Yeni Yazarlar və Sənətçilər QurumuYüklə 2,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/28
tarix20.06.2017
ölçüsü2,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu  
  http://www.kitabxana.net  
 - Milli Virtual Kitabxananın   
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  
yanında Gənclər Fondunun  
(AzGF) maliyyə dəytəyilə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ədəbi-poetik,  
kulturoloji-kreativ  
tərcümə e-Antologiyası  
 
İkinci buraxılış - II cild
 
 
 
2013 
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 
01.11.2013 
Çağdaş dünya 
ədəbiyyatı. 
Dramaturgiya. Pyeslər
 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

www.kitabxana.net
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
Bu elektron nəĢr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   
http://www.kitabxana.net
  - Milli Virtual 
Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə 
dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji 
ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 02 (148 - 2013) 
 
 
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:
 
 
Azərbaycan Respublikası
 Prez
identinin yanında 
  
Azərbaycan Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az
 
 
Çağdaş dünya ədəbiyyatı 
 
Dramaturgiya. Pyeslər 
 
Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ  
tərcümə e-Antologiyası  
 
İkinci buraxılış - II cild
 
 
Ədəbi redaktoru, toplayanı, iĢləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)  
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan baĢlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-
innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaĢ dünya ədəbiyyatının 
ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəĢrə hazırlayıb. Ġkinci buraxılıĢda dünya 
ədəbiyyatında geniĢ yayılmıĢ ədəbi növ – müasir xarici dramaturqların azərbaycancaya tərcümə olunmuĢ 
müxtəlif səpkili pyesləri daxil edilib. Elektron kitabba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçı və 
dramaturqlarının müxtəlif mövzulara həsr olunmuĢ dram, komediya, trajikomediya kimi pyeslərin 
elektron variantları daxil edilib. PeĢəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və 
baĢqa dillərdən tərcümə olunmuĢ bu səhnə əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniĢ oxucu 
kütləsinin sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi 
minnətdarlığımızı bildirirk. 
 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, 
beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər 
Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəĢr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual 
Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir 
formada yayım və istifadə qəti qadağandır. 
 
 
YYSQ - 
Milli Virtual Kitabxana. Bakı –
 2013. Elektron Kitab N 02 (148 

 2013) 
 
Virtual redaktoru v
ə
 e-n
əşrə
 
hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar
-kulturoloq
 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

 
 
 
Çağdaş Dünya ədəbiyyatı 
 
 
Dramaturgiya 
 
Pyeslər 
 
 
Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ  
tərcümə e-Antologiyası  
 
İkinci buraxılış - II cild
 
 
 
 
BAKI – 2013 
 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
  
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana
 
 
 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  
Gənclər Fondu dünya ədəbiyyatını dəstəkləyir 
 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. 
Kreativ-innovativ e-akademiya”  kulturoloji ədəbiyyat layihəsi haqqında məlumat
 
  
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan baĢlayaraq Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə 
tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirməyə 
baĢlayıb. YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) rəhbərlik etdiyi layihə iki ay 
ərzində Ġnternet vasitəsilə və sosial Ģəbəkələrüstü həyata keçiriləcəkdir. 
Layihənin qısa təsviri 
Layihə müasir dünya ədəbiyyatının ən maraqlı nümunələrini Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 
elektron  formatda  nəĢrə  hazırlanmasına,  onları  Ġnternetdəki  milli  resurslarda  yerləĢdirməsinə, 
gənclərə  kreativ-estetik  dəyərləri  aĢılamasına,  virtual  -  sosial  Ģəbəkələrüstü  akademik  məsafəli 
kurs  və  e-laborotoriya  təĢkil  etməklə  yaradıcı  istedadların  kulturoloji  biliklərini  artırılmasına, 
xarici  müəlliflərin  əsərlərindən  ibarət  azərbaycanca  e-kitabların  hazırlanmasına,  bu  rəqəmsal 
nəĢrlərin Ġnternetdə sərgisinin və tanıtımının təĢkilinə, yeni nəslin  bədii yaradıcılığını inkiĢafına, 
eləcə  də  müxtəlif  ali  təhsil  ocaqlarında,  baĢqa  yerlərdə,  kitabxanalarda  real  görüĢlər  vasitəsilə 
kulturoloji dəyərlərin təbliğinə yönəldilib.  
Problemin qoyuluşu 
Gənclər  arasında  kitab  mütaliəsinin  səviyyəsi  aĢağı  düĢüb,  müasir  dünya  ədəbiyyatının  ən 
maraqlı  nümunələri  dilimizdə  yoxdur,  Ġnternet  və  sosial  Ģəbəkələrüstü  məsafəli  kulturoloji-
kreativ  yaradıcılıq  kursu,  eləcə  də  estetik-innovativ  e-labaratoriyaya  ciddi  tələbat  var. 
Azərbaycanda  deyil,  bütün  dünyada,  xüsusən  Türkiyə,  Rusiya,  Ġran,  Gürcüstanda  yaĢayan 
soydaĢlarımız,  xüsusən  də  dil  bilməyən  yeni  nəslin  nümayəndələrinin  intellektual-estetik 
səviyyəsini  artırmaq  vacibdir.  Milli  tərcümə  sənətinə  gənclərin  diqqətini  cəlb  eləmək  əsas 
məsələlərdən  biridir.  Yeni  e-oxu  və  e-yazı  mədəniyyətini  formalaĢdırmaq,  virtual  ədəbiyyat, 
Ģəbəkə yazarlığını təbliq eləmək, fərqli, qabaqcıl dünya düĢüncə-estetik texnologiyaları haqqında 
geniĢ gəncliyin məlumatlanmasına böyük ehtiyac duyulur. 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

Mədəniyyət,  ədəbiyyat  və  kitabla,  Ġnternet  texnologiyaları,  Ģəbəkə  resursları,  elektron 
kitabxanalarla bağlı apardığı illik sorğu və monitorinqlərin nəticələrindən, eləcə də saytımıza və 
elektron ünvanlarımıza gələn müraciət, istək və təkliflərdən, təĢkilatımız tərəfindən hazırlanaraq 
ictimai müzakirə və istifadəyə verdiyimiz  www.kitabxana.net – e-itabxanadan 2 ildə 2 260 000 
yaxın  Ġnternet  istifadəçilərinin  Ģərhləri,  müraciətləri  əsasında  müəyyənləĢdirilib  ki,  oxucular, 
xüsusən  də  müasir  gənclik  yazını,  kitabı,  mətni,  bilgini  daha  çox  innovativ  saydıqları  Ġnternet 
resurslarından  –  elektron  kitabxanadan  alır.  Kitabın  tirajı  min  ədədi  keçmədiyi  vaxtda  saysız 
insanın  yararlandığı  e-kitabların  toplandığı  Ġnternetdəki  e-itabxananın  dəyərini  izah  etməyə 
ehtiyac yoxdur. 
Layihənin məqsədi 
Ġnternet,  eləcə  də  yatratmıĢ  olduğumuz  elektron  resurslar  və  sosial  Ģəbəkələrdəki  20-yə  yaxın 
səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji araĢırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli 
Virtual  Kitabxanaya  gələn  sorğular  göstərir  ki,  yaradıcı  gənclər,  həmçinin,  yeni  nəsil  oxucular 
Azərbaycan  dilində  dünya  ədəbiyyatını,  eləcə  də  elmi-mədəni,  ədəbi-estetik  fikrinin  qabaqcıl 
nümunələri  ilə  tanıĢ  olmaq  istəyirlər.  Bu  tanıĢlıq  isə  qiyməti  baha  olan  kağız  kitablar  deyil, 
elektron  resurslarda,  e-kitabxanalarda  sərbəst  istifadəyə  verilmiĢ  e-kitablar  formasında  tələbat 
duyulur.  Bədii  yaradıcılıqla  məĢğul  olan  kreativ  gənclər,  xüsusən  də  bölgələrdə  yaĢayan  və 
dünyaya səpələnmiĢ diasporumuzun gənc nümayəndələri üçün ana dilimizdə kreativ-kulturoloji, 
məsafəli-innovativ  kursa,  e-laborotoriyaya  böyük  ehtiyac  hiss  olunmaqdadır.  Dünya 
ədəbiyyatından ibarət slsilə e-kitabların rəqəmsal nəĢrinə ehtiyac duyulur, belə bir fəaliyyəti isə 
dəstəkləməklə  həm  də  gənc  tərcüməçilərin  yetiĢməsinə  Ģərait  yaratmıĢ  oluruq.  Layihə  bu 
sahədəki boĢluqları doldurmaqla eyni zamanda gənclər üçün müasir dünya ədəbiyyatı sahəsində 
mini-kitabxana, sosial Ģəbəkələrdə isə e-kitabların davamlı Ģəbəkə sərgisi təĢkil edir. Kulturoloji 
kurs,  e-laborotoriyada  isə  gənc  kreativlər  öz  təcrübələrini  bölüĢür,  muasir  dünya  estetik-
kulturoloji  düĢüncə  texnolojiyalarını  öyrənir,  həmyaĢıdları  ilə  ĢəbəkələĢərək  həm  öyrənir,  həm 
də öyrədirlər, istedadlarını inkiĢaf etdirirlər. layihə nəticəsində yeni nəsil kreativlər layihəsonrakı 
bilgilərini həmyaĢıdları arasında yaymaqla ümumən cəmiyyətimizdə yüksək dəyərlərin təbliğinə 
xidmət etmiĢ olurlar...  
Layihənin vəzifələri 
1.  Azərbaycan  dilində  "ÇağdaĢ  Dünya  ədəbiyyatı  elektron  antologiyası"  rəqəmsal  nəĢrə 
hazırlamaq.  Elektron  antologiya  aĢağıdakı  cildlərdən  və  müxtəlif  dillərdən  azərbaycancaya 
tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq: 
a) ÇağdaĢ Dünya poeziyası; 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

b) ÇağdaĢ Dünya bədii nəsri
c) ÇağdaĢ Dünya dramaturgiyası; 
d) ÇağdaĢ Dünya essesi
z) ÇağdaĢ Dünya publisistikası; 
q) ÇağdaĢ Dünya elmi-filoloji düĢüncəsi; 
y) ÇağdaĢ Dünya ədəbi söhbətləri; 
f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat. 
2.  Ġnternetdə  -  sosial  Ģəbəkələrdə  "Dünya  ədəbiyyatını  gənclərə  tanıdaq"  kreativ-innovativ  e-
akademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini geniĢləndirmək. 
3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya  ədəbiyyatı" bölümünü 
yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq. 
4. Sosial Ģəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək. 
5. Gənclərə, o cümlədən uĢaqlarla yeniyetmələrə yeni e-oxu və e-yazı vərdiĢlərini aĢılamaq. 
6.  Real  tədbirlər  silsiləsi  vasitəsilə  layihənin  və  kreativliyin  təbliğini  aparmaq,  çağdaĢ  dünya 
ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq. 
Layihədən faydalananlar 
 Azərbaycanda, eləcə də xaricdə yaĢayan gənclər və yeniyetmə soydaĢlarımız, gənc və orta nəsil 
yazarları,  tərcüməçilər,  eləcə  də  Ġnternet  istifadəçiləri,  müxtəlif  nəsil  yazıçı  və  Ģairlər, 
tərcüməçilər,  ədəbiyyatçılar,  kulturoloqlar,  mədəniyyət  sahəsinin  mütəxəsisləri,  jurnalistlər, 
tələbələr,  kitabxanaçılar,  dilçilər,  filoloqlar,  ədəbiyyatı  mütəxəsisləri,  xalqĢünaslar,  sosioloqlar, 
siyasətçilər və b.  
Layihənin çərçivəsində görüləcək işlər 
1.  Azərbaycan  dilində  "ÇağdaĢ  Dünya  ədəbiyyatı  elektron  antologiyası"  rəqəmsal  nəĢrə 
hazırlamaq.  Elektron  antologiya  aĢağıdakı  cildlərdən  və  müxtəlif  dillərdən  azərbaycancaya 
tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq: 
a) ÇağdaĢ Dünya poeziyası; 
b) ÇağdaĢ Dünya bədii nəsri; 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

c) ÇağdaĢ Dünya dramaturgiyası; 
d) ÇağdaĢ Dünya essesi; 
z) ÇağdaĢ Dünya publisistikası; 
q) ÇağdaĢ Dünya elmi-filoloji düĢüncəsi; 
y) ÇağdaĢ Dünya ədəbi söhbətləri; 
f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat. 
2.  Ġnternetdə  -  sosial  Ģəbəkələrdə  "Dünya  ədəbiyyatını  gənclərə  tanıdaq"  kreativ-innovativ  e-
akademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini geniĢləndirmək. 
3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya  ədəbiyyatı" bölümünü 
yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq. 
4. Sosial Ģəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək. 
5. Gənclər arasında yeni e-oxiu və e-yazı vərdiĢlərini aĢılamaq. 
6.  Real  tədbirlər  silsiləsi  vasitəsi  ilə  layihənin  və  kreativliyin  təbliğini  aparmaq,  çağdaĢ  dünya 
ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq. 
7.  Gənclər  üçün  e-kitablardan  ibarət  mini  elektron  kitabxana  –  Ġnternetdə  ədəbiyyat  resursu 
yaradılacaq,  sosial  Ģəbəkədə  gənc  ədəbiyyatsevərlərin  köməyilə  dünya  kulturoloji  dəyərləri 
təbliğ olunacaq, orta və ali məktəblərdə, müxtəlif yerlərdə ictimai təqdimatları keçiriləcək. 
Yaradıcı  gənclərimiz  və  soydaĢlarımızı  milli  Ġnternet  resurslarını  zənginləĢdirməyə 
həvəsləndiriləcək,  çağdaĢ  dünya  mədəniyyəti,  ədəbiyyatı,  düĢüncə  texnologiyası  ölkəmizdə  və 
azərbaycandilli  məkanlarda  yaymaqda  ən  yeni  texnologiyalardan  yararlanacaq,  yeni  nəslin 
nümayəndələrində  innovativ  Ģəbəkə  -  elektron  oxu  və  yazı  mədəniyyətinin  aĢılanacaq,  çağdaĢ 
estetik-bədii  söz  sənətimizin  zənginləĢməsinə  təkan  veriləcək,  dünyanın  ictimai-mədəni, 
kulturoloji-intellektual  ictimaiyyətinin  tanınmıĢ  nümayəndələrinin  yaradıcılığı  mili  estetik-
intellektual, ədəbi-kulturoloji xəzinəsinə əlavə ediləcək.  
Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi 
Aktual  kulturoloji-innovativ  layihə  ilə  bağlı  yekun  hesabat  həm  yazılı  və  elektron  KĠV-də 
yayımlanacaq,  həm  də  YYSQ-nin  saytında  yerləĢdiriləcək.  Azərbaycan  Gənclər  Fondu,  Milli 
QHT Forumu, ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi ġurası, AR Mədəniyyət  və Turizm, Gənclər və 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 

Ġdman,  Təhsil  Nazirliyi,  AR  Diaspora  Komitəsi,  AYB  kimi  qurumların  ekspertləri  tərəfindən 
layihənin qiymətləndirilməsinə Ģərait yaradılacaq. 
Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması iĢi düzgün iĢlənmiĢ media-plan vasitəsilə 
gerçəkləĢdiriləcəkdir.  Layihənin  təqdimi  və  təbliğinə  xüsusi  önəm  veriləcəkdir:  istər  ölkə 
daxilində, istərsə  də  dünyada Azərbaycanın  multi-mədəniyyəti  geniĢ  yayılmasına səbəb olacaq. 
Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», “Ədalət”, “Bakı-xəbər”, “Mədəniyyət” kimi ölkənin 
nüfuzlu  mətbu  orqanlarında,  “Space”  TV,    Ġctimai  Televiziyada  və  digər  KĠV-də,  Ġnternet 
saytlarında)  kulturoloji  layihə,  Elektron  ġəbəkə  Resursu,  Virtual  KĠtabxana  haqqında  rəylər, 
fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanacaqdır. 
Layihə  baĢa  çatdıqdan  sonra  Azərbaycan    Gənclər  Fonduna  və  əlaqədar  qurumlara  layihənin 
nəticələri  haqqında  ətraflı  hesabat-arayıĢ  təqdim  ediləcək,  Fondun  mühasibatlıq  sektoruna  isə 
maliyyə  hesabatı  təqdim  ediləcək.  Eyni  zamanda  AR  Maliyyə  Nazirliyinə  (maliyyə  hesabatı), 
Vergilər  Nazirliyinə  (vergi  hesabatı),  Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyinə,  KĠV,  Ġnternet  portalarına 
və ictimaiyyətin nümayəndələrinə geniĢ məlumatlar, hesabatlar təqdim ediləcək. 
Layihədən gözlənilən nəticələr və davamlılıq 
Ana  dilimizə  çevrilmiĢ  və  rəqəmsal  formada  hazırlanan  elektron  kitablar  Ġnternetdə 
yerləĢdirildiyinə  görə  gənclər  və  yeniyetmələrlə  yanaĢı,  dünya  ədəbiyyatı,  çağdaĢ  mədəniyyəti, 
estetik-mədəni  düĢüncəsi,    kitabıyla  maraqlanan  istənilən  istifadəçi  üçün  açıq  olacaqdır. 
Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyində  mətbuat  və  televiziyanın,  habelə  layihədə  yaradıcı-texniki 
əməyi  olan  Ģəxsləri,  tənqidçi  və  ədəbiyyatĢünasların,  kitabхana  və  təhsil  iĢçilərinin,  eləcə  də 
QHT nümayəndələrinin, hökumət rəsmilərinin də dəvət olunduğu konfrans və təqdimat mərasimi 
keçiriləcək,  ədəbi  resurs  geniĢ  ictimaiyyətə  təqdim  olunacaq,  M.F.Aхundov    adına  Milli 
Kitabхanaya,  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  və  Təhsil  Nazirliyinin  Ģəbəkələrində 
yaymaqdan  ötrü,  həmçinin,  Bakı  Dövlət  Universitetinin,  eləcə  də  AMEA-nın  elmi-tədqiqat 
Ġnstitutlarının,  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universitetinin  kitabхanalarına,  xarici  ölkələrin 
Bakıdakı  səfirliklərinə,  dünyanın  aparıcı  elm  və  ali  təhsil  ocaqlarına,  Azərbaycanın  xarici 
ölkələrdəki  elçiliklərinə,  diaspora  qurumlarına  layihə  barədə  geniĢ  elektron  məlumatlar 
göndəriləcəkdir.  Kreativ  kurs  və  e-laborotoriya  Ġnternetdə,  eləcə  də  sosial  Ģəbəkələrdə  onlayn-
oflayn yayımlanacaq - məsafəli fəaliyyət göstərəcəkdir. Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi 
təĢkil olunacaqdır.  Eyni zamanda ədəbiyyat mütəхəssisləri tərəfindən bu layihənin həm peĢəkar 
ədəbi, həm geniĢ ictimai tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda iĢıqlandırılmasına Ģərait yaradacaqdır. 
Gələcəkdə  elmin  və  ədəbiyyatın  müxtəlif  sahələrinə  aid  sahə  elektron  kitabxanaları,  eləcə  də 
Ģəbəkə  nəĢrlərini  özündə  birləĢdirəcək  Portallar  yaradılacaq,  Milli  Virtual  Kitabxana  daha  da 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 
10 
geniĢləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji Ġnternet Kitabxanaların 
Ģəbəkəsinə  qoĢulması,  qarĢılıqlı  faydalı  əməkdaĢlığa  xüsusi  əhəmiyyət  veriləcək.  Layihənin 
sonrakı  mərhələsində  Ģeir,  nəsr,  elmi-kütləvi  əsərlər,  eləcə  də  tərcümə  əsərləri,  milli  folklor 
nümunələri portalda xüsusi  yer  ayrlacaq. Sonuncu mərhələ kimi   kitablarınn  elektron versiyası 
hazırlanır  ki,  bu  layihə  bitdikdən  sonra  gerçəkləĢdirilir  və  saytın  hazırlanması  yerli  resurslar 
hesabına  gerçəkləkləĢdirilir.  Gənclər  sektoru,  müxtəlif  nəsil  gəncləri,  gənclər  QHT-lərini  əhatə 
etməklə,  təhsil  müəssisələri,  elm  ocaqları,  xarici  ölkələrdəki  diaspor  və  milli  mədəniyyət 
mərkəzləri  ilə  geniĢ  bilgi,  e-kitab,  ədəbiyyat,  intellektual  əlaqələr  yaradılacaq,  Azərbaycan 
haqqında, onun milli-mənəvi, ədəbi-mədəni, tarixi-kulturoloji dəyərlərinin, sərvətlərinin dünyada 
tanıdılması istiqamətində ən yeni texnologiyalardan bəhrələnərək geniĢ fəaliyyət göstəriləcək. 
Risklər 
Layihə  həyta  keçirilərkən  kiçik  risklər  ola  bilər,  bu  yaradılan  resursların    dağıdılması,  elektron 
kitabların  pozulması  və  b.  Buna  görə  də  peĢəkar  ĠT  xidmətlərindən  yararlanılacaq.  Eləcə  də 
müəlliflik və əlaqəli hüquqlarla bağlı müəyyən beynəlxalq tələblər - standartlara riayət edilməsi 
lazım olacaq. 
YYSQ-nin fəaliyyət sahəsi və uyğun təcrübəsi 
YYSQ  milli  və  dünya  mədəniyyət  və  ədəbiyyat  hadisələrinin,    təlim  və  kursların    təĢkili, 
Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək, zənginləĢdirmək və dünyada tanıtmaq 
istiqamətində yeni nəsil yaradıcı insanları səfərbər etmək və b. sahələrdə fəaliyyətini qurub.  
TəĢkilat 15 ildir ki, respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, 
kitab nəĢri və təbliği, qəzetçilik, yeni mass-media və Ġnternet fəaliyyəti ilə məĢğul olur. 12 dəfə 
Bakı Kitab Bayramı – illik Milli Kulturoloji layihə həyata keçirmiĢ, 7 kitab nəĢr etmiĢ, çoxsaylı 
mətbuat-ədəbiyyat  layihələri  həyata  keçirmiĢdir.  Hazırda  Ġnternetdə  və  ictimai  düĢüncədə 
“Virtual  Azərbaycan”  Layihəsini  gerçəkləĢdirir.  YYSQ-nun  bu  dəyərli  layihəsi  əsasında 
www.kitabxana.net  ünvanlı  Virtual  Milli  Elektron  Kitabxana  Ġnternet  portalı  yaradılıb  və 
fəaliyyət  göstərir.  internetdə  və  sosial  Ģəbəkələrdə  20-yə  yaxın  resursları  fəaliyyət  göstərir. 
Ġndiyəcən  bir  neçə  kur  yaradıb  və  200-dən  artıq  elektron  kitabı  hazırlayaraq  Ġnternet 
istifadəçilərinin azad istifadəsinə təqdim edib. 
 
YYSQ İctimai Qurumlarla Əlaqə və Analitik İnformasiya bölümü 
 

 
“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Pyeslər”. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
 

 
www.kitabxana.net
 

 
Milli Virtual Kitabxana 
 
11 


Yüklə 2,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə