Zk-03-2016-12, př. 1 Počet stran: 116Yüklə 3,11 Mb.
səhifə25/25
tarix18.12.2016
ölçüsü3,11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

7)eHealth


Kraj Vysočina patří v rámci ČR ke krajům s aktivním přístupem k využívání ICT technologií v oblasti výkonu státní správy, a to včetně zdravotní a sociální péče. V řadě oblastí se kraj stává leaderem inovací a vzorem pro ostatní kraje a regiony.

Kraj své priority formuluje ve strategických dokumentech koncepce eHealth, které naplňuje ročními akčními plány. Současná koncepce byla přijata na roky 2012 - 2015. Aktuálně je vytvářena střednědobá strategie na období 2016 – 2020 na základě znalosti potřeb zdravotní a sociální péče v kraji Vysočina, priorit a oblastí podpory EU a v souladu se záměry Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR. Smyslem strategie je stanovit základní cíle a priority kraje v oblasti rozvoje a využívání nástrojů elektronického zdravotnictví na podporu zdravotní a zdravotně-sociální péče, formulovat konkrétní opatření, rozvojové programy a oblasti podpory, které budou podporovány z veřejných prostředků, zejména strukturálních fondů EU a grantových prostředků Kraje v oblasti ICT, zdravotnictví a zdravotně-sociální péče.


7.1.1Přehled realizovaných projektů


Tabulka : Přehled realizovaných projektů eHealth

projekt

popis projektu

realizace

SWLab

SW k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG

2009

MarkQ

řešení pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče

2010

NeOS

Elektronický systém pro objednávání léčiv, zdravotnického a ostatního materiálu

2010

e@mbulance

Jednotný regionální systém pro objednávání pacientů do ambulancí nemocnic kraje Vysočina

2010/2011

eMeDocS

pilotní projekt výměny dokumentace mezi ZZS a vybranými nemocnicemi kraje

2010

ERP

Výběr, nákup a implementace jednotného ERP systému

2010/2011

SW pro plánování směn

SW pro plánování směn je propojen s PAM pro přenos výkazů práce

2010

mHealth

budování a rozvoj bezdrátové sítě pro nemocnice kraje

2011/2012

e@mbulance

integrace eAmbulance se systémem MAX umožňující přímé objednávání pacientů do ambulancí nemocnic Kraje Vysočina ze strany praktických lékařů

2014

e@mbulance

Nasazení autentizačního systému MojeID

2015

e-learning

krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning)

2015

NIXZD

Národní centrum výměny zdravotnické dokumentace

2014/2015

eMeDocS

zapojení praktických lékařů do projektu

2015/2016

eMeDocS

rozšíření projektu na fakultní nemocnice

2015/2016

NIS

projekt výměny NIS

2015 - 2020

7.1.2Vize eHealth v Kraji Vysočina pro období 2016 - 2020


Pokračující podpora elektronizace zdravotnictví a rozvoj elektronických služeb eHealth v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče přinese zlepšení dostupnosti, efektivity a kvality zdravotní a zdravotně-sociální péče, vyšší zapojení občanů do péče o vlastní zdraví, lepší orientaci ve zdravotním a zdravotně-sociálním systému.

Pacientům a pečujícím osobám zajistí elektronické zdravotnictví:

snadnou orientaci ve zdravotním a zdravotně-sociálním systému kraje

přehled postupů při řešení základních životních situací

snadný a rovný přístup k potřebným zdravotním a zdravotně-sociálním službám

přístup k informacím o vlastním zdravotním stavu a k léčebnému plánu

rozvoj elektronických služeb umožňujících aktivní zapojení pacienta do péče o vlastní zdraví

dostatek informací, nezbytných k správnému rozhodování o životním stylu a čerpání zdravotní péče

zvýšení bezpečí pacientů

zlepšení transparentnosti poskytování zdravotních a sociálních služeb

informační a edukační podporuLékařům, zdravotním sestrám a ostatním zdravotnickým profesionálům poskytne elektronické zdravotnictví:

snadnou orientaci ve zdravotním a zdravotně-sociálním systému kraje

přesné a včasné informace o pacientech, přehled o jejich zdravotním stavu a léčbě

možnost efektivní kooperace napříč zdravotním systémem a mezi zdravotním a sociálním systémem

možnost týmové komunikace a kooperace s ostatními poskytovateli zdravotních služeb

informační a edukační zdroje k zajištění odborného růstu

potřebné informace pro posouzení zdravotně-sociálních potřeb pacientů

Sociálním pracovníkům umožní:

poskytnout sociálně-zdravotní a právní asistenci  pro klienty systému a jejich rodinné příslušníky

snadnou orientaci ve zdravotním a zdravotně-sociálním systému kraje

možnost efektivní kooperace napříč zdravotním a sociálním systémem

potřebné informace pro posouzení zdravotně-sociálních potřeb pacientů

Pověřeným orgánům místní samosprávy a státní správy umožní elektronické zdravotnictví:

vytvořit systematickou vazbu a vytvořit předpoklady pro účinnou spolupráci mezi zdravotním a sociálním systémem kraje tak, aby byla zajištěna návaznost a vzájemná provázanost služeb v obou oblastech

vytvořit srozumitelný přehled o nabídce zdravotních a sociálních služeb nezbytný pro poskytování efektivní asistence pacientům a občanům s potřebou zdravotních a sociálních služeb

získat přehled o parametrech a výkonech příslušné části zdravotnického a sociálního systému

zjistit poptávku po zdravotních a sociálních službách, účelně plánovat a distribuovat zdroje v souladu s potřebami občanů a pacientů

účinné a koncepční řízení resortu zdravotnictví prostřednictvím zdravotního plánuPracovníkům zodpovědným za rozvoj IT v Kraji Vysočina, správcům informačních systémů poskytovatelů zdravotní a sociální péče, dodavatelům informačních systémů elektronické zdravotnictví přinese:

vytvoření komunikační a informační infrastruktury, nezbytné pro rozvoj digitálních služeb ve zdravotnictví a sociální péči

předpoklady pro rozvoj mobilních řešení v oblasti zdravotní a sociální péče

předpoklady pro rozvoj trhu IT v oblasti zdravotní a sociální péče

posílení interoperability informačních systémů poskytovatelů zdravotní a zdravotně-sociální péče

Kraj Vysočina je dlouhodobě lídrem aktivit v elektronizaci zdravotnictví na krajské úrovni. I do budoucna je záměrem zavádět nové a progresivní technologie a řešení podporující vyšší efektivitu a lepší organizaci péče a přinášející vyšší komfort pro občany Kraje Vysočina. Aktivity v následujícím období se v této oblasti zaměří především na zlepšení informovanosti pacientů a pečujících osob, podporu spolupráce zdravotních a sociálních služeb, vytvoření nástrojů podporujících práci zdravotníků i sociálních pracovníků a zlepšení řízení resortu zdravotnictví v Kraji Vysočina.


8)Akční plán


 1. Vytvořit systém spolupráce nemocnic, který by zajistil, že síť nemocnic Kraje Vysočina se bude chovat jako jeden funkční celek, zpracovat studii proveditelnosti přechodu na jinou právní formu a případného sloučení nemocnic. Přejít od řízení jednotlivých nemocnic k řízení zdravotních služeb kraje (akutní lůžkové, ošetřovatelské, ale i sociální péče).

 2. Provést celkový rozbor akutní zdravotní péče v kraji a na základě benchmarku vybrat specializovaná krajská pracoviště a zpracovat koncepce rozvoje jednotlivých zdravotních oborů v Kraji Vysočina. Ustanovit krajské týmy pro jednotlivé odbornosti.

 3. Zpracovat koncepci rozvoje návazné, následné, zdravotně sociální a paliativní péče v Kraji Vysočina.

 4. Zpracovat strategie rozvoje každé nemocnice v souladu se Zásadami rozvoje nemocnic obsaženými v kapitole 5.7. tohoto dokumentu.

 5. Vytvořit systém jednotného centrálního plánování investic do nemocnic Kraje Vysočina, který zajistí v rámci finančních možností kraje optimální alokaci zdrojů z celokrajského pohledu. Ustanovit krajský koordinační tým pro umístnění přístrojové techniky, který bude navazovat na činnost krajských týmů pro jednotlivé obory.

 6. Připravit celokrajské projekty v jednotlivých oblastech komplementu a podpůrných služeb, které zajistí spolupráci nemocnic a efektivní využití zdrojů v rámci Kraje Vysočina. Ustanovit krajské týmy pro jednotlivé segmenty.

 7. Metodicky sjednotit nákup a veřejné zakázky a zajistit sdílení informací o dosažených podmínkách dodavatelů mezi jednotlivými nemocnicemi.

 8. Zavést jednotný způsob vykazování péče ve všech nemocnicích Kraje Vysočina.

 9. Vytvořit jednotný systém provozního a výkonového reportingu jednotlivých nemocnic v prostředí datového skladu a nastavit systém reportů pro zřizovatele i management nemocnic.

 10. Zpracovat analýzu příležitostí čerpání strukturálních fondů EU a navrhnout projekty.

 11. Podpořit aktivity reformy psychiatrické péče v podmínkách Kraje Vysočina s cílem humanizovat péči v psychiatrických nemocnicích a posílit péči v komunitě.

 12. Připravit a realizovat další aktivity v oblasti eHealth.

 13. Připravit podklady (lékařské i ekonomické) pro společný kontrakt kraje vůči VZP a SZP.

 14. Vytvořit motivační programy pro lékaře a nelékařské pracovníky pro udržení pracovníků ve zdravotnictví i obsazování míst v neatraktivních lokalitách kraje případně v oborech, kde je nedostatek personálu.

9)Rizika a limitující faktory


Naplnění záměrů a cílů Strategického plánu rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020 mohou ohrozit následující rizika a limitující faktory:

Tabulka : Přehled rizik

Zdroj rizika

Riziko

Závažnost rizika

Míra
pravděpodobnosti


Skóre

Ministerstvo zdravotnictví

Znění úhradových vyhlášek, které by snižovaly významně úhrady

4

0,30

1,20

Nevhodná alokace prostředků strukturálních EU fondů do zdravotnictví

2

0,30

0,60

Zdravotní pojišťovny

Restriktivní smluvní politika při uzavírání smluv s novými poskytovateli

3

0,90

2,70

Restriktivní smluvní politika při obnově a rozšiřování smluv se stávajícími poskytovateli

5

0,50

2,50

Opožďování úhrad od zdravotních pojišťoven

4

0,20

0,80

Kraj Vysočina

Investiční politika omezující investice do zdravotnictví

4

0,50

2,00

Dotační politika omezující dotace do zdravotnictví

4

0,50

2,00

Politika řízení a podpory příspěvkových organizací omezující příspěvky zřizovatele

4

0,80

3,20

Management nemocnic

Prosazování lokálních zájmů jednotlivých nemocnic před zájmy řízení zdravotní sítě kraje jako celku

3

0,80

2,40

Nedostatečná kompetentnost managementu nemocnic

4

0,20

0,80

Lékaři

Zvýšený odchod lékařů z kraje, nedostatek nových lékařů

3

0,60

1,80

Stávky a ekonomicky nereálné požadavky

3

0,20

0,60

Nelékařský zdravotní personál

Zvýšený odchod nelékařského personálu z kraje, nedostatek nelékařského personálu

3

0,60

1,80

Stávky a ekonomicky nereálné požadavky

3

0,20

0,60

Dodavatelé

Ceny vstupů (energie, materiál, léky)

3

0,30

0,90

Ministerstvo financí

Daňová politika státu

2

0,20

0,40

Další rizika: havárie velkého rozsahu

Závažnost rizika:

5 kritické

4 významné

3 střední

2 málo významné

1 zanedbatelné

Míra pravděpodobnosti

1,0 nejvyšší, hraničící s jistotou

0,1 vysoce nepravděpodobné


10)Zkratky


ČSÚ

Český statistický úřad

FO

Fyzická osoba

KrÚ

Krajský úřad

LPS

Lékařská pohotovostní služba

NEHB

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

NEJI

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

NENM

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

NEPE

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

NETR

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

OLÚ

Odborný léčebný ústav

PO

Právnická osoba

URČ

Unikátní rodné číslo

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

ZZS

Zdravotnická záchranná služba1 Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

2 Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

3 Tamtéž

4 Podrobněji viz Pravidla Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina

5 Zdravotnická ročenka Kraje Vysočiny 2013, ÚZIS

Yüklə 3,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə