З б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и о л и й в аYüklə 15,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix15.02.2020
ölçüsü15,95 Mb.
#30458
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Odam anatomiyasi (E.Qodirov)
1 VARIANT, 1 VARIANT, Blez Paskal, 1 VARIANT, Odam anatomiyasi (E.Qodirov)
30458

У
з б е к и
 с т о н  
р е с п у б л и к а с и
 
о л и й
 
в а
 У
р т а
 
м а х с у с
ТАЪЛИМ  ВАЗИРЛИГИ 
МИРЗО  YAYFBEK  НОМИДАГИ
У з б е к и с т о н   м и л л и й  
у н и в е р с и т е т и
Э. К,одиров
ОДАМ 
АНАТОМИЯСИ
У збекяст он Р е с п у б л и к а с и   О ли й  ва  Урта  м а хсус  
таълим  ва зи р ли гн   т ом онидан  о л и й   fx y B   ю р т ла р и н и нг 
б и о ло ги я   ф акульт ет лари  у ч у н   АаРс л и к   сиф ат ида 
т а вси я  эт илган
Тошкент  2003
www.ziyouz.com kutubxonasi

"Одам  анатомияси"  даре лиги  Олий  у*,ув  юртларининг  биология  ва 
биология-тупрокдиунослик  факультетлари  талабалари  учун  янги  дас- 
тур  асосида  ёзилди.  Дарсликда  одам  аъзолари  ва  тизимлари  анатомия - 
сига  мансуб  маълумотлар  билан  биргаликда  уларнинг  микроскопик  ва 
ультрамикроскопик  тузилишлари  ёритиб  берилган.  Эндокрин  безлари 
ва  уларнинг  гормонлари  хак,идаги  боби  янги  маълум отлар  билан тулди- 
рилди. Фанни пухта узлаштириш мацеддида лотиича атамаларнинг узбек- 
ча  таржималари,  х,амда  х,ар  бир  мавзуга  тегишли  расмлар,  микрофото- 
суратлар  илова  кд\янди.
Академик  Ж.Х,.  Х,амидов  умумий тах,рири  остида.
Так,ризчи:  биология  файла ри  номзоди, доцент  А. Р.  Ж абборов
N ational U niversity of Uzbekistan 
n am ed  after  M irzo  Ulugbek
Irkin  Kadirov
HUMAN ANATOMY
Allowed and adm itted  as a  textbook for the s tu ­
dents  o f biological and  biology-soil faculties  o f 
Universities
The  textbook on the course  of  "Anatomy of human"  has been written According to 
th e new  program for the students of biological and biology-soil faculties of Universities. 
T he  textbook  contains  the  main  anatom ical  information,  the  m odem   condition  of 
morfology of man including necessary information on cytology and histology and  created 
the  whole  imagination  of building  and  function of organs and  sistem of hum an  body. 
T he  part  of endocrine  glands  and  the  hormones  are  added  by  new facts.  For the best 
know ledge  of  materials  the  I л  tin  term s  w ere  translated  into  Uzbek.  The  textbook  is 
illustrated  by the large  amountof  pictures  and  micro photos with  Uzbek  texts.
©  "Chinor ENK" 2003 Й.
www.ziyouz.com kutubxonasi

СУЗ БОШИ............................................................................................ 5
ОДАМ  АНАТОМИЯСИ  ФАНИ  ВА  УНИ
УРГАНИШ УСУЛЛАРИ.......................................................................
6
Анатомия  фанининг  киск,ача  тарихи........................................... 7
ОДАМ ТАНАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ.................. ,.......................... 17
АНАТОМИЯ  ФАНИНИНГ  АСОСИЙ
ТУШУНЧА ВА АТАМАЛАРИ............................................................ 39
ХДРАКАТ АЪЗОЛАРИ ТИЗИМИ................................................... 40
Скелет суяклари х,ак,ида маълумотлар  (остеология)............... 40
Тана скелета.....................................................................................47
К,ул суяклари....................................................................................54
Оёк, суяклари................................................................................... 59
Бош скелета......................................................................................65
СУЯКЛАРНИНГ БИРИКИШИ (АРТРОЛОГИЯ)........................... 81
Тана суякларининг бирлашиши................................................... 87
К,ул суякларининг бирлашиши.................................................... 91
Оёк, камари суякларининг бирикиши......................................... 93
Оёк, панжа суякларининг узаро бирлашиши............................ 96
МУСКУЛЛАР ХЛК.ИДА ТАЪЛИМОТ (МИОЛОГИЯ)................. 98
Умумий маълумотлар...................................................................... 98
ХУСУСИЙ МИОЛОГИЯ..................................................................113
Гавда мускуллари.......................................................................... 113
Бош мускуллари.............................................................................127
К,ул мускуллари............................................................................. 130
Оёк, мускуллари............................................................................. 135
ИЧКИ АЪЗОЛАР (СПЛАНХНОЛОГИЯ)..................................... 144
Овк,ат хдзм килиш тизими................. ......................................... 144
О
риз
 бушлири................................................................................. 146
Тил....................................................................................................150
К^зилунгач..................................................................................... 155
Меъда...............................................................................................156
Ингичка ичак..................................................................................158
Йурон ичак...................................................................................... 161
Ж игар..............................................................................................165
Ут пуфаги........................................................................................ 168
Кррин парда................................................................................... 169
www.ziyouz.com kutubxonasi

НАФАС  ОЛИШ АЪЗОЛАРИ ТИЗИМИ....................................... 172
Бурун 
6 y iIIA H F H
...............................................................................173
Х,ик^лдок,........................................................................................ 174
Кекирдак  (трахея)..........................................................................177
Бронхлар......................................................................................... 179
Упкалар............................................................................................179
СИЙДИК ВА ТАНОСИЛ АЪЗОЛАРИ ТИЗИМИ....................... 184
Сийдик ажратув тизими...............................................................184
Ж И Н СИ Й   (ТАНОСИЛ)  АЪЗОЛАРИ........................................... 191
Эркаклар жинсий аъзолари........................................................191
Аёллар  жинсий аъзолари.............................................................197
ЭНДОКРИН БЕЗЛАР.......................................................................204
ТОМИРЛАР ТИЗИМИ  (АНГИОЛОГИЯ)..................................... 219
ЮРАК..................................................................................................222
Ю ракнинг утказувчи тизими......................................................227
Кичик  к,он  айланиш  доираси.................................................. 228
Катта к,он айланиш доираси........................................................ 228
ВЕНА ТИЗИМИ................................................................................ 239
ЛИМФА ТИЗИМИ........................................................................... 245
К.ОН ЯРАТУВЧИ ВА ИММУН ТИЗИМ АЪЗОЛАРИ................ 247
НЕРВ ТИЗИМИ  (НЕВРОЛОГИЯ)................................................. 249
Нерв хужайраси  (нейрон)........................................................... 250
Орк,а мия.........................................................................................264
Бош  м ия......................................................................................... 265
Бош  ва  орк,а  мия  утказувчи  йуллари................................... 272
ПЕРИФЕРИК  НЕРВ  ТИ ЗИ М И ................................................... 274
Бош  мия  нервлари...................................................................... 274
Орк,а  мия  нервлари.................................................................... 278
Н ерв  тизимининг  вегетатив  к,исми....................................... 282
ЭШ ИТИШ   ВА  МУВОЗАНАТ  АЪЗОСИ................................. 285
К ?РИ Ш   АЪЗОСИ........................................................................... 287
С езги  аъзолари.............................................................................290
Тери  анализаторлари................................................................. 290
www.ziyouz.com kutubxonasi

М и р з о   У лур б ек   н о м и д а г и   У з б е к и - 
с т о н   М и л л и й   У н и в е р с и т е т и н и н г  
8 5   й и л л и к   ю б и л е й и г а   б а р и ш л а н а д и
СУЗ  БОШИ
Узбеки стон  таракдоётнинг  узи  танлаб  олган  йулидан  собит- 
кдддмлик  билан  илдам  бормокда.  М устак^лликнинг  утган  йил- 
лари  вок,еаларга  бой  булиб,  миллий  м аънавиятим изни  яратиш  
билан  безлик,  бир  кдтор  иш лар  амалга  оширилди.  Бу  ж араёнда 
давлатимиз  олий  укув  ю ртлари  профессор-ук^ггувчилари  зим- 
масига  юк,ори  малакали  мутахассислар  тайёрлаш ,  олий  таълим 
муассасалари  талабалари  учун  узбек  тилида  дар сл и к  ва  уцув 
к,улланмаларининг  "янги  авлоди"ни  яратиш дек  мух,им  ва  улур- 
вор  вазифалар  юклатилган.
Маълумки,  илгари яратилган  “Одам анатомияси" дарслиги бу- 
гунга келиб давр талабига ж аво б  бермай  к,олди.  Х,олбуки  кейин- 
ги  40-50  йил  ичида  "Одам  анатомияси"  ф ани  буйича  катта  ил- 
м ий-назарий ва амалий ютукдар к,улга киригилди. Х,озирги вак,т- 
да  одам  организми  аъзолари  ва тизимларини  м орф оф ун кц и я та- 
мойиллари  асосида тадк,ик, к^лиш га ва урганишга  катта ахдмият 
берилмокда.
М азкур  “Одам  анатомияси"  дарслиги олий  укув  ю ртларининг 
биология  ва  биология-тупрокдпунослик  факультетлари  талаб а­
лари  учун  мулжаллаб  ёзилган  булиб,  кадрлар  тайёрлаш   миллий 
дастури  ва  миллий  таълим  модели  талаблари  асосида  яратилган 
давлаг тилидаги  биринчи дар сл и к х,исобланали.  Бу дарслик  б и ­
ринчи  марта  нашр  этилаётганлиги  сабабли  унда  айрим   кам чи - 
лик  ва  нук,сонлар  булиши  эх,тимолдан  х,оли  эмас.  Бинобарин, 
мазкур  китоб  хакд^аги  уз  ф и к р - мулох,азалари  ва  истакларини 
билдирган хурматли  мутахассисларга муаллиф  уз  м иниатдорчи- 
лигини  билдиради.
"Одам  анатомияси”  таълимида  расмлардан  ф ойдаланиш   энг 
самарали  усуллардан  х,исобланади.  Расмлар  талабаларга  м ате- 
риални  чукуррок,  узлаш тириш ларига  ва  билимларини  му стах, - 
камлашга  кумаклашади.  Ш унинг  учун  талабалар  куш им ча д а р с ­
лик,  кулланма  ва  атласларда  келтирилган  расмлардан  х,ам  ф о й - 
даланишлари  зарур.  Шу  туф айли  амалиёт  дарсларида  п р о ф ес ­
сор  Н.А.  Ах,медовнинг  1998  йилда  нашр  этилган  "Одам  ан ато­
м ияси''  дарслигидан  кенгрок,  фойдаланиш   х,ам  мак,садга  муво- 
фикдир.
Муаллиф.
www.ziyouz.com kutubxonasi

ОДАМ АНАТОМИЯСИ 
ФАНИ  ВА УНИ УРГАНИШ 
УСУЛЛАРИ
Одам  анатомияси  фан и  —  одам  танасининг тузилиши,  ривож ­
ланиши,  аъзолари  ва  тизимларининг  функцияларини  бир-бирига 
боглаб  }фганадиган  фандир.  Анатомия  фанининг  номи  юнонча 
(юнонча)  "anatome"  сузидан олинган  булиб,  кесаман деган  маъно- 
ни  билдиради.  Анатомияда  мурдани  пичок,  билан  кесиб  урганиш 
асосий  усуллардан  бири  хдсобланади.
Одам анатомияси фани биология фанининг бир к^гми булиб, бош­
кд  баъзи  биологик фанлар  учун  ас ос булиб  хдсобланади.  Анатомия 
фани ни  уэлапггирмай  туриб  бу  фанларни  узлаштириш  анча  к,ийин 
булади.  Буларга:  антропология,  умурткдлилар  зоологияси,  одам  ва 
х,айвон физиолошяси, гистология, ривожланиш биологияси ва к^ёсий 
анатомия  фанлари  киради.  Булардан  одам  ва  хдйвон  физиологияси, 
цитология,  гистология ва  индивидуал ривожланиш  биологаяси ф ан­
лари  бир вактлар одам анатомияси  фанининг бир к,исми деб х^соб- 
лаб  келинган.  Сунгги  вак,тларда  бу  фанларнинг  ривож  топиши  ва 
янги-янги  маълумотларнинг  каш ф   этилиши  натижасида  буларнинг 
хдр  бири  узига хос  мустакдл ф ан  б^либ  ажралиб  чикдан.
Нормал  анатомия  фани  бир  нечта боблардан  иборат  булиб,  хдр 
бир боби  одам танаси аъзоларининг маълум бир тизимини  изохдаб 
беради.  Тизимда аъзо  ва тукдмалар шакли,  тузилиши,  танада  ж ой ­
лашган  уринлари  баён  этилади.  Сунг  аъзолар  ва  бошкд  тизимлар- 
нинг узаро  муносабатларини,  уларнинг  бир-бири  билан  борланиш 
асосларини,  тизимларнинг  бир-бири  билан  функционал  борлани- 
шини,  одам  танасининг  бир  бутунлигини  таърифлаб  беради.
Одам  анатомияси  фани,  айник,са,  биология  й^налишида  умурт- 
кдли  хдйвонлар анатомияси  билан боглик, хрлда ^рганиб  келинган. 
Тарих^тй таракдиёт даврларида хдм дастлаб мукаммал равишда хдй­
вонлар  танасининг  анатомияси  урганилиб,  сунг  одам  анатомияси 
уларга так^ослаб урганилган. Умурткдлилар анатомияси билан одам 
анатомияси уртасида бир-бирига ухшашликлар жуда куп. Бу ухшаш- 
ликларни  "Солиштирма  анатомия"  фани  асослаб беради.
Одам  анатомияси  фани  шартли  равишда  бир  нечта  тизимларга 
аж ратиб урганилади.  Буларга  куйидагилар киради:  суяклар хакдадги 
таълимот  —  остеология,  б^гимлар таълимоти  —  артрология,  мускул­
лар таълимоти  — миология, ички аъчолар хакдлдга таълимот — сплан­
хнология,  юрак-к,он айланиш ва лимфа тизими таълимоти  —  ангио- 
логая,  нерв тизими таълимоти  —  неврология, сезги аъзолари хакдлд- 
ги таълимот  —эстезиология,  ички секреция безлари хакдлдги гаъли- 
мот  —  эндокринология  номлари  билан  юритилади.
Мат*лумки, хдр бир фан узининг та[>лк&иёти даврида кулга кири-
www.ziyouz.com kutubxonasi

тилтон  усуллари  ордамида  урганилади  ва  ривожлантирилади.  Даст- 
\абки  усуллар  них,оятда  содда  булган  булса,  койинчалик  янги-инги 
мураккаб  усуллар  пайдо була  бошлайди.  Одам  анатомиясини  урга- 
нишда  хдм  худди  шундай  жараёнлар  кузатилган.  Дастлабки,  кдаи- 
мий усуллардан бири  — бу мурдани кесиб ёриб урганиш усули булиб, 
бу  усул хрзирш  вак,гда х,ам  уз  мох,иятини  йукртмай,  одам  анатоми­
ясини  урганишда асосий усуллардан  бири  х^соблапиб  келмокда.
Микроскоп  пайдо  булиши  билан одам аъзолари ва тизимларини 
микроскопик  ва ультрамикросконик  гекшириш усули  ривожланиб 
кетди.  Охирги  вакдда  бундай  усулларнинг сони  ошиб  бормокда.
Пирогов томонидан  яратилган  мурдани  музлатиб,  сунг арралаб 
урганиш усули.  Бунда тана к,исмлари  кдватма кдват арраланиб то- 
п оф аф ияси  урганилди,  Инъекция  усулида  танадаги  бушлпкдарга 
к,он  томирлари,  без  каналчаларига  рангли  кимёвий  моддалар  ёки 
эритилган  парафин  ю бориб,  уни  кргириб  урганилди. С у нгги  вак,т- 
ларда  рентген  усули  кенг  кулланилмокда,  эндоскопия  усуллари, 
цитохимия-гистохимия  усуллари  шулар  жумласидандир.
Анатомия  фани  фундаментал фанлар  кдторига киради,  уни  хдр 
гомонлама  мукам мал  урганиш  ва  билиш  хдр  бир  биолог  ва,  ай- 
ник,са,  тиббиёт сохдсиддги  мугахассисларнинг  бурчидир.
АНАТОМИЯ ФАНИНИНГ К.ИСКДЧА
ТАРИХИ
Анатомия  тарихига  дойр  магьлумотларнинг  дастлабки  излари- 
ни кддимда ятаган  халкдарнинг тарихидан топиш мумкин.  Ер ости 
кдзилмаларига  оид  мачлумотларни  ва  тарихий  кулёзмаларни  чу- 
куррок,  урганиш  натижасида  хдйвон  ва  одам  анагомиясига  к,и:ш- 
к,иш  кддим  замонлардан  бошланганлигининг  гувох,и  буламиз
Синчков  овчилар  хдйвон  танасидаги  энг  мух,им  аъзоларнинг 
жойлашипшни  яхши  билганлар.  Ибтидоий  одамлар  анатомияси 
гуррисидаги тасаввурларни юрларнинг деворларига чизилган раем 
лардан  билса  булади.  Буларда  хдйвон  юраги  унинг  танасининг 
кдерида  жойлашганлиги  алох,ида  курсатиб  утилган.
Кддимги  Мисрда  одам  анатомияси  сохдсидаги  билимларнинг 
ривожланишида  миерликларнинг  одам  танасини  мумиёлаб  узок, 
вак,т  сакдаб  крлишга  шггилиш  хдм  с.абаб  булган.  Шу  даврларда 
мумиолаш билан шурулланадиган мугахассисларга мурдаларни ёриб 
урганишга  рухеат  берилган.  Уларнинг  ёзиб  кдлдирган  маълумот- 
ларидан тиббиёт мугахассислари фойдаланганлар. М исрли  тибби- 
ётшунос А  Смит ма’ьлумотига кура одам анатомиясига мансуб даст­
лабки  маълумотлар  эрамиздан  олдинги  XXX  аерларда  пайдо  б^ла 
бошланган.  Уша  даврда  бош  мия  ва  унинг  вазифаси,  юрак,  к,он 
томирларидаги  хдракатлар  хак,идаги  маълумогларга  зга  булган - 
лар.  Смитузининг ‘Тиббиётшу нос нинг сирли китоби^да  (XIV аср) 
юрак  па  юрак  томирлари  х,ак,ида  кенг  тухталиб  утган.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кддимги  Хитойда эрамиздан олдинги XI-VII асрларда ёзиб к,ол 
дирилган  "Тиббиёт  крнуни’'  китобида  ёзилишича,  ички  а'ьзолар 
нинг  жойлашишини,  к,он  томирлари,  нервлари  ва  уларнинг  тана 
буйлаб таркдлишини  билганлар.  Касалларни даволашда  нина  сан 
чиш  усулларидан  фойдаланганлар.  Китоблардаги  расмлардан  маъ 
лум  булишича,  одам танасида  юзлаб  нук,талар  келтирилган  булиб, 
уларга ташкдридан нина санчиш усуллари билан касалларни даво 
лаш да  фойдаланганлар.  Хрзирги  вак,тда  бу  усуллар  кенг  ривож 
ланган  булиб,  нук,таларнинг  сони  мингдан  ошиб  кетган.  Виргинн 
кулок,  супрасининг  юзасида  юздан  ортик,  нук,талар  мавжуд.
О дам анатомиясига дойр  маълумотларни маълум тизимга кел- 
ти р и б   асослаш   эрамиздан  олдинги  IV-V  асрларда  кддимги  Гре- 
цияда  бошланади.
Гштократ  (э.о.  460-377  йиллар).  Кддимий  Грецияда  анатомия 
ф анининг  ривожланишига  катга  хцсса  кушган  олим,  у  тиббиёт- 
ш унослар  отаси  номини  олган.  Одам  танаси  тузилишини  хдр  то ­
монлама  чукур  урганган.  У  узигача  булган  маълумотларни,  хдмда 
уз  изланишларини  ёзиб  крлдирган.  Китобларида  скелет суяклари 
дан  калла  суяклари,  умурткдлар,  крвурралар  ва  кул-оёк,  суяклари 
билан  бирга куз,  бугимлар,  мускуллар  ва йирик томирлар тузили­
ши  хдк,ида  маълумотлар  мавжуд.  Уз  изланишлари  ва  кулга  кири- 
тилган  маълумотларга  асосланган  хрлда  "табиатни  билишга  таж 
риба  ва тадк^икртлар оркдли  эришилади" деб таъкидлайди.  Шу би 
лан  бирга  "одам танасининг тузилишини  урганиш  —  тиббиётниш' 
бош   негизи"  эканлигини  асослаб  берган.  Албатта  унинг  хатолари 
хдм  булган.  У  артерия  томирларида  хдво  окдди  деб  х,исоблаб,  бу 
том ирларга хрзир хдм сакданиб  крлган 
а р т е р и я  
(аег  —  юнонча  — 
хдво,  tereo  —  олиб  бораман)  номини  берган.  Нервлар ни  эса  пай­
лар  деб  х,исоблаб,  нотутри  тасаввурга  эга  булган.
Арист от ель  (э.о.  384-322  йиллар)  Грецияда  яшаб,  уз  даври 
нинг  атокди  энциклопедист  олими,  бошкд  фанлар  кдторида  тиб- 
б и ётф ан и н и  хдм мукаммал билган. Хдйвонлар анагомиясини яхши 
урганиб,  анагомиянинг ривожланишига  катта  х^сса  кушган.  Ари­
стотель нервларни аж рата билган,  юракка  крнни  хдракатга келти 
рувчи  асосий аъзо деб кдраб,  унинг тузилиши ва ахдмиятини  анча 
тукри  изохдаб  берган.  Аристотель  аорта  номини  биринчи  булиб 
кириттан. Хдйвонлар организмини Урганиб, турли тук^малар, жум 
ладан  тогай,  суяк,  pf  тук^м аси  ва  крнни  бир-биридан  ажратиб 
изохдаб  берган.  Аристотель  “Х.айвонот  оламининг  табиий  гари 
хи"  номли  асарида хдмма  мавжудотлар ривожланишининг  изчил 
лиги  туррисидаги  маълумотни  олдинга  суради.
Герафил  (э.о.  300  йилда  Грецияда тугилган).  Одам  анатомияси 
ни  урганишда  мурдаларии  бевосита  ёриб,  бу  хдкда  ёзма  млчлу- 
мотлар  крлдирган  олимлардан.  Анатомияга  куп  янгиликлар  ки 
ригган. Бош минни тузилишига ахдмият бериб, уни тафаккур ачлоси 
деб  ёзиб   крлдиради.  У биринчи  булиб  сезувчи  ва  хдракат  нерила- 
рини  ^ыркдаб берган.  Шу билан  бирга,  куз сокдаги  ва унинг пар-
www.ziyouz.com kutubxonasi

www.ziyouz.com kutubxonasi

далари, 
12
  бармокди  ичак устида  изданишлар  олиб  боргаи,  ю рак­
нинг тузилииги  ва  пульсациясини  урганган.
Эразист рат   (э.о.  300-350 йиллар,  Греция).  Анатомия  ва ф и зи ­
ология билан шурулланган олим. Унинг ф и крича артерияларда хдво 
эмас, к,он окдди. У к,оннинг упкалардан юрак чан булмасига,  суш ра 
к,оринчага куйилиши,  кейин эса аорта ва артериялар оркдли орга- 
низмга таркдлиш ини курсатиб берган.  Ю рак ва томирлар хак,ида- 
ги  тасаввурларга  янгиликлар  киритган.
Руф  (эрамизнинг I асри).  Рум  олими,  куз  нервларининг кесиш ­
ган  жойини  урганган.  Руф  ва  Клавдий  Гален  анатомия  тарихида 
биринчилардан  булиб  анатомиянинг  лотинча  атамаларини  тузиб, 
уни  фанга  киритганлар.
Клавдий  Гален  (131-201  йил).  Бергамолик  олим,  тиббиётшу- 
носликда ^з даврининг йирик намоёндаларидан х^собланган. Тиб- 
биёт сохдсида ги олдинги маълумотларни умумланггириб унинг  ри- 
иожланишига  катта  х,исса  кушган.  Оркд  ва  бош  мия  нервлари­
нинг бириктирувчи тут^ималари,  айрим 
к р н
 
томирлари  ва бойлам- 
чаларни  урганган.  Анатомияга оид хдмма  маълумотларни  хдйвон­
лар  танасида  текширган.  Шунинг  учун  хдм  унинг  хатолари  куп 
булган.  Чунки  у диннинг  фан  ривожланишига туск^нлик  кдлиши 
натижасида  одам  мурдасини  ёриб  ургана олмаган.  Одам  анатоми 
ясини  хдйвонлардан  олган  далиллар  ас ос и да  таърифлаган.  Гален 
тананинг айрим   суякларининг шакли  ва жойлашиши,  хдмда орга­
низм  ихтиёри  билан  к^скдрадиган  мускуллар  фаолиятини 
Ган­
ди.  М ускулларнинг  хдмма хдракати  нервлар оркдли  содир  булади 
деб  таърифлади.  Гален  к,он  айланишини  нотурри  таърифлайди, 
унинг айтиш ича к,он жигардан  гана буйлаб таркдлади.  К,он томир- 
ларида  хдво  эмас,  балки  крн окдди,  деб  узидан олдин  утган  олим - 
ларнинг нотугри  фикрларини  туррилайди.  Гален  уз  билими  билан 
катта  обруга  эга  булганлиги  туфайли,  унга  х,еч  ким  кдрши  чикд 
олмаган  ва  уни  танкдл,  к^ла  олмаган.  У  антик  давр  тиббиётини 
охирига  етказган  олим  деб  хдсобланади.  Галендан  сунг  утган  XIII 
аср  давомида  Гален  ва  Гиппократ  уз  ишларида х,еч  кдндай  хатога 
йул  куйм аганлар  деган  ф икр  сакданиб,  уларнинг  асарларидан 
г]х>йдалалиб  келинган.
Урта  асрларда  (V-XI)  бошкд  ф ш л ар   кдтори  анатомиянинг  ри - 
вожланиш и  хдм  кескин  пасайиб  кетади.  Бу  давр  —  дин  зулми 
кучайган  давр  эди.  Одам  мурдасини  ёриб урганиш дин томонидан 
буткул таъкдкданганлиги  туфайли асосан олдин яшаб утган олим- 
ларнинг  ёзи б   крлдирган  маълумотлари  асосида  иш  юритилган.
А бу Али  Ибн  Сино  (980-1037  йиллар). Vpra асрпинг улур олими 
(Евроиада  Авиценна  номи  билан  машхур),  крмусий  билим  эгаси, 
анатомия,  математика,  фалсафа  фанларини  чукур  эгаллаган,  ж а- 
хрн  маданияти  таракдиётига  улкан  х,исса  кушган  ва  жуда  катга 
илмий  мерос  крлдирган  олимлардан  хдсобланади.  Уша  данрларда 
Урта  Осиода  фан  ва  маданият  кжеак  да]>ажг
1
да  ривожланган  эди. 
"Урта  О сиёнинг Хуросон  ва  Мовароуннах,р  вилоятлпри  араб  исти-
www.ziyouz.com kutubxonasi

лочилари  зулмидан озод булиши туфайли  бу орда фан  ва  мадани- 
ят  сохдлари  тез  тарокдиёт  эта  бошлади.  Айнан  уша  даврда  Урта 
Осиёда бутун дунёга  маигхур  булган коплаб  олимлар етишиб  чин,- 
ди.  Шулардан  бири  —  Абу Али  Ибн  Сино  эди.  У 980 йили  август 
ойида  Бухоро  якинидаги  Афшона  кишлогида  урта даражали  дав- 
лат  хизматчиси  оиласида турилди.
Буюк  олимнинг  юздан  ортик,  асарлари  булиб,  улардан  58  таси 
фалгафага, 
20
 таси тиббиётга, 
11
  таси астрономия, химия,  ф и зи ка, 
ботаника ва бошкд фанларга багатланган.  Булардан ташкдри унинг 
мантик  х,укук,  санъат назарияларига оид асарлари  х,ам булган.  Бу 
асарларнинг  хдр  бири  -   бир  нечта  жилддан  иборат булгаи.  "Тиб 
конунлари"  номли комусий асари 5 жилддан ташкил топган булиб, 
улар  оркали  Ибн  Сино  айникса  тиббиёт  сохдсида  бутун  дунёга 
машхур  хдким  ва  олим  сифатида танилди.
Ибн Сино  узининг  "Тиб  конунлари"  китобида ч’иббиёт сохдсида­
ги  барча  маълумотларни умумлаштирди,  уларни  уз  тажрибалари  ва 
кузатшилари  билан  бойитди  хдмда  мукаммал  тизимга  асос  солиб, 
тиббиёг фани  сохдсида янги  давр  очди.  Бу  асар уз даврининг  м аш ­
хур  олимлари  х,исобланган  Гиппократ  ва  Галеплардан  сунг тиббиёт 
фани  дурдоналари  кдторига  кучшлган  энг  йирик  кашфиёт  булди. 
"Тиб  конунлари"  китоби  утган  600  йил давомида тиббиёт  сохдсида 
асосий кулланма булиб келган. Ибн Синонинг "Тиб конунлари" урта 
асрларда факдт шаркдагина  эмас,  балки  рарб мамлакатлари универ- 
ситетларидд  хдм  талабалар  учун  тиббиёт  фанлари  буйича  бирдан 
бир  кулланма  булиб  келди.  Олимнинг  тиббиётга  оид  асарлари,  а й ­
никса  "Тиб конунлари",  илмий тиббиет  фанининг сунгги  ривожла­
нишига хдм жуда катга таъсир курсатди. У узок келажакдат’и тиббий 
кашфиётларни  башорат  кд\ган  хрлда  юкумли  касалликлар  кУзга 
куринмайдиган  касал  кузяатувчи  микроорган и змлар  томонидан  сув 
ва хдво  оркдли  таркдтилади деган  фикрларни ёзиб  колдирган.
Ибн Сино "Тиб конунлари"  китобида одам анатомияси ва ф и зи - 
ологиясига катта эътибор беради.  Ж аррохдик ва диагностикага оид 
китобида  хдм  бу  масалаларга  куп  урин  ажратган.  Унинг  ф икрича 
пульс (томир уриши)  касалликнинг тури эмас, балки кишинингёши, 
жинси,  истеъмол киладиган овкдтининг тури,  йил фасли, хдвонинг 
узгаришларига  кдраб  узгариб туради.  Асардд  одам  гавдасининг т у ­
зилиши,  анатомияси  муфассал баён этилади.  Бунда суяклар,  бурим - 
лар,  пайлар,  мушаклар,  нервлар яхши таърифланган.  К,он томирла­
ри урувчи томирлар (артериялар) ва тинч томирларга (веналар) були­
нади  дейди.  Мушаклар  хакддага  бобида  биринчи  булиб  мураккаб 
куз  мушакларини  жуда  аник  ва  муфассал таърифлаб  беради.  К и- 
тобнинг  алохдла  боби  нервларни  изохдашга  багишланган  булиб, 
“мия  сезги  ва хдракатни  нервлар  оркдли  боишд  аъзоларга  утказа- 
ди" деб курсатади. Мураккаб тузилишга эга булгаи бош ва оркд мия 
нервларини  турри  шархдаб  беради.  Бирор  анатомик  фактни  изох,- 
лаганда  унинг  физиологиясига  катта  ахдмиягг беради.
Ибн  Синонинг  "Тиб  конуни"  бир  неча  асрлар  давомида  (XVII
www.ziyouz.com kutubxonasi

асрга  кдлдр)  дуиёнинг  барча  мамлакачларида  чнГ)биёт  ходимлари 
учун  кулланма  булиб  келган.  Унинг  Gy  к,адар  катта  м у в а ф ф а м я т 
крзоншпига сабаб,  касалликни аникдаш  (диагностика)  ва даяолаш 
усулларининг жуда  аник*  мукаммал ва шу билан  бирга тушунарли 
баён  этилишидир.
Ибн  Синонинг асарлари  узининг оригиналлиги,  фикр  ва хуло- 
саларининг  ф актларга  (далилларга)  асосланганлиги,  равшанлиги 
билан х,ам машхур.  Бу жихдтдан  "Тиб  крнуни"  ало хдтда урин тута- 
ди  ва  Гален  кУ лёзмаларш а нисбатан олдинга  куйилган  кдламдир.
Ибн  Синонинг  "Тиб  крнуни"  асари  биринчи  марта  XII  асрда 
ишаган Герард томонидан лотин тилига таржима 
к д ш н г а н .  
Китоб 
босиб  чикдриш  йулга  куйилгандан  сунг  у  30  марта  кдйта 
H a u ip  
к,илинган.  Бу  асар  узб ек  тилида  биринчи  марта  1955-1956  йилда 
Тошкентда  чоп  этилди.
Дин томонидан ж илдий тускднликка учрашига кдрамай,  анато­
мия XII"XIV асрларда Европада очила бошлаган университетларда 
ривожланиб боради,  чунки  бу универсигетлардаги  медицина  ф а- 
кульгетларига 
1
 
-2
  мурдани  ёриб урганишга  рухсат  берилган  эди.
М опдино  да  Люции  (1275-1327)  венециялик олим  булиб,  у и к ­
кита аёл мурдасини  ёриб урганиб,  узи  йирган  маълумотлар  асоси­
да  "Анатомия  дарслиги "ни  ёзиб  крлдиради.  Бу  дарслик  XTV-XV1 
асрларда  25  марта  кдйтадан  нашр  этилган.
Леонардо  да  Винчи  (1452-1519)  буюк  рассом,  математик  ва 
мухдндис  —  30 та мурдани ёриб урганди. Урганиш жараёнида одам 
анатомиясига  оид  800  тага  якдо  нихрятда  аник,  расмлар  чизиб 
крлдирди.  Унинг  чизган  анатомияга  оид  расмлари  бизнинг  замо- 
намизда  хдм  уз  ахдмиятини  йукртмаган.  У  Галеннинг анатомияга 
оид  назариялари  ва  курсатмалари  асоссизлигини  исботлаб,  уз  за- 
монаси  анатомияси  ривож ига  асос  солди.
Андрей  Везалий  (1514-1564).  Белгиялик  олим,  тасвирий  анато- 
миянинг  асосчиларидан.  Мурдани  бевосита  ёриб  урганди.  Одам 
танаси  кдндай тузилган  булса,  шундай  изохдаб  берди.  Уз  фикр ва 
далилларини одам танаси га кдраб чизилган расмлар  билан  кургаз- 
мали  баён  кдлди.  Везалий  (1543  йил)  анатомия  буйича  тунлаган 
барча  маълумотларини  оламга  машхур  еттита  китобдан  иборат 
"Одам  анатомияси нинг  тузилиши"  асарида  ёзиб  крлдиради.  Га­
леннинг  крн  хдракатига  дойр  асарларини  кескин  крралади.  Хдй- 
вонлар  анатомияси  далилларини  одам  анатомиясига кучириш  на­
тижасида йул куйилган  хато  ва  камчиликларни  катта  мезцнат эва- 
зига туда очиб ташлади.  Андрей  Везалий фаолият курсатган Паду- 
ан  университети  уш а  замонда  етишиб  чикдан  талантли  олимлари 
билан  оламга  маш хур  эди.
Уильям  Гарвей  (1578-1657). 
А
н г л и я
 
о л и м и

буюк  анатом  ва  (фи­
зиолог.  Падуан университетидаи етишиб чикддн.  Крн айланиш ти- 
зимини  урганишга  улкан  х^сса  кушган.  Анатомия,  айникра  крн 
айланиш тизимига дойр ишларини умумлаштириб,  1628 йилда "Хдй- 
вонларда юрак ва  крн хдракати  гутрисида анагомик токи гари шлар"
www.ziyouz.com kutubxonasi

н о м л и  
илмий асарини ёэди.  Унда биринчи булиб кичик  на  кати» крн 
айланиш  доирасипинг  анатомияси  ва  физиологиясини  т а в сж |
1
лаб 
борди.  Конни аргерия тимирларидан вена томирларига  утк<
1
з и б  б е ­
руш и  капилляр  томирлар  чуррисида  асосли  маълумотлар  булмас- 
лишга  кдрамай,  крн  артериядан  венага  кузга  куринмайдиган  то- 
мирчалар  оркдли  утади,  деган  тахминий  фикрни  олра  гурди.  Гар • 
вейнинг  бу тахмини  Марчелло  Мальпигий  (1628-1690  йй.)  уш а  за- 
монда  ихтиро к,илинган микроскоп  (биринчи  микроскоп  1665 йилда 
Р.  Гук  томонидан  яратилган)  ёрдамида  капилляр  томирлар тузили- 
шини  мукаммал  урганиб,  уларнинг  артерия  билан  вена томирлари 
ургасидаги  анастомозлар сифагидаги  ролини илмий  асослаб  берди. 
Мальпигий факдг томирлар микроскопиями билан чегараланиб крл- 
май,  бошкд  аъзоларнинг микроскопик  анатомиясини  хдм  урганди. 
Биринчи  булиб хдйвонлар териси,  талори,  буйраги  ва  бошкд  а ьзо - 
ларнинг  микроскопик  [узили шин и  урганди.
М игу эль  Сереет  (1509-1553).  Испаниялик  олим.  У  биринчи- 
лардан  булиб  юракнинг унг  крринчасидан  бошланиб,  чаи  булма- 
часигача булган кичик  крн айланиш  доирасини,  яъни  кон упкадан 
жуда майда тармокданган упка аргерияси ва вена томирлари оркд- 
ли  утади,  деган  тахминии  ёзиб  крлдирган.  У  "Христианликнинг 
гиклаииши”  номли  китоби  учун  идеализм душмани  сифатидд  1553 
йили уша китоби билан оловда куйдирилган. Шуни хдм а й ш б  утиш 
жоизки,  Серветдан  анча  олдин  кичик  крн  айланищ  тизим ининг 
упка оркдли утиши туррисидага  ф икрни ХШ асрда биринчи булиб 
Ддмашкдик  араб  олими  Ибн  ан  Нафис  айтиб утган  эди.
Кейинчалик олимлар одам анатомияси билан бир каторда унинг 
аъзолари тузилиши ва уларнинг вазифаларини урганишга хдм катта 
ах^мият бера  бошладилар.
Габриэль  Фаллопий  (1523-1562).  Испаниялик  олим,  ж и н си й  
аъзолар  билан  мукаммал  шурулланиб,  “Лнатомик  тузилиш лар" 
номли  кию бида  бачадон  найини  уз  номи  билан  (фаллопий  найи 
деб)  ёзиб  крлдирди.
Б.  Евстахий  (1510-1574) тии!лар,  айирув  ва эшитув аъзиларини 
урганиб,  биринчи  булиб  хдлк,ум  билан  эшитув  йулини  урганди  ва 
хдлкум  билан урта  кулок, уртасидага бу йулни  уз номи  билан  (ев- 
стахий  найи деб)  атаган.
М.И.  Шеип  (1712-1762) биринчи булиб, анатомияда кулланила 
диган  рус тилидаги  атамалар!Ш  ишлаб  чикди.  1744 йили  рус  ти ли - 
даги  атамаларни  босмадан  чикдрди.  1757  йили  эса  биринчи  булиб 
рус  шли да  анатомия дарслигини  яратди.
Л.М.  Шумляпский  (1748-1796)  “Буйракнинг  тузилиши"  номли 
илмий ишида буйрак ички тузнлишини  мукаммал баон  и т б  берди.
К.Ф.  Нольф  (1733-1793) М.В. Ломоносов томонидан ташкил ;зтил- 
ган  Россия  академиясининг аъзоси,  “Ярагилиш иазарияси"  номли 
илмий  асарида эпигенез  начариясини  илмий  асослаб беради.  1759 
йил  унга  “турлар доимийлиги"  назариясига  биринчи  х,ужум  к,ил- 
ган  олим  деб  юксак  бахр  берганлар.
www.ziyouz.com kutubxonasi

[I.  Пуркинье  (1787-1869)  юрак мускуллари анатомияси  ва ю рак­
н инг микроскоиик тузилиш ини урганди.  У юракнинг та
1
>сирларни 
утказиш   хусусиятига  эга  толалари ни аникдади  ва бу толалари и  уз 
номи  билан  ("Пуркинье  толалари”)  атади.
К.М.  Бэр  (1792-1876)  биринчи  булиб  тухум  хужайраларининг 
мураккаб тузилишини тасвирлаб берди ва урукланган тухум х,ужай- 
расининг  ривожланчш ини  урганди.  Бэр  организмнинг  купайиши 
устида  олиб  борган  ишлари  билан  х,озирги  замон  эмбриологияси- 
га  асос  солди.
Г.  Шванн  (1810-1882)  "Х,айвон ва усимлик танасининг тузилиши 
ва усишидаги узаро ухшашликларни микроскопда текшириш" номли 
асар  билан  дунёга  машхур  булди.  У  uiy  сохддаги  ^зигача  булган 
маълумотларни умумлапггириб  "Хужайра  назариясини"  яратди.
Н.И.  П ирогов  (1810-1882)  уз  даврининг  буюк  олими  ва  жар- 
рох,и.  Анатомияга  мурдаларни  урганишда  янги  усулни,  яъни  муз- 
латиб  уни х,ар томонлама  арралаш  усулини  к^ллаб,  ички  аъзолар- 
нинг бир-бирига нисбатан  жойлашишини  урганди  ва Топографик 
анатомияга  асос  солди.  Пирогов  организмдаги  мускуллар,  йирик 
к,он  томирлар,  айник,са  фасцияларни  мукаммал  урганди.
И.А.  Бец  (1834-1894)  бош  мия  пусглогининг  макро-  ва  микро- 
скопик  тузилишини  урганиб,  "гигант  х,ужайра"ларни  кашф  этди. 
Кейинчалик  бу хуж айралар  Бец  хужайралар  номини олди. У буй­
рак  усти  бези  макиз  кдсмининг  морфофункциясини  х,ам  урганган.
в .//.  Ш евкуненко  (1872-1952)  топографик  анатомия  мактабини 
яратган.  Одам  танаси  аъзоларининг  узгарувчанлигига  оид  маса- 
лалар  билан  шутулланган.
Н.Н.  Тонкое  (1872-1954)  "Топографик  анатомия  ва  жаррохдик 
хирургияси"  асари билан  машхур,  экспериментал анатомия риво- 
ж ига  катга  х^сса  кушган  олим.  Х,айвонлар  к,он  томирларини  му 
каммал  урганди.  Тонков  мактаби  к,он айланишнинг айланма  (кол- 
латерал)  йулига дойр  масалаларни тула-тукис урганди. Унинг одам 
анатомияси  буйича  яратган  дарслиги  энг  яхши  сзилган  дарслик 
х,исобланиб,  беш  марта  наш р  к^линган.
И.П.  Воробьёв  (1876-1937)  анатомияда  макро-  ва  микроскопик 
изланишларни  йулга  к,уйган,  одам жасадини бальзамлашни амалга 
оширган,  беш томлик  одам  анатомияси  атласини  яратган.
Х.З.  Зо^идов  (1912-1978)  —  анатом олим, тиббиёт фанлари док 
тори,  профессор.  Тош кент  тиббиёт  олий  укув  юртида  (^аолият 
курсатган,  анатомия  кафедрасининг  мудири.  Илмий  изланишла- 
рининг асосий й^налиши  —  марказий  нерв тизими  (МНТ) тузили 
ш ипи  урганган.  1964-1968  йилларда  тиббиёт  олий  укув  юртлари 
учун  узбек  тил и да  илк  бор  яратилган  икки  жилдлик  анатомия 
дарслиги  муаллифларидан  бири.  1964  йилда  унинг  А.А.  Аскаров 
билан  биргаликда  ёзган  лотинча-узбекча-русча  атамалар  лугати 
нашрдан  чикди.  1970  йили  эса  унинг  бошк#  олимлар  билан  х.ам 
корликда  ёзган  "Одам  анатомияси"  дарслиги  нашр  этилди.
С.Л. Дгмимов  (1915-1992)—  топограф-анатом, жар^юх,,  тиббиёт
www.ziyouz.com kutubxonasi

фанлари дсжтори,  профессор.  М(гьда хроник  ярасинииг  модели  ка 
морфологияси  устида тадк^крт  ишлари  олиб  борган.  М еъда  мор 
фофункцияси  ва  унинг патологияси  йуналишларида  курсатм<
1
лар
О З И б   К,ОЛДИр1’сШ.
К. А.  Зуф аров  (1925-2002)  —  Узбекистонда  Хизмат  курсатган 
фан  арбоби,  академик.  Унинг  ра\барлигида Тошкент  давлат  тиб- 
биет ииститутида  биринчи  булиб  электрон  микроскопик  афтора- 
диография  х,амда замонавий  цитохимия  усуллари  й^лга  к,уйилгап. 
К А З у ф а р о в  томонидан яратилган илмий  мактабда буйрак, меъда- 
ичак тизимининг  цитологияси,  цитохимияси  ва  электрон  микро­
скопиями  асосий  уринни  эгаллайди.  Унинг  куплаб  изланишлари 
"Буйрак  усти  бези"  (1966),  "Хдзм  аъзолари  тизимининг  электрон 
микроскогшяси  атласи"  (1969),  “Буйрак  электрон  микроскопияси 
атласи"  (1969),  "Мувофикданиш  (мослаишш)  ж араёнининг хрзир- 
ги замон муаммолари"  (1970), "Аъзолар ватукдмалар электрон мик 
роскопияси"  (П.И. Тошхужаев,  Е.К.  Шишова ва  Ж .К.  Хдмидовлар 
билан  биргаликда,  1971),  "Нейро-эндокрин  тизими"  (Ж .К.  Хдми-
а,ов билан биргаликда,  1971)  каби  илмий  асарларда у з аксини топ­
ган.  Бу асарлардан  куплаб  сохд  мутахассислари,  талабалар  мух^м 
кулланма  сифатида  фойдаланиб  келмокдалар.
Ж .К .  Х,амидов  —  академик,  нейронларнинг усиши,  ривож ла­
ниши ва табак,аланиши сохдсида уз илмий мактабини яратган олим. 
Сунгги  йилларда у рах,барлик  к^лаётган  жамоа 
с о р л о м
 
хдйвон  ге- 
нини  урурланган  тухум  хужайрасига  микроинъекция  йули  билан 
утказиш  буйича  олиб  бораётган  изланишлари  келажакда  ирсий 
касалликларни  бартараф  к,илиш,  хдмда  зотли  молларни  яратиш 
каби  ирсий  омиллар  хдмда  хуж айра  инженериясига  оид  б йоте х- 
нология  муаммоларини  ечиб  беради.
Н.К.  Ахмедов  —  анатом,  тиббиёт фанлари докгори,  профессор, 
Узбекистонда хизмат курсатган фан  арбоби. Тошкентдаги 2-гибби- 
ёт институтида фаолият курсатади. Илмий изланишлари  оёк,-куллар- 
пи  кесиб  ташлашда  йирик  нерв  стволларининг учини  махсус  иш- 
ловланиши,  периферик нерв тизимига  рентген  нурлари таъсир  эт- 
тирилганда  ёшга кдраб руй  берадиган дегенерация  ва  регенерация 
жараёнларига баипдлаиган. Узбек тилидаги икки томлик "Одам ана- 
гомияси"  дарслиги  муаллифларидан  бири.  Узбекистонда  биринчи 
булиб узбек тилида  "Одам  анатомияси"  атласини  яратди  (1998).
Н.Х.  Шомирзаев  —  тиббиёт фанлари  доктори,  профессор,  то- 
по
1
раф и к   анатомия  ва  оператив  хирургия  сох,асида  шнлаган.  Ил­
мий  ишлари  нафас ва  юрак том ир тизимларида компенсатор  мос- 
ланиш  жараёнларииинг  хуж айравий  механизмларини  урганишга 
батш лан ган .
www.ziyouz.com kutubxonasi

Такрорлаш  учун  саволлар
1.  Одам анатомияси т арихига асос булган бошлангич маъ- 
лумотлар.
2.  М иср  анат омларининг  анат онияга  кушган  хиссалари.
3.  Гиппократ  таълимотлари.
4.  Арист от елнинг  анат омияга  хуштн  хиссаси.
5.  А б у   Али  Ибн  Сино  анатомияси.
6.  А.  Везалий,  В.  Гарвей в а  М.  Мальпигийларнинг анатоми­
яга  о и д  асосий  ишлари.
7.  Анат омия  ривожига  хисса  кушган  Россия  олимлари.
8.  Анатомияни  Узбекист онда  ривожлантирган  олимлар.
9.  Анатомияда  кулланиладит н  усуллар.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Yüklə 15,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə