 

 
 
 
233 
19.  Damodar  N.  Gujarati  “Temel  Ekonometri”, 
İngilisceden  Türk  diline 
çevirenler:Ümit  Şenesen,  Günay  Göktürk  Şenesen,
  Dördüncü  Basım:  Eylül  2006, 
İstanbuıl, 849 səh. 
20.  Yüksel  İşyar  “Ekonometrik  Modeller”,  2  Baskı,  VİPAŞ  A.Ş.,  Bursa,  1999, 
695 səh. 
21.  Tümay  Ertek  “Ekonometriye  GiriĢ”,  Genişlenmiş  2.  Baskı,  Beta,İstanbul, 
2000, 446 səh. 
 
Ġngilis dilində 
22.  Goldberger  A.  (1990).  A  Course  in  Econometrics.  Combridge,  MA:  Harvard 
Unversity Press. 
23. EViews-4 User guides 
24. EViews 4 Command and Proqramming reference, Quantitative Micro Software 
25. Gokal V., Hanif S. Relationship between inflation and economic growth. 
Working Paper No. 2004/04.  Economics Department Reserve Bank of Fici , 
December 2004, 51.p. 
http://www.reservebank.gov.fc/docs/2004_04_wp.pdf 
26. Ghosh A, Philips S. Inflation, Disinflation, and Growth, IMF Working Paper, 
1998, 44 p. 
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9868.pdf
 
27.  De Gregorio C. Inflation, Growth and Central Banks: Theory and Evidence, 
The World Bank Policy Research Department Macroeconomics and Growth 
Division, February 1996, 54 p. 
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/
1996/02/01/000009265_3961019185641/additional/109509322_20041117141021
.pdf
 
28. Khan M. S. Inflation, Financial Deepening, and Economic Growth. IMF  2002, 
Paper  for  Banco  de  Mexico  Conference  on  Macroeconomic  Stability,  Financial 
Markets and Economic Development, 27 p. 
http://www.banxico.org.mx/gPublicaciones/Seminarios/esp/dgie/estamacrome

 
 
 
234 
r/Inflation.pdf
 
29.    Khan  M.  S.,  Senhadci  A.  S.  Threshold  Effects  in  the  Relationship  between 
Inflation and Growth, IMF, 2001, Staff Papers Vol. 48 No.1, 21 p. 
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2001/01a/pdf/khan.pdf
 
30Gillman M., Nakov A. A Revised Tobin Effect From Inflation: Relative Input 
Price and Capital Ratio Realignments, US and UK, 1959 – 1999, Vol. 18, 19 p.  
www.ceu.hu/econ/economic/tobin_ceuwp.pdf
. 
31. Maddala G.L., Kim In-Moo (1999), Unit Roots, Cointegration, and Structural 
Change. Cambridge Univ. Press. 
32. Davidson R., MacKinnon J.G. (1993), Estimation and Inference in 
Econometrics. Oxford Univ. Press. 
33. Hatanaka M. (1996), Time-Series Based Econometrics. Unit Root and 
Cointegration. Oxford Univ. Press. 
34. Green W.H. (1993), Econometric Analysis ( second edition). Macmillan 
Publishing Company. 
35. Johnston, J., DiNardo J. (1997), Econometric Methods. McGraw-Hill, Inc. 
 
Rus dilində 
3 6 .   Г . Ти т н е р   « В в в е д е н и е   в   э к о н о м е т р и к у» ,  пер.  с  немец., 
“Статистика”, 1965  
37.  Г.М.Г а ле б а р о в , Н.М.Жур а в л е в , и др. ”Статистическое моделирование 
и прогнозирование”. М., “Финансы и статистика”, 1990 
38.  А.И.К ар а се в ,  Н.Ш.К р е м е р ,  T.И.С а в е л ье в а   -  ”Математические  ме-
тоды и модели в планировании”. М., “Экономика”, 1987 
39.      Р.В и н н ,  К.Хо л д е н   -  ”Введение  в  прикладной  эконометрический  ана-
лиз”. пер. с анг., М.: “Финансы и статистика”, 1981(пер. с анг ) 
40.  А.К ла с , К.Г е р г е ли  и др. - ”Введение в эконометрическое моделирова-
ние”. пер. с славян., “Статистика”, 1978 

 
 
 
235 
41. 
Статистика, 
Учебник/под 
ред. 
Проф. 
И.И.Елисеевой-М.:ООО 
«ВИТРЭМ»,2002.-448 с. 
42.  Дж.Д ж о н с т о н   ”Эконометриические  методы”.  пер.  с  анг.,  М.: 
“Статистика”, 1980  
43. Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий «Эконометрика», Начальный  
курс, учеб.-6-е изд. Перераб. и доп.-М.: Дело, 2004 – 576 с. 
44.
   
Мовшович  С.М.,  Соколовский  Л.Е.  Выпуск,  налоги  и  кривая  Лаффера, 
Экономика и математические методы, 1994, Вып.3. 
45. Н.П.Tихинов, Е.Ю.Дорохина «Эконометрика»: Учебник-М.: «Экзамен»,  
       2003.-512 с. 
46.  Г.С.  Кильдишев  «Корреляционный  меtод  изучения  связи  экономических 
явлений», М. «Статистика», 1976 
47. Практикум по эконометрику, под. ред. И. И. Елисеевой, М., «Финансы и 
статистика», 2001. 
48. Г.Б. Клейнер  

Производетвенные  функции

 , М, 1986. 
49. Н.П.Тихомиров, Е.Ю.Дорохина «Эконометрика», 
Учебник-М.: «Экзамен»,        
М.:2003.-512 с. 
50

В.А.Валентинов «Эконометрика», М.:,2006.-448 с. 
51.   М  .  Кубанива  ,  М  .  Табата  ,  С  .  Табата  ,  Ю.  Хасэбэ       

Математическая  
эканомика  на  персональном  компютере

  ,М, 1991 (пер.с  япон.) 
52.    Основы    теории    оптимаьного  упровления.  Под.ред.  В  .Ф.Кротова,  М, 
1990. 
53. С.А.Ашманов “Введение в математическую экономику”, М, Наука,1984  
54. Канторович Г.Г. «Анализ временных рядов», Экономических журнал 
ВШЭ, №1 2002, ст. 85-116 
55. Инфляция. 
http://www.bolshe.ru/unit/110/books/2516/s/ 
56.
 
Курс социально-экономической статистики, Под ред. М.Г.Назарова, - М.: 
Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.  

 
 
 
236 
57.  Кристофер Доугерти «Введение в эконометрику», Издание второе. 
/Перовод с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004, - 432 с. 
58.
 
 Балацкий Е. В «Стабильность налоговой системы как фактор 
экономического роста», Общество и экономика, №2, 2005, ст.100-119. 
59.
 
 Балацкий Е.В.«Эффективность фискальной политики государства», 
Проблемы прогнозирования, ИНП РАН, 2000, N0 5, c.32. 
60.
 
 Балацкий Е.В. «Лафферовы эффекты и финансовые критерии 
экономической деятельности», Мировая экономика и международные 
отношения, 1997, №11. 
61.
 
Балацкий Е.В. «Точки Лаффера и их количественная оценка», Мировая 
экономика и меcдународные отношения, 1999, №12. 
62.
 
 Математика и кибернетика в экономике, Словарь-Спровочник, 
М.:Экономика,1975, 700 с. 
63.
 
 А.Г.Шоломицкий «Теория риска. Выбор при неопределенности и 
моделирование риска», ГУ ВШЭ, - Москва: 2005.-400 с. 
64.
 
  Курс социально-экономической статистики, Под ред. М.Г.Назарова, - 
М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.  
65.
 
  
http://www.biometrica.tomsk.ru/WHS08.pdf
 
66.
 
 Н. Плохинский
Биометрия
. 
http://www.biometrica
 
67.
 
 П. Рокицкий. 
Биологическая статистика
http://www.biometrica 

 
 
 
237 
 
 
Textbook 
 
HASANLI YADULLA HAMDULLA OQLU 
Doctor of economics science, as. professor 
 
INTRODUCTION TO 
ECONOMETRICS 
 
 
 
CAUCASION UNVERSITY PRESS 
2008 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə