Yani Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,84 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix29.05.2017
ölçüsü0,84 Mb.
  1   2   3   4

1

2

34

5

1112_Az_Æ​yani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1112 Meyvә–tәrәvәz vә tamlı mallar әmtәәşünaslığı vә ekspertizası

Tәzә tәrәvәzlәr tәsnifata görә neçә qrupa bölünür?

Kartofun vәtәni haradır?

Standarta әsasәn ticarәtә daxil olmuş kartofun sәthinә yapışmış torpağın çәkisi neçә faizdәn çox olmamalıdır?

Bunlardan hansı köküyumru tәrәvәzdir?

Topinamburdan sәnayedә nә alınır?

5.0


2.0

1.03.0

4.0


Avropa

Cәnubi Amerika

Asiya


Yeni Zellandiya

Avstraliya

5.0

1.0


2.0


3.0

4.0


qırmızı turp

topinambur

yerkökü


çuğundur

ağ turp


6

7

89

Kökümeyvәli tәrәvәzlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Çuğundur hansı tәrәvәz yarımqrupuna aiddir?

Ölçüsünә görә yerkökü neçә qrupa ayrılır?

Çuğundura rәng verәn hansı rәnglәyici maddәdir?

ksiloza


fruktoza

nişastaqlükoza

saxaroza


göy soğan

turp


kartof


batat

topinambur

göyәrti

kökümeyvәlikökü yumru

bostan

tomat


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


sianidin

betain


enin


enidin

idein


10

11

1213

14

Kәlәm tәrәvәzlәri neşә yerә bölünür?Yetişmәsinә görә ağbaş kәlәm neçә yerә bölünür?

Ölçüsünә görә (diametri) ağbaş kәlәm neçә yerә bölünür?

Yetişmә dәrәcәsinә görә soğan neçә yerә bölünür?

Soğan dadına görә neçә qrupa bölünür?

4.0

6.0


1.0


2.0

3.0


6.0

5.0


2.0


3.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


6.0

3.0


2.0


4.0

15

16

1718

19

Yetişmә dәrәcәsinә görә sarımsaq neçә yerә bölünür?Göyәrti tәrәvәzlәri neçә yarımqrupa bölünür?

Bunlardan hansında turşәng turşusu vardır?

Bu tәrәvәzlәrdәn hansında efir yağı vardır?

Dişlәrin sayına görә sarımsaq neçә yerә bölünür?

5.0

5.0


2.0

1.03.0

4.0


6.0

5.0


2.0


3.0

4.0


şüyüddә

turşәngdә

kahıda


ispanaqda

tәrxunda


cavan çuğundur yarpağında

tәrxunda


kahıda


vәzәridә

ispanaqda

5.0

3.0
20

21

2223

24

Kütlәsinә görә soğan neçә yerә bölünür?Hansı kәlәm növü vitamin “C” ilә daha zәngindir?

Yerköküyә sarı rәngi verәn hansı rәnglәyici maddәdir?

Bu tәrәvәzlәrdәn hansı ağ köklәrә aiddir?

Qırmızı turp neçә günә yetişir?

1.0


2.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


kolrabi

brüssel


ağbaş


qırmızıbaş

savoy


sianidin

karotin


betain


enidin

enin


nanә

cәfәri


şüyüd


göy soğan

tәrxun


25

26

2728

Kartof tәrkibindәki nişastanın miqdarına görә neçә yerә bölünür?

Kartof istifadәsinә görә neçә qrupa bölünür?

Kartofun neçә minә qәdәr sortu vardır?

Vegetativ tәrәvәzlәr neçә yarımqrupa bölünür?

35­ 40


18­ 25

42278.015­ 20

25­ 30


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

4.0


1.0


2.0

3.0


5000.0

2000.0


1000.0


3000.0

4000.0


6.0

7.0


2.0


3.0

4.0


29

30

3132

33

Kartof yetişmә müddәtinә görә neçә qrupa bölünür?Kartofun tәrkibindә orta hesabla neçә faiz nişasta vardır?

Kartof quruluşuna görә neçә hissәdәn ibarәtdir?

Tәrkibindә 17,5% nişastası olan 1 ton kartofdan neçә litr spirt almaq olar?

Standarta әsasәn ticarәtә daxil olmuş yumru­oval formalı kartofların diametri neçә mm olmalıdır?

4.0

5.0


1.0


2.0

3.0


17.2

18.2


7.6


8.9

10.6


5.0

4.0


1.0


2.0

3.0


120.0

112.0


90.0


100.0

115.0


30.0

35.0


10.0


15.0

34

35

3637

38

Standarta әsasәn ticarәtә daxil olmuş uzunsov formalı kartofların diametri neçә mm olmalıdır?Standarta әsasәn ticarәtә daxil olmuş kartof partiyasında neçә faiz miqdarında mexaniki zәdәlәnmiş kartofların olmasına icazә verilir?

Yerkökünün tәrkibindә neçә mq/faiz miqdarında efir yağı vardır?

Sarı rәngli yerkökünün tәrkibindә neçә mq/faiz karotin vardır?

Bu yerkökü sortlarındam hansı qısa vә ya karoteli qrupuna aiddir?

20.0

25.0


30.0

10.015.0

20.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


5.0

10.0


2.0


3.0

4.0


42339.0

42651.0


42463.0


42588.0

42714.0


valeriya

xibin
39

40

4142

43

Köklü cәfәrinin neçә növü vardır?Köklü cәfәriyә acılıq verәn hansı qlükoziddir?

Ağbaş kәlәm yarpaqlarının sayına görә neçә yerә bölünür?

Brüssel kәlәminin üzәrindә neçә kәlәm başı olur?

Sarımsaqda neçә mq/faiz C vitamini vardır?

nant


şantene

geranda


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


kapsaisin

apiin


qesperidin

solanin

vaksinin


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


60.0

70.0


30.0


40.0

50.0


44

45

4647

Kahının neçә növü var?

Әdviyyәli tәrәvәzlәr neçә növdür?

Şüyüddә vitamin “C”­ nin miqdarı neçә mq faizdir?

Desert tәrәvәzlәrin neçә növü var?

30.0


27.0

10.015.0

20.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


6.0

7.0


3.0


4.0

5.0


250.0

150.0


50.0


100.0

200.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


48

49

5051

52

Xiyar ölçüsünә görә neçә qrupa bölünür?Xiyar becәrilmәsinә görә neçә yerә bölünür?

Göy qabaq hansı tәrәvәz növünә aiddir?

Bunlardan hansı tomat tәrәvәzlәrinә aiddir?

İstifadәsinә görә pomidor neçә qrupa bölünür?

8.0

5.0


4.0


6.0

7.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


göyәrti tәrәvәzlәri

bostan


köküyumru

kökümeyvәli

tomat


çuğundur

badımcan


xiyar


ağ turp

qırmızı turp

5.0

2.0


1.0


3.0

53

54

5556

57

Dadına görә istiot neçә növә bölünür?Saplaqlı istiot rәnginә görә neçә qrupa bölünür?

Paxlalı­dәnli tәrәvәzlәrin neçә növü var?

Tәrәvәz noxudunun neçә mindәn çox sortu var?

Yetişmә müddәtinә görә saplaqlı istiot neçә yerә bölünür?

4.0

5.0


2.0

1.03.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

4.0


1.0


2.0

3.0


1500.0

1000.0


100.0


200.0

400.0


5.0

3.0
58

59

6061

62

Yetişmә müddәtinә görә badımcan neçә yerә bölünür?Badımcan ölçüsünә vә formasına görә neçә yerә bölünür?

Kal pomidorun tәrkibindә hansı qlükozid vardır?

Pomidor quruluşuna görә neçә hissәdәn ibarәtdir?

Pomidorun neçә növ müxtәlifliyi var?

1.0


2.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


kapsaisin

solanin


amiqdalin

gesperidin

siniqrin


5.0

4.0


1.0


2.0

3.0


63

64

6566

Göy qabaq (qabaqcıq) neçә günlük dәrilir?

Patisson neçә günlük dәrilir?

Qabağın neçә botaniki növü var?

Bostan tәrәvәzlәrinin neçә növü var?

6.0


3.0

2.04.0

5.0


42620.0

42650.0


42494.0


42526.0

42589.0


42651.0

42493.0


42494.0


42526.0

42557.0


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


5.0

6.0


2.0


3.0

4.0


67

68

6970

71

Qovun neçә qrupa bölünür?Pomidorun neçә yüz becәrilәn sortu var?

Pomidor kamerasının sayına görә neçә yerә bölünür?

Badımcana acılıq verәn hansı qlükoziddir?

Ölçüsünә görә saplaqlı istiot neçә yerә bölünür?

6.0

7.0


2.0


4.0

5.0


500.0

600.0


200.0


300.0

400.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


apiin

solanin


gesperidin

siniqrin

kapsaisin

5.0

3.0


1.0


2.0

72

73

7475

76

Tәrәvәz lobyasının vәtәni haradır?Tәzә meyvәlәr quruluşuna, bioloji xüsusiyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

Almanın neçә botaniki növü vardır?

Alma yetişmә müddәtinә görә neçә yarımqrupa bölünür?

Yetişmә müddәtinә görә armud neçә yerә bölünür?

4.0

Rusiya


Amerika

AsiyaAfrika

Ukrayna


7.0

5.0


3.0


4.0

6.0


50.0

33.0


20.0


25.0

43.0


5.0

6.0


1.0


2.0

3.0


5.0

3.0
77

78

7980

81

Heyvanın tәrkibindә neçә faiz su vardır?Әtli hissәsinin rәngindәn vә quruluşundan asılı olaraq albalı neçә qrupa bölünür?

Gilas әtli hissәsinin quruluşuna görә neçә hissәyә bölünür?

Şaftalı ölçüsünә görә standartda neçә qrupa bölünür?

Toxumlu (tumlu) meyvәlәr neçә yerә bölünür?

1.0


2.0

4.0


85­ 88

81­ 85


60­ 65


65­ 70

80­ 85


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


82

83

8485

Almanın әn irisinin kütlәsi neçә qramdır?

Yetişmә müddәtinә görә albalı neçә qrupa bölünür?

Albalı tәzә halda neçә gün saxlanıla bilәr?

Әrik tәyinatına görә neçә qrupa ayrılır?

6.0


4.0

2.03.0

5.0


125­ 175

175 qramdan çox

50­ 75


75­ 100

100­ 125


4.0

3.0


1.0


2.0

5.0


40.0

20.0


5.0


15.0

30.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


86

87

8889

90

Әrik mәnşәyinә vә botaniki xüsusiyyәtlәrinә görә neçә qrupa bölünür?Gavalının neçә növü vardır?

Albalının neçә botaniki növü vardır?

Çәyirdәkli meyvәlәr neçә növә bölünür?

Armudun neçә botaniki növü mәlumdur?

5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


250.0

240.0


50.0


100.0

150.0


6.0

7.0


3.0


4.0

5.0


25.0

30.0


10.0


15.0

91

92

9394

95

Bu almalardan hansı qış almasıdır?Qış almaları yığıldıqdan sonra neçә ay müddәtinә saxlanıb yetişir?

Alma ölçüsünә görә neçә qrupa bölünür?

Gilәmeyvәlәr neçә qrupa bölünür?

Üzümün neçә cinsi mәlumdur?

20.0

Çәhrayı valivSarı sinab

Sәmәrqәnd birincisiMelba

Papirovka

42494.0

42431.0


1.0


2.0

42463.0


6.0

7.0


2.0


4.0

5.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


60.0

70.0
96

97

9899

100


Tәyinatına görә üzüm neçә qrupa ayrılır?

Yetişmә müddәtindәn asılı olaraq çiyәlәk neçә yerә bölünür?

Qәrzәkli meyvәlәr neçә yarımqrupa bölünür?

Qәrzәkli meyvәlәrdәn hansında amiqdalin qlükozidi vardır?

Dadına görә badam neçә qrupa bölünür?

20.030.0

50.0


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


fıstıqda

badamda


qozda


fındıqda

püstәdә


101

102


103

104


Kütlәsinә görә qoz neçә yerә ayrılır?

Subtropik meyvәlәr neçә yarımqrupa bölünür?

Qreypfrut әtli hissәnin rәnginә görә neçә qrupa bölünür?

Gecyetişәn narlar neçә ay saxlanıla bilәr?

5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


5.0

6.0


2.0


3.0

4.0


105

106


107

108


109

Yapon xurması iri­xırdalığına görә neçә qrupa bölünür?

Tut rәnginә görә neçә qrupa bölünür?

Bunların içәrisindә hansı tropik meyvәdir?

Ananasın vәtәni hansı ölkәdir?

Ananasın neçә yüzdәn çox sortu var?

6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


6.0

2.0


3.0


4.0

5.0


tut

ananas


iydә


innab

nar


Türkiyә

Cәnubi Amerika

YunanıstanӘfqanıstan

Afrika


300­dәn

100­dәn


150­dәn


200­dәn

110

111


112

113


114

Ananasın tәrkibindә neçә faiz şәkәr var?

Ananasın tәrkibindә neçә mq/faiz vitamin C vardır?

Sitrus meyvәlәri quruluşuna görә neçә hissәdәn ibarәtdir?

Bunlardan hansı hәqiqi gilәmeyvәdir?

Rәnginә görә qarağat neçә növә ayrılır?

250­dәn

20­ 22


44136.0

42648.042278.0

20­ 25


21­ 22

19­ 21


42278.0


15­ 19

19­ 20


5.0

2.0


1.0


3.0

4.0


meşә çiyәlәyi

üzüm


bağ çiyәlәyi

moruq

böyürtkәn5.0

3.0
115

116


117

118


119

Bağ çiyәlәyinin kütlәsi neçә qram olur?

Ölçüsünә görә qoz neçә yerә ayrılır?

Qәrzәkli meyvәlәr neçә faiz nisbi rütubәtdә saxlanır?

Qәrzәkli meyvәlәr neçә dәrәcә C temperaturda saxlanılır?

Göstәrilәnlәrdәn hansı qısa müddәtә saxlanılan meyvә hesab edilmir?

1.0


2.0

4.0


40.0

50.0


10.0


20.0

30.0


5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


85­ 90

70­ 75


50­ 65


65­ 70

75­ 80


20­ 25

42712.0


42339.0


43435.0

18­ 20


120

121


122

123


Yetişmәsinә görә nar neçә qrupa bölünür?

Zeytunun tәrkibindә suyun miqdarı neçә faizdir?

Hansı subtropik meyvәdә aşı maddәsi daha çoxdur?

100 kq iydәnin tәzә meyvәsindәn neçә litr spirt alınır?

armudun yay sortları

nar


qarağat


firәngüzümü

alamın yay sortları

5.0

3.0


1.0


2.0

4.0


30.0

23.0


10.0


15.0

25.0


feyxoada

narda


iydәdә


innabda

tutda


20.0

13.0


5.0


10.0

15.0


124

125


126

127


128

Bananın bir saplağının üzәrindә neçә әdәd banan olur?

Ananasın bir әdәdinin kütlәsi neçә kq ­dır?

Manqo meyvәsinin uzunluğu neçә sm olur?

Dünya miqyasında neçә min ton manqo sortu vardır?

Dünyada hәr il neçә milyon ton manqo becәrilir?

25­ 30

42278.0


42648.0


15­ 20

20­ 25


2­ 2,5

1,5­ 2,0


0.5


0,5­ 1,0

1­ 1,5


9­30 sm

8­24 sm


8­10 sm


8­20 sm

8­25 sm


2500.0

1500.0


1000.0


1600.0

2000.0


25.0

16.0


5.0


15.0

129

130


131

132


133

Bananın neçә sortu var?

Bananın bir salxımının üzәrindә neçә әdәd banan olur?

Bu subtropik meyvәlәrdәn hansında vitamin C­nin miqdarı çoxdur?

Tәsәrrüfatda istifadәsinә görә zeytun neçә qrupa bölünür?

Zeytunun әtlik hissәsindә neçә faiz yağ vardır?

20.0

450.0


400.0

50­ 100100­ 250

300­ 350


100­ 150

150­ 200


50­ 60


70­ 80

90­ 100


xurma

innab


iydә


tut

feyxoa


6.0

3.0


2.0


4.0

5.0


65.0

55.0
134

135


136

137


138

“Seyfi” hansı bәrk qabıqlı meyvәnin sortudur?

İri qozların diametri standarta görә neçә mm olur?

Qәrzәkli meyvәlәr içәrisindә zülalla zәngin olan hansıdır?

Bunlardan hansı qırmızı qarağat sortudur?

Üzümün tәrkibindә şәkәrin miqdarı neçә faizә qәdәr olur?

25.0


35.0

45.0


şabalıdın

qozun


badamın


fındığın

püstәnin


45­ 50

38­ 42


24­ 30


31­ 37

42­ 45


fıstıqda

püstә


qoz


badam

fındıq


Devison

Mәhsuladar Feya

YuterborqMәhsuldar Liya

Qoliaf


139

140


141

142


Qara qarağatın tәrkibindә neçә mq/faiz C vitamini vardır?

Meyvә­tәrәvәzlәrdә neçә yığım dövrü vardır?


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə