Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə59/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   89

гуршагдан йухары чылпаг вязиййятдя, йалныз адижя туманы вя йа гуршагдан ашаьы лцт олуб, тякжя 

узун  майкасы  оланлар  да  аз  дейилди.  Гадынларын  бязиляринин  яйниндя  синя  кюйняйи  олса  да, 

яксяриййяти бунсуз эязирди. Бу шящярдя гадынлар даща чох вя  даща  фяал идиляр. Сакинлярин чоху 


 

 

283 жаванлар  вя  йенийетмяляр  иди.  Щансы  мящяллялярин  даща  чыльын  олмасы  бина  вя  маьазаларын 

витринляриндян, дивар йазыларындан билинирди. Бир сыра маьазалар даьыдылмыш, талан едилмиш, йанды-

рылмышды.  Рок  мусигисинин  баьырты  вя  чыьырты  сясляри,  гулагбатыран  ритмляр  щяр  шейин  цзяриндя 

кабус  кими  долашырды.  Бязи  евлярин  пянжяря  вя  зирзямиляриндян,  даланлардакы  каналзасийа 

лйукларындан  вя  сяфиллярин  далдаландыьы  дахмаларын  бажаларындан  тцстц  вя  йа  бухар  дилимляри 

галхырды. Ишляйян маьазалар чох аз иди. Щамысынын гапысы аьзында яли силащлы мцщафизячиляр  дур-

мушду. Онларын бязиляриндя сатыжыларла алыжылар арасында ялбяйаха вя йа силащлы вурушма сящняляри 

йашанырды.  Бир  супер-маркетин  ад  лювщясиндя  “Every  kind  of  нarcotic”(“Щяр  жцр  наркотика”), 

“For  man  and  women”(“Киши  вя  гадынлар  цчцн“),  “Бафомет”,  “Блуе-сех”(“Мави  -шящвят”) 

адлары  юз  жялбедижилийи  иля  фярглянирди.  Шцшя  витрининдя  “Weapons”(“Силащлар”)  сюзц  йазылмыш 

маьазада бир эянж алыжы сол тяряф нащийядя гурулмуш нишанэаща атяш ачырды. Сатыжы ону гыйгажы 

сцзцрдц. Онун  алнында ики йердя йашыл сарьы йапышдырылмышды. Мцштяри бирдян  жялд силащын цзцнц 

чевирди вя саь тяряфиндя дурмуш сатыжынын алнына атяш ачды. Сатыжы атяшин зярбяси алтында архадакы 

ряфляря чырпылды. Алыжы цзцнц чевириб гапыйа сары гачмаг истяйяркян йухары нащиййядян бир силащ 

лцляси  ашаьыйа  енди  вя  она  цзбяцз  тушланыб  арамсыз  атяш  ачмаьа  башлады.  Ири  чаплы  эцлляляр 

басгынчынын башыны вя синясини дармадаьын едяряк ону архасы цстя йеря сярди. Дюшямя сары, эюй, 

йашыл, гара вя гырмызы рянэляря булашды. Якс тяряфдя гапы ачылды вя яйни брониъилетли, шишман язяляли, 

ики  няфяр  силащлы  киши  эюрцндц.  Онлар  йахын  эялиб,  яввялжя  йердя  мцхтялиф  рянэляря  бойанмыш 

басгынчыйа нязяр салдылар. Онлардан бири ашаьы яйилди, мейитин бойун щиссясиндя кюйняйи аралайыб 

бахды. Орада гырмызы дамьа ишаряси варды. 

– Даща бириси! Щара бахырсан чинлилярин истещсал етдийи бу сцни клоунларла растлашырсан! Бизим 

клоунлар даща кейфиййятли дейилми? 

–  Щя,  Крис,  бизимкиляр  инсандан  чох  аз  фярглянир,  щятта  доьуб-тюряйя  дя  билир.  Бунлар  ися 

енеръини спиртдян алыр.– О бири силащлы киши беля дейяряк пиштахта архасына кечди вя яйилиб йердяки 

сатыжыны  галдырды.  Сатыжынын  алын  щиссясиндяки  эцлля  дялийи  тядрижян  бирляшир  вя  о  юз  эюзлярини 

ачмаьа башлайырды. Амма йара тамам бирляшмяди. Силащлы шяхс дилхор тярздя башыны йырьалады.– 

Беля эется бу яжлафлар бизим бцтцн киборгларымызы корлайажаглар.– деди. 

Сонра  о  жибиндян  чыхартдыьы  йашыл  саргы  дястиндян  жырыб,  онун  алнына  даща  бир    парча 

йапышдырды  вя  алнындакы  эцлля  дешийини  гапады.  Ейни  заманда  сякидян  сяс-кцйля  ютцб  кечян 

эянжляр бурада баш верян бу щадися иля марагланмадылар вя щеч бу тяряфя нязяр дя салмадылар. 

Онлар юндя эедян гара дярили эянжин овжунун ичиндя тутмуш олдуьу кичижик магнитафонун эур 

сясиня  уйьун  олараг  “Де-мок-ра-ти-йа!”  дейя  эцляряк  охуйур,  гышгырышыр,  рягс  едир,  низамсыз 

аддымлар атыр, юзляринин там сярбяст вя ифрат азадлыьыны йашайб бундан щязз алырдылар. Араларында 

бязиляри аьзына хцсуси няфяслик тахмыш, кямяриня кичик кондисионер кечиртмишди вя бу йолла тямиз 

щава удурду. Башына шарвари шяффаф шилем кечиртмиш адамлар да эюзя дяйирди.  

Кцчядя  асвалт  цстцндян  мцхтялиф  автомашынлар,  йухарыщидрофилляр  кечирди.  Арада  бир  вя  йа 

икимяртябяли автобиналар да эюрцнцрдц. Бу “биналарын” сакинляри пянжяряляря дирсякляниб мцрэц 

дюйцр, сигарет чякир, юпцшцр вя йа бирбаша кцчяйя тцпцрцр, мцхтялиф зир-зибил тюкцрдцляр.  

Наркотика сатылан маркетдя сатыжы там силащланмыш вязиййятдя иди. Эюзляринин ятрафы гызармыш, 

тулугланмыш, сифяти саралмыш , цзц тцклц, башы шлйапалы, орта йашлы бир киши сатыжыйа эцжля “Майкл, 

бу дяфя щаггыны юдяйя билмяйяжям!” деди. О андажа сатыжынын сифяти бцзцшдц вя о, боьазлы чяк-

мясиня кечиртмиш олдуьу гырманжы чыхартды вя “Рядд ол бурадан, Френк!” дейяряк ону вурду. 

Бир кянарда дурмуш нязарятчи робот сярт аддымларла бу алыжыйа сары ирялиляди, бу сяфил наркома-

нын голундан тутуб, ону гапыйа сары дартды. Наркоман чырпынды, онун ялиндян гуртулмаьа ча-

лышды вя “Майкл, яжлаф, мяня наркотика вер!” дейя гышгырды. Робот ися бцтцн бунлара мящял гой-

мадан наркоманы гапы юнцня эятирди, кянара чякиляряк ачылан гапыдан байыра чыхартды. Байырда 

о бу сяфил наркоманын бойнуна електро-ток бурахараг, ону бир нечя метр кянара туллады, сонра 

ялини-ялиня  чырпараг,  санки  ялляринин  тозуну  чырпды  вя  сярт  дюнцшля  эерийя  ганрылыб,  ичярийя  дахил 

олду.  Ичяридя  диэяр  мцштяриляр  ращат  креслоларда  йайхаланыб  отурмуш  вя  йа  узанмыш,  нар-

котиканын тясири алтында уймушдулар. Араларында бурну иля эероин сцмцрян, гол дамарына ийня 

вуран вя няшя чякянляр аз дейилди. Вя бунларын да яксяриййяти гадын вя эянж гызлар иди.  


 

 

284  11-жи авенйу иля 86-жы стритин бирляшдийи йердя ишыгфорлар йанмырды. Сцрятля шцтцйян машынлар 

бир-бирлярини эюзлямядян якс истигамятляря ирялиляйирдиляр. Бир йол айрыжында ирялидя эедян машынлар 

бир-бирляриня  чарпылырды.  Архадан  эялян  машынлар  бу  вязиййятдян  йан  кечя  билмяди  вя  онлар 

гязайа  уьрамыш  бу  машынларла  вя  бир-бирляри  иля  тоггушдулар.  Медиссон  авенйу  гяза  тюрятмиш 

машынлар  тяряфиндян  тамам  баьланмыш,  щярякят  дайанмышды.  Ужу-бужаьы  эюрцнмяйян  тыхажын 

бир йериндя сцрцжцляр кцтляви шякилдя ялбяйаха вуруша башламышдылар вя бу онлара зювг верирмиш 

кими ужадан гящгящя чякмякдян дя галмырдылар. Сякидян кечянлярин дя бязиляри бу мянзяряляря 

щявясля бахыр, онлара сары мцхтялиф яшйалар туллайыр, щятта дюзя билмяйиб, шювгля бу вурушмалара 

гошулурдулар.  Беля  дюйцш  сящняляриня  ящямиййят  вермядян  бир  кянарда  гужаглашыб  юпцшян, 

кцчядя,  сякидя,  афтомашын  капотунун  цстцндяжя  жинси  ялагядя,  орал  вя  йа  анал  сексля  мяшьул 

олан йарымчылпаг жцтляр варды. Сакинлярин арасында аь сачлы гожалар эюрцнмцрдц. Бир нечя йердя 

юлдцрцлмцш, ган вя йа мцхтялиф рянэли гаты майе ичярисиндя инсан жясядляри атылыб галмышды. Бир 

щасарын  дибиндя  ялини  цряйинин  цстцня  гойуб  щярякятсиз  галанлар,  парк  вя  хийабанлардакы 

скамйаларда узаныб, донуг бахышлары бир нюгтяйя илишиб галмыш мейитляр дя варды. Кимся онлара 

ящямиййят вермир, мейитлярин цстцндян адлайыб кечир вя йа онларын айаьына илишдийи цчцн мейити 

тяпикляйирдиляр.  Цзяриндя  “Dead  body”  (“Мейитдашыйан”)  йазылмыш  бир  машынын  ичяриси  долдуьу 

цчцн ишчиляр айаглар алтындан эютцрдцкляри даща ики мейити машынын цстцндяки йцк йериня гой-

маьа мяжбур олдулар. Даща бир мейит ися сяки кянарында галды. Кцчялярдя полис няфярляри эюрцн-

мцрдц. Тякжя бир далан кцчядя ялляри, айаглары вя аьзы парча вя мяфтилля баьланмыш вязиййятдя вя 

ялляри иля ишыг фяняриндян асылмыш мундирли бир шяхсин кцряйиндя “полис” сюзц йазылмышды. Бу полис 

даныша билмяся дя эюзляринин бярялдяряк вя  мцхтялиф сясляр чыхардараг юзцнц йеллядир, ашаьыда 

бир нечя сярхош полис ися ону орадан дцшцрмяк цчцн вурнухурду. 

Америка гитясинин бир вахтлар ийирми беш милйон няфяр ящалиси олмуш бу мющтяшям Нйу-Йорк 

шящяринин  диэяр  бир  чох  стрит  вя  авенйуларында  ня  автомобил  ня  дя  сакин  сарыдан  инди  бир  еля 

сыхлыг  дейилди.  Явязиндя  щяр  йердя  зибил  галыглары,  щавада  учушан  полиетилян  торбажыглар,  каьыз 

парчалары, тоз вя диэяр зибил гырынтылары диггяти даща чох жялб едирди. Кцчя кянарларына гойулмуш 

бюйцк  зибилгаблары  айларла  тямизлянмядийиня  эюря  иди  ки,  зибиллик  шишиб-дашмыш,  ятрафы  басмышды. 

Бурада  итляр  дястя  иля  долашыр,  щцрцшцр,  жцтляшир,  щярдян  ися  сякидян  ютцб  кечянлярин  цстцня 

жумурду. Бир йердя ики эянж кянарда дуруб, ялляриндяки кичик, сяссиз силащла зибиллик итлярини нишан 

алыб атяш ачырды. Гяфлятян эцлля зярбяси алан итлярин вурнухмасына, чобаламасына, бир кянара атыл-

масына бахараг бунунла яйлянирдиляр. Йол кянарындакы автобус дайанажагларынын бир нечясинин 

цст вя йан юртцкляри гопарылмыш, диэярляринин дямир лювщяляриня цфцрцжц рянэлярля мцхтялиф адлар, 

гадын  силуетляри  вя  Иблисин  тясвирляри  чякилмишди.  Бязи  йерлярдя  дайанажаглар  дирякляря  вурулмуш 

ади  лювщяжиклярдян  ибарят  иди.  W-Щйустон  стритдяки  бу  кими  дайанажагларын  бириндя,  сяки 

кянарында  отурмуш,  цзц  тцклц,  башында  язик,  булашыг  шлйапа  олан  бир  сяфил  киши  кцряйини  ишыг 

диряйиня сюйкямиш, бцзцшмцш вя эюзлярини йуммушду. Йахынлыгда гойулмуш вя ичяриси долмуш 

кичик зибилгабыда бир гара пишик ешялянирди. Сяфилин дамаьындакы сигарет сюнмцш вя ашаьыйа доьру 

яйилмишди. Алдыьы няфяся уйьун олараг сигарет кютцйц астажа тярпянирди. Бу “Щяр жцр наркотика” 

супер-маркетиндя робот тяряфиндян ешийя атылмыш сяфил наркоман Френк иди. Онун сифятиндя аьры-

язаб  ифадяси  эязиширди.  Кцряйини  сюйкядийи  диряйин  йухары  щиссясиня  “Неw-  стриптиз”,  “Клоун 

чентриум”, “Марлборо” вя “Паркинэ” лювщяжикляри вурулмушду. Щяр лювщяжикдяки йазыйа уйьун 

ишаряляр чякилмиш, мясафя эюстярилмишди. “Паркинэ” сюзцнцн алтында ися бу дайанажагда дуражаг 

автобусларын нюмряляри йазылмышды. Орада сонунжу автобусун нюмряси позунту ужбатындан “0” 

кими галмышды. Диряйин бу лювщяжиклярдян ашаьы щиссясиндя телефон апараты гурулмушду. Кющня, 

чиркли, сыныг телефон апаратынын цзяриндяки “13” рягями айдын охунурду.  

Сяфил  Френк  аьрынын  тясири  алтында  цз-эюзцнц  бцздц,  яллярини  гарнына  сыхыб  бир  азжа  да  бц-

зцшдц вя бу заман онун дамаьындакы сигарет кютцйц йеря дцшдц. Вязиййятин азажыг дяйишмяси 

иля бу заман зибилгабыдан щоппаныб чыхан гара пишик яввялжя щцркяк нязярлярля ятрафа, сонра ися 

Френки эюрцб она сары бахды вя наразы сясля мийолдады. Бу гара пишик юзцнц бир нечя дяфя йала-

йыб  тямизлямяйя  чалышды.  Даща  сонра  эялиб  Френкин  йанында  дурду  вя  юзцнц  бу  сяфил  нарко-

манын  дирсяйиня  сцртдц.  Френк  эюз  гапагларыны  азажыг  аралайыб,  юз  гаршысындакы  мяжщуллуьа 


 

 

285 бахды вя йеня дя цз-эюзцнц язаб ифадяси иля бцзцб, киприклярини гапады. Бу заман диряйя вурул-

муш  телефон  апаратынын  зянэи  сяслянди.  Гара  пишик  бу  сяся  сары  да  наразы  нязярлярля  бахды  вя 

мийолдады. Зянэ бир нечя дяфя тякрар олдугдан сонра сусду. Еля бу заман бир башга зянэ сяси 

дя ешидилди. Бу зянэ дайанажаьа чатыб, гапыларыны ачан, цзяриндя “13” рягями йазылмыш узун вя 

ичярисиндя сярнишинляр олмайан, бош бир автобуса мяхсус иди. О андажа йенидян телефон зянэляри 

сяслянди.  Гара  пишийин  бахышлары  диряйя  вурулмуш  телефон  апаратына  сары  йюнялмишди,  сонра  ися 

буна  ящямиййят  вермядян  гаршыдакы  мяжщуллуьа  дикилди.  Бирдян  пишийин  эюзляри  бяряля  галды. 

Орада  автобусун  пилляляринин  юнцндя  щава  исти  щярарят  алтында  имиш  тяк  титряди,  зярряжикляр 

сяйриди вя тядрижян щаванын ичярисиндян кянара бир аь варлыг чыхмаьа башлады. Гара пишик горху 

ичярисиндя  мийолдайыб  бир  кянара  сычрады.  Автобус  гапыларыны  юртцб  йердян  тярпянди.  Щаваны 

йарараг  чыхан  аь  варлыг  ися  тядрижян  айдынлашды  вя  аь  саггалы,  аь  ябалы  бир  кишийя  чеврилди.  Бу 

щямин “Марриоти Маргуис” мещманханасынын барында отуруб Нйу-Йоркун мискин эюркямини 

цряк аьрысы иля сейр едян чевик гожа– Делыйвер Жуна иди. О, сяки кянарында отурмуш сяфиля ютяри 

нязяр  салды  вя  чевик  аддымларла  эялиб  сякийя  галхды  вя  дирякдяки  телефон  апаратынын  гаршысында 

дурду. О, ялини апаратын ъетон дялийиня сцртдц вя даща бир зянэ сясиндян сонра дястяйи галдырды. 

Аь быь вя саггалла ящатялянмиш додаглары дартылды. 

–Ямялиййата башлайырам, Бюйцк Арийа. Лцтфян космик гурьулар мяним кодуму хцсуси ня-

зарятдя сахласын! – о деди вя дястяйи гулаьындан аралайыб телефонун цстцня гайтарды. 

 Делыйвер Жунанын бахышлары сякинин якс тяряфиндяки бинанын гапысы цстцня йюнялди. Орада да 

цзяриндя“13”  рягями  йазылмыш  кичик  лювщя  вурулмушду.  Бинанын  эириш  гапысынын  бир  кянарында 

эюрцнян  ад  лювщясинин  цстцндя  ися  “Фажтору”  (Фабрика”)  йазылмышды.  Делыйвер  Жуна  гяти 

аддымларла бу гапыйа сары эетди. Бир нечя аддым атмышды ки, няся фикирляшди, айаг сахлайыб эерийя 

чеврилди.  Онун  нязярляринин  йюнялдийи  йердя  сяфил  наркоман  Френк  бцзцшцб  галмышды.  О, 

диггятля вя гашларынын цстцндян бахараг, ялинин ичярисини бу сяфил варлыьа сары тутду. Буна уйьун 

олараг  Френк  тярпянди,  башыны  галдырды,  дикялди,  чеврилиб  эерийя  бахды  вя  гейри-ихтийари  олараг 

айаьа  галхды.  Щятта  чевик  вя  гывраг  аддымларла  она  сары  йцйцрдц  вя  эялиб  онун  гаршысында 

динмяз-сюйлямяз, щяр жцр ямря щазыр тярздя дайаныб дурду. Хиласкар Жуна сол ялини онун гарын 

вя синя нащиййясиня, алнына сцртдц вя ялини бир кянара чырпды, сонра еля бурадажа саь ялинин ичини 

онун алнына гойуб, юз пасиентиня эцлцмсяди. 

– Адын нядир?– сорушду. 

Пасиент алныны дартараг эюз гапагларыны даща эениш ачмаьа чалышды вя: 

– Френк Магдоналдс,– деди. 

– Сойадын чох таныш эялир. Френк, сян щансы пешя иля мяшьул олмусан? 

–  Партлайыжыларын  гурулмасы  вя  йа  зярярсизляшдирилмяси  цзря  хцсуси  мцтяхяссисликдян  тутмуш, 

таксо-мобил сцрцжцлцйцня гядяр щяр ишля, жянаб.  

– Партлайыжыларын зярярсизляшдирилмяси иши жясурлара хас пешядир, Френк. Еля пешя сащибинин дя ня 

цчцнся  азмасы,  сяфалятя  уьрамасы  фялакятдир.  Бир  сабиг  таксо-мобил  сцрцжцсц  кими  сян  бизим 

ямялиййата йарайа билярсян. Явязиндя биз сяни бу вязиййятдян хилас едярик. 

– Мян Нйу-Йорк меринин ики дяфя хцсуси мцкафатыны вя “Жясурлуьа эюря” орденини алмышам, 

жянаб!  


– Щансы хидмятляря эюря, Френк? 

– Ордени Иранла доггузунжу мцщарибядя иштирак едяркян. Мцкафаты ися “Азадлыг” щейкялини 

ики  дяфя  партлайыжылардан  уьурла  тямизлядийим  цчцн.–  Ня  хатырладыса  сифятиня  мяйуслуг  яламяти 

чюкдц.- Амма юз евими партлайыжыдан тямизляйя билмядим вя истефа вердим. Беш ил яввял таксо-

мобил сцрцжцсц идим, жянаб. Жизя щяр жцр хидмят эюстяря билярям. Амма... лцтфян, яввялжя мяня 

бир азжа пароин, йа да щеч олмазса эероин веря билярсинизми? 

Делыйвер Жуна ишарят бармаьыны узадыб онун гашларынын арасыны овушдурду вя: 

–Френк Магдоналдс, чалышарам ки, сян даща наркотика истямяйясян. – деди. 

Френк Магдоналдс она щейрятля бахды, сонра цзцндя мямнунлуг ифадяси эюрцндц. 

– Мян артыг наркотика истямирям, жянаб,– дейя о андажа билдирди.  

 

286 –  Еля  ися  танышлыьымыза  шадам!  Архамжа  эял,  таксо-мобил  сцрцжцсц  вя  жянаб  Френк 

Магдоналдс! Сянин бу сой адын мяня ня цчцн таныш эялир билмирям. 

Делыйвер  Жуна  дцшцнжяли  тярздя  додагларыны  бцзяряк  ирялиляди  вя  няся  хатырламаг  истяди. 

Онлар  фабриканын  гапысыны  итяляйиб  ачдылар,  вестибцля  дахил  олдулар.  Бурада  бир  кимсяни 

эюрмядиляр. 

– Вахты иля бура Нйу-Йоркун ян мяшщур доьум хястяханасы олуб!  

Френк Магдоналдс беля деди. Инди онун ящвалы чох йахшы иди вя о фяаллыг эюстяриб, бурада бир 

кимсянин олуб-олмадыьыны юйрянмяк цчцн ятрафа эюз эяздирди. Ешитдийи щянирти сясиня сары йахын 

эялиб  аь  артырманын  гаршысында  дурду.  Бурадан  бахыб,  саь  тяряфдяки  пластик  ортцклц  щцжрянин 

архасында орал сексля мяшьул олан гырмызы халатлы бир гадын вя мцлки эейимли бир кишини эюрдц вя 

тез  цзцнц  чевирди.  Делыйвер  Жуна  ися  бу  заман  онун  гаршысына  чыхан  гырмызы  халатлы,  ири,  дик 

дюшляри диггяти жялб едян башга бир гадынла цзбяцз галмышды. 

– Хош эюрдцк, жянаблар! Щансы хидмяти сифариш веряжяксиниз? – дейя о, шювгля сорушду вя ейни 

заманда  Френк  Магдоналдсы  марагла  сцздц.–  Наркотика  инголйатсийасы,  сексуал  тялябатын 

юдянилмяси, орган инплонтасийасы, клоун кюрпя йарадылмасы,.. 

– Фабриканын рящбярлийи иля эюрцшяжяйям.– Делыйвер Жуна онун даща няся демясиня имкан 

вермяди.– Мяни йа онун йанына, йа да компцтер мяркязиня апармалысан. 

– Бу мцмкцн дейил, жянаб! Щяр жцр сифариш йалныз бурада гябул олунур. 

Делыйвер Жуна саь ялини галдырыб, ишарят бармаьыны онун гашларынын арасына тушлады. Гырмызы 

халатлы  гадынын  симасында  о  андажа  тябяссцм  эюрцндц  вя  о  “Баш  цстя,  жянаблар!”  дейиб  иряли 

кечди. 

Эюстярижи лювщядя “13” рягями ишыгландыгда вя лифт дурду.  Делыйвер  Жунанын  яли  сяфил  Френк  Магдоналдсын  синясиндя  иди.  О  астадан  “Сянин  щеч  бир 

аьрын  йохдур,  Френк”  дейирди.  Лифтин  гапысы  ачылды.  Гырмызы  халатлы  гадын  ихтийарсыз  аддымларла 

лифтдян дящлизя чыхды. Бурада онун архасынжа эялян Делыйвер Жуна бу заман йалныз ирялийя бахыр, 

сяфил Френк Магдоналдс ися инди кейфи кюк щалда ятрафа нязяр салараг, щятта эерийя ганрылараг, 

щяр  шейи  мараг  вя    шян  овгатла  сцзцрдц.  Бир  кимся  эюзя  дяймирди.  Гырмызы  халатлы  гадын  бир 

гапынын аьзында дуруб, жибиндян карт чыхартды, ону гапынын нязарят жищазына салыб эюзляди. Гапы 

кянарындакы  кичик  лювщядя  “Management  centre,  Mr.  Yehut  Gusman”  (“Идаряетмя  Мяркязи, 

мистер  Йещут  Гусман”)  сюзляри  йазылмышды.  Делыйвер  Жуна  бир  гядяр  ирялидя,  дивар  юнцндя 

гойулмуш  отуражаьа  сары  бахды.  Бу  заман  карт  жищаздан  байыра  бурахылды  вя  ейни  заманда 

гапы  ачылды.  Делыйвер  Жуна  ялини  гаршыдакы  отуражаьа  сары  узатды.  Буна  уйьун  олараг  гырмызы 

халатлы гадын отуражаьа сары эетди вя ихтийарсыз олараг орада отуруб, гаршыдакы дивара бахмаьа 

башлады. Френк Магдоналдс яввялжя бу гадына сары бир аддым атды вя ялини онун ири синясиня сары 

узатды. Амма сонра жялд  эерийя чеврилди вя Делыйвер Жунанын архасынжа гапыйа сары йюнялди. 

Ичярийя дахил олан кими мцхтялиф мониторлар, жищазлар вя електрон гурьуларла цзбяцз галдылар. 

Делыйвер Жуна щяр шейя ютяри нязяр салды. Бу заман мониторларын архасында отурмуш, гырмызы 

халатлы,  гара  костйумлу  кишиляр  чеврилиб  онлара  бахдылар  вя  жялд  айаьа  галхыб  иряли  чыхдылар. 

Чянясиндя  гыса  саггалы  олан  ортадакы  кишинин  йашжа  вя  сялащиййят  етибары  иля  о  бирилярдян  даща 

бюйцк олдуьу эюрцнцрдц. Саь вя сол тяряфдя дуранларын ялиндя дямир чубуг варды.  

– Сиз кимсиниз, жянаблар?– ортадакы киши ажыглы тярздя сорушду. 

– Партлайыжыларын зярярсизляшмяси цзря хцсуси мцфяттиш Френк Магдоналдс! 

– Сиз бурайа дахил ола билмязсиниз! 

– Амма артыг дахил олмушуг!  – дейя  шян вя  чевик яда иля йеня  дя Френк Магдоналдс дил-

лянди.  

Гаршыда  дурмуш  гырмызы  халатлылар  ялляриндяки  дямир  чубуьу  онлара  сары  тушламаг  истядиляр. 

Амма  Хиласкар  Жуна  жялд  ялини  галдырды  вя  щавада  Френк  Магдоналдсла  юз  ятрафына  даиря 

чякди.  Еля  бу  заман  дямир  чубуглардан  йайылан  эюй  жяряйан  онларын  гаршысындакы  эюрцнмяз 

даияряйя  тохунараг  ятрафа  гыьылжымлар  йайды.  Сонра  бу  эюй  жяряйан  эерийя  гайыдараг,  онларын 

щяр икисини архайа чырпды.  

 

287 –Ой-йес!!! – дейя Френк Магдоналдс бу вязиййятя щейранлыгла вя севинж ичярисиндя бир нечя 

ял-гол ъести еляди вя – Бах беля! Биз зарафат хошламырыг, жянаб!– дейя ортадакы кишийя сары юткям 

сясля баьырды.  

 Ортадакы саггалы киши бу заман щяйяжан ичярисиндя эерийя чякилди. 

– Сизя ня лазымдыр, жянаблар?  

Делыйвер  Жуна  йердя  йыхылыб  тярпянмяз  галмыш  ики  няфяря  эюзужу  бахды.  Сонра  Френк 

Магдоналдса: 

– Френк, онларын эейими сянин юлчцляриня там мцвафигдир, – деди,– Сян юзцнц сялигяйя сал.– 

Цзцнц саггаллы кишийя сары чевирди.– Бизя Сизин кюмяклийиниз лазымдыр, жянаб Йещут Гусман. Сиз 

мяня  Нйу-Йоркун  классик  мейарлара  мцвафиг  ян  тямиз,  пак,  мясум  варлыгларыны  тапмагда 

кюмяк етмялисиниз. 

–  Тямиз,  пак,  мясум?..  –  Йещут  Гусман  щейрятля  сорушду.–  Бунлар  чох  екзотик 

анлайышлардыр. Инди отуз сяккизинжи ясрдир жянаблар! Бу сизин няйинизя лазымдыр?! 

– Яэяр бу бизя лазымдырса, демяли, сизи марагландырмамалыдыр! 

–  Таныш  фикирлярдир.  Сиздян  яввял  бу  арзу  иля  “Иблисин  достлары”,  “Шейтан  килсяси”,  “Сонунжу 

эцнцн шащидляри” жямиййятинин лидерляри дя мцражиятляр етмишдиляр. Дейясян масон лоъаласындан 

да мцражият олмушду.  

– Сиз онлара кюмяк едя билдинизми?!– Делыйвер Жуна она зянд иля бахды. 

– Бяли, жянаб!  

–Еля ися бизя дя кюмяк эюстяря билярсиниз. 

–Биз щяр жцр хцсуси хидмятля мяшьул олуруг. Амма хидмят юдянишлидир. Щесабымыза бир азжа 

пул юдямяк йетярлидир.  

–Йцз милйон доллар! –Делыйвер Жуна деди. 

–Бу мябляья инди ня алмаг олар ки, жянаб? 

Делыйвер Жуна истещза иля эцлцмсяди. 

– Пулсуз олараг жан алмаг да мцмкцндцр! 

–  Мян  Сизи  баша  дцшдцм,  жянаб!–  Йещут  Гусман  яллярини  тяслимчилик  ифадяси  иля  синяси 

бярабяриня галдырды.–  Сизин тапшырыгларынызы пулсуз йериня йетирмяйя щазырыг!  

– Вахты иля бура доьум хястяханасы олуб, жянаб Йещут Гусман. 

– Доьум?! Щя-я, он ил беш ил яввяля гядяр беля иди. Амма даща... Дцз он йедди илдир ки, бу 

хястяхананын  доьум  секторунда  бир  кимся  дцнйайа  эялмир.  Даща  инсанлар  щякимлярин 

мцдахиляси  олмадан  щамиля  гала  билмирляр.  Бу  лянятя  эялмиш  екалоэийа,  бядяндяки  микроблар, 

консентратлар,..  Щям  дя  ки,  буна  ещтийаж  вармы?  Биз  инсанлара  онларын  сифаришиня  уйьун  щазыр 

клоунлар тяклиф едирик. Щям дя истянилян эюркямдя,йашда вя онун эенетик хцсусиййятляринин ясил 

дашыйыжысы  олараг.  Бизим  фабрика  бу  сащядя  Нйу-Йоркун  ян  мяшщур,  ян  етибарлы  инсан  фабрики 

щесаб олунур! 

–  Айдындыр.  Еля  мяня  дя  мящз  бу  хястяханада  сонунжу  доьулмуш  инсанларын  сийащысыны 

вермялисиниз. Дединиз ки, бу он йедди ил яввял олуб. 

– Бу мцмкцндцр. Амма бу няйи щялл едир ки? 

–  Бизим  зяннимизжя  чох  шейи.  Онларын  сырасында  гейри-ади  доьушла  дцнйайа  эялянляри  айырд 

етмялийик. 

– Еля сатанистляр дя буну истяйирди. Анжаг мян эяряк яввялжя компцтер мяркязиня бахам.  

– Сатанистляр буну ялдя едя билдими? 

– Бяли. 


– Сатанистляр? Сиз онларын Иблисин хидмятчиляри олдуьуна ня цчцн яминсиниз? 

– Инди щамы онлара хидмят едир, жянаб. Башга кимся галыбмы? 

– Демяли, еля сиз дя. 

– Еля Сиз дя, жянаб. Йягин ки, айры-айры групларсыныз. Кимиси Эирам шейтана, кимиси Бафометя 

ситайиш едир. Амма щамынын башында онлар дурмурму?! Онлар! 

–  Онлар  дедикдя  конкрет  кимляри  нязярдя  тутдуьуну  билмяк  беля  истямирям!  Бу  барядя 

данышмаьа дяймяз, биз тяжили компцтер мяркязиня гошулмалыйыг. 

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə