Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   89

тязим етди. 

–Бюйцк ханымыз дцнйа дурдугжа вар олсун! Яэяр о изн верярся, мян аьсаггал ламаларын бир 

хащишини чатдырардым.  

–  Хащиш?..  Ламалар  щеч  вахт  дцнйяви  хащиш  етмирляр.  Буйур,  аьсаггалары  наращат  едян 

мясялялярдян даныш! 

Баш буддист ращиби бир гядяр тяряддцд ется дя фикрини эизлятмяди. 

– Бюйцк ханымыз  дцнйанын ян бюйцк  бащадурудур. Тарих онунла фяхр едя  биляр. Амма... 

Монгол халгынын эяляжяйи дя онунла ейни гядяр фяхр едя биляжякми? 

Чинэиз хан бу сюзлярдян тяяжжцблянди. 

– Сизжя етмяйяжякми?  

Лама тяяссцф щисси иля башыны булады. 

–Артыг аулларда, тайфаларда инсанларымызын сайы икигат азалыб. Дцнйайа ушаг эятирмяли олан 

бцтцн эянжляр, орта йашлылар ордуйа жялб едилдийи цчцн аиляляримиз башсыз, гызларымыз ярсиз галыб. 

Нятижядя, йени ювладлар дцнйайа эялмир. Йурдларын чоху даьылыб, тайфалар гябиля гядяр кичилиб. 

Сизин башга юлкялярдя гырдыьыныз яскярлярин ащы бизи тутур. Онларын ата-анасынын гарьышыдыр ки, биз 

гырылмадан  азалырыг.  Юлдцрдцйцнцздян  даща  чох  биз  йени  яскярдян  мящрум  олуруг.  Оьул-

ларымыз дцнйайа сяпяляниб. Монголлар чинлиляр кими доьумжанлы дейилляр. Бу минвалла йцз илдян, 

беш йцз илдян сонра ящалинин сайы ня гядяр олажаг? О агибятя эюря беш йцз илдян, мин илдян сонра 

Сизи гынамайажаглармы?  

Чинэиз хан бу сюзлярин гаршысында дурухуб галды. Чцнки бунларда щягигят варды. Лакин юзц-

нцн фатещлийи гябащят мянбяйи сайыла билмязди. Няся бир мцнасиб йол тапмаг, миллятин сайынын 

артымы гайьысына да галмаг лазым иди. 

– Бяс сиз ламалар щансы йолу эюстярирсиниз?– дейя сорушду. 

Баш ращиб щеч дцшцнмядян суалы жавабландырды. 

–  Биз  щярби  йцрцшлярин  мцвяггяти  дурдурулмасыны  вя  йа  аиляли  монголларын  гадынларынын 

йанына  гайтарылмасыны  вя  аиля  башчысы  алачыьында  олан  щяр  аиля  цчцн  он  ушаг  нормасыны  тядбиг 

етмяйи тяклиф едярдик. 

Чинэиз хан ня вахтса беля иттищамла цзляшяжяйини дцшцнмямишди.  Фятщ етдийи юлкялярин гарьышы 

онун няслини вя миллятини тцкяндирярмиш! 

– Мян щамыйа ямр едяжяйям ки, ихтийарлары чатан гадынлара яйлянжя мараьы иля дейил, ондан 

дцнйайа ушаг эятирмяк мараьы иля истифадя етсинляр. Щяр кяс бажардыьы гядяр чох арвад алсын вя 

щяр арвадддан дцнйайа ян азы  он монгол ушаьы эятирсин. Ян азы беши оьлан олмаг шяртиля! Бу 

заман щяр жцр миллятин гызлары иля дя евляня билярляр. Мянжя ордудан яскяр чыхартмагданса, еля 

ордуда икян эяляжяк цчцн монгол яскяри йетишдрмяк лазымдыр! Щя, сян буна ня дейирсян? 

Баш  ращиб  инди  щеч  дя  бир  заманлар  гурултайда  онун  башына  таж  гойаркян  олдуьу  гядяр 

мямнун эюрцнмцрдц. 


 

 

57 – Щяр шейи эяляжяк нясилляр дейяжяк. 

Чинэиз хан щирслянди. 

– Шяхсян мян юзцмя йцзлярля гадыны арвад едяжяйям. Щамысы да мяним цчцн оьул доьажаг! 

Мяним  няслим  бцтцн  дцнйайа  йайылажаг!  Щансыса  юлкянин  гарьыш-наляси  мяним  няслими 

тцкяндиря, сона йетиря билмяйяжяк! Ращат олдунузму? 

– Онларын щамысы Монгол торпагларынын сакинляри олажагмы?  

Чинэиз хан даща да щирслянди. 

–  Мяним  ювладларым  Русийаны,  Авропаны  фятщ  едяжяк!  Мян  монгол  халгынын  индики  рущ 

йцксяклийини  сизин  хащишинизля  боьа  билмярям!  Сиз  ращиб  олараг  юзцнцз  дцнйайа  биржя  монгол 

эятирмирсиниз, амма мяним гашымда ящалинин сай тяркиби барядя мясяля галдырырсыныз! Наращат 

олмайын, вахт эяляжяк ки, монголларын сайы чинлилярдян чох олажаг! Ямин олун ки, тякжя мяним 

няслим мин ил сонра ийирми милйондан чох адамы ящатя едяжяк! 

–  Бизим  юнжяэюрмяляр  жидди  шярщ  олунур  вя  беля  айдын  олур  ки,  яскярляримизин  йайылдыьы 

яразилярдя  халгымыз  бир  чох  йени  халгларын,  миллятлярин  йаранмасына,  формалашмасына  ряваж 

веряжякдир, амма онлар монгол щесаб олунмайажаглар. 

Чинэиз хан Баш ращибя гязябля бахды. 

–Ня  адланырларса  адлансынлар,  амма  узаг  Авропада,  сойуг  Русийада,  исти  Ярябистанда, 

Гафгазда,  Хязяр,  Арал,  Гара  дяниз,  Балхаш  эюлц  сащилляриндя,  Баьдадда,  Москвада  мяни  вя 

ювладларымы щеч заман унутмайажаглар!  

Баш ращиб сюз алтында галмаг истямяди. 

– Бюйцк ханымыз, ямин олун ки, бизим рущумуз о эцнляря севинярди. Амма биз чох истярдик 

ки, монголлары йахшылыгларла хатырласынлар! 

–Йахшылыглар щеч заман тарих йазмыр! Бир тяряф цчцн йахшы олан диэяр тяряф цчцн пис олур! Мя-

ня биржя щюкмдар эюстяр ки, тарихдя юзцнцн йахшылыглары иля юзцня мющтяшям абидя гура билсин! 

– Сиз щаглысыныз, бюйцк щюкмдар, амма халг артараг, чохалараг, бюйцйцр. Бюйцк халгларын 

кичик  ювладлары  да  дцнйа  дурдугжа  тарихя  мющтяшям  шяхсиййят  кими  тягдим  олунур.  Кичик 

халгларын вя дювлялярин ися ян бюйцк алими, шаири, сяркярдяси дя юз лайигли гиймятини ала билмир. Би-

зим истяйимиз одур ки, юзяк олараг бюйцк дювлятимиз вя сайы он милйонлары кечян бюйцк милля-

тимиз олсун. Ня вахтса узаг яразиляр ялимиздян чыхарса да, мянбя олараг архада бюйцк бир яра-

зимиз, гцдрятли халгымыз, мющтяшям дювлятимиз галсын. Амма инди чох-чох архада галан гумсал 

чюлляримиздя, чылпаг даьларымызда галмыш монголлары топласан Сизин гошунун сайы гядяр олмаз. 

Бу халгын йцз ил, мин ил сонрасыны тясяввцр един. О заман Сизи кими шярафятляндиряжяк? Кичик бир 

топлум? Бялкя щеч о да олмайа. Амма Сиз инди бунун яксини дя йарада билярсиниз. Сиз ися инди 

гылынж эцжцня монгол халгыны ня гядяр йцксякляря галдырырсынызса, онун эяляжяйини дя бир о гя-

дяр кичилдирсиниз. 

Чинэиз хан щяйаты бойу илк дяфя иди ки, ламалардан беля сярт фикирляр ешидирди. Яэяр дцнйа мал-

ына  щявясли  адамлар  олсайдылар  онлары  щакимиййят  иддиасында  тягсирляндиряр  вя  едам  едярди. 

Щярчянд ки, нойонлардан щансыса бириня хидмят эюстярмяляри дя мцмкцн иди  

–  Ня  дейирсиниз,  гошунларымы  эерийями  чяким?–  дейя  гаршысындакы  ламаны    зянд  иля  сцзяряк 

сорушду. 

–  Хейр,  Бюйцк  хан,  биз  еля  иддианы  тягдим  етмяк  истямирик.  Амма  бунлары  ясас  эютцрмя-

йиниз пис олмазды. Щяр шей йахшыдыр, амма... 

– Мян сизин бу аммаларыныздан бездим! Тярк един щцзуруму!Рядд олун! 

Чинэиз ханын баьырты сясиня эюря чадыра ики силащлы наиб дахил олду. Щятта ялляри гылынжын дяс-

тяйиндя щазыр иди. Чинэиз хан онлара сары ялини галдырмагла сакитлик ямрини верди. Баш ращиб даща 

бир  сюз  демядян  тязим  етди,  чеврилиб  чадырдан  чыхды.  Чинэиз  хан  ися  бир  гядяр  щирсли  бахышларла 

ятрафы сцздц. Онун гялябялярини йазмалы, данышмалы, тарихя ютцрмяли олан дин хадимляри эюр бир 

щансы истякляри даща ясас щесаб едирдиляр! Еля чыхырды ки, бунлар цчцн, бу халг цчцн бцтцн етдик-

ляринин яслиндя онун эяляжяйи гаршысында бир еля дяйяри йох иди. Яэяр бу халгын дцшцнжя сащибляри 

инди  беля  фикирляширдися,  эяляжяйин  зийалылары  ня  дцшцняжякди.  Она  эюря  дя  хязинясиндян  бу  халг  

 

58 цчцн  биржя  гызыл  да  сахламасына  дяймязди.  Эюрясян  сяркярдяляри  дя,  ханлар,  вязирляр,  наибляр, 

ямирляр , ювладлары да беля дцшцнцрдцмц? 

Онун бахышлары гапы аьзында дурмуш жянэавяр наибляря саташды. Галхыб онлара сары бир нечя 

аддым атды. 

– Сизин нечя йашыныз вар? – дейя онларын икисиня бир суал верди. 

Наибляр  эюзлямядикляри  бу  суалдан  чашдылар  вя  тяяжжцбля  бир-бирляриня    бахдылар.  Амма 

щюкмдарын суалыны жавабсыз бураха билмяздиляр. 

– Мяним гырх. 

– Мяним ися отуз беш. 

Ардынжа Чинэиз ханын нювбяти эюзлянилмяз суалы ешидилди. 

–Нечя ушаьыныз вар? 

Наиблярин икиси дя ейни заманда: 

– Щеч евлянмядик ки!– дедиляр.– Аилямиз йохдур. 

Чинэиз хан яввялжя бу жавабдан бир гядяр тутулду, аз гала пярт олажагды, анжаг сонра даща 

бир нечя аддым иряли эялди вя: 

–  Яблящляр!  Евлянмядян,  аиля  башында  дурмадан  ювлад  сащиби  олмаг  мцмкцн  дейилми?!– 

дейя гязябля баьырды. 

Наибляр бу гязяб гаршысында юзлярини тез ешийя салмаьа чалышдылар. 

Сонра Чинэиз ханын “Оьлум Жужини йаныма чаьырын!” ямри ешидилди. Оьлуна да чохарвадлыьы 

вя чохушаглыьы вясиййят едяжякди. 

...Чинэиз хана дюйцшдя юлдцрцлмяк хошбяхтлийи нясиб олмады. 

Онун дяфни дя юз сойунун гятлиамы иля мцшащиййят олунду. Яйанлар вя ламалар онун дяфнини 

кянар кимсянин аьлына вя тясяввцрцня сыьмайажаг намялум бир мяканда эерчякляшдирмяйи гя-

рара алдылар. Бундан ютрц ики мин етибарлы сцвари вя бир нечя ашаьы чинли яйан мцяййянляшдирилди. 

Дяфни шярафятли етмяк цчцн зянэин, ортабаб вя касыб аилялярдян дя бярабяр сайда он мин няфяр 

нцмайяндя сечилди. Мцяййянляшдирилмиш ики мин няфярлик гошун вя яйанларын чийниня бюйцк бир 

мясулиййят гойулурду: Чинэиз ханын табутуну вя бюйцк хязинясини дяфн етмяк. Бялкя дя бу хя-

зиня о бири дцнйада она лазым олажаг дейя. Табутун басдырылажаьы йери онлар мцяййянляшдирмяли 

идиляр. Еля мцнасиб бир йер тез мцяййянляшдирилди. Чинэиз ханын гябриня онун бюйцк хязиняси дя 

басдырылды. Щамыйа бюйцк щюкмдар цчцн аьламасы ямр едилди. Дяфн баша чатан кими бирдян ики 

мин няфярлик сцвари дяфн иштиракчыларыны гылынждан кечиртмяйя башлады. Беляжя, Чинэиз ханын гябри 

юз сойдашларынын ганы иля суварылды. Мейитляри арабалара йыьдылар. Сонра ики мин сувары яскяр дяфн 

йеринин цзяри иля ат чапды. Гябр ятраф йердян фярглянмяйяжяк щала дцшяняжян ат тапдаглары алтын-

да  галды.Арабалара  долдурулмуш  мейитляри  узаг  яразилярдя  гуйулар  газыб,  орайа  долдурдулар. 

Сарайа  эялиб  бу  эюстяриши  уьурла  щяйата  кечиртдикляри  барядя  щесабат  верилди.Онлара  тяшяккцр 

едилди.  Онун  гябринин  щягиги  йерини биляжяк кимся  галмасын дейя  сонра щямин эцн онларын да 

щамысы юлдцрцлдц. Мин илляр бойу Чинэиз ханын гябри вя хязиняси чох ахтарылды, амма кимся тапа 

билмяди. Бу мцмкцн дя дейилди. 

 

ЖАЩАНА СЫЬМАЙАН ТЕЙМУР ЛЯНЭИ МЯЬЛУБ ЕДЯН БИР МИСРА  (*17-Жеф Беал: “Триумф” ясяри овгат мусиги олараг) 

 

Теймурлянэ мцсялман иди. Онун гябри дя мялум олду, сарайы да, хязиняси дя. Амма о за-мана кими о чох юлкяляр истила етди, чох ганлар тюкдц, юз ибадятини щечя ендириб, чох бюйцк эц-

нащлар газанды. 

Азярбайжан  адлы  бир  дийарда  Ямир  Теймурун  гошунларына  ян  жидди  мцгавимят  Ялинжядя 

эюстярилди. Теймур бундан бярк гязяблянди. Кичик бир галада беля мющкям диряниш вя иткиляр щеч 

аьласыьан  дейилди.  Щятта  буна  эюря  оьлу  Мираншащы  жязаландырмаг  истяди.  Амма  сонда  ону 

Азярбайжан, Гярби Иран вя  Эцржцстан цзря  сойургал тяйин етди. Ялинжядя  гала сцгут етдикдян 

сонра ясирлярин арасындан даща жидди мцгавимят эюстярилянляр сечилиб айрылды. Онларын бир гисмини 

шаггаладылар, диэяр бир гисмини ися дири - дири гала диварларына щюрдцляр. Теймур Лянэ (ону щям- 

 

59 чини  Топал  Теймур  вя  Тамерлан  адландырырдылар)  юз  гошунуну  хиласедижи  Ислам  ордусу  щесаб 

едирди. Мцсялман щцммятин бу гошуна мцгавимят эюстярмяси даща баьышланмаз щал сайылырды. 

Азярбайжандан  кечяркян  ики  мяшщур  шаири ясир  эютцрдцляр:  Няими  вя  Нясимини.  Биринжиси  щуру-

филик дини жяряйаны йаратмышды, икинжи ися ону юз шеирляриндя тяблиь едирди. Фязлуллащ Няими Аллащын 

бцтцн  яламятляринин  инсанда  тяжалла  тапдыьыны  иддиа  едирди.  Щцруфиляр  щятта  инсанын  гашларыны, 

бурнуну, аьзыны, чянясини, гулагларыны да яряб ялифбасы иля щансыса щярфя бянзядир вя Аллащ адыны 

йазырдылар.  Теймур  юзцнц  мюмин  мцсялман  щесаб  едяряк  Аллащын  инсан  гядяр  кичилдилмясини 

гябул едя билмязди. О, гала диварлары гаршысына топланылмыш щцруфиляри гязябля сцздц вя , яскяр-

лярин юнцндя дурмуш, голлары баьлы олан бу ики ясиря сары бир айаьыны дартараг йахынлашды. 

 – Фязлуллащ Няими! Сянин фикирлярини гябул едярикся, онда биз инсана да Аллащ демиш оларыг. 

Онда  бизим  Ииса  Мясищи  Аллащ  щесаб  едян  христианлардан  ня  фяргимиз    олду?  Артыг  там  цбут 

олунду ки, “Ла илащя Иляллащ”! Йохдур Аллащдан башга мябуд! Анжаг.... Анжаг ки, бу инсанлар 

бир олан гцдрятли варлыьа – Аллаща ибадят вя итаят едя билмирся, бир-бирляриня нежя итаят едяжякляр? 

Щамы гылынж эютцрцб юзцнц падишащ елан ется, онда бу "аллащлар" арасында мцщарибя дцшяр вя 

онлар дцнйанын ахырына чыхар. 

–  Мяэяр  еля  дейилми?  Бах,  еля  Сиз  дя  ялинизя  гылынж  алыб  щамыны  зорла  юзцнцзя  табе  етмир-

синизми? Сиз инсанлары горху алтында юзцнцзя бирляшдирир, рам едирсиниз, биз ися инсанларын арасын-

да гаршылыглы инам вя мящяббятля, сцлщ, бирлик вя цлфят йарадырыг. Бизим йаратдыьымыз инсан Аллащы 

да юз ичиндя ахтарыр, юзцндя тапыр!  

– Яблящ гожа! Инсанын инсана мящяббятиндян йалныз ешг йаранар! Мящяббятля дювлят йаран-

маз! Щяр шейин алисини йарадан йалныз Аллащдыр! Аллащлыг иддиасында олан инсанын йери ися жящян-

нямдир; бу дцнйада да о дцнйада да! Мян сянин бу йашдан сонра дцзяляжяйиня цмид етмирям! 

Сян азмысан! – Ямир Теймур цзцнц йанындакы гуламына тутду вя, – Бу кафири тяжили шаггаласын-

лар! – ямрини верди. Гуламлар Няимини дартыб апардылар. Сонра о, цзцнц эянж шаир Нясимийя сары 

чевирди.–  Имадяддин  Нясими!  Ширваншащ  Ибращим  сянин  чох  бюйцк  шаир  олдуьуну  деди  вя  азад 

едилмяни  хащиш  етди.  Мян  юз  мцттяфигляримин  хащишини  нязяря  алмалыйам.  Амма  сяни  азад  едя 

билмяйяжяйям. Чцнки сянин жязаланмаьыны ятрафымдакы бцтцн   рущаниййяти тяляб едир. Онларын 

хащиши  мцттяфигляримдян  даща  цстцндцр.  Мяним  цчцн  еля  бир  мисра  шеир  де  ки,  юлцмцнц  сеч-

мякдя ихтийары сянин юзцня веря билим. 

Шаир Нясими ня юзцнцн бу щалда ясирлийиня, ня дя голларынын баьлы олмасына ящямиййят вер-

мядян Ямир Теймуру истещза иля сцздц. Сонра ися шювг иля:  

– Мяндя сыьар ики жащан, мян бу жащана сыьмазам!..– деди, тяня иля башыны йырьалайыб, цзцнц 

кянара тутду. 

Ямир Теймур онун дедийи бу мисраны анламаг цчцн яввяджя айаг сахлады. О  бу мисраны 

юзц цчцн тякрарлайараг вя бир айаьыны дартараг вар-эял етмяйя, фикирляшмяйя башлады. Бу заман 

ися бир кянарда гара палтарлы, йекяпяр бир жяллад щеч бир шейи вежиня алмадан, ади бир иш эюрцрмцш 

кими  Исламда  щцруфизм  дини  жяряйанынын  баниси  олан  Фязлуллащ  Няимини  кютцк  цстцндя  шаг-

галайырды. Жяллад ири гылынжы иля яввялжя онун голларыны цзцб бир кянара атды. Сонра онун айаглары

башы кясилди, сонда бядяни ири гылынж зярбяляри алтында парчаланды. Гала диварларынын цстцня чыхыб 

бу мянзяряйя тамаша едянлярин вя ашаьыдакы миндян чох щцруфинин бу мянзяря гаршысында гыш-

гырыг, фярйад сясляри дя ня ону, ня дя Ямир Теймуру юз дцшцнжяляриндян айыра билмяди. Бирдян о 

дайанды вя Нясимийя бахараг, додагларыны мямнунлугла бцздц. 

– Ящсян! Мяндя сыьыр ики жащан, мян бу жащана сыьмазам! Йяни инсан бу жащанын жанлы вар-

лыьы – ят-сцмцк, ган олса да, щям дя юзцндя торпаьын бцтцн маддялярини дашыйыр. Амма о бу 

ики алямя сыьа билмяз. Чцнки ону инсан едян щеч дя язяли вя индики маддяси дейил, онун рущудур! 

Рущ ися бу ики жащана сыьан дейил! Ящсян Имадяддин Нясими! Ширваншащ Ибращим доьру буйу-

рурмуш! Щалал олсун сяня! Мян Азярбайжанда Шейх Низамидян сонра да бюйцк шаир йетишяжя-

йини эцман етмяздим. Бир мисрасында бу гядяр щикмят олан шаири тяяссцф ки, мян юлдцря билмя-

йяжяйям!  Беля  бюйцк  шаир  кафир  ола  билмяз!  Мян  сянин  даща  бюйцк  мюмин  олдуьуну  щисс 

едирям. Нядирся бизим рущаниляр эюрцнцр щяля Сизи там дярк едя билмир. Мян бюйцк тарих йаз- 

 

60 маг истяйяркян бир бюйцк шаири едам етдирмякля юзцмц чох кичилтмиш оларам! Бюйцк шаири  Юл-

дцрмяк эцнащдыр! Сян азад олунурсан; чыхыб эедя билярсян. 

Бу  сюзляри  ешидян  сарай  яйанлары,  яммамяли  рущаниляр,  гуламлар  архада  тяшвиш,  щяйяжан  вя 

наразылыг ичярисиндя донгулдандылар. Ямир Теймурун ишаряси иля шаирин голларыны ачан гулам йени 

тапшырыг алмаг цчцн ялини синясиня гойуб тязим етди. Теймур архасында ешитдийи наразы сяслярдян 

гязяблянмишди. 

– Мяним щакимиййятим алтында олан торпагларда щеч бир кимсянин шаир Имадяддин Нясимийя 

гыймаьа щаггы йохдур! Еляжя дя билин ки, мяним щакимиййятим алтында олан торпагларда Аллаща 

шярик гошан кафирляря аман олмайажаг! – О, ялини ятрафда топлашмыш щцруфиляря сары тутду.– Гырын 

бу кафирляри!  

Бу  ямри  эюзляйирмишляр  кими  о  андажа  яскярляр  гылынжларыны  сийирдиляр  вя  щцруфиляря  сары  шы-

ьыдылар. Щарай, имдад, гышгырыг, язаб вя фярйад долу сясляр вурулан зярбяляря уйьун олараг йцк-

сялмяйя башлады. Гала диварлары цстцндяки адамлар да бу мянзяряни гышгырыг вя эюз йашлары ичя-

рисиндя излядиляр. Бирдян онлардан кимся ашаьыдакы гошуна сары даш-кяссяк йаьдырмаьа башлады. 

Буну эюрян яскярляр гала диварлары цстцндяки шящяр сакинлярини оха тутдулар. Охларын батдыьы бир 

нечя  няфяр  дя  гышгырараг  гала  дивары  цстцндян  йеря  йыхылды.  Шаир  Имадяддин  Нясими  юзцнц 

щцруфилярин  арасына  салмышды  вя  "Ян  бюйцк  щцруфи  мяням!  Мяни  юлдцрцн!  Мян  юз  юлцмцмц 

сечмякдя азадам!" дейяряк яскярлярин голундан тутмаьа, онлара мане олмаьа, зярбялярин ал-

тына эирмяйя чалышырды. Яскярляр щамыны гылынждан кечиртсяляр дя шаиря гыймыр, щятта тясадцфян она 

хятяр йетиря биляжякляриндян чякинирдиляр.  

Беляжя щцруфи дини тяригятиня сон гойулду. Амма ян бюйцк щцруфи азад едилди. 

Ат  белиндя  отурмуш  Ямир  Теймур  бцтцн  бунлара  ящямиййят  вермядян  оьлу  Мираншащла 

сющбят едирди. 

– Чалыш ки, ящалини инжитмяйясян!– дейирди.– Бу жяза онлар цчцн бир нечя ил йетяр. Халгы тез-тез 

жязаландырсан бунун горхусу галмаз, о халг щяйасызлашар. Мян йцрцшц давам етмялийям. Бу 

Тохтамыш онун цчцн етдийим йахшылыгларын явязини яжлафлыгларла гайтармагдадыр. Онун жязасыны 

вермяк,  Москваны  тутуб  абад  етмяк,  атларымызы  шималда  Волганын,  гярбдя  Дунайын,  шяргдя 

Гангын суйу иля дойурмаг лазымдыр. Бизим мави байраьымызы чохлары эюрмялидир!  

–Мяни  дя  юзцнцзля  апарын,  ямирим.  Мяним  атымы  Османлы  султаны  Илдырым  Бяйазид  шяхсян 

сувармалыдыр! 

– Сарсаг сюзляр данышма! Илдырым Бяйазид султандыр! Онун ат сувармасы лазым эялярся, бу шя-

ряф сянин атына дцшмяз.– Мираншащын пярт олдуьуну эюрцб,– Йахшы, османлынын жавабыны верян-

дя сяня хябяр едярик.– деди.– Инди щядяф Тохтамыш хандыр. Ону мящв етмядян Мавярацннящрин 

мцщафизясиндян архайын ола билмярям. 

Онлар  ятрафдакы  гырьына  йеня  дя  ящямиййят  вермядян  вя  сакитжя  сющбят  едяряк  атларынын 

цзцнц  йахынлыгдакы  щярби  дцшярэяйя  сары  чевирдиляр.  Мираншащ  фцрсят  едиб  жибиндян  мяржи  бю-

йцклцкдя гара бир шей чыхартды вя хялвятжя аьзына атды.  

Гала диварынын гаршысы ися артыг ганын гырмызы рянэиня бцрцнмцш вя инсан бядянинин язалары 

иля долмушду. Онларын ортасында бир шаир дуруб ичин-ичин сызылдайыр, инилдяйир, юз гязялляри иля мяр-

щумлара аьы дейирди. 

Гошун щярякятя башламаздан яввял Ямир Теймур  йердян бир  даш  эютцрдц вя  ону бир  нечя 

аддымлыгдакы лалязара атды. 

–Эери гайыдаркян бурадан щяр кяс бир даш эютцряр!–  деди вя атыны ирялийя сцрдц. 

 Сонра сяркярдяляр, забитляр, яйанлар, рущаниляр эялиб орайа бир даш атды. Даща сонра бу сыРа-

йа бцтцн гошун дцзцлдц.  

Щяр яскярин бир даш атдыьы йердя бюйцк бир тяпя йаранмышды. Ямир Теймур бу тяпяйя Баха-

раг  дяриндян  кюкс  ютцрдц.  Эерийя  гайыдаркян  бурадакы  дашларын  щеч  дя  щамысы  эютцрцлмяйя-

жякди.  


1395-жи  илдя  Терек  чайы  йахынлыьындакы  дюйцшдя  Тохтамышын  гошунлары  дармадаьын  едилди. 

Тохтамыш юз гошунунун галыглары иля цзц шимала доьру эери чякилди.  

 

61 Мяьлуб едилмиш гошунун юлян вя йаралананлары дцзянликдя атылыб галмышды. Онларын арасы иля 

эязишян дцшмян яскярлярин ялиндяки йекя балталар щяр дяфя зярбля ашаьы ендириляндя щансыса ме-

йидин вя йа йаралынын башы кянара дийирлянирди. Архада эялянляр бу башлары йекя кисялярин ичярисиня 

йыьырдылар. Кясилмиш башлары бир йеря топладылар вя йеня бир тяпя йаранды. Бу тяпя санки жанлы иди 

вя инилдяйирди.  

Ямир Теймур инсан башларындан дцзялмиш бу тяпяйя сары бир гядяр бахды вя нифрятля тцпцрдц. 

О башларын арасында Гызыл Орда ханы Тохтамышын башы йох иди.  

Гошунунун  гайыдыб  кечдийи  щяр  бюйцк  шящярдя    яввял  дашларын  топландыьы  тяпяляр  нисбятян 

кичилир, амма итмирди. Башларын топландыьы тяпяляр ися бюйялирди. 

Архада Волгабойу шящярляр, Бяй-Йарыг-оьлан тайфасы, Жучийев  яйаляти, Сарай, Урусчуг шя-

щярляри,  Самара,  Владимир  яйалятляри  галмышды.  Бяй-Йарыгда  дцшмяни  тамам  гылынждан  кечирт-

диляр. Сонра яскярляр яйаляти таламаьа, гадынлары зорламаьа эиришди. Бяй-Йарыг юзц гачыб жаныны 

гуртармыш, аиляси дцшмян ялиндя галмышды. Теймур Лянэ яскярлярин онлара тяжавцз етмясиня им-

кан вермяди, таланчылыьы да дайандырды. Аилясиня миник ат вя арабалар вериб, Бяй-Йарыьын йанына 

эетмясиня ижазя верди. Гуламлардан кимся онун беля гярарларына етираз сайыла биляжяк няся дейя 

билмязди. Йелес шящяри тутулдугда ися Тамерлан (Теймур Лянэ) яскярлярин яняняви гарят вя тяжа-

вцз щиссляринин гаршысыны алмасын дейя шящяря гясдян эцнцн сонунда дахил олду. Йелесдян сонра 

Рйазана вя Москвайа йол ачылмышды.  

Москвада кечирилян бюйцк кился топлантыларында яйанлар вя дин хадимляри эежя-эцндцз фиКир-

ляшир, мцзакиряляр апарыр,нижат йоллары ахтарырдылар. Бюйцк кнйаз Васили шящярин мцдафияси цчцн 

ялиндян эяляни едирди. Амма Тамерлана мцгавимят эюстярмяйин ящямиййяти йох иди, гялябяйя 

цмид бяслянилмирди. Нящайят сон тяклиф олараг болгар ясилли митрополит Киприан данышды. 

– Мян Москвайа Владимирдян хиласедижи Мцгяддяс Мярйям иконасынын эятирилмясини тяклиф 

едирям. Москваны йалныз о хилас едя биляр. Йохса яэяр Тамерлан Владимиря вя Москвайа дахил 

олса,  Тохтамышдан  даща  бюйцк  фясадлар  тюрядяжяк.  Тамерлан  Русийаны  вя  христианлыьы  сцгута 

уьрадажаг!  Мцгяддяс  Мярйям  иконасы  Владимиря  Андрей  Богалйубски  тяряфиндян  Кийевдян 

эятирилмишди. Кийевя ися  Чарграддан.Бу иконадакы образ  шяхсян Мцгяддяс Луканын яли иля чя-

килиб! 


Онун  бу  фикрини  щамылыгла  гябул  етдиляр.  Бюйцк  Русийанын  башга  цмид  йери  галмамышды. 

1395-жи илин 26 август тарихиндя бу иконанын гаршыланмасына бцтцн Москва чыхмышды. Щамы ду-

алар охуйур, Аллаща йалварыр, Ииса Мясищдян анасы Мярйямя щяср олунмуш бу мцгяддяс икона 

хатириня имдад диляйирдиляр. 

Теймур  Лянэ  Москвайа  щцжум  тядбирлярини  жямляшдиряркян  яслян  москвалы  олан,  юзц  якс 

жябщяйя кечмиш рус бойары Серафим Василичля мяслящятляшмяк истяди. 

–Москва галасыны Дмитри Донскойун Мамайла дюйцшдян яввялки заманында сизин кими бир 

мцсялман тцрк мемар тикиб.- Серафим деди.- Галанын адына да о тцркцн шяряфиня Кремл дейилир. 

О инди Кремлин баш мцщафизи сайылыр. Сящв етмирямся Ширваншащлар дювлятиндян эялиб. 

Бу хябяр Теймур Лянэи чашдырды. О бир мцддят юзцня эяля билмяди. Демяли, ондан хейли яв-

вял бир  ширванлы тцрк Москваны фятщ етмиш, гуруб-йаратмышды. Шаир Имадяддин Нясиминин  щям-


Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə

Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə