Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə47/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   89

–”Санки бурада еля бир йер йохдур!”– Щума Сефаил билдирди. 

–”Жищазлар щеч беля йцксяк эярэинликли мянфи енеръи гейд етмямишди!” 

Космик эяминин  мониторлары ишляйир, рягямляр вя щероглифляр сцрятля дяйиширди.  

–”Тякжя ики йердян гисмян мцсбят енеръи йцксялир”. 


 

 

226 Щума Раид адланан щуманоид бармаьыны мониторун якс етдирдийи бир йарымаданын цзяриня  

гойду вя диэярляриня сары чеврилди. 

–”Жищазлар ораны аоумлуларын Ярябистан йарымадасы адландырдыьыны билдирир.” 

–”Онлар юзлярини Йер сакини адландырыр. Бялкя биз дя  еля адландыраг.”  

–“Щума  Раид,  Сизин  гейд  етдийиниз  мякан  Йерин  мяркязи  щесаб  олунур.  Орада    инсанлар 

даща чох топланыр, Бюйцк йарадана ибадят едирляр”. 

–”Ибадят?! Ибадят едилян бир дцнйада бу гядяр мянфи енеръи йцкц олармы?” 

–”Бизя эямини сахламаг цчцн сакит, тядгигат апармаг цчцн ися мянфиликлярин даща  чох йер 

алдыьы мяканлар лазымдыр! Йерин електромагнит сащяси онун дахили хассясинин щесабына формала-

шыр. Бир щалда ки бу дяйишмишдир, демяли Йердя, онун тябиятиндя жидди дяйишикликляр баш вермиш-

дир.”– Щума Регаил билдирди. 

–”Бизи  Йерин  физики  хцсусиййятляри  марагландырыр.  Бу  мянфи  енеръи  йалныз  физики  просеслярин 

тязащцрц ола биляр.” 

–”  Бизим  Щомо  галлактикасындан  эялмиш  Ануннаклар  узун  заманлар  Йердян  гиймятли 

металлар чыхардыб, юз планетляриня  эюндярибляр. Бялкя дя Йерин бошалмасынын тясиридир.” 

–  “Йерин  физики  хассяси  она  даим  юз  тяркибини  зянэинляшдирмяк  имканы  верир.  Сизжя    буна 

сябяб тамам башга вязиййят дейилми? 

–”Биз еля буну айдынлашдырмаьа эюндярилдик, Щума Раид.” 

Щуманоидляр  беляжя  юз  гаршыларындакы  дцймяляри  басараг  вя  мониторун  эюстярижилярини 

тядгиг едяряк данышыр, алынан мялуматлары вя нятижяляри бир-бирляриня чатдырырдылар. 

–”Щума  Аргун,  бахын,  бу  йердян  дя  мцсбят  енеръи  йцксялир!  Жищазлар  Аоум  планетиндя 

буранын Щималай даьлары олдуьу гейд едир”. 

–”Инди бизя даща йахын олан вя даща мцсбят енеръи сачан бу мякан Тибетдир.” 

–”Алынан мялуматлара эюря Йердя Щипербореи сивилизасийасы варлыгларынын алимляри сонунжу су 

дашгынындан сонра Тибетя кючцб вя юзляриндя чох бюйцк сирляри горуйуб сахлайыблар. Амма бу 

сирляри цзя чыхарда билмирляр. Онлар иля ямякдашлыьа дяйяр!”  

–”Еля  ися  Тибетя  гонмаьа  разыйыг!  Жищазлар  да  бурада  щаванын  електромагнит  сащясинин 

жями  150 кб эярэинликдя олдуьуну эюстярир.”  

–“Буралар мешяли даьлардыр.Беля бир мякан мцнасиб эюрцнцрмц?”  

– “Щума Арнас, архада шиш ужлу сылдырым даьлар да эюрцнцр. Щяр щалда торпаг  даьлар да 

мцнасиб сайыла биляр. Йахынлыгда бюйцк йашайыш мянтягяси вар.” 

–”  Мянтягянин  ады  барядя  Йерин  информасийасы  мяркязляриндян  алынан  мялуматлар  чох 

зянэиндир.–  Бир  гядяр  сонра  Щума  Раид  гаршысындакы  монитора  бахараг  диллянди.–    Лащоса 

шящяри!” 

–”Бяли, бу шящяр барясиндя бизя хцсуси билэи верилмишдир”– Щума Регаил деди. 

Космик  эями  цст-цстя  йыьылмыш  бюйцк  гайалыглары  хатырладан  шишужлу  даьларын  цзяри    иля чох 

астадан ужду вя жищазлар даща диггятля тядгигат апарды.  

–” Шишужлу бу даьлардан биринин зирвяси яслиндя бир вулкан кратери дейилми? Щям дя чох дярин 

вя гаранлыг кратер. Йерлиляр буна маьара да дейирляр!” 

–”Оралар эямини узун мцддят эизлятмяк цчцн чох мцнасиб оларды.” 

–”Биз Йеря гыса мцддят цчцн эялмямишик. Бизим эями дя мцкяммялдир вя узун заманлара 

щесабланмышдыр.” 

Сон фикри Щума Регаил билдирди. Бундан сонра намялум учан обйект Йеря даща да йахын-

лашды,  ашаьыдакы  даьларын,  мешялярин,  йамйашыл  дцзлярин  цзяри  иля  лянэяр  вурараг  учду.  Йахын-

лыгдакы  йашайыш  мянтягясиндя  щяля  сящяр  ачылмамышды.  Бир  аздан  эцняш  шцалары  бу  яразилярин 

сярщядляриня эялиб чатажагды. Щялялик орада  инсан адланан йер варлыглар эюрцнмцрдц. Эяминин 

ашаьы иллцминаторлары ачылды вя бюйцк, эцжлц бинокллара чеврилди. Бундан сонра идаряетмя пулту 

архасындакы  бюйцк мониторда  Йер жанлылары эюрцнмяйя башлады. Амма онларын щамысы шагули 

вязиййятдя  идиляр.  Бу  барядя  ялавя  информасийалар  алынды.    Йерлиляр  бу  позаны  йатмаг  вя  йуху 

эюрмяк адландырырдылар. Яслиндя бу вязиййят йенилянмя характери дашыйырды. Сонра алынан инфор-

масийалар  клавиатуранын мцяййян дцймяляри васитясиля верилян тапшырыглар ясасында ишлянди. Сон 


 

 

227 нятижя  бурадан мянфи енеръи щасил олмасына ясас  вермирди. Даща чох мцсбят енеръи эюстярижиси 

щасил  олунан  бир  йердя  йатмыш  бир  жанлынын  цзяриня  ачыг  нарынжы  юртцк  салынмышды.  Бу  рянэ  щу-

маноидлярин юз эейиминя мцвафиг иди. Буна эюря онларын диггятини жялб етди. Космик эями йат-

мыш  бу  варлыьын  бцтцн  физиолоъи  эюстярижилярини    кючцртдц.    Алынан  жаваблар  онун  Йерин  ян  али  

варлыьы олмасы барядя мялумат щасил едирди. 

Яразини  даща  бир  гядяр  мцшащидя  етдикдян  сонра  бинокллар  йыьылды.  Щуманоидляр  цз-цзя 

чеврилдиляр вя бир-бирляри иля эюз-эюзя галдылар. Бу онларын мяшвярят мяжлиси иди.  

–”Реал тядгигатлар апармаг цчцн Йеря енмяли вя йер варлыьына чеврилмяк лазымдыр.” 

–”Ашаьыда йатмыш  о инсана охшамаг йахшы оларды. О мцсбят енеръи сачыр.” 

–”Юзцмцз барядя она мялумат вермялийик.Йохса цзяримиздя щаггы галар.” 

–”Биз онун  йухусуна эирсяк даща мцнасиб олар.” 

–”Эюстярижиляриня эюря о, Йер цзцнцн ян мцдрик шяхсляриндян бири сайылар!” 

–”Биз онунла шцур ялагяси йарада билярик.” 

–”Биз ону сечмяйя гярар вердик!” 

–”Онунла онун цчцн ачыг олмайан мялумат ялагясини гярара алырыг.” 

–”Бу шяхсин моделини гябул етдик!” 

–”Биз  Йеря  гонуруг!    Бизим  Щомо  галактикасына,  Нибури  планетиня  бу  барядя  мялумат 

ютцрцлсцн!” 

–” Тядгигатларымыз мянфи енеръи мянбяляри цзря апарылмалыдыр.” 

–” Биз бурадан диэяр йашайыш мянтягяляриня кечяжяйик.” 

–” Програма ясасян сон гярары Щума Регаил веряжяк.” 

Инди архасы юн иллцминатора сары олан Щума Регаил байагдан диэярлярини динляйирди. Щума 

Сефаилин бу фикриндян сонра бцтцн бахышлар она йюнялди. О  яввялжя бир гядяр диггятля юз юнцн-

дяки  мяжщул  нюгтяляря  бахды,  сонра  ишарят  бармагларыны  эижэащларына  гойду  вя  ири    эюзлярини 

йумду. Онун эюзляринин арасында, алнынын гаш нащийясиндя тядрижян бир ишыг йанмаьа башлады. 

Яввялжя  бу  гырмызы,  сонра  нарынжы,  даща  сонра  сары,  йашыл,  мави,  эюй  вя  бянювшяйи  рянэли  ишыг 

сачды. Нящайят Щума Регаил эюзлярини ачды.  

–” Гярар белядир: Щума Арнас эямидя галыр, биз Йерин алты истигамятиня йедди сал мясафя вя 

йедди Йер эцнц заман гят едяжяйик. Йедди Йер щяфтяси илкин тядгигат апарылажаг. Сон бир щяфтя 

щямин  мякандан  ян  эцжлц  мянфи  енеръи  хассяли  бир  инсаны  тапмалы,  сон  щяфтяни  ися  эерийя 

гайытмаьа сярф етмялийик. Дцз йетмиш Йер эцнцндян сонра эямийя дюняжяйик. Йени вя ясас гя-

рар о заман вериляжяк.” 

Щума Регаилин щуманоид дилиндя дедийи бу сюзляря ичяридякиляр баш яймякля разылыг билдир-

диляр. Бу гярардан сонра щуманоидляр чеврилдиляр вя онлара мяхсус тядгигат пултуна  сары йюнял-

диляр. Космик эями шишужлу даьлара сары учдую Орада, щавада бир гядяр лянэяр вурду, сонра ися 

ашаьыдакы кратеря доьру енмяйя башлады. 

Бир гядяр сонра чылпаг гайалыгларын арасындан яйинляриндя нарынжы рянэли узун эейим  олан вя 

бир-бириндян  защирян  дя  щеч  ня  иля  фярглянмяйян  алты  киши  чыхды.  Онлар  инсан  формасы  алмыш 

щуманоидляр иди. Йамйашыл  тяпянин цстяня гядяр динмязжя аддымладылар. Араларында бир гядяр 

щцндцр олан киши– Щума Регаил бурадан ятрафы диггятля сцздц, сонра: 

– Йетмиш эежя вя эцндцздян сонра бурада эюрцшянядяк! – деди вя гаршыда эюрцнян йамйашыл 

дцзянлийя доьру ирялийя вя ашаьыйа аддымлады. 

Нарынжы  эейимли  диэяр  кишиляр  дя  мцхтялиф  истигамятляря  йюнялдиляр.  Бир  гядяр  сонра  онлар 

узаглашыб, тамам эюздян итдиляр. Архада галмыш шишужлу  щцндцр гайалыгларын  арасында нарынжы 

эейимли бир киши ися ялини гашларынын цстцня гойуб онларын архасынжа бахырды. О Щума Арнас иди. 

Кечилмяз  сылдырым  гайалыглар  чох  бюйцк  яразини  ящатя  етмишди.  Бурада  торпаг    сащяляр, 

дашлыьа бцрцнмцш йамйашыл чямянликляр, ятрафа гол-будаг атмыш мцхтялиф аьажлар, неонлар, сых 

коллар   вя  бир  нечя кичик эюл варды. Бунларын архасында даща щцндцр  даьлар башланыр, чох-чох 

архада ися Щималай даьларынын гарлы зирвяси эюрцнцрдц. Щума Арнас инди бир гайанын цстцндя 

отурмушду  вя  диггятля  бу  мянзяряни  сейр  едирди.  Сонра  о  йериндян  галхды  вя  гаршысындакы  бу 

эюзяллийя доьру дцшдц. Яйилиб йашыл отлардан бир гядяр гырды вя бурнуна йахынлашдырыб гохулады. 


 

 

228 Чямян ятринин ращийясиня уйьун олараг онун цзц эцлдц, эюзляри хумарланды. Йер цзцнцн беля 

сирли  эюзяллийи  вя  хош  ятри  вармыш.  Аралыгда  мцхтялиф  рянэли  чичякляр,  эцлляр  баш  галдырмыш-

ды.Буралар бцсбцтцн йашыллыьа вя бу чичякляря бцрцнярдися, даща эюзял оларды. О беля фикирляшиб, 

чямянлийин ичярисиндя  эюрцнян гара  дашлара сары эетди. Бу дашлардан даща бюйцйц онун бойу 

бярабяриндя  иди.  О,  яллярини  дашлардан  бириня  сары  узатды,  даша  тохунмадан  ону  тярпятди, 

йериндян гопартды,  еляжя дя она тохунмадан торпаьдан айырды вя щавайа галдырды. Бахышлары иля 

ири  дашы  гайалыьа  сары    эюндярди.  Тяхминян  2,5  тон  аьырлыгда  олан  бу  ири  даш  йеря  дя  йавашжа 

дцшдц. Бир гядяр сонра диэяр аьыр дашлар да  гайалыьы сары учду.  Щума Арнас беляжя бир мцддят 

чямянлийи дашлардан тямизляди. Сонракы эцндцзлярдя о коллары гопартды, аьаж будагларыны гырды, 

гырдыьы будаглары вя эцлляри сыра иля якди, эюля тюкцлян булагларын чешмясини тямизляди, эямидян 

бурьулар эятириб, ики эюлцн арасында бюйцк бир чала газды. Сонра аралыгдакы торпаг сядлярини дя 

эютцрмякля  ики эюлц  бирляшдирди. Бу яразийя Эцняш шцаларынын даща чох дцшмяси цчцн шярг вя 

гярб  тяряфдя  сылдырым  гайалыглары  жищазларын  шцалары  иля    даьытды.  Эяминин  ичярисиндя  эцнцн 

радиоктив, електромагнит вя биолоъи тядгигатларыны  баша чатдырдыгдан  сонра вахт вар икян диэяр 

ишляр дя эюрмяк оларды. Буна эюря о гойулмуш гайдаларын зиддиня олараг йахынлыгдакы мешяйя, 

йашайыш  мянтягясиня  хялвяти  сяфярляр  етди,  орадан  мцхтялиф  аьажлар,  эцл  коллары  вя  диэяр  шейляр 

эятирди.  Эятирдийи  аьажлар    мейвяли  иди.  Эцлляр  ися  даща  хош  ятир  сачырды.  Йер  дцнйасы  еля  тякжя 

флорасына эюря дя чох эюзял иди. Даьлар гойнунда йаратдыьы бюйцк баьда бу эюзяллийин щяр бир 

яламятини топламаг истяйирди. Тядрижян бурайа мцхтялиф гушлар вя щейванлар эялмяйя башлады. Ири 

вя ити дишли щейванлар кичик вя ажизляри овламаьа башладыгда Щума Арнас вящши щейванлар  цчцн 

баьын  сынырлары  харижиня  тящлцкя  шцалары  иля  ялавя  сядд    чякди.  Бундан  сонра  даща  жанавар, 

чаггал  вя  пялянэляр  бу  яразийя  дахил  ола  билмяди.  Амма  ичяридя  жями  йетмиш  йедди  формада 

битки, гуш, балыг, щейван вя щяшарат нювц жямлянди. Мцхтялиф рянэлярдя балыгларын бурада пейда 

олмасынын сиррини юйряня билмяди. Еляжя дя бу ятрафдакы даьларын щамысынын  сиррини ачмаьа вахты 

чатмады.  Чохунун  алтында  мцхтялиф  нювдя  метал  филизинин  йатаглары    варды.  Бязи  гайалар  санки 

бцсбцтцн  дямирдян,  эцмцшдян  вя  йа  гызылдан  тюкцлмцшдц.  Даьларын  алтында  гурьуларын 

васитясиля  бир  чох  ишляр  эюрдц;  ири  ойуглар,  йоллар  ачды,  гапалы  маьаралар,  гапылар,  пилляляр  

дцзялтди.  Эяминин  сахланылдыьы  бюйцк  маьара  иля  бу  кичик  маьаралар  арасында  йоллар  йаратды, 

эюзяллик баьына гапы ачды. Бу ишляр ону мяшьул етди вя бош дайанмаьа мажал вермяди. Амма  

сонра  даща  диэяр  ишляря  мажал  тапмады.  Артыг  йетмиш  эцн  тамам  олмушду.  Йер  эцнляри  чох 

сцрятля кечирди. Даьларын ичи иля башланан, гайалыгларын арасына ачылан бир  йол ону апарыб кичик 

бир яразийя чыхардырды.  О алямин йахын бир йериндя йамйашыл бир тяпя варды. Йолдашлары мящз о 

тяпянин цстцндя  айрылмышдылар.  Бу сонунжу эцн  гайалыг цстцндя отуруб о тяряфя бахараг юз 

йолдашларыны  эюзляди.  Бурада  отуруб  фикирляшяркян  Щума  Регаулун  бир  башчы  олараг  эямидя 

галмалы олмасы, юзцнцн ися групла эетмяси фикриня дцшдц.   

 Эцнцн сонунда онлары йенидян о тяпянин цстцндя эюряркян чох севинди. Бир гядяр тез вя йа 

эеж олмагла щамы гайыдыб эялирди. Амма инди тамам башга эейимдя идиляр. Еля защирян дя чох 

дяйишмишдиляр;  башларыны  вя  сифятлярини  тцк  басмышды.  Щума  Арнас  онлара  тябият  эюзяллийи 

эюстярмякля щейрятляндирмяк истяди. Лакин онлар даьлар гойнундакы эюзял баьы эюряркян чох да 

тяяжжцблянмядиляр. Тякжя цзляриндя  сифят дяриси вя  язяляляри йыьылыб-ачылараг мцхтялиф вязиййятляр 

алды. Бунун адына тябяссцм дейилдийини юйрянди. Онлар да буну ян али Йер варлыьы сайылан инсан-

лардан юйрянмишдиляр. Инсан жилдиня кечдикдян сонра онларда  чох шей дяйишмиш, инсаниляшмишди. 

Тякжя Щума Регаил чох аз дяйишиклийя мяруз галмышды. О  даьлар гойнундакы бу эюзял баьда, 

эюмэюй, дупдуру  суйунда рянэли балыгларын цздцйц эюлцн кянарында отуруб мяжлис кечиртди. 

–  Йер  цзцнцн  чох  мяканлары  беля  тябият  эюзяллийиня  бцрцнмцшдц!  –  дейя  о  яввялжя  Щума 

Арнасын бу баь барясиндя эюзлядийи мунасибятя фикрини билдирди.– Амма тяяссцф ки, бу эюзяллик  

бюйцк фялакят гаршысындадыр. Биз гыса вахт ярзиндя бу фялакятин ясас мащиййятини юйряня билмя-

дик. Анжаг бу фялакят щеч дя Йерин тябиятиндян иряли эялмирди. 

Щума  Регаил  70  эцнлцк  Йер  щяйатынын  тясири  алтында  олараг  инди  инсан  дилиндя  данышырды. 

Онун бу фикирляриндян сонра диэяр щуманоидляр дя  мцхтялиф инсан  сясляри иля данышмаьа вя юз 

тяяссцратларыны бюлцшдцрмяйя чалышдылар. 


 

 

229 – Билдиряк ки, гаршыйа гойулан тапшырыг ижра олунмады; биз Йер цзцнцн алты истигамятиндя, ян 

йцксяк тязйигли мянфи енеръи мяканларыны там мцяййянляшдиря вя юзцмцзля апармаг  цчцн даща 

чох мянфи енеръи хассяли бир инсан тапа билмядик.– Щума Сефаил деди.– Юзцня мцнасибятдя ин-

санларын  ямял  вя  дцшцнжяляри  мцсбят  характер  алыр,  башгаларынын  марагларына  мцнасибятдя  ися 

мянфи енеръи даща чох йцксялирди. Буна сябяб ня  иди? Ня цчцн инсан щяр заман йалныз мцсбят 

характер  дашыйа  билмирди?  Бяс  мцсбят  енеръи  жязб  етмяк    хцсусиййяти  вя  истяйи  йцксяк  олдуьу 

щалларда юзц ня цчцн ейни гядяр йцксяк тязйигля мцсбят енеръи ихраж етмирди? Даим йахшылыгдан 

данышан вя ону чох бяйянян инсан юзц ня цчцн там йахшы ола билмирди? Инсанлар бирмяналы вар-

лыглар дейилдиляр! Тяяссцф ки, бцтцн бунларын мащиййятини юйрянмяйя вахт кифайят етмяди. Бурада 

вахт чох сцрятля кечир.  

Щума Арнас бир шей анламадан додагларыны бцздц.  

– Йер тябиятиндя щяр бир жанлынын Йерин биолоъи енеръи хассясинин бир ифадяси олдуьуну мцяй-

йянляшдирдик.  –  Щума  Асфаил  билдирди.–Щяр  нюв  щейван  да,  битки  дя,  гуш  да,  щяшарат  да,  еляжя 

инсан да Йерин бир нюв енеръи ифадясидир. Бцтцн бу жанлылар бирликдя Йерин енеръи характерини там 

олараг  ифадя  едир.  Бюйцк  йарадан  Йеря  бу  хассяни  вермишдир.  Бу  ейни    заманда  каинатын  бир 

зяррясинин хцсусиййятидир. Амма биз бу енеръинин сарсылдыьыны мцшащидя етдик. Онун дяйишмяси 

каината да тясирсиз ютцшмцр. Еля буна эюря дя  биз Йери юйрянмяйя вя она тясир етмяйя эюндярил-

дик.  Бизим  щяр  биримиз  каинатын  йедди  гатынын  бир  ифадясийик.  Бу  тясир  биздян  дя  йан  кечмир. 

Каинат юз таразлыьыны итирмямялидир. Инсан бу таразлыьы юз ямялляри иля позур.  

– Инсан Йер заманы иля цч мин ил, ики мин ил, щятта мин ил яввял тябиятдя мювжуд олмуш йцз-

ляржя, минляржя жанлыны мящв етмишдир.–Щума Щаим ялавя  етди.– Инсандан башга бцтцн жанлылар 

бир-биринин артымыны тянзимляйир. Инсанын артымыны ися Бюйцк Йарадан щяр бир фярд цчцн айырдыьы 

талещ вя юмцр пайы иля тянзимлямишдир. 

–  Бир вахтлар дцнйада  жями  4426 адда щяшарат, 8684 адда гуш нювц олмушду. Инсан тякжя 

Йер тарихинин милади тягвими иля ХХЫ ясриня кими, жями сон цч-дюрд йцз ил ярзиндя 130 адда щя-

шарат вя гуш нювцнц тамам мящв едиб. 500 нювц ися гырыб, сайыны тамам мящв олмаг щяддиня 

чатдырыб.  Бу  гядяр  нюв  щям  дя  милйонларжа  ядяд  демякдир.  Тябиятя  бу  гядяр  бюйцк  зярбя 

вурулмасы  онун  бу  гядяр  енеръи  ифадясиндян  мящрумиййяти  демякдир.  Бу  юз  тясирини  эюстярмя 

иди!  Нятижя  олараг  дцнйанын  енеръи  симасы  зяифлямякля  бурада  йашайыш  аьырлашмыш,  жанлыларын 

формасы деформиасийайа уьрамыш, жырлашмыш, инсан юмрц гысалмышдыр. 

Бунлар чох жидди мялуматлар иди. Щума Арнас бунун сябябини анламадан  чийинлярини чякди. 

– Биз бу сырада инсанларын щейванлара гаршы  апармыш олдуьу анлашылмаз мцбаризяни дя ялавя 

етмялийик.– Щума Аргун деди.– Юйряндик ки, 1809 Йер или яввял тябиятин шимал гцтб яразисиндя  

боьазлыг иняк нювц мювжуд олмушдур. Онун узунлуьу 9 метр, аьырлыьы 7 тона йахын имиш. Бу 

иняйин сцдц инсанлыьын тяминатыны там юдяйя билярди. Бунун васитясиля бир чох Йер хястяликлри мц-

алижя олунурду. Лакин инсанлар ону кяшф едян кими артымына чалышмадылар, йалныз кцтляви шякилдя 

гырмаьа башладылар. Йер тябиятинин щямин инякдя ифадя олунан енеръиси щазырда бошлугдадыр. Бу 

да  таразлыьа  чох  мянфи  тясир  эюстярир.  Бяс  бу  иняк  нювцнцн  йарадылмасы  иля  онун  варлыьынын 

цзяриня гойулмуш миссийа?.. 

– Гярибядир, инсанлар Йер дцнйасыны даща дяриндян танымаьа башладыгжа ону даща дяриндян  

мящв  етмяйя  башламышлар.–Щума  Раид  билдирди.–  Онлар  Америка  адландырдыглары  гитяйя  эяляр-

кян бурада ени 40, узунлуьу 80 километр олан бизон сцрцляри варды. Онларын сайынын 75 милйон 

баш олдуьу тяхмин едилирди. Авропа адланан гитядян  эялмя инсанлар йерлилярин бу бизон сцрцляри 

иля гидаландыьын билдикдя, онлары гидасыз сахламагла мящв етмяк вя йа бу яразилярдян узаглаш-

дырмаг истядиляр. Буна эюря дя гатар адланан  дямир миникля ов сяфярляри тяшкил едир,  сярнишинляри 

бу бизонлары гатар пянжярялярдян атяш ачараг юлдцрмяйя щявясляндирдиляр. Нятижядя 150 ил ярзин-

дя бу мющтяшям сцрц тамам мящв едилди! Биз йетмиш беш милйон рягямини щяр бизонун енеръи  

эцжцня вурдугда чох бюйцк бир рягям ала билярик. Йер цзцнцн беля бюйцк енеръидян мящрум 

едилмяси Йеря юз фясадыны эюстярмяли иди! 

–  Бу  сырайа  Австралийа  гитясиндя  кенгуруларын,  гойунларын,  ширлярин,  Щиндистан  адланан 

йердя  он  минляржя  филин,  эярэяданын,  Африка  гитясиндя  тимсащын,  пялянэин,  бябирин  вя  диэяр 


 

 

230 щейванларын  мящв  едилмясини  дя  ялавя  едя  билярик.  Сонрадан  онларын  адыны  “Гырмызы  китаб” 

адланан бир сийащыйа  салдылар. Бу ися онларын йалныз бир нюв олараг мювжудлуьуну хилас етмяйя 

хидмят етди. Бяс онларын Бюйцк Йарадан тяряфиндян йаранышла тябиятдя миссийасы вя ифадя етдийи 

дцнйа енеръи ващиди?.. 

Щума Арнас тамам щейрят ичиндя иди. 

–  Инсан  Йер  цзцнцн  йеэаня  шцурлу  жанлысы  сайылыр!  Бяс  о  бу  жцр  ямялляри  ня  цчцн  тюрядир? 

Енеръи ифадяси олан жанлыларын мящви Йерин енеръи таразлыьынын позмурму?  

Щума  Арнасын  сонда  бу  тяяжжцбцня  щуманоидляр  бирбаша  жаваб  вермяк  истямядиляр. 

Дупдуру, мави сулу эюлцн сащилиндя бардаш гуруб отурмуш щуманоидлярин щяр биринин симасына 

башга суалларын ифадяси щаким кясилмишди.  

–  Апардыьымыз  мцшащидяляр  эюстярди  ки,  инсанлар  тякжя  Йер  жанлыларыны  дейил,  щятта  Йерин 

торпаг гатыны да мящв едирляр.–  дейя Щума Регаил сющбятя нювбяти  истигамят верди.–  Йерин 

цст  гаты  литосфер,  онун  мцнбит  лап  цст  щиссяси    гумос  адланыр.  Бу  ися  биткилярин  мящсулдарлыьы 

цчцн мцнбит гат демякдир. Гумос ясасян битки чцрцнтцляринин торпаьы мцнбитляшдирмяси няти-

жясиндя йараныр. Бир сантиметр  галынлыгда гумосун йаранмасы цчцн алты-сяккиз яср заман тяляб 

олунур. Буна ися биринжи нювбядя аьажлар вя отлар кюмяк едир. Онлар щям торпаьын гумосуну 

артырыр,  щям  дя  ону  мющкямляндиряряк  горуйур.  Авропа  гитясинин  сакинляри  гейд  етдийиниз 

Америкайа илк эялдикляри заман мешяляри гырыр, мящв едир, торпаьы якинчилик цчцн щазырлайырдылар. 

Лакин щяр ики тяряфдян океан ящатясиндя  олдуьу цчцн сонракы дюврлярдя щяр дяфя туфан галхар-

кян кцляк торпаьын мцдафиясиз галмыш бу мцнбит цст гатыны совуруб тоз шяклиндя эюйя галдырыр, 

апарыб Атлантик океанына тюкцрдц. Бу щесабла  тякжя 1934-жц милади илиндя туфан 300 милйон 

тон мящсулдар  торпаг  гатыны океана тюкмцш  вя  торпаьын мцнбитлийи  мящв олмушду. Еляжя  дя 

Асийада, Африкада чох беля щаллар олубмуш.Мяканы, маддяни вя тябияти юйрянмядян она гаршы 

аддымлар  атмаг  яслиндя  шцурсуз  вя  анлашылмаз    аддымдыр.  Лакин  инсан  йеэаня  шцурлу  варлыг 

щесаб олунурду. Бяс бу ня демяк иди? 

–  Анлашылмаз  ямялляр  тякжя  щейванлара  вя  торпаьа  гаршы  идими?..–Щума  Сефаил    тяяжжцбля 

давам  етди.–  Инсанлар    щям  дя  Йерин  майе  юртцйц  олан  щидросферя  гаршы  да    чох  амансыз 

давранмышлар.  Хатырладым  ки,  щидросфер  бизим  Нибури  планети  иля  мцайисядя  Йер  планетинин  ян 

назик гатыдыр. Йерлиляр ону даща чох су кими таныйырлар. Су 11,11% щидроэенин 88,89% оксиэенля 

бирляшмясидир. Бизим майе иля мцгайисядя Йер суйу бир гядяр гаты вя аьырдыр. Бурада су ямяля 

эяляндя    оксиэенин  бир  атому  щидроэенин  ики  атому  иля  бирляшир.  Йер  суларынын  70%-и  океан  вя 

дянизляря мяхсусдур. Бу ися онун даща гаты, аьыр вя юз дузлулуьуна эюря гуру жанлылары цчцн 

истифадяйя йарарсыздыр. Жями 3%  су чай вя булагларын пайына дцшцр. Амма инсанлар завод вя 

фабрик туллантыларыны чайлара  ахытмагла юзцнц ичмяли судан, дянизляря ахытмагла бурадакы мин 

бир нювдя балыгдан мящрум едир. Цстялик щямин туллантылар сонрадан бухарланыр вя йаьыш шяк-

линдя йенидян торпаьа гайыдыр. Бу ися щям ичмяли суйун кейфиййятини хараб едир, щям дя торпаьы 

сырадан чыхардыр. 

Щума  Арнас  бу  ешитдикляриня  йеня  дя  тяяжжцбля  гулаг  асыр,  амма  няся  анлайа  билмирди. 

Щума Раид дя ялдя етдийи билэиляри  санки онун бу тяяжжцбцнц даща да гцввятляндирмяк цчцн   

тягдим едирди.  

–  Биз  инсанын  щям  дя  атмосфери  мящв  етдийинин  шащиди  олдуг.  Информасийа    мяркязляринин 

йаддашындан  эютцрдцйцмцз  билэиляря  ясасян  мялумат  веририк  ки,  партладылан  нцвя  бомбалары, 

ракетляр атмосфери арезол мящсулларла, метан, етил газлары  иля чирклянляшдирир, бу заман атмос-

ферин  електрик  хцсусиййятляри  позулур,  радиасийа  тяркиби  дяйишир.  Буна  эюря  атмосферин  Йеря 

йапышмыш тропосфер гатында инсанын юзцнцн йашамаг цчцн  истифадя етдийи– уддуьу щава, еляжя 

дя  тясири  алтында  олдуьу  иглим  дяйишир.  Йер  цчцн  ян  бюйцк  енеръи  мянбяйи  Эцняшдир.  Эцняш 

бцтцн жанлылары юзцндя бирляшдирян биосферадакы тябии просесляр цчцн йеэаня енеръи мянбяйидир. 

Бу йохдурса, биосферада мювжудлуг просесляри дя йохдур. Атмосферин тябии тяркиби позулдугда 

онун  Эцняш  радиасийасы  гаршысындакы  функсийа  да  позулур.  Хцсусян  озон  гаты  назикляшир,  бу 


Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə

Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə