Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1


Član 8. Administrativna saradnjaYüklə 3,37 Mb.
səhifə34/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Član 8.

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Evropska unija i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.Član 9.

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz stava 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.Član 10.

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.Član 11.

Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

ANEKS XI

Trgovina između EFTA zemalja i Republike Tunis

Član 1.

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.Član 2.

Kumulacija u EFTA zemljama

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Tunisu smatraće se sprovedenom u EFTA zemljama onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u EFTA zemljama. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz EFTA zemalja samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.Član 3.

Kumulacija u Tunisu

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u EFTA zemljama smatraće se sprovedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.Član 4.

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa EFTA zemalja ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz EFTA zemalja ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz EFTA zemalja ili iz Tunisa, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5.

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Tunisa ili EFTA zemalja, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Tunisu ili u EFTA zemljama za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Turske ili EFTA zemalja i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu D na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Tunisu ili EFTA zemljama, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom Đ i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.Član 6.

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u EFTA zemljama ili Tunisu, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.Član 7.

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8.

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, EFTA zemlje i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.Član 9.

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.Član 10.

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.Član 11.

Slobodne zone

1. EFTA zemlje i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz EFTA zemalja ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

ANEKS XII

Trgovina u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum)

Proizvodi dobijeni u zemljama članicama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum) od materijala iz Glave od 1 do 24 Harmonizovanog sistema, isključeni su iz dijagonalne kumulacije sa ostalim stranama ugovornicama, kada trgovina ovim materijalima nije liberalizovana u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanih između zemlje odredišta i zemlje porekla materijala korišćenog za proizvodnju tog proizvoda.

ANEKS A

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLjAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sledeći materijali, koji nisu poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:Opis dostavljene

robe (1)Opis korišćenih

materijala bez

porekla


Tarifni broj

korišćenih materijala

bez porekla (2)


Vrednost korišćenih

materijala bez

porekla (2)(3)


Ukupno
2. Svi ostali materijali korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:Opis dostavljene

robe


Ukupna dodata vrednost stečena van

Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa (4)
(Mesto i datum)


(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano )

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:


Dokument se odnosi na različite modele elektromotora sa tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga, se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni.

Primeri:


Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porekla, mora u drugoj koloni da naznači „gvozdene šipke”. Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost materijala bez porekla.(3) „Vrednost materijala” označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) „Ukupna dodata vrednost” označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

ANEKS B

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Dugoročna izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLjAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom

Ja, dole potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u ……………………………….(1) , izjavljujem da:

1. Sledeći materijali koji nisu poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:Opis dostavljene

robe (1)Opis korišćenih

materijala bez

porekla


Tarifni broj

korišćenih materijala

bez porekla (2)


Vrednost korišćenih

materijala bez

porekla (2)(3)


Ukupno
2. Svi ostali materijali korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su sa poreklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sledeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu sa članom 11. Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i koja je tamo stekla sledeću ukupnu dodatu vrednost:Opis dostavljene robe

Ukupna dodata vrednost stečena van

Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa (4)

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz ………………………………………………………..

u ..................................................................................... ( 6)

Obavezujem se da informišem…………………………………………….(1) odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

.........……………………………………

(Mesto i datum )

……………………………………

……………………………………

……………………………………(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primer:


Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrednost materijala bez porekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procenu o statusu porekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni.

Primeri:


Pravilo koje se odnosi na odeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porekla. Ukoliko proizvođač te odeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači „šipke od gvožđa”. Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porekla korišćene do određene procentualne vrednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrednost šipki bez porekla.(4) „Vrednost materijala” označava carinsku vrednost u vreme uvoza materijala bez porekla koji su korišćeni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrednost za svaki korišćeni materijal bez porekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) „Ukupna dodata vrednost” označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrednost ukupne dodate vrednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podleže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

ANEKS V

Kataloq: upload -> archive -> files -> lat -> doc
upload -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upload -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
doc -> Republika srbija
doc -> Privremene republika srbija stenografske belešKE

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə