Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə79/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   89

гападылыб, мющкям тямизлянмяли, сонра Адям вя Щявва йенидян йер цзцня эятирилмяли иди. Бир 

гядяр яввял сонунжу динин ян важиб ещкамларындан бири олан щяжж ямялини ижра етмиш адамларын 

няинки  биржя  ай,  щеч  биржя  эцн,  биржя  саат  да  юзляринин  иман  пящризини    горуйа  билмядиклярини 

эюрцрдц. Онлар еля бурадажа, Кябя евинин щяйятиндя юзляринин зиддиня эедирдиляр. Мцсялманын 

Исламы  гябул  етдийини  билдирян  “Кялмейи-шящадят”ин  юзц  дя  Мущаммяди  Аллащын  елчиси  олараг 

тясбит  едирди.  Амма  инди  щятта  щажы  сайылан  мцсялманларын  юз  пейьямбярини  бир  андажа 

данмасы, йени бир пейьямбяри гябул етмяси дцнйанын ян бюйцк фялакяти иди. Даща бу адамлар 

мцсялман  сайыла  билмязди.  Байаг  мещманхана  отаьында  Мащмудялийя  ясил  мюмин  мцсял-

манын щазырда бцтцн дцнйа цзря щеч бир фаиз олмадыьыны щаглы демишди. Еля чыхырды ки, инди жями 

биржя  мюмин  мцсялман  галмышдыса,  о  да  еля  Мащмудяли  иди.  “Йени  пейьямбяр  назил  олду!” 

сядалары  инди  щамылыгла  вя  даща  эур  сяслянирди.  Щямин  пейьямбяр  ися  щеч  демя  Мащмудяли 

Бяйжян имиш! Мащмудяли буну гябул едярдими? Едирдими? Бу шцбщяли адамлар бюйцк усталыгла 

бу вязиййятдян бящрялянмяк истяйирдиляр. Буна имкан вермяк олмазды! Бялкя бунун юзц дя Йер 

дцнйасынын   хиласына хидмят едяжякди! 

Мясчидцл-щярамын сясэцжляндирижиляри дурмадан дуалар сясляндирирди. 

Эюйдяки Ай инди тамам нарынжы рянэя бойанмышды.  

Бир нечя саатдан сонра хифтян намазынын азан сяси верилмяли иди. Демяли, о вахтажан няся дя-

гигляшяжяк, там айдын олажагды. Инди щяр шей Мащмудялинин ирадясиндян асылы иди. Пюфект Аза ня-

ся бир тядбир тюкмяк явязиня инди Мащмудялинин   чыхаражаьы  гярара даща артыг мараг эюстярди. 

Бу  чох  инжя  мягам  иди.  Йягин  ки,  бурада  оланлардан  бир  кимся  бу  али  мянсябдян  имтина 

етмязди. Бир дин рящбяри вя пейьямбяр сайылмаг!   

Бирдян  Пюфект  Аза  бунларын  ким  ола  биляжяйини  анлады.  Бу  йалныз  Масон  ола  билярди!  Беля 

мцкяммял вя чевик щазырлыг йалныз онлара мяхсус олажагды.  

Яэяр Мащмудяли онларын тяклифиня уйардыса, ону хилас етмяйя дяймязди.  

Даща  бир  саатдан  сонра  бир  няфяр  ялиндя  гара  бир  шей  Кябя  евинин  гапысына  доьру  гачды. 

Микрафона охшайырды.Йенидян дуалар сяслянди, щятта азан верилмяйя башланды. Амма бу щеч дя 

эцнцн  щансыса  намазына  чаьырышла  баьлы  дейилди.  Кябя  еви  иля  юн  тяряфдя  дуранларын  щамысынын 

диггяти гызыл гапыйа сары иди. Бирдян бу гапынын лайлары ачылды вя гапы аьзында Мащмудяли Бяй-

жан эюрцндц. О андажа мясчид диварлары бойужа йыьылмыш вя Кябянин ящатяйя алмыш йцз миндян 

чох адамын гышгырыг вя баьырты сясляри йцксялди, ялляр она доьру узанды, даща бюйцк бир жошгу вя 

сяс-кцй  гопду.  Мащмудяли  Бяйжанын  цзцнцн  рянэи  аьармыш,  инди  даща  артыг  нурланмышды. 

Анжаг Пюфект Аза онун инжидилдийини, няйяся мяжбур едилдийини дя дуйду. Онун архасынжа алты 

няфяр  гящвяйи  эейимли  шяхс  гапыдан  чыхды.  Бир  няфяр  пиллякянин  цстцндя  галды,  диэярляри  ашьы 


 

 

384 дцшцб, дямир пиллякянин йанында дурдулар. Ашаьыда даща бир нечя няфяр узун саггалы, гящвяйи 

ябалы,  йашлы  шяхс  дурмушду.  Индижя  няся  елан  олунажагды.  Мясчидцл-щярамын  сясэцжляндирижиляри 

щамыны сакитлийя чаьырды. Сонра йашлы вя башчы олдуьу щисс олунан бириси ялиндя микрафон тутмуш 

щалда пиллякян цстцндя  юня  чыхды. Щамынын  диггятинин орайа йюнялмяси цчцн ян мцнасиб мя-

гам иди. Пюфект Аза бу мцнасиб вязиййяти щисс едян кими, тядрижян эюзля эюрцнмяз щала дцшдц. 

Мащмудяли  Бяйжанын  щяйяжандан  бядяни  ясир,  додаглары  алтында  эцжля  “Айятцл-кцрсц” 

дуасыны охуйурду. Кечи саггаллы, быьсыз бириси ися юня чыхыб моизя охумаьа башламышды. 

– Ужа Аллащын ады иля башлайырам! Сизин гаршынызда мяням – Шейх Мялик ибн Сяляфи! Мяним 

Ислам цчцн етдиклярим щамыйа бяллидир! Еля дейилми? – Йердян бир груп адам ужадан “Елядир!” 

дейя баьырды. Мялик ибн Сяляфи буну эюзляйирмиш кими – Биз ян истедадлы шяхсляри юз щимайямизя 

алдыг,  Исламы  эцнц-эцндян  зянэинляшдирмяк,  модернляшдирмяк  истядик.  Дцнйада  Исламын  ня 

гядяр  дцшмяни  вардыса,  террорла сусдурдуг.  Амма  бу  эцн  мяня  аьащ  олду  ки,  бцтцн  бунлар 

ябяс  имиш!  Билин  вя  аьащ  олун!  Ей  щажылар,  инди  ешидяжякляринизи  йаддашларынызда  мющкям 

сахлайын! Сиз чох бюйцк бир тарихин астанасындасыныз! Бу эцн, бир нечя саат яввял бурада еля бир 

мюжцзя баш верди ки, барясиндя сонра мин илляржя данышылажаг! Мяккя торпаьы чох пейьямбярляр 

йетишдирмишди! Ибращим  пейьямбяр бурада инсанлыьын илк мемарлыг ясяри олан Кябя  евини тикди. 

Кябядя  инсанлыг  Аллащын  Йеря  нишаня  эюндярдийи  Щяжярцл-Ясваты  горуйуб  сахлады.  Бу  “Гара 

даш”ын бу эцн бурадан эюйляря чякилмяси бцтцн кющня пейьямбярлярин юз заманыны битирмясиня 

ишаря иди. Йалныз Танрынын эюндярдийи йени пейьямбяр ону юз йериня гайтара билярди. Бир вахтлар 

Мущяммяд  пейьямбяр  гайтармадымы?  Инди  дя  бир  башга  пейьямбяр  гайтарды.  О  бизим 

арамыздадыр!  Сиз  щамыныз  онун  мюжцзясини  эюрдцнцз!  О  юзцнц  сцбут  етди!  Бу  эцн  тарихин 

сящнясиня йени бир пейьямбяр гядям гойур! Онун ады... онун ады Массоната Натанйащу!!!  – 

Буна  бянд  имиш  кими  йер-йердян  инсанлар  яллярини  йухары  галдырдылар  вя  “Улу  Танры!”  дейя 

гышгырдылар.  Чыхышчы  шоумен  имиш  кими  ялляри  иля  адамлардан  даща  сцрякли  жошгу  истяди.  Сяс-кцй 

азажыг йатанда ися о йенидян микрафону аьзына йахынлашдырды.– Билин вя аьащ олун! Массоната 

Натанйащу ики мин иля йахын йашы олан масон щярякатынын Танры тяряфиндян гябул олундуьуну 

вя  масону  дин  сявиййясиня  галдырылдыьыны  бяйан  етди.  Байагдан  о  бизя  Кябянин  ичиндя  буну 

исбата  йетирирди.  Биз  она  инандыг  вя  гябул  етдик!  Сиз  Кябянин  Али  Дини  Рящбярлийини  йахшы 

таныйырсыныз.  Бир  кимся  онлары  алдада  билмяз.  О  бцтцн  Илащи  субутлары  иля  исбата  йетирди  ки, 

Массон дини Аллащын инсанлыьа эюндярдийи йени вя сон диндир! О инди щамыйа Аллащын эюндярдийи 

илк вящйини йетиряжяк! Биз ону гябул етдик, она бийят эятирдик! Сиз дя бийят эятирин! Инди ися... Инди 

ися гябул един: йени пейьямбяр... Гаранлыьын рущу! Пейьямбяр Массоната Натанйащу!!! 

Яввялкиндян даща бюйцк жошгу иля топлашанларын нида сясляри эурлады. Бунунла яслиндя бцтцн 

топлашанларын  щяжжи  позулду.  Мащмудялинин  симасында  сярт  гятиййят  варды.  О  ещтирамла  она 

узадылан  микрафону  алды  вя  ирялийя  чыхды.  Шейх  Мялик  ибн  Сяляфи  ися  она  ещтирамла  баш  яйди  вя 

пиллякян цстяндян ашаьы аддымлады. Кябя щяйятини ящатяйя алмыш инсанлар яллярини дя галдырараг, 

ужадан “Йа пейьямбяр!” дейя шювгля чаьырырдылар. Бу сошгуну сакитляшдирмяк щеч асан олмады. 

Ейни  заманда  пиллякянин  ятрафында  дурмуш  мцщафизячиляр  бир-бир,  йерляриндя,  мцяййян 

щярякятляр едяркян донуб галырдылар. 

–  Мяни  динляйин!  –  Мащмудялинин  сяси  бцтцн  Мясчцдцл-щярям  вя  бцсбцтцн  Мяккя  бойу 

йайылды.–  “Бисмиллащир-рящманир-рящим!”  Ешидин  вя  билин!  Мян  Массоната  Натанйащу  йох, 

Мащмудяли Бяйжанам! Мащмудяли Бяйжан! Бунлара инанмайын! Йени бир дин эялмямишдир вя 

эяля дя билмяз! Диним Ислам, пейьямбярим Мущаммяд салаллащи  ялейщи вя Алищи вя сяллямдир! 

Аллащу Якбяр! Аллащу Якбяр! Аллащу Якбяр! 

Бирдян бир сяс онун гулаьына “Ящсян, оьул!” пычылдады. “Сян даща бир сынагдан  цзцаь чых-

дын!” Мащмудяли бу сюзлярдян чашгын щалда архайа чеврилди. Бурада ондан гейри кимся йох иди.  

Доьма бир няфяс гулаьына “Щажы, сян чыхышына давам еля, даща щеч нядян наращат олма, кимся 

сяни эюря билмяйяжяк!” деди.  Бу сюзлярдян сонра Мащмудялинин додаьында хяфив тябяссцм эю-

рцндц.  Бу,  Пюфект  Азанын  сяси  иди.  Бирдян  санки  онун  гаршысыны  бир  шяффаф  юртцк  кясди.  Бцтцн 

бунлар бир нечя анда баш верди. Мащмудяли даща артыг гцрур вя гятиййятля микрафону додаг-

ларына йахынлашдырды. 


 

 

385 -  Ей  инсанлар,  Сиз  даща  мяни  эюрмцрсцнцз!    Наращат  олмайын  вя  щяйяжанланмайын!  Сиз 

бахышларынызы Кябядян айырмайын, Кябяйя бахын, мяни динляйин! 

 Бу вязиййятя йеня чохлары щейрятля ичини чякди, бязиляри щяйяжанла ятрафа  бойланды, сонра ки-

мися, няйися эюрмяйиб йенидян щамы Кябянин гызыл гапыларына сары бахды.  Пиллякянин алт тяряфин-

дя  алты  няфяр  гящвяйи  ябалы,  саггаллы,  быьсыз  киши  бу  заман  щям  щювланак,  щям  дя  ясяби  эюр-

кямдя, ня едяжяйини билмядян,  сола-саьа, йухары-ашаьыйа бойланараг вурнухурду. Онларын мц-

щафизячилярин цстцня чымхырмасы да тясирсиз галды. Мцщафизячилярин бир вязиййятдя донуб галмыш-

дылар. 


–Ей инсанлар, мяни динляйин! – Мащмудялинин сяси йенидян эурлады.– Бунлар   фырылдагчыдыр! 

Онлар мяни юз шяртлярини гябул етмяйя мяжбур едир, якс тягдирдя Кябя евини партладажаглары иля 

щядяляйирдиляр. Буну кимся бажармаз! Кябянин кешийиндя  дуран гцввя вар! О гцввяйя салават 

чевирин  “Аллащун-мяссялли-яла  Мущяммядин  вя  Али-мущяммяд!”  дейин!  Иманымызын  камил 

олмасына  жищад  едяк!  Щяжярцл-Ясват    бизим  иманымыза  баьлы!  Йохса  О  щямишялик  эюйляря 

чякиляжяк!  Айылын,  ей  инсанлар!  Айылын  вя  мцсялман  олун!  “Щяжярцл-Ясват”  юз  йериндян  гопуб 

эюйляря  галхды.    Ону  юз  йериня  мян  йох,  Ирадя  сащиби  гайтарды.  Бунун  мюжцзя  олдуьуна 

инанмайын.  Буну  сизляря  мян  дейирям!  Щярякят  мяня  мяхсусдур,  мян  дя  бунун  мюжцзясини 

инкар едирям. Бу саат эюзцнцзя эюрсянмядийим дя адидир. Дярк етмядийинизи тярк етмяйин!  Сиз 

дининиздян  дюндцнцз!  Йенидян  щамылыгла  Исламы  гябул  един,  “Ла  илащя  илляллащ,  Мящяммядян 

рясул  Аллащ”  дейин!  Доьруданда  Аллащдан  башга  Аллащ  йохдур,  Мящяммяд  онун  елчисидир! 

Ислам  Танрынын  эюндярдийи  сонунжу  дин,  Мящяммяд  сяллаллещи-ялейщи-  вя  алищи  вя  сяллям  онун 

сонунжу  пейьямбяридир!  Щамынызы  юлцмдян,  хятадан,  зцлмдян  горхмамаьа  чаьырырам!  Бу 

фырылдагчылары  Кябя  евиндян  говун,  Ислама  юз  иманынызла  эцж-гцввят  верин!  Щамылыгла  намаз 

гылын,  ибадят  един!  Аллаща  пянащ  апарын!  Аллащу-Якбяр!!!  Аллащу  Якбяр!!!  Аллащу  Якбяр!!!  Ла-

илащя-илляллащ, Мущяммядин-рясул-Аллащ!!! 

Мащмудялинин сон сюзлярини щамы онунла бирликдя вя вар сясля сюйляйирди. Онун сяси битян-

дян сонра да инсанлар шювгля вя яллярини щамылыгла эюйляря галдырараг,“Ла илащя илляллащ, Мущям-

мядян рясул Аллащ!” дедиляр. Сонра издищам Кябя евиня доьру ирялиляди. Кябянин гызыл гапысынын 

ашаьысында дурмуш алты няфяр гящвяйи палтарлы шяхс йалныз бу заман щярякят эялди вя онлар иряли 

эялян  издищамын  гаршысында  пиллякянин  цстцня  галхдылар  вя  тез  итяляйиб  Кябя  гапыларны  ачмаьа 

чалышдылар.  Амма  бу  мцмкцн  олмады.  Лакин  бунун  баш  тутмадыьыны  эюрцб,  ашаьыда  донуб 

галмыш  мцщафизячиляря  вя  сонра  да  жамаата  няся  баьырараг,  онлары  щядялямяйя  башладылар. 

Бундан  сонра  адамлар  бюйцк  жошгу  иля  Кябя  евиня  доьру  шыьыдылар.  Онлар  донуб  галмыш 

мцщафизячиляри йыхыб кечдиляр вя щямин алты няфяря чатдылар. 

Пюфект Аза бу заман Мащмудяли Бяйжанын голундан тутуб, Мясчидцл-щярамын он доггу-

зунжу гапысындан байыра – гаршыдакы мейдана чыхырды. Мащмудяли Бяйжан ялиндяки микрафона 

сон олараг “Аллащу Якбяр!” дейя ужадан   щайгырды, сонра микрафону йеря - мярмярин цстцня 

гойду. Бу заман минарялярдян сцбщ намазынын азан сясляри сяслянмяйя башлады. Инди мейдан-

да даща бир кимся йох иди. Мащмудяли Байжан вя Пюфект  Аза бурада айаг сахладылар, эерийя 

чеврилиб, мцгяддяс Мясчидцл-щярама сары ещтирамла баш яйдиляр. 

Даща сонра ися онлар йейин аддымларла бурадан узаглашмаьа чалышдылар. 

 

ДЦНЙАНЫ ХИЛАС ЕТМЯЛИ !  (*51- “Титаник” филминин мусигисиня импровизасийа овгат мусиги) 

 

Салонун ортасында гойулмуш дяйирми столун архасында аь либаслы, аь сачлы йедди  киши отур-мушду. Столун цстцндя бцллур чилчыраг бярг вурурду. Ичяри ХЫХ ясрин классик мебел нцмуняляри 

иля бязядилмишди. Бир дивар бойу ири вя чох няфис бязядилмиш эузяляр, дибчякляр, сол тяряфдя бир нечя 

щейкял, саь тяряфдя ири китаб шкафлары гойулмуш, юн диварын ики йериндя ики ири табло асылмышды. Бу 

таблоларын  бириндя  Карл  Брйлловун  “Помпейин  сон  эцнц”  рясми,  диэяриндя  ися  ХХ  ясрин  дащи 

ряссамы Салвадоре Далинин “Йени инсанын доьулмасыны мцшащиййят едян эеополитик кюрпя”  адлы 

суреалист ясяри асылмышды. Бир ясярдя гядим Помпей шящяринин эюйлярдян йаьан алов ичярисиндя од  

 

386 фялакятиня  вя  зялзяляйя  мяруз  галмасы  тясвир  олунмушду.  Биналар  даьылыр,  щейкялляр  ашыр, 

щарынламыш инсанлар дашлар алтында  галыб  щялак  олурду. Диэяр ясярдя ися  гадын  образынын яли вя 

ишарят бармаьы йумуртайа охшайан Йери йарараг ичярисиндян чыхан йени инсанын Йер кцрясинин 

щансы  нащийясиндя  доьулажаьыны  эюстярирмиш  кими  узанмышды.  Ичяридякилярин  арасында  бу 

таблолара йеня дя Делыйвер Жуна диггятля бахыр вя  фикирляширди. Онун диггяти инди даща чох йени 

инсанын доьулмасына щяср олунмуш таблойа дикилмишди. Бу ясяр щеч тясадцфцн вя йа сярхош ряс-

сам тяхяййцлцнцн мящсулу дейилди. Ону йарадан сяняткарын бир сыра ясярляриндя юзцндян чох-

чох  сонракы  дюврцн  щадисяляриндян  данышылмыш  вя  щямин  щадисяляр  щягигятян  дя  юзцнц  доь-

рултмушду. 1943-жц илдя, щяля ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин чох амансыз дюйцшляри эетдийи вя доьма 

юлкяси  ясарят  алтында  икян  Салвадор  Далинин  бирдян-биря  эцндялик  щадисяляря  щеч  бир  баьлылыьы 

олмайан бир мювзуда ясяр чякмяси дя щеч тясадцфи дейилди. Амма цзяриндян 1808 ил ютмясиня 

бахмайараг  щяля  дя  бу  ясяр  эерчякляшмирди.  Инди  дцнйанын  тамамиля  сцгута  уьрайажаьы 

тящлцкяси олдуьу бир вахтда даща бу ясяр ня вахт эерчякляшяжякди ки? Еля ися  дцнйа тамам сц-

гута уьрамайажаг вя тезликля ону хилас едяжяк инсан доьулажагды. Анжаг о ня вахт 

доьулажагды

Дцнйанын аз гала бир айа йахын юмрц галдыьы бир заманда онун доьулмасы ярсяйя чатмасына имкан веряжякдими? Бялкя дя о артыг доьулмушду. Яэяр доьулмушдуса, бяс ня цчцн ону таны-

мырдылар.  Танымадыглары  мягбул  щалда  беля,  бяс  ня  цчцн  онун  мювжудлуьу  щисс  олунмурду? 

Эюрясян  о  гадынын  бармаьыны  тушладыьы  юлкя  щара  иди?  Бурадан  бахараг,  тяхминян  Йер 

кцрясинин Гафгаз нащиййясини тяхмин едирди. Гафгазда о гядяр юлкя, дювлят, халг, миллят, дин вя 

дил варды ки! Эяряк мянявиййат ингилабы цчцн  йетирмяляр мцяййянляшдириляркян буну билдиряйди 

вя орада да ахтарышлар апарылайды. Лакин Али Елми Мяканын щеч бир ашаьы мярщялясиндя гафгазлы 

бир  фювгялбяшяр  шяхсин  мювжудлуьу  барядя  мялумат  олмамышды.  Бу  щалда  онун  тяклифи  гейри-

жидди гаршыланмаздымы? Бялкя дя о шяхс Гафгаз юлкяляриндян щансындаса доьулмуш, сонра башга 

юлкяйя кючмцшдц. Башга юлкяйя кючмцшдцся дя, о ким иди? Нийя ону танымырдылар? 

Суалдан суал доьур, жавабларда дягиглик вя конкретлик чатышмырды. 

Диэяр мцдрикляр дя бу заман сусурдулар. Кимиси йумруьуну чянясинин алтына сюйкяйяряк, 

йа ишарят бармаьыны эижэащына тутараг, йа да голларыны синясиндя жцтляйяряк сусур вя фикирляширди. 

Сцкуту Кайнд Адама позду. 

–Мцдрикляр,  щям  Бюйцк  Арийанын,  щям  дя  Мющтярям  Жанатанын  сон  тядгигатлары  йалныз 

дящшятли  фялакятлярдян  хябяр  верир.  Биз  яввялки  варианта  уйьун  олараг  щяр  гитядя  ахтардыьымыз 

адамларын щамысыны тапа билмядик. Бюйцк мянявиййат вя екалоэийа ингилабы йарадажаг, бцтцн 

кющня йарамазлыглары рядд едяжяк вя интибащ дюврцня ряваж веряжяк пак инсанларын юзцнц хилас 

етмяк мцмкцн олмады. Али Мякана жялб олунан жями ики эянждир - гыз вя оьлан. Лап яэяр беш 

гитянин щяр бириндян онларжа ляйагятли адам жялб едя билярдикся дя индики вязиййятдя бу щеч няйи 

дяйишмяйяжякди. Индики вязиййят бир айдан чох сцрмяз. Вахт чатышмадыьы цчцн биз узунмцддятли 

лайищяляр гура билмярик! Айын Йеря даща бир нечя мин километр йахынлашмасы кифайятдир ки, Йерин 

магнит гцввяси ону сыхыб дармадаьын етсин. Щяр эцн, щяр саат бу мясафя гысалмагдадыр. Инди 

йени бир вариант дцшцнмяк лазымдыр! 

Онун бу сюзляриня Елдер Арийа тяяссцф щисси иля башыны йырьалады. 

–Бяли,  биз  эяряк  бу  ишя  он  илляр  яввял  башлайайдыг.  Онда  мянявиййатда  йени  интибащ  дюврц 

формалашдырмаьа чатышардыг. Инди ися ясла вахт йохдур. 

–Щяр шей бирдян-биря тамам писляшмяйя башлады.  

–Мцгяддяс Мещита, биз мин илляр ярзиндя топланмыш писликляри, бялалары, эцнащ- 

лары,  щагсызлыглары,  жинайятляри  щеч  он  ил  яввял  башламагла  да  беля  тезликля  арадан  галдыра 

билмяздик.  Бу  тамам  глобал  бир  мясялядир.  Мянжя  буна  бцтцн  бяшяриййят  жящт  эюстярмялидир. 

Нежя жящт эюстярмялидир? Бах буну биз мцяййян едя билярик. 

–Мянжя бу щяля дя эеж дейил.– Пюфект Аза деди.– Галан бу кичик вахт ярзиндя дя чох ишляр 

эюрмяк олар. Щятта сон саата гядяр няся  етмяк мцмкцндцр. Щяр шей  Йердян каината, астрал 

ефир гатына мянфи йцклц енеръинин галхмасы сябябиндяндир. Еля дейилми? Ай да мянфи йцклц олду-

ьу цчцн мянфи енеръи жазибясиня дцшмцшдцр. Белядя бизим бюйцк йцклц мцсбят био енеръи ихраж 


 

 

387 етмякдян  даща  йахшы  щансы  йолумуз  ола  биляр  ки?  Биз  Мяккя  йолунда  икян  Мащмудяли  Бяй-

жанла бир сыра мясяляляри арашдыра билдик. Эцман едирям ки, сон вариантымыз йалныз бу ола биляр. 

–Сиз бу бюйцк мцсбят енеръини щансы йолларла ялдя етмяйи нязярдя тутурсунуз, Камил Аза?- 

Грейсфул Иисуса марагла сорушду. 

–Йердя бир чох шейляр кими бюйцк юлчцдя мцсбят био  енеръи истещсал едян гурьу да щяля ижад 

едилмямишдир!- Щонребл Жаната билдирди. 

–Еля  бир  гурьуйа  ещтийаж  да  йохдур,  Мющтярям  Жаната.  –  Пюфект  Аза  эцлцмсяди.-  Ону 

Бюйцк Йарадан юзц ижад етмишдир. Мян инсаны нязярдя тутурам. Мянфи астрал йцклц енеръинин 

истещсалчысы да инсандыр, мцсбят енеръинин дя. Бу енеръини бяшяриййят щамылыгла истещсал етмялидир. 

– Бу чох мараглыдыр. - Кайнд Адама тяяжжцбля Пюфект Азайа бахды.– Дейясян, Сиз ясил чыхыш 

йолуну артыг мцяййянляшдирмисиниз.  

 –  Бунунла  ялагядар  бизим  Мащмудяли  иля  бирликдя  хцсуси  тядбирляр  планымыз  вар.–  Пюфект 

Аза  деди.–  Изн  версяйдиниз  ону  мцзакиряйя  тягдим  едярдим.–  Ичяридяки  мцдрикляр  бир-бир 

башларыны тярпятмякля буна юз разылыгларыны билдирмиш олдулар. Пюфект Аза саь ялини цзцня чякиб, 

додаьы алтында астадан няся деди, сонра ишэцзар эюркям алыб, там архайынчылыгла сюзцня давам 

етди.–  Яввялжя  билдирим  ки,  бу  план  ики  щиссядян  ибарятдир.  Планын  биринжи  щиссясиня  ясасян 

бяшяриййятин сон цч мин йедди йцз ялли иллик тарихи ярзиндя бцтцн щагсызлыглар арашдырылмалы, щансы 

халгын, дювлятин щансы дювлят вя йа халга, еляжя дя шяхся гаршы бюйцк щагсызлыглар етмяси дягиг 

мцяййянляшмялидир.  Биз  буну  мцяяйянляшдирмякдя  чятинлик  чякмярик,  чцнки    сон  илляр  апарды-

ьымыз арашдырмаларын мащиййяти дя мящз еля буну ортайа гойду. Бюйцк эцнащлар халглар ара-

сында гаршылыглы да ола биляр. Бундан сонра эцнащкар дювлят вя халглар, щятта нясилляр, тайфалар, 

шящярляр,  кяндляр  гаршы  тяряфя  мцражият  едяряк  цмумдцнйа  сявиййясиндя  цзр  истямяли,  баьыш-

ланмасыны хащиш етмялидир. Тяряфляр щалаллыг наминя истяниляжяк щяр жцр тязминаты юдямяйя щазыр 

олдуьуну билдирмялидир. Баша дцшцрсцнцзмц бу ня демякдир?! Бунун щяйата кечирилмяси цчцн 

бяшяриййятя жями он эцн вахт да кифайят едяр. Онларын арашдырмасына ещтийаж галмайажаг, буну 

онлара биз веряжяйик. Тясяввцр едирсинизми бу нежя бюйцк паклыгбайрамына сябяб олажаг? 

– Щя, бейнялхалг тювбя эцнц! 

–  Бу  чох  эюзял  бир  пландыр,  Камил  Аза!–  Елдер  Арийа  тябяссцмля  билдирди.–  Эюрцнцр 

мцсялманларын Кябя евини зийарят етмяйинизин, щюрмятли щажы, Сизя дя чох бюйцк файдасы олуб! 

– Мян дя беля дцшцнцрям.– Пюфект Аза тябяссцмля деди.– Чцнки орада ня гядяр зяиф олса 

да, дцнйанын диэяр йерляри иля мцгайисядя чох бюйцк йцклц мцсбят енеръи топланмышды. Йягин 

ки, бяшяриййяти вя Йер кцрясини мювжуд бу эцнцмцзя гядяр саламат эятириб чыхаран да еля щямин 

мцсбят  енеръидир.  Жями  бир  нечя  айа  о  енеръи  азалажаг,  зяифляйяжяк.  Ясил  тящлцкя  дя  мящз  о 

заман  башлайажаг.  Чалышмалыйыг  ки,  о  енеръини  даща  бюйцк  мцддятя  йашадаг  вя  артыраг.  О 

щалда мцсбят енеръи ихражынын тясириндян Ай эерийя итяляня, юз йериня доьру чякиля биляр. Ян азы 

бунунла Йери индики мягамдакы критик вязиййятдян чыхартмаг, вахт газанмаг олар.  

Делыйвер Жуна бахышларыны "Помпейин сон эцнц" ясяриндян айырды. 

– Йахшы фикирдир!– деди.– Мянжя бу сон тядбир олажаг. Яэяр бяшяриййят буну щамылыгла, щяр 

бир  фярдиня  гядяр  гябул  етмязся,  онда  мянжя  биз  Йер  сивилизасийасынын  евакуасийасына  щазыр-

лашмалыйыг! Намялум Учан Обйектин юз сиррини тамамиля вермяйя башламасыны щеч тясадцфи вя 

йа щансымызынса елми зякасынын нятижяси щесаб етмяйяк. Йер кцрясинин щягигятян дя сону чатыб. 

Артыг бир сыра гурьулар магнит шцаланмасына дюзмяйиб даьылыр. Фялакят гапымызы йумруглайыр! 

Бу артыг гядим Помпей шящяринин дейил, бцтцнлцкдя Йер кцрясинин сон эцнц олажаг. 

–  Хиласкар  Жуна,  мянжя  сон  ана  кими  пессимизя  вармаьа  дяймяз.  –  Кайнд  Адама 

диллянди.– Пис онсуз да олажаг, биз йахшы олажаглар барясиндя дцшцняк-данышаг ки, еля йахшыны да 

жялб едя биляк. Она эюря мянжя Камил Аза тягдим етдийи тядбирляр планыны барядя даща бир гя-

дяр шярщ верся йахшыдыр. 

Бир  мцддят  щамы,  о  жцмлядян  диггят  мяркязиндя  олан  Пюфект  Аза  да  сусду.  Сонра  сюзя 

башлайан да еля о олду. 

– Билирсиниз, мцдрикляр, щяр бир халг вя щяр бир фярд тюрятмиш олдуьу щагсызлыглары дярк етмяли 

вя тякжя о дцнйада дейил, еля бу дцнйада да онун алтыны, жязасыны чякмялидир. Жинайятляр тякжя 


 

 

388 дцнйяви характер дашымыр ки! Бяс мяняви жинайятлярин; эцнащ, щагсызлыг, позьунлуг вя ядавятин 

жязасы нежя олсун? Мянжя шящярляр, кяндляр, обалар, нясилляр, тайфалар ня вахтса етмиш олдуглары 

щагсызлыьы  дярк  вя  етираф  етмяли,  буна  эюря  гаршы  тяряфдян  цзр  истямяли,  няйин  бащасына  олурса 

олсун баьышланмасына чалышмалы, щалаллыг алмалыдыр. Кимин даща чох щаглы вя йа даща чох щагсыз 

олдуьуну  айларжа,  илляржя  айырд  етмяйя  башламаьын  мянасы  вя  ящямиййяти  йохдур.  Йанмайан 

йердян  тцстц  чыхмаз.  Щяр  бир  тяряфин  гаршы  тяряфя  нязярян  кифайят  гядяр  эцнащы  вар.  Буну 

иддиалар  галдырылмадан,  кюнцллц  олараг  етираф  етмяк  даща  важибдир.  Щеч  бир  тяряф  айдан-ары, 

судан дуру дейил. Мювжуд олан  фярг йалныз  нисбят фаизиндян ибарятдир. Инди бизим кимин даща 

чох эцнащкар олдуьуну мцяййян етмяк заманымыз да дейил. Онсуз да щяр шей мялумдур. Вя 

щяр  бир  тяряф  она  едилмиш  цзрхащлыьы  гябул  етмялидир.  Дцнйанын  мювжуд  дурума  дцшмясиндя 

иддиаларын,  тярслийин,  гярязин,  гаршы  тяряфи  баьышламамаьын,  кин-кцдурят  сахламаьын  да  чох 

бюйцк  вя  мянфи  ролу  олмушдур.  Щамынын  ян  бюйцк  эцнащларыны  Аллащ  баьышлайа  билирся, 


Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə

Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə