Zaproszenie do konkursu ofertYüklə 145 Kb.
tarix12.05.2017
ölçüsü145 Kb.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

AKSON Akademia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akson Elektro Paweł Zdanowicz 01.12.2014

ul. Krasińskiego 1A/6

65-733 Zielona Góra

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ SZKOLENIA „RCHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING”

W RAMACH PROJEKTU

AKSON Akademia”

WND-POKL.08.01.01-08-187/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr zapytania: ZO/01/12/2014

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 01.12.2014 - 15.12.2014

Kod CPV: 80500000-9 (usługi szkoleniowe)1. ZAMAWIAJĄCY:

Akson Elektro Paweł Zdanowicz

ul. Krasińskiego 1A/6

65-733 Zielona Góra

NIP: 5991905896

REGON: 970217642

e-mail: roma.taberska@akson.com.pl , dw: monika.pastusiak@arisa.com.pl

adres strony internetowej: www.akson.com.pl

osoba do kontaktu: Monika Pastusiak, tel. 71 354 07 93

Uwaga:

Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy wysyłać na adres:

ul. Zacisze 3

65-775 Zielona Góra

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w toku procedury konkursowej określonej w Zasadach Finansowania (pkt. 2.2.7.2 – Zasada konkurencyjności) w wersji z dnia 24.12.2012 roku (z późn. zmianami).


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA:
2.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Rachunkowość zarządcza i controlling”.2.2 Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: • Zarządzanie kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie, analiza odchyleń normy i uregulowania prawne,

 • Współczesne metody rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu w firmach budowlanych i deweloperskich


2.3 Terminy i miejsce realizacji szkoleń

 • Grudzień 2014/styczeń 2015: 6 dni szkoleniowych po 8h lekcyjnych dla 7 osób, łączenie 48h lekcyjnych

Dokładne terminy szkolenia zostaną podane Wykonawcy po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 • Miejsce szkolenia: oferent, z którym zostanie podpisana umowa po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego będzie zobowiązany do zapewnienia:

Kompleksowo wyposażonej sali szkoleniowej zlokalizowanej na terenie Zielonej Góry, zawierającej wszystkie, niezbędne sprzęty do przeprowadzenia szkolenia

Zapewnienia każdego dnia szkoleniowego dla wszystkich uczestników projektu cateringu składającego się z: lunchu (ciepły posiłek), 2 przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka, owoce, woda, soki) z dostawą do miejsca odbywania się szkoleniaOfertę cenową należy podać w przeliczeniu na 1 osobę.

2.4 Uczestnicy szkolenia

 • W szkoleniu weźmie jednocześnie udział 7 osób

 • Dyrektor Finansowy,

 • Właściciel,

 • Dyrektor techniczny,

 • Kierownik Pionu Projektowego,

 • Kierownik Pionu Automatyki,

 • Specjalista ds. Logistyki,

 • Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany liczebności i struktury osób biorących udział w szkoleniach  1. Zapewnienie sali szkoleniowej o następujących parametrach:

 • Miejsce szkolenia: Zielona Góra oraz najbliższa okolica (do 30 km.).

 • Sala powinna być dostosowana do możliwości przeprowadzenia szkolenia

 • Wyposażenie sali:

 • ekran do prezentacji slajdów

 • rzutnik multimedialny (projektor)

 • przedłużacz

 • stolik na sprzęt audio-video

 • dostęp do Internetu

 • sala musi mieć dostęp do światła dziennego (posiadać okna) oraz możliwość zaciemnienia

 • możliwość wieszania flipchartów oraz innych materiałów na ścianach lub w przygotowanych do tego miejscach

 • wykonawca musi oznaczyć drogę do sali szkoleniowej w sposób umożliwiający bezproblemowe dotarcie do niej uczestników i organizatorów szkolenia.


2.6 Każdy oferent, z którym zostanie podpisana umowa na realizację szkoleń będzie zobowiązany do:

 • Osobistego prowadzenie lub zapewnienia trenera prowadzącego szkolenie. Z uwagi na konieczność zachowania spójności w prowadzeniu szkoleń, Zamawiający dopuszcza realizację szkoleń przez jednego trenera.

 • Realizacji programu szkoleń zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.

 • Prowadzenia kursów w ustalonym terminie oraz w ustalonej lokalizacji (nie dalej niż
  w promieniu ok. 30 km od centrum Zielonej Góry), a w razie wystąpienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających poprowadzenie zajęć, poinformowanie o tym Zamawiającego na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem i wyznaczenie zastępstwa. Oferent nie może zlecić wykonania szkoleń innemu podwykonawcy.

 • Przekazywania materiałów z przeprowadzonych zajęć Zamawiającemu.

 • Opracowania pytań do testów wiedzy dla uczestników mierzących ich stan wiedzy na temat „Rachunkowości zarządczej i controllingu” przed przeprowadzeniem szkolenia oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

 • Przeprowadzenia ankiet wśród uczestników szkoleń (ankiety dostarczy zamawiający).

 • Dbania o odpowiednią informację uczestników warsztatów o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – zgodnie z aktualną wersją Wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach PO KL.

 • Zapewnienia sali szkoleniowej zgodnie ze wskazaną w zapytaniu specyfikacją.3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: 1. W przypadku osób fizycznych: posiadają minimum 100 godzinne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki „Rachunkowość zarządcza i controllingu”

 2. W przypadku pozostałych podmiotów: posiadają minimum 100 godzinne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki „Rachunkowość zarządcza i controllingu”);

 3. Nie toczy się wobec nich postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy zarówno os. fizycznych, jak i pozostałych podmiotów);

 4. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie osobowe lub kapitałowe polega w szczególności na: (a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; (b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; (c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; (d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 5. Nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.


4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:
Do przesłanej oferty należy obowiązkowo dołączyć nw. oświadczenia i dokumenty:

 1. W przypadku firm, aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

 2. Załącznik do formularza oferty cenowej „Oświadczenie o braku powiązań” - wypełniony
  i podpisany zgodnie z formą reprezentacji Oferenta;

 3. Załącznik do formularza oferty cenowej „Oświadczenie Oferenta” - wypełniony i podpisany zgodnie z formą reprezentacji;

 4. Załącznik do formularza oferty cenowej „Oświadczenie o nie zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL”;


Uwaga! Niezłożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z opisem lub zmiana treści oświadczeń z Załączników do formularza oferty cenowej będzie skutkowała odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia kryteriów formalnych.


5. PRZYGOTOWANIE OFERT:
5.1 Ofertę należy dostarczyć do dnia 15.12.2014 do godz.12:00 w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres AKSON elektro: ul. Zacisze 3, 65-775 Zielona Góra (decyduje data wpływu)

 2. przesłać faksem na nr 48 68 454 11 77

 3. przesłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail: roma.taberska@akson.com.pl, dw: monika.pastusiak@arisa.com.pl

 4. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną powinny być dostarczone w wersji papierowej (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione) do dnia 16.12.2014.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.2 Oferent może wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
O wyborze oferty decydować będą następujące elementy:


 1. Cena netto – wartość wagowa oceny „cena netto”- 25 %, maksymalnie 25 pkt.

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena za przeszkolenie jednego uczestnika szkoleń z oferty najtańszej

Cena za przeszkolenie jednego uczestnika szkoleń z oferty badanej x 25 = ilość punktów
 1. Trener prowadzący szkolenia posiada uprawnienia biegłego rewidenta – 30%, 30 pkt. 1. Oferent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzi księgi rachunkowe minimum przez 24 miesięcy dla firm z branży budowlanej i/lub deweloperskiej:

 • Dla 1 firmy – 10%, 10 pkt.

 • Dla 2 firm – 15%, 15 pkt.

 • Dla 3 firm i więcej – 20%, 20 pkt.
 1. Doświadczenie oferenta w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych o tematyce zgodnej

z przedmiotem zapytania – 25%, maksymalnie 25 pkt.
Ilość godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z oferty badanej

Największa ilość godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ze złoż wszystkich ofert x 25 = ilość punktów


Uwaga: Patrz Pkt. 3

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do ewentualnych negocjacji w sprawie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia oraz podpisania umowy.7. WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę i powiadomi mailowo o wynikach wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

8. INNE


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów i lokalizacji szkoleń do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

 2. Zamawiający może zażądać od Oferenta, zmiany trenera, jeśli ewaluacja i monitoring szkoleń oraz opinie uczestników wskażą, że wykonuje swoje zadania w sposób nierzetelny, bądź zostanie negatywnie oceniony przez uczestników za prowadzenie szkoleń;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS Zamawiający informuje, że umowa z oferentem zawierać będzie następujące warunki:

 • obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z realizacją zamówienia;

 • możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji;

 • obowiązek przekazania Zamawiającemu praw autorskich, w tym majątkowych, do utworów wykonanych na podstawie podpisanej umowy;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;

 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umowy, lub odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy kwota zawarta w najkorzystniejszej z nadesłanych ofert, przekroczy kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie projektu "AKSON Akademia” lub w przypadku wystąpienia innych, niezależnych od Zamawiającego, okoliczności uniemożliwiających podpisanie umowy;

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazanego doświadczenia m.in. poprzez kontakt z osobami wskazanymi przez Oferenta;

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych pomyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu i nie podlega ocenie formalnej ani merytorycznej.


9. ZAŁĄCZNIKI
Do zapytania dołączono następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Zał. 1. Wzór formularza oferty cenowej

Zał. 2. Wykaz wykonanych usług

Zał. 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań;

Zał. 4. Wzór oświadczenia Oferenta

Zał. 5. Wzór oświadczenia o nie zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL


 Załącznik nr 1Wzór formularza oferty cenowej

 /pieczęć lub dane Oferenta/

                                                    Zamawiający:

Akson Elektro Paweł Zdanowicz

                                                                             Ul. Krasińskiego 1 A/6


65-733 Zielona Góra


Uwaga! Ofertę należy przesłać na adres:
ul. Zacisze 3, 65-775 Zielona Góra

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZO/01/12/2014 na realizację usługi trenerskiej polegającej na realizacji szkolenia „Rachunkowość zarządcza i controlling” w ramach projektu "AKSON AKADEMIA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 2. Do wykonania usługi zaangażowani zostaną następujący trener:

imię i nazwisko trenera prowadzącego

Podstawa zaangażowania do realizacji zamówienia (umowa o pracę z oferentem, umowa zlecenie oferentem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą itp.)


 1. Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę netto ZA 1 osobę wynoszącą ………. PLN (słownie…………………………………………………………….) netto, łącznie (cena netto x 7 osób): ……………….PLN (słownie………………………………………………………………………………..)

 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych o tematyce zgodnej z przedmiotem zapytania z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego zapytania wynosi……………………………………………………………………………………………………

 3. Trener wymieniony w pkt. 2 posiada uprawnienia biegłego rewidenta: TAK/NIE1

 4. Oferent prowadzi/nie prowadzi2 działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzi księgi rachunkowe minimum przez 24 miesięcy dla firm z branży budowlanej i/lub deweloperksiej.

 5. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.

 6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 8. Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe.

 9. Do formularza dołączono:

 1. w przypadku firm: kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS lub kserokopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,

 2. oświadczenie o braku powiązań,

 3. oświadczenie Oferenta,

 4. oświadczenie o braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL,………………………………………

/miejscowość, data/


………………………………………….

/pieczęć, podpis /


Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych usług”
Wykaz należycie wykonanych szkoleń dla osób dorosłych potwierdzający posiadanie doświadczenie w postaci przeprowadzenia min. 100 (lub więcej) godzin szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu


Lp.

Nazwa szkolenia i data przeprowadzenia

Kontrahent

Liczba godzin szkolenia

Dokumenty potwierdzające** -do każdego szkolenia należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością, np. referencje. W przypadku braku wskazania liczby godzin na „dokumencie potwierdzającym” Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zadeklarowanej liczby godzin w powyższej tabeli u odpowiedniego kontrahenta. W przypadku braku możliwości przedmiotowej weryfikacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do pominięcia wskazanej liczby godzin i braku zaliczenia jej na poczet punktacji i/lub warunku przeprowadzenia min. 100h szkolenia,
............................................

............................................

/dnia/

/podpis i pieczęć /

Oferent prowadzi/nie prowadzi3 działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzi księgi rachunkowe minimum przez 24 miesięcy dla firm z branży budowlanej i/lub deweloperskiej.

l.p.

Nazwa i dane kontrahenta

Od kiedy prowadzone są księgi rachunkowe

Dokumenty potwierdzające............................................

............................................

/dnia/

/podpis i pieczęć /

Załącznik nr 3Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
pomiędzy (pełna nazwa oferenta):
................................................................................................................................................................

a Akson Elektro Paweł Zdanowicz oraz AKSON Elektro Sp. z o.o.............................................

............................................

/data/

/podpis i pieczęć /

Załącznik nr 4

Oświadczenie oferenta

Niniejszym oświadczam, że:


1) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2) zapoznałem się z treścią zapytania i akceptuję przedstawione warunki;

3) przysłana oferta obejmuje całość usług i nie jest ofertą wariantową;

4) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego;

5) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

6) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie, miejscu i ilości określonej przez Zamawiającego;

7) zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
8) oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

........................................................................................Data

Podpis i pieczęćZałącznik nr 5Oświadczenie o niezatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL

Oświadczam, że nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej


w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.

……………………………………….Data i podpis osoby/osób przedstawionych do wykonania zamówienia


1 Należy zakreślić „tak” lub „nie” W przypadku zaznaczenia „tak” należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przez trenera uprawnień.

2 Należy zaznaczyć „prowadzi” lub „nie prowadzi”. W przypadku zaznaczenia „prowadzi” należy wypełnić tabelę z zał. 2 i dołączyć dokumenty potwierdzające np. w postaci kopii umów na prowadzenie ksiąg rachunkowych lub oświadczeń wpisanych w tabelę firm.

3 Należy zaznaczyć „prowadzi” lub „nie prowadzi”. W przypadku zaznaczenia „prowadzi” należy wypełnić tabelę i dołączyć dokumenty potwierdzające np. w postaci kopi umów na prowadzenie ksiąg rachunkowych lub oświadczeń wpisanych w tabelę firm.


Yüklə 145 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə