Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyasıYüklə 387,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix26.12.2016
ölçüsü387,83 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5

78

Amerikada ara həkimlər yaraların və sınıqların müalicəsində 

nədən istifadə edirdilər?

      A) Taxtalardan

      B) İri quşların ləlklərindən «Sina»

      C) Dəmir lövhələrdən

      D) Plastik lövhələrdən

      E) Heyvanların mənşəsindən

A

 1.səhifə-11379

Amerika qitəsində yerli əhali hansı mədəniyyət mərkəzlərini 

yaratmışdır?

      A) Mayya-Mərkəzi Amerikada, asteklər-Meksikada, İnklər-

Peru

      B) Mayya-Mərkəzi Amerika, İnklər Peru      C) Msuya-mayya

      D) Astiklər – inklər

      E) Mayya – asteklər

Ç

 1.səhifə-10980

 Kapitalist münasibətlərinin bərqərar olması və inkişafı neçənci 

illəri əhatə edir?

      A) 1640-1918           B) 1650-1900          C) 1600-1800          

D) 1603-1903          E) 1601-1701

Ç

 1.səhifə-11781

 İngiltərədə burcua inqilabi nə zaman başlamışdır?

       A) 1700           B) 1640        C) 1600         D) 1700           

E) 1709


Ç

 1.səhifə-11782

 İlk dəfə üzvi aləmin sistematikasının əsas prinsiplərini tərtib 

edən təbiətşünas kimdir?

         A) Karl Linney 

         B) Çarlz Darvin 

         C) Can Lamark

         D) Mendel

         E) Paduan

O

 1.səhifə-11883

 Heyvanları onurğalılara və onurğasızlara kim bölmüşdür?

A) Can Lamark           B) Karl Lünney                C) Mendelin         

D) Darvin                    E) Çerman

O

 1.səhifə-11884

 Təkamülün əsas amilləri hansılardır?

           A) Dəyişkənlik, irsiyyət və təbii seçmə

           B) Dəyişkənlik və genetik

           C) Təbii və süni seçmə

           D) Genotip və irsiyyət

           E) Dəyişgənlik və suni seçmə

A

 1.səhifə-11985

 Genetikanın əsasını kim qoymuşdur?

A) Darvin                      B) Lamark                      C) Mendel                

D) K.Korrens               E) Linney

A

 1.səhifə-11986

 İrsiyyətin xromoson nəzəriyyəsinin banisi kim olmuşdur?

A) T.Morqan               B) Ç.Darvin                   C) Linney           

D) Q.Mendel               E) Lamark

A

 1.səhifə-11987

 Sözlük və ya insan bədəninin bütün hissələrinin əyani 

göstəricisi adlı ilk rus anatomiya atlasının müəllifi kim 

olmuşdur?

A) Ç.Darvin               B) M.Şein                      C) Platon             

D) Linney                  E) Lamark

Ç

 1.səhifə-12088

 Canlı orqanizmlərin toxumaların quruluşu, inkişaf və həyat 

fəaliyyəti haqqında elm necə adlanır?

            A) Sitalogiya 

            B) Histologiya

            C) Biologiya

            D) Anatomiya

            E) Deontologiya

O

 1.səhifə-12289

 Mikroskop termini neçənci ildə kəşf edilib?

A) 1625 –ci il               B) 1610             C) 1605                  D) 

1600                       E) 1651

A

 1.səhifə-12290

 Dölün mayalanmasından doğulana qədər olan elm hansıdır?

             A) Embriologiya

             B) Histologiya 

             C) Biologiya 

             D) Sitologiya 

             E) Deontologiya

A

 1.səhifə-12491

 Antiseptika və asertika nə deməkdir?

         A) mikrobların yarada öldürülməsi, yara ilə əlaqəsi olan 

əşyaların mikroblardan təmizlənməsi                

         B) mikrobların əkilməsi və yaraların təmizlənməsi

         C) yaraları təmizləmək

         D) Yaraları silmək və mikroblardan təmizlimək

         E) Mikrobları təmizləmək və dezinfeksiya etmək

Ç

 1.səhifə-14792

 Mikroorqanizmlər, onların quruluşu və həyat fəaliyyəti, eləcə 

də insan, heyvan, bitki orqanizmlərində  əmələ gətirdikləri 

xəstəliklər haqqında elm hansıdır?

           A) Mikrobiologiya

           B) Biologiya 

           C) Hizfologiya 

           D) Sitologiya 

           E) Deontoligiya

O

 1.səhifə-12593

 İlk dəfə infeksion hepatiti ayrıca xəstəlik kimi kim təyin 

etmişdir?

            A) Sokolovzki 

            B) Çarukoski

            C) Serqey Petroviç Botkin

            D) Priqoşa

            E) Dyakovski

Ç

 1.səhifə-12494

 Moskva Universitetinin neçənci ildə doktorluq elmi dərəcəsini 

vermək hüququ oldu?

A) 1791                B) 1800                C) 1751                      D) 

1760                E) 1700

Ç

 1.səhifə-13495

 Şkalası 00-6000-yə qədər olan spirtli və sonra civə 

termometrləri kim tərtib etmişdir?

              A) Danid Qabriyel Farenqeyt 

              B) Mixaylo Lomonosov 

              C) Serqey Botkin

              D) Piroqov

              E) Dyakovski

Ç

 1.səhifə-13596

 Rusiyada ilk tibbi təhsili almış və dissertasiya müdafiə etmiş 

qadın kimdir?

               A) Kaşevanova-Rudneva

               B) Suslova 

               C) Zemstova

               D) Lomonosova

               E) Piroqov

Ç

 1.səhifə-13897

 Azərbaycan Demokratik Respublikası nə vaxt kimin rəhbərliyi 

altında yaranmışdır?

          A) 28 may 1918- ci ildə Fətəli Xan Xoyski

          B) 20 may 1920 - ci ildə Həsən Bəy Zərdabi

          C) 10 may 1921- ci ildə Nəcəf Bəy Vəzirov

          D) 20 may 1910 - cu ildə Mirzə Qasımov

          E) 12 may 1911 - ci ildə Əliyar bəy Vəzirov

A

 1.səhifə-17198

 Azərbaycanda ilk Səhiyyə Nazirliyi nə vaxt yaradılıb?

          A) 17 iyun 1918 

          B) 10 iyun 1920 

          C) 10 avqust 1921 

          D) 11 sentyabr 1910 

          E) 10 avqust 1951

Ç

 1.səhifə-17199

Azərbaycanda Tibb Universiteti neçənci ildə yaradılıb?

          A) 1951

          B) 1949

          C) 1930

          D) 1945

          E) 1970

Ç

 1.səhifə-173100

Azərbaycanda ilk elmi cərrahiyyənin banisi kimdir?

         A) Mirəsədulla Mirqasımov

         B) Abdülkərim Mehmandarov

         C) Mustafa bəy Topçubaşov

         D) M.Əliyev

         E) E.Həsənov

Ç

 1.səhifə-175101

 Bakıda Ana –Uşaq Elmi tədqiqat İnstitutu nə vaxt kim 

tərəfindən açılmışdır?

        A) 1924   Ə.Qarayev

        B) 1951   İ.Axundov  

        C) 1960   T.Tağızadə

        D) 1960 B.Kiçikbəyov

        E) 1909 S.Salehov

Ç

 1.səhifə-172102

 Tibb tarixi neçə hissədən ibarətdir?

        A) 2

        B) 3  

        C) 4

        D) 5

        E) 6

A

 1.səhifə-10103

 Yazılı mənbələrə nəaiddir?

        A) Papiruslar

        B) Piramidalar  

        C) Misirdə məbəd situnları

        D) Mixi yazıları

        E) Hamısı

A

 2.səhifə-16104

 Tibb tarixi elminin tərifini ilk dəfə verən tarixci kimdir?

        A) Lebedev

        B)   Tolstoy

        C) Lomonosov

        D) Kukuşkin

        E) Tixonov

A

 2.səhifə-12105

Müasir tibb elmini insan  inkişafında hansı dövrlər 

müəyyənləşdirir?

        A) Yazılı mənbələr və şifahi mənbələr

        B) Vedi tarixi  

        C) Yazılmamış və yazılmış tarix 

        D) İbtidai icma tarixi

        E) Emprik dövr tarixi

O

 1.səhifə-10106

İbtidai icma dövründə təbabətin inkişafı neçə dövrə bölünür?

        A) 5

        B) 4

        C) 7

        D) 3

        E) 2

O

 1.səhifə-28-30

107


Bəşər tarixinin ilk mixi yazısı kimlərə aiddir?

        A) Midiyalılara

        B) Atropatenalılara

        C) Mannalılara

        D) Şumerlər

        E) Albanlara

O

 2.səhifə-53108

Paleopatologiya nəyi öyrənir ?

        A) Canlı orqanizimdə olan patoloji dəyişikləri

        B) Heyvanlarda olan patoloji dəyişikləri  

        C) Qadınlarda olan patoloji dəyisikləri

        D) Sklet qalıqlarında olan patoloji dəyişikləri

        E) Uşaqlarda olan patoloji dəyişikləri

Ç

 1.səhifə-109

 Heyvanlar aləmi ilə insan arasında sərhəd qoyulmasında hansı 

yanaşmalar mövcuddur?

        A) Sapronoz və antropoz

        B) Antropoloji  və fəlsəfi  

        C) Sapronoz və riyazi

        D) Zoonoz və fəlsəfi

        E) Heç bir yanaşmn

O

 1.səhifə-110

Mudrovun yazdığı tarixi tibb əsərininadı ?

        A) Rusiyada tibb tarixi

        B)   Hipokratın və həkimlərin mənəvi keyfuyyətləri

        C) Qıssa tibb tarixi

        D) Ən qədim tibb tarixi

        E) Tibbi biliklərə dair

O

 2.səhifə-12111

 Şumerlərdə dərman madələrinin qəbulu neçə yerə 

bölünmüşdür?

        A)Daxilə qəbul edilənlər vəxaricə işlənən 

        B)   Buxarla verilən və xaricə işlənən

        C) Buxarla verilən və daxilə qəbul edilən

        D) Daxilə qəbul edilənlər vəxaricə işlənən. Buxarla 

verilən və xaricə işlənən.Buxarla verilən və daxilə qəbul edilən

        E) Yalnız daxilə qəbul edilən

Ç

 2.səhifə-53112

İlk dəfə hamurapi qanunları üzərində əks olunmuş dirək kim 

tərəfindən tapılmışdı ?

        A)Hippokrat 

        B)   Morqan

        C) Krik

        D) Uotson

        E) Mendel

Ç

 2.səhifə-58113

Qədim Misirdə ən cox inkişaf edən elm ?

        A) Fizika

        B)   Riyyaziyat

        C) Astronomiya

        D) Biologiya

        E) Kimya

O

 2.səhifə-61114

 Beynin quruluşu haqqında ilk məlumat hansı papirusda 

verilmişdi?

        A) Smit

        B)   Eberes

        C) Kaxun

        D) Stox

        E) İmpoter

O

 2.səhifə-:66115

Misirdə Yolxucu xəstəliklərdən hansı yayılmışdı ?

        A) Çiçək Qızılca

        B)   Taun .Malyariya.

        C) Çiçək. taun. malyariya

        D) Qızılca. taun

        E) Taun. Çiçık.Qızılca

Ç

 2.səhifə-69116

 Ürək haqda trakt hansı papirusda verilmişdi?

        A) Smit

        B)   Eberes

        C) Kaxun

        D) Xeops

        E) Stox

O

 2.səhifə-66117

Qədim çinlilərin diaqnostika məharəti neçə müainə metodunda 

çəmlənmişdir ?

        A) 2

        B)   3

        C) 4

        D) 5

        E) 6

A

 2.səhifə-87118

 Əsl həkim xəstələri müalicə edən deyil xəstəliklərin qarşısını 

alan həkimdir sözləri hansı kitabda qeyd olunmuşdur?

        A)Neytsin 

        B)   Motsin

        C) Roytsin

        D) Xotsin

        E) Sutsin

O

 2.səhifə-91119

 Min qızıl resept adlnan əsərin müəllifi kimdir?

        A) Vanveyi

        B)   Sunsimyau

        C) Sigoi

        D) Munyu

        E) Simsun

O

 2.səhifə-92120

 Kompaundorlar kimlərə deyilirdi?

        A) Ali təhsilli həkimlərə

        B)   Az təhsilli həkimlərə

        C) Az təhsilli xalq həkimlərinə

        D) Həkimliyi bacaran qullara

        E) Həkimliyi bacarmayanlara

O

 2.səhifə-94121

 Tibet həkimləri quduzluq xəstəliyini necə müalicə edirdilər?

        A) Dərmanlarla

        B)   Antibiotiklərlə

        C) Quduz itin beynini yedirməklə

        D) Bitkilərlə

        E) İlan zəhəri ilə

O

 2.səhifə-100122

 Kroton,Knid,Kos vəSisiliya məktəbləri hansı ölkəyə aiddir?

        A) Misir

        B)   Yunanıstan

        C) İtaliya

        D) İspaniya

        E) Şumerlər

O

 2.səhifə-111123

 Aforizmlər neçə hissədən ibarətdir?

        A) 2

        B) 4

        C) 6

        D) 8

        E) 10

A

 2.səhifə-115124

Sınıqlarhaqqında, sar\ılar haqqında və ginekologiya əsərlərinin 

müəllifi kimdir ?

        A) Qalen

        B)   Hippokrat

        C) Sorana

        D) Erozistrat

        E) Alkmeon

O

 2.səhifə-140125

 Qalen toxumaları neçə yerə bölünür?

        A) Sadə və mürrəkəb toxumalr

        B)   İbtidai və ali toxumalara

        C) Maye və bərk toxumalara

        D) Yumuşaq və bərk toxumala

        E) Adi və sadə toxumalara

O

 2.səhifə-143126

Atəşpərəst azərbaycanlıların dini kitabı ?

        A) İncil

        B) Ramayana

        C) Avesta

        D) Tövrat

        E) Zəbur

O

 2.səhifə-147127

 Çaraka samxitada xəstəliklər neçə qrupda klassifikasiya 

edilir?

        A) 2        B)  3 

        C) 4

        D) 5

        E) 6

A

 2.səhifə-79128

 Hind təbabətində dərmanlar təsir xüsusiyyətinə görə hansı 

qruplara bölünürdü?

        A) tərlədici,qusdurucu,işlədici,narkotik,

        B) tərlədici,qusdurucu,işlədici,sidikqovucu,narkotik  

        C) qusdurucu,işlədici,sidikqovucu,narkotik

        D) tərlədici,işlədici,sidikqovucu,narkotik

        E) tərlədici,qusdurucu,işlədici,sidikqovucu

O

 2.səhifə-80129

 Hindistanda gigiyenik vərdişlər harada öz əksini tapmışdır?

        A) Hammurapi qanunlarında

        B)  Mannu qanunlarında 

        C) Nikomax etikasında

        D) Siyasət etikasında 

        E) Böyük etikada

Ç

 2.səhifə-81130

Çin tibbinə aid ən qədim yazılı mənbə ?

        A) Shi ji

        B) Şjen tszyu

        C) Ney tsin

        D) Çaraka

        E) Samxita

O

 2.səhifə-84131

 Nəzərdən keçirmək,bədəndən gələn səslərə qulaq 

asmaq,xəstəni əlləmək,sorğu sual kimlərin müayinə üsuluna 

aiddir?


        A)hindlilərin müayinə metodu 

        B)çinlilərin müayinə metodları   

        C) ərəblərin müayinə metodları

        D) misirlilərin müayinə metodlarl 

        E) yunanların müayinə metodları

O

 2.səhifə-87132

 edirdilər?  

        A) iynə batırma

        B) mafusan və mandraqoradan  

        C) mandraqorqdan və dağlama

        D) mafusan və dağlama

        E) iynəbatırma və közləmə

O

 2.səhifə-90133

 Ilk dəfə harada və neçənci ildə ayurvedik kollec açılmışdır?

        A) Okaka şəhərində 1900-cu ildə

        B) Katmandu şəhərində 1912-ci ildə  

        C) Çində 1878-ci ildə

        D) Misirdə 1800-cü ildə

        E) Ərəbistanda  1978-ci ildə

O

 2.səhifə-93134

Rusiyada Çjud-şi kitabının ilk tərcüməsi kim olmuşdur ?

        A) Pozdnev

        B) Lebedev  

        C) Aleksandrev

        D) Knyazov

        E) Doltovski

A

2.səhifə-100135

Yunanıstanda ən qədim tibb məktədləri hansılardır?

        A) Kroton və Knid

        B)  Knid və Kos 

        C) Rodos və Kiren

        D) Kos və Sisilya

        E) Kroton və Kos

O

2.səhifə-111136

Makedoniyalı İsgəndərin çarlığı dövrü hansı dövrün 

başlanğıcıdır?

        A) Polis dövrü

        B)  Polisönü dvr 

        C) Ellinizm dövrü

        D) Klassik dövrü

        E)Krit-miken dövrü

O

 1.səhifə51137

250 bitki mənşəli və 50 heyvan mənşəli dərman maddəsinin 

adı və istifadə qaydası harada verilmişdir ?

        A) Avestada

        B)  Evdem etikasında 

        C) Hippokrat toplusunda

        D) And

        E) Qanun

O

 2.səhifə-119138

 İsgəndəriyyə təbabəti əsas məlumarları biz kimin əsərlərindən 

öyfənmişik ?

        A) Hippokratın 

        B)   Erazistratın 

        C) Alkmeonun

        D) Sels və Qalenin

        E) İbn Sinanın

O

 2.səhifə-121139

 Onikibarmaq bağırsağın ilk dəfə təsvirini kim vermişdir?

        A) Platon

        B)  Erazistrat 

        C) Qalen

        D) Alkmeon

        E) Herofil

O

 2.səhifə-122140

Həkimin vəzifəsi xəstəyə xeyir gətirmək yaxud da ziyan 

verməməkdir sözləri Hippokratın hansı əsərindəndir?

        A) And

        B)   Qanun

        C) Aforizimlər

        D) Epidemiyalar

        E) Təbabət haqqqında

O

 2.səhifə-156141

Azərbaycan tibb elminə hansı həkimin böyük təsiri olmuşdur ?

        A) Hippokrat

        B) Sokrar

        C) Qalen 

        D) Platon

        E) Erazistrat

O

 2.səhifə-158142

 Tibbə aid 25 cildlik ensiklopedik "Tibb haqqında ümumi 

əhatəli kitab" əsərinin müəlifi kimdir?

        A) Əli İbn Rəvva

        B)  Əbu Talib

        C) Ərrazi

        D) İbn Sina 

        E) Hippokrat

O

 2.səhifə-!99143

 Bağdadlı Əli İbn İsanın hansı əsəri tələbələr üçün 

oftalmologiya üzrə rəhbərlik kitabı olmuşdur?

        A) Həkim olmayan şəxslər üçün

        B)  Nikomax etikası

        C) Kasıbların təbabəti

        D) Okulistlər üçün memorandum

        E) Ammar cərahiyə əməliyatı

Ç

 2.səhifə-201144

Qədim Roma təbabətində  çar dövrünün ilkinyazılı 

məlumatlarına aiddir ?

        A) XI-cədvəl qanunu

        B) XII-cədvəl qanunu

        C) XIII-cədvəl qanunu

        D) III-cədvəl qanunu

        E) II-cədvəl qanunu

O

 1.səhifə-55145

  Razinin anadan olduduğu məkanı göstərin?

        A) Rey

        B) Bağdad  

        C) İstanbul

        D) Misir

        E) kordov

A

 2.səhifə-198146

Qədim Romada ilk məşhur həkim kim olmuşdur ?

        A) Hippokrat

        B)   Sokrat

        C) Asklepiad

        D) Ər Razi

        E) Vezalin

O

 2.səhifə-132147

Qalen toxumaları neçə yerə bölmüşdür ?

        A) 2

        B)   3

        C) 5

        D) 7

        E) 4

A

 2.səhifə-14148

 Bizans imperiyasının ən görkəmli həkimi kimdir?

        A) Hippokrat 

        B) Sokrat  

        C) Platon 

        D) Perqamlı oribasiy

        E) Ər razi

O

 2.səhifə-184149

Əbu Əli İbn Sina neçənci ildə və harada anadan olmuşdur?

     A) 990-cı ildə Buraxanıda

     B) 980-ci ildə Afşana kəndində

     C) 969 Xorasanda

     D) İranda

     E) 990 Ərdəbildə

A

 2.səhifə-216150

 Ər-Razinin hansı əsəri latın dilinə tərcümə olunub və 

Venetsiyada nəşr olunmuşdur?

        A) Tibb haqqında ümumi əhatəli kitab

        B)  Tibb kitabı 

        C) Biliklər cənnəti

        D) Etika

        E) Siyasət etikası

O

 2.səhifə-199151

Animzm nədir:                                                                       A. 

İnsanın fövqaltəbii bacarığına inam                                     

B.Müalicəvi maqiya                                                                  

C.İnsanlarda onların nəsli ilə hər hansı bitki və heyvan 

arasında qohumluğun olmasına dair inanclar                                         

D.Cansız əşyaların təbiətüstü xüsusiyyətlərinə inanc                  

E.Ruhlara inamdır                     

A

1.səhifə-13152

1927-ci ildə yazılan "Qısa tibb tarixi"əsərinin müəllifi:                

A.Tibbə aid biliklər                                                                

B.Qısa tibb tarixi                                                                   

C.Ən qədim tibbi biliklər                                                       

D.Tıbb tarixi haqqında məlumatlar                                                           

E.Tibb tarixi haqqında

O

2.səhifə-12153

Su və palçıqdan  istifadə etməklə Azərbaycanda xüsusi 

müalicə yerləri necə adlandırılırdı:                                                          

A.Müalicəxana                                                                      

B.Asklepion                                                                                        

C.Bədo                                                                                               

D.Fizioterapevtik                                                                       

E.Dər-əş -Şifa

O

2.səhifə-241154

İbn Sinanın əsərləri ölümündən sonra neçə dəfə yandırılmışdır:   

A.3                                                                                       B.4                                                                                         

C.5                                                                                          

D.2                                                                                                     Yüklə 387,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə