Яфлатун Сарачлы Хязяр Университяси НяшриййатыYüklə 4,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix06.05.2017
ölçüsü4,66 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ÖMRÜN ANLARÍ ÅÄKÌLLÄRDÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun Saraçlínín doõulduõu Saraçlí kändìnìn görünüåü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun Saraçlínín atasí 
"Doxdur Unus" - Yunus 
Mämmädoõlu. 1930. 
 
Äflatun Saraçlí Borçalí Pedoqojì Texnì-
kumunun son kursunda. Åer oxuyarkän. 
1956 
 

Äflatun Saraçlí känddä evlärì qaråísínda, aìlä üzvlärì ìlä. Saõdan oturanlar: 
Böyük qardaåí Åämìstan, anasí Gülabatín xaním (qucaõínda kìçìk oõlu), 
ämìsì Yaqub, bacísí Ceyran. Ayaq üstä saõdan: gälìnlärì Sìmnaz xaním vä 
Äflatun Saraçlí. 1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun  Saraçlí  Borçalí  Pedoqojì  Texnìkumunun  IV  kursunda.  Soldan 
oturanlar: Nurähmäd, Qasím, Qäzänfär, Ä.Saraçlí, Åämsi, Ìsa. Ìkìncì sírada 
soldan: Xaním... Gülåän, sìnìf rähbärì vä rus dìlì müällìmì Marklen Kuzmìç, 
Safurä, Ayät, Bästì vä b. 1956 

KÌTABDAKÍ YAZÍLARÍN ADLARÍ 
 
Ön söz äväzì ya da Özüm özüm haqqínda ……………………………... 

 
 
I БЮЛЦМ.  BU DA BÌR HÄYAT  
 
Ömür vä ämäl faktlarí
 
Ä. Saraçlínín  häyat vä yaradícílíõínín äsas tarìxlärì ……………………… 
13 
Elmì kìtablarí……………………………………………………………... 
16 
Bädìì kìtablarí …………………………………………………………… 
16 
Özü vä äsärlärì, tärcümälärì haqqínda qaynaqlar ………………………… 
17 
Ä. Saraçlínín doktorluq dìssertasìyasí müdafìäsìndä räy vä çíxíålardan 
parçalar ……………………………………………………………… 
21 
 
 
Ä. Saraçlí vä äsärlärì, tärcümälärì haqqínda fìkìrlärdän 
Kamal Talíbzadä.  Äflatun Saraçlí haqqínda bìr-ìkì söz …………………… 
28 
Camal Mustafayev. Äflatun Saraçlínín "Borçalí harayí" åerlär kìtabínín ön 
sözündän ……………………………………………………………... 
29 
Arìf Ämrahoõlu. “Eli Saraçlídí, yurdu Borçalí" …………………………… 
31 
Abdulla Mehrabov. Ìntellektlä qovuåan poezìya ………………………….. 
32 
Dìlarä  Älìyeva,  XVII  äsr  gürcü  åaìrì  Nodar    Sìsìåvìlìnìn  Nìzamì  süjetlärì 
äsasínda yazdíõí "Yeddì säyyarä" poemasí Ä.Saraçlínín tärcümäsìndä .. 
34 
Åüräddìn Mämmädlì. “Äflatun Saraçlí eldän ayrílmaz" …………………… 
35 
Hüsyen Ìsrafìlbäylì. "Инди гоъалыгла барышмаг олмур” ……………………... 
37 
Шамил Кюрпцлц.
 Вятяндаш алим, милли шаир ………………………………… 
37 
Mähärräm Qasímlí.  Müdrìk vä nuranì adam …………………………….. 
38 
M. N. Çobanov. Åaìr, tärcümäçì vä alìm …………………………………. 
39 
Åämìstan Älìzamanlí. Åaìr, alìm, el aõsaqqalí …………………………….. 
41 
Nìzamì Saraçlí. Ä.Saraçlínín "Borçalí" åerì haqqínda …………………….. 
41 
Teymur Emìnbäylì. Keåkä bütün zìyalílarímíz…  ………………………… 
42 
Telman Näzärlì. Åaìr, alìm Äflatun Saraçlí haqqínda üräk sözlärìm ………. 
42 
Çìçäk Veysälova. Ìåíqlí adam  …………………………………………….. 
44 
 
 
Avtoqraflardan …………………………………………………………. 
45 
 
 
Äflatun Saraçlínín 60 ìllìk yubìleyìndä täbrìklärdän 
Azärbaycan EA-nín Räyasät Heyyätindän ……………………………….. 
50 
Azärbaycan Yazíçílar Bìrlìyìndän ………………………………………... 
50 
Gürcüstan Yazíçílar Ìttìfaqí Ìdarä heyätìndän …………………………….. 
51 
Azärbaycanínín Gürcüstan Respublìkasíndakí säfìrlìyindän ……………… 
52 
"Müsavat" Partìyasínín baåqaní Ìsa Qämbärdän…………………………... 
53 
“Borçalí" qäzetìnìn baå redaktoru  Azadä-Taleh Abbas qízíndan …………. 
53 
 
 
Teleqramlardan 
Azärbaycan Respublìkasínín Baå Nazìrìnìn müavìnì, yazíçí Elçìndän……... 
55 
Naxçívan Dövlät Unìversìtetìnìn rektoru, professor Ìsa Häbìbbäylìdän……. 
55 

 
APDU Åamaxí fìlìalínín müällìmi, fìlologìya elmlärì namìzädì, dosent 
Abasxan Allahverdìyevdän…………………………………………. 
55 
APDU Åamaxí fìlìalínín müällìmlärì, Eyvaz Emìnalíyev vä Åahsäddìn 
Mìkayílovdan .............................................................................................. 
56 
 
 
Ä.Saraçlíya ìthaf olunmuå åerlärdän 
Dünyamalí Käräm. Var ………………………………………………… 
57 
Aåíq Mähämmäd Sadaxlí. Åaìr Äflatun Saraçlínín 60 ìllìk yubìleyìnä …… 
57 
Hüseyn Kürdoõlu. Dädä Borçalí ………………………………………... 
58 
Nìzamì Saraçlí. Bìz sonu bìlìnmäz bìr säfärdäyìk ………………………. 
60 
Qasím Qaçaõanlí. Äflatun Saraçlíya …………………………………… 
62 
Qasím Qaçaõanlí. Fìlologìya elmlärì doktoru, pofessor, Borçalí elìnìn åaìr 
oõlu Äflatun Saraclíya ……………………………………………… 
 
63 
Säadät Buta. Åaìr Äflatun Saraçlíya …………………………………….. 
64 
 
 
Ä. Saraçlíya gälän dävätnamälärdän ………………………………… 
65 
 
 
II БЮЛЦМ. Ä. SARAÇLÍNÍN ÇÍXÍÅLARÍ 
 
 
 
Elmì sessìya, görüå, toplantí vä kìtab täqdìmatí märasìmlärìndä 
Mìllì Elmlär Akademìyasínín Räyasät Heyyätìndä Gürcüstan 
Cümhürriyyätinìn 80 ìllìyìnä häsr olunmuå elmì sessìyada …………. 
 
70 
Cämaläddìn Äfqanì – 160. Ìnstìtutun elmì sessìyasínda ………………… 
72 
Ä. Haqverdìyev – 125. Elmì sessìyasínín sädrì kìmì gìrìå sözü ………….. 
74 
"Füyuzat" - 90 elmì sessìyasínda ……………………………………….. 
78 
Türkìyä säfìrì Qädrì Ecvet Tezcanla görüådä …………………………… 
80 
"Qafqaz" Unìversìtetìnìn eyìtìmlä (tähsìllä) baõlí keçìrdìyì konfransda … 
82 
20 yanvar facìäsì haqqínda tädbìrdä ……………………………………. 
83 
Azärbaycan-Türk Araådírmalar Märkäzìnìn yaradílmasí toplantísínda …. 
84 
Abdulla Åaìqìn abìdäsìnìn açílíåínda …………………………………….. 
85 
Borçalí zìyalílarínín toplantísínda ………………………………………. 
86 
Borçalí folklor mühìtìnä baxíå (Länkäranda folklor konfransí 
münasìbätìlä) ………………………………………………………. 
88 
"Xäzär" Unìversìtetìnìn keçìrdìyì "Ulu Borçalí" kìtabínín täqdìmatínda  
90 
"Qaraçöp" kìtabínín täqdìmatínda 
91 
Ä. Hüseynzadänìn äsärlärìnìn täqdìmatínda 
92 
Sämäd Vurõunun ev muzeyìndä Åamil Väliyevin "Füyuzat" ädäbì 
mäktäbì" monoqrafìyasínín täqdìmatínda …………………………... 
 
94 
V. Osmanlínín "Türk xalqlarí ädäbìyyatínín ortaq baålanõící" kìtabínín 
täqdìmatínda ……………………………………………………… 
 
97 
X. Ìbrahìmìn "Azärbaycan sìyasì mühacìrätì" kìtabínín täqdìmatínda …...  100 
Hamlet Ìsaxanlínín “Täzadlar” åer kìtabínín täqdìmat märasìmìndä çíxíå 
üçün qeydlär ……………………………………………………….. 
101 
 
 
Doktorluq vä namìzädlìk dìssertasìyalarínín müzakìrä vä müdafìälärìndä 
Leyla Eradzenìn "Gürcü-Azärbaycan qaråílíqlí ädäbì älaqälärì (1920-
1956)" doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …………………..  104 

Vìlayät Qulìyevìn "Azärbaycan fìlolojì fìkrì vä rus ädäbì-ìctìmaì mühìtì 
(XIX yüzìlìn I yarísí)" doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä ….. 
105 
Samìr Taõízadänìn "M. F. Axundov vä Avropa ädäbìyyatí" doktorluq 
dìssertasìyasínín müzakìräsìndä ……………………………………..  109 
Kamran Älìyevìn "XX äsr Azärbaycan romantìzmìnìn poetìkasí" 
doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …………………………..  111 
Zaman Äsgärlìnìn "Azärbaycan facìäsìnìn poetìkasí" doktorluq 
dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …………………………………….. 
 
114 
Välì Näbìyevìn "Azärbaycan bädìì näsrìnìn janr-üslub täkamülü" 
doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …………………………..  115 
Aìda Feyzullayevanín "XIX-XX yüzìlìn ävvällärìndä Azärbaycan 
yazíçílarí vä rus ädäbì-ìctìmaì mühìtì" adlí doktorluq dìssertasìyasínín 
müzakìräsìndä ………………………………………………………  117 
Aydín Abíyevìn "Türk ädäbìyyatínda satìra vä onun Azärbaycan 
ädäbìyyatí ìlä älaqäsì" doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …..  118 
Elçìnìn "Ädäbìyyatda tarìx vä müasìrlìk problemì" doktorluq dìssertasìya-
sínín müdafìäsìndä ………………………………………………….   119 
Alxan Mämmädovun "Åamaxí ädäbì mühìtì (XIX äsrìn ortalaríndan mart 
1918-cì ìlä qädär)" doktorluq dìssertasìyasínín müdafìäsìndä ………..  120 
Vaqìf Sultanlínín "M.Ä.Räsulzadänìn häyatí, ädäbì-tänqìdì görüålärì" 
doktorluq dìssertasìyasínín müdafìäsìndä ……………………………  121 
Asìf Hacíyevìn "Çaõdaå bädìì näsrdä mìfologìzm vä folklorìzm problemì 
(70-80-cì ìllär)" doktorluq dìssertasìyasínín müdafìäsìndä …………...  123 
Tahìrä Mämmädlìnìn "XX äsr Azärbaycan dramaturgìyasínín poetìkasí" 
doktorluq dìssertasìyasínín müzakìräsìndä …………………………..  123 
Asìf Rüstämlìnìn "Mollanäsräddìnçì åaìr Bayramälì Abbaszadänìn häyat 
vä yaradícílíõí" namìzädlìk dìssertasìyasínín müdafìäsìndä ………….  125 
Särxan Xavärìnìn "Azärbaycan täsävvüf ädäbìyyatí (XII-XVI äsrlär)" 
namìzädlìk dìssertasìyasínín müdafìäsìndä ………………………….  126 
Dìlbär Zamanlínín "M.F.Köprülü vä Azärbaycan ädäbìyyatí" namìzädlìk 
dìssertasìyasínín müzakìräsìndä ……………………………………..  127 
 
 
Yubìleylärdä 
 
"Xäzär" Unìversìtetìnìn Räåìd Behbudov adína Dövlät Mahní Teatrínda 
keçìrdìyì Sämäd Vurõunun 95 ìllìk yubìley täntänäsìndä çíxíå üçün 
qeydlär ……………………………………………………………...  129 
Sumqayít Unìversìtetìnìn bìr ìllìk yubìleyìndä …………………………...  130 
"Borçalí" qäzetìnìn 4 ìllìyk yubìleyìndä …………………………………  132 
Aåíq Hüseyn Saraçlí – 85 ………………………………………………..  133 
Kamal Talíbzadä – 70 …………………………………………………...  135 
Kamal Talíbzadä – 75 …………………………………………………...  137 
Camal Mustafayev – 70 …………………………………………………  138 
Afat Qurbanov – 70 ……………………………………………………..  139 
Yaåar Qarayev – 65 ……………………………………………………..  141 
Abdulla Mehrabov – 60 …………………………………………………  142 
Säadät Buta – 50 …………………………………………………...........  143 

Nìzamì Saraçlí – 50 ……………………………………………………..  144 
Paåa Qälbìnur – 50 ……………………………………………………...  146 
Ìsmayíl Ömäroõlu – 50 ………………………………………………….  148 
Zahìd
 
Xälìlov – 90 ………………………………………………………  149 
 
 
Aním vä xatìrä günlärìndä 
 
Aåíq Hüseyn häsrätì ……………………………………………………..  152 
Kamran Dadaåoõlu – 75 ………………………………………………..  154 
Qasím Qasímzadä – 70 ………………………………………………….  156 
Ìsa Ìsmayílzadä – 50 …………………………………………………….  158 
Dìlarä xaním vä Aydín bäyìn aním günündä …………………………… 
160 
Leyla Eradzenìn xatìrä günündä ………………………………………...  161 
Välì Näbìyevìn xatìrä günündä …………………………………………..  162 
Nadìr Ìbrahìmoõlunun däfnìndä ………………………………………...  164 
Tarìyel Qärìblì haqqínda vìda sözü  ……………………………………..  165 
 
 
III БЮЛЦМ.
 Ä.SARAÇLÍNÍN EV ARXÌVÌNDÄN 
 
 
 
Närìman Närìmanov haqqínda bìr-ìkì söz ……………………………….  167 
Mähärräm Qasímlínín "Aåíq sänätì: qaynaqlarí, tarìxì täåäkkülü vä 
mühìtlärì" äsärì ätrafínda düåüncälär ………………………………. 
169 
Åüräddìn Mämmädlìnìn "Borçalí ädäbì mühìtì" kìtabí haqqínda …………  170 
Nìkpur Cabbarlínín "Mühacìrät ädäbìyyatåünaslíõínda klassìk ìrs 
problemì" äsärì haqqínda …………………………………………… 
 
172 
Elxan Qìyasbäylìnìn "Ä.Haqverdìyev vä Molla Näsräddìn" jurnalí" 
kìtabína uõurlar …………………………………………………….. 
175 
Leyla Mämmädovanín "Y.V.Çämänzämìnlì yaradícílíõínda memuar vä 
avtobìoqrafìzm" äsärì haqqínda söz …………………………………  177 
 
 
Bäzì mäqalä, mäktub, müsahìbä vä dävätnamälär 
 
Azärbaycan dìlì yox, türk dìlì …………………………………………...  179 
Bìr daha hìmnìmìzìn müällìfì haqqínda …………………………………  182 
"Aydín" tamaåasí haqqínda ……………………………………………...  185 
"Gürcüstan" qäzetìnìn ämäkdaåí Süräddìn Mämmädlìnìn Ä.Saraclí ìlä 
müsahìbäsì. …………………………………………………………  187 
"Älì vä Nìno" romanínín müällìfì mäsäläsì ìlä baõlí toplantída gìrìå vä 
son söz ……………………………………………………………...  193 
Azärbaycan radìosunun åöbä müdìrì, åaìr Ìbrahìm Göyçaylínín  Ä.Saraçlí 
ìlä müsahìbäsì ………………………………………………………  198 
XXI äsr: qlobal sìvìlìzasìya vä Åärq däyärlärì (eynì adlí forumdakí 
suallara cavablar) ……………………………………………………  203 
Gürcüstan respublìkasí Alì sovetìnìn sädrì cänab Z.K.Qamsaxurdìyaya 
açíq mäktub …………………………………………………………  211 
Türkìyä Aõ Dänìz boyu ………………………………………………...  214 
 
 
Юмрцн анлары шякиллярдя 
220 
 

Ä. Saraclí, “Borçalí” Assosiasiyasínín prezidenti Novruz Ismayílov vä bitse 
prezidenti Möhväddin Mikili ilä toy åänliyindä. 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä. Saraclí vä  Xäzär Universitäsinin rektoru, professor Hamlet Ìsaxanlí ilä 
yaradícílíq planlaríndan daníåarkän. 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä. Saraclí  S. Vurõunun ev muzeyindä Åamil Väliyevin “Füyuzat” ädäbi 
mäktäbi” kitabínín täqdimatínda çíxíå edärkän. 2000.  

Görkämlì  saz  ustasí  Aåíq  Gülabínín  doõum  gününün  50  ìllìk  yubìley 
mäclìsìndä. Soldan: Aåíq Murad, Aåíq Mähämmäd, Ä.Saraçlí, Nìzam Paåa 
(Saraçlí) Mutlutürk vä ayaq üstä Aåíq Gülabí. 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun  Saraçlí  nävälärì  Aysu,  Atìlla  vä  oõlu  Azärlä.  Atìllanín  kìçìk  toyu. 
Solda: kìrväsì Mähärräm Qasímlí. 3 mart 2001 
 

 
Ä.Saraçlínín qízí Asudä (saõdan) vä gälìnì Esmìra uåaqlari  
Aysu vä Atìlla  ilä. 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä.Saraçlínín oõlan nävälärì. Atìlla vä qucaõínda körpä Altay. 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä.Saraçlí  rähbärlìk  etdìyì  Yenì  dövr  Azärbaycan  ädäbìyyatí  åöbäsìnìn 
alìmlärì  ìlä.  Saõdan:  K.A.Talíbzadä,  Ä.Saraçlí,  Ì.Aõayev,  R.Sadíqov,  H.Ìs-
rafìlov,  S.Åärìfova.  Saõdan:  A.Mämmädov,  G.  Qocayeva,  Å.  Väliyev,  Ì. 
Äsädova,   A.Kängärlì, D. Mämmädova, L.Kamran qízí, N.Qafqazlí, S.Fär-
zälìyeva. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yenì  dövr  Azärbaycan  Ädäbìyyatí  Åöbäsìnìn  müdìrì  Ä.Saraçlí  åöbänìn 
elmlär doktorlarí ìlä. Soldan: Hüseyn Ìsrafìlov, Äflatun Saraçlí, Ìslam Aõa-
yev vä Alxan Mämmädov. 2001 
 
 

 
 
Ä.Saraçlí åöbänìn xaním alìmlärì ìlä. Soldan: Dìlarä Mämmädova, Sol-
maz Färzälìyeva, Leyla Kamran qízí, Näzakät Qafqazlí, Aybänìz Kängärlì, 
Ìradä Äsädova vä Güldänìz Qocayeva. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üç Borçalí, üç Saraçlí, üç dost tädbìrdän sonra. Saõdan: Åaìr Nìzam Pa-
åa  (Saraçlí)  Mutlutürk,  Ä.Saraçlí  vä  Dünya  Azärbaycanlílarí  Konqresìnìn 
sädr müavìnì Teymur Emìnbäylì. 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun Saraçlí görkämli Azärbaycan ziyalílarí ilä Bakída Borçalí 
toyunda. Saõdan aturanlar: Häsän Seyìdov, Zälìmxan Yaqub,  
Häsän Häsänov vä Äflatun Saraçlí . 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ä.Saraçlí ömür gün yoldaåí Amalya xanímla Ìstambulda Sultan Ähmäd 
camisi qaråísínda. 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görkämlì cärrah, ädäbìyyatçí, Täbrìzdä "Varlíq" jurnalínín naåìrì,  
doktor Cavad Heyät vä soldan: Ìmamverdì Hämìdov, Yaåar Qarayev, 
Äflatun Saraçlí, Arìf Säfìyev. 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saõdan: Akademìk Kamal Talíbzadä, Ä.Saraçlí vä Nìzamì adína Ädä-
bìyyat Ìnstìtutunun dìrektoru. AMEA-nín müxbìr üzvì, professor Yaåar Qa-
rayev dìrektorun ìå otaõínda mäslähätläåmä zamaní. 2001 

 
 
Äflatun Saraçlí N.Cabbarlínín mühacìrät ädäbìyyatína aìd dìssertasìya 
müdafìäsìndä räsmì opponent kìmì çíxíå edärkän. 1998. 
 
 
Akademìk Kamal Talíbzadänìn 75 ìllìk yubìley åänlìyìndän sonra. Saõdan: 
"Borçalí" qäzetìnìn baå redaktoru, häkìm, jurnalìst Azadä Taleh, Ä.Saraçlí, 
professor Färìdä xaním Välìxanova vä f.e.n. Näzakät Qafqazlí. 
1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun Saraçlí N.Qährämanlínín ädäbìyyat tarìxçìlìyìnä aìd doktorluq 
dìssertasìyasí müdafìäsìndä çíxíå edärkän. 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademìk Bäkìr Näbìyevìn 70 ìllìk yubìley ziyafätindä. Gülustan sarayí. 
Soldan (ayaq üstä): Bäkìr Näbìyev vä ömür-gün yoldaåí Ädalät xaním, 
ortada Äflatun Saraçlí. 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qaxda Azärbaycan-gürcü  yazíçílarínín dostluq görüåünä gedän nümayändä 
heyätì. Soldan: Äflatun Saraçlí, Dìlarä Älìyeva vä Närìman Häsänzadä. 
Onlarí müåaìyät edän: rayon KP MK-nín bìrìncì katìbì 
 Maksìm Musayev.1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yenì dövr ädäbìyyatí åöbäsìndä åöbä müdìrì Ä.Saraçlínín 60 ìllìk yubìley 
åänlìyìndän sonra. Soldan oturanlar: A.Älìyeva (Kängärlì) vä S.Åärìfova; 
ayaq üstä: D.Mämmädova, N.Qafqazlí, Ä.Saraçlí, S.Färzälìyeva vä 
H.Ìsrafìlov. 1996. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ìstanbul. Äflatun Saraçlí ömür-gün yoldaåí Amalya xanímla Sultan Ähmäd 
camesì yanínda. 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äflatun Saraçlí, aõsaqqal alim, akademìk Kamal Talíbzadä vä gänc 
alim, f.e.n. Salìdä Åärìfova (saõda) ilä. 
1993 
 
 
 

Kataloq: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi
123456789 -> Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına Təranə Həsənova bəzən abortlardan
123456789 -> Hamlet İsaxanlı Təsisçi və Rektor
123456789 -> Stimularea electrică funcţională Radu Breahnă, Irina Turtureanu
123456789 -> L. A. MƏMMƏdov, E.Ç. ƏKBƏrov, H.Ə. ƏKBƏrov
123456789 -> XƏZƏr universiteti humanitar və sosial elmlər faküLTƏSİ
123456789 -> Azərbaycan Arxeologiyası 2002 Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4
123456789 -> Еколожи Епидемиолоэийа: Сящиййядя Тятбиги вя Тядгигат Методлары
123456789 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti
123456789 -> I fəSİL. TÜTÜn haqqinda üMÜMİ MƏlumat

Yüklə 4,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə