Zzzzeeeeyyyynnnnaaaalllloooovvvvaaaa ƏYüklə 5,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix06.05.2017
ölçüsü5,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2 Azərbaycanda  fəaliyyət göstərən büdcədənkənar fondların 

formalaşmasının müasir vəziyyətinin tədqiqi 

 

Bu  günkü   Azərbaycan   Respublikası   Dövlət  Sosial  Müdafiə   Fondunun 

formalaşması  tarixi,  ölkəmizdə  iqtisadi  münasibətlərin,  eləcə  də  sosial  sığorta  və 

pensiya təminatı üzrə köklü dəyişikliklərin dinamikası ilə birbaşa əlaqəlidir. 

 

Məlum  olduğu  kimi,  SSR   dövründə  Azərbaycanda  sosial  sığorta  və  pensiya məsələləri  müstəqil  respublika  qanunvericiliyi  çərçivəsində  deyil,  ümumittifaq 

qanunvericiliyi çərçivəsində inkişaf etmişdir. Sovet pensiya təminatı sistemi «haqqı 

ödəmədən sığorta» prinsipi ilə qurulmuşdu. Zəruri maliyyə vəsaitləri yalnız dövlət 

büdcəsi  və  ya  müəssisələrinin  ödənişlərindən  götürülürdü. Bu  tipli  pensiya 

təminatının maliyyə modeli, habelə pensiyaçıların sayının müntəzəm olaraq artması 

mövcud pensiya sisteminin sabit fəaliyyətinə mənfi təsir göstərirdi. 1980-ci illərdə 

ölkədə  təsərrüfat  formalarının  dəyişməsi,  əksər  müəssisələrin təsərrüfat  hesabı və 

özünümaliyyələşməyə  keçməsi  onlarda  çalışan  işçilərin  gələcək  təminatını 

çətinləşdirirdi.1990-cı  ildə  SSR   Sosial  Sığorta  Fondu  yaradıldı  və tabeçiliyindən 

asılı olmayaraq, bütün müəssisə, idarə, təşkilat, kooperativ, sovxoz, kolxoz və digər 

təşkilatların  onun  hesabına  ayırmalar  etməsi  qərara  alındı.  Bundan  sonra 

"Azərbaycan  SSR-də  sosial  sığorta  üzrə  idarəçiliyin  təkmilləşdirilməsi  və 

maliyyələşdirmə  qaydası  haqqında"  Azərbaycan  SSR  Nazirlər  Kabinetinin  və 

Həmkarlar  ttifaqlarının Azərbaycan Respublika Şurasının qərarı ilə (08. 05. 1991) 

Həmkarlar  ttifaqlarının Azərbaycan Respublikası Şurasının nəzdində Azərbaycan 

SSR Sosial Sığorta Fondu yaradıldı. Azərbaycan xalqının öz dövlət müstəqilliyini 

bərpa etməsi haqqında Konstitusiya aktı elan edildikdən sonra respublikanın dövlət 

təsisatlarının  yenidən  təşkilinə  başlandı.  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

Fərmanı ilə (16.12.1991) SSR  Pensiya Fondunun Azərbaycan şöbəsi Azərbaycan 

Respublikasının Pensiya Fonduna çevrildi. 

"Sosial Sığortaya və Məşğulluq Fonduna normativ ayırmalar haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının 31 dekabr 1991-ci il tarixli Qanununun bəzi maddələrinə əlavə və 

dəyişikliklərin  edilməsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu  ilə  1  iyun 


 

1992-ci il tarixdən sosial sığorta üzrə ayırmaların əməyin ödənişi fondunun 40%-ni 

təşkil etdiyi müəyyən olundu. Qeyd olunan məbləğin 85%-nin Respublika Pensiya 

Fonduna, 15%-inin isə Sosial Sığorta Fonduna daxil olması nəzərdə tutuldu.  

Sosial  sığorta  və  pensiya  təminatının  maliyyələşdirilməsi  sahəsində  idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi  məqsədilə  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  30  sentyabr 

1992-ci  il  tarixli  "Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondunun 

yaradılması  haqqında"  Fərmanı  ilə  Azərbaycan  Respublikası  Pensiya  Fondu  və 

Azərbaycan  Respublikasının  Sosial  Sığorta  Fondu  bazasında  Azərbaycan 

Respublikası  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondu  (DSMF)  yaradıldı.  Müstəqil 

maliyyə-bank sisteminə malik olan DSMF-yə Azərbaycan Respublikası ərazisində 

dövlət  pensiya  təminatının,  müavinət  və  ödəniş  xərclərinin  maliyyələşdirilməsi 

başlıca vəzifə kimi həvalə olundu. 

Azərbaycan  xalqının  öz  dövlət  müstəqilliyini  bərpa  etməsi  haqqında 

konstitusiya  aktı  elan  edildikdən  sonra  respublikanın  dövlət  təsisatlarnın  yenidən 

təşkilinə  başlandı.  Azərbaycan  Respublikası  prezidentinin  fərmanı  (16.12.1991) 

SSR   Pensiya  Fondunun  Azərbaycan  şöbəsi  Azərbaycan  Respublikası  Pensiya 

Fonduna  çevrildi.  Sosial  sığorta  və  pensiyanın  maliyyələşdirilməsi  sahəsində 

idareetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

30  sentyabr  1992-ci  il  tarixli  "Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Sosial  Müdafiə 

Fondunun  yaradılması  haqqında  "  fərmanı  ilə  Azərbaycan  Respublikası  Pensiya 

Fondu və Azərbaycan Respublikasmın Sosial Sığorta Fondu bazasında Azərbaycan 

Respublikası  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondu  yaradıldı.  Müstəqil  maliyyə  -  bank 

sisteminə malik olan DSMF - yə Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət pensiya 

təminatının, müafınət və ödəniş xərclərinin maliyyələşdirilməsi başlıca vəzifə kimi 

həvalə  olundu.  Ölkədə  sosial  sığorta  və  pensiya  təminatı  məsələlərinin  Avropa 

standartlarına  uyğun  qaydada  tam  formalaşmasını  nəzərdə  tutan  Azərbaycan 

Respublikası prezidentinin 17 iyul 2001 - ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 

"Azərbaycan Respublikasında pensiya islahatı konsepsiyası " - nın icrası məqsədi ilə 

2001-2005-ci  illərdə  həyata  keçirilən  tədbirlər  DSMF  —  nun  fəaliyyətinin 

keyfiyyətlə yenidən qurulmasını şərtləndirmişdir.

 


 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Sosial  Müdafıə  Fondu  Azərbaycan 

Respublikasında  məcburi  dövlət  sosial  sığortası,  əmək  pensiyaları  sahəsində 

idarəetməni həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Fondun aşağıdakı vəzifələri vardır: 

qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  miqdarda  məcburi  dövlət  sosial  sığorta haqlarının toplanmasını təşkil eymək; 

öz səlahiyyətləri daxilində məcburi dövlət sosial sığortası, əmək pensiyaları sahəsində qanunvericilik aktlarının tələblərinin yerinə yetirilməsinə və vəsaitlərin - 

təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarəti həyata keçirmək; 

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ölkədə bütün əmək pensiyalarının maliyyələşdirilmıəsini həyata keçirmək; 

qanunvericilik  çərçivəsində  özünün  müntəzəm  ödəmə  qabiliyyətini  təmin edən tədbirlər görmək; 

sosial sığorta ödəmələrinin vaxtında hesablanılıb ödənilməsini təmin etmək. Fond bu vəzifələrlə yanaşı aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 

fondun  növbəti  il  üzrə  təsdiq  olunmuş  büdcəsinin  gəlir  və  xərclər göstəricilərinə uyğun olaraq yerli orqanların gəlir və xərclər proqnozunu təsdiq edir; 

əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasında iştirak edir; 

məcburi  dövlət  sosial  sığortasının  inkişafı  və  təkmilləşdirilməsinə  dair təkliflər verir; 

məcburi  dövlət  sosial  sığorta  vəsaitlərini  idarə  edir,  əmək  pensiyalan sahəsində idarəetməni, əmək pensiyalarının təyin edilməsini, maliyyələşdirilməsini 

və ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 

məcburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta içtirakçılarının uçota alınması və uçotdan çıxarılması qaydalarını müəyyən edir; 

qanunvericiliyə uyğun olaraq məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının uçotu, hesablanması və toplanması qaydalarını müəyyən edir; 

qanunvericilik  çərçivəsində  sığortaedənlərdə  məcburi  dövlət  sosial  sığorta haqlarının düzgün hesablanmasına, xərclənməsinə və ödənilməsinə nəzarət edir; 

sığortaedənlərin məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesablarını qəbul edir;  

fondun  büdcəsinin  icrası  haqqında  qanunvericiliklə  müəyyən  olumuş orqanlardan aylıq, rüblük və illik hesabatlar alır, ümumiləşdirir və onları aidiyyəti 

orqanlara təqdim edir; 

sığorta olunana dövlət sığorta şəhadətnaməsi verir; maliyyə vəziyyəti müvəqqəti pisləşmiş sığortaedənlərə məcburi dövlət sosial 

sığorta ödəmələrinin verilməsinə yardım edir. 

Bildiyimiz  kimi,  2009  -  cu  ildən  Azərbaycanın  pensiya  təminatı  sistemi 

tamamilə  avtomatlaşdırılmışdır.  "Azərbaycan  Dövlət  Sosial  Müdafıə  Fondu 

gələcəkdə  tamamilə  avtomatlaşdırılmış  pensiya  təminatı  sisteminə  keçmək 

niyyətindədir. Hazırki sistem pensiyaların əlavə edilməsi zamanı Fond üçün əlavə 

problemlər  yaradır.  Hazırda  Azərbaycanda  pensiya  təminatı  sistemi  təxminən  90 

faiz  avtomatlaşdırılıb.  Bundan  başqa,  gələn  illərdə  Fondun  üç  əsas  vəzifəsi 

aşağıdakılar olacaq: pensiyaların baza hissəsinin indeksləşdirilməsinin apanlması — 

bu,  təxminən  20  faizsəviyyəsində  gözlənilir;  sayı  1,290  mln.  nəfərə  çatacaq  yeni 

pensiyaçıların maliyyələşdirilməsi; ölkədə inflyasiyanın səviyyəsindən asılı olaraq, 

pensiyaların baza hissəsinin artırılması. 

    Qeyd  edək  ki,  Dövlət  Neft  Fondu  üçün  dövlət  büdcəsindən  transfertlər 

azaldılacaq və yalnız büdcə təşkilatlarının borcları ödənildikdən sonra transfertlər 

bərpa olunacaq. 2013-cü ildə də icbari sosial sığorta üzrə ayırmaların yığılması ilə 

bağlı problemlər olmamışdır. 2014 - cü ildə Fondun büdcəsində icbari sosial sığorta 

üzrə ayırmalar 1,27 mlrd. manat məbləğində təşkil etmişdir. 2015 – ci ildə Fondun 

büdcəsində icbari sosial sığorta üzrə ayırmalar 1,95mlrd. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur.  Özəl  sektordan  yığımların  həcminin  45,3  faiz  səviyyəsində  artacağı 

gözlənilir. 

    Aparılmış təhlilə əsasən, 2013-cü ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 

1977,9 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilin faktiki göstəricisindən 37,2 

mln. manat və ya 1,9 faiz çoxdur. 

 


 

                                                                             

2013-cü ildəməcburi dövl

mln. manat və ya 3,4 faiz yuxarı olmaqla 2012

faiz və ya 120,4 mln. manat artaraq 1120,8 mln. manat t

 

1. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları

1.1. Büdcə təşkilatları üzrə

1.2. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə

2. Dövlət büdcəsindən ayırmalar 

(transfert)

3. Sair gəlirlər

CƏM

GƏL RLƏR

                                                                                                                  

cburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 

ya 3,4 faiz yuxarı olmaqla 2012-ci ilin müvafiq dövrün

ya 120,4 mln. manat artaraq 1120,8 mln. manat təşkil etmi

icra, %

icra, +;-

1000,4

1084,4

1120,8

103,4

388,0

479,0

411,0

85,8

kilatları üzrə

612,5

605,4

709,9

117,3

n ayırmalar 

828,3

852,2

852,2

100,0

5,2

4,0

4,9

122,7

1833,9

1940,6

1977,9

101,9

Ə

vvəlki ilin 

müvafiq 

dövründə 

fakt

Hesabat 

dövründə 

proqnoz

Hesabat 

dövründə 

fakt

Proqnozun icrası

                                     Cədvəl

 

daxilolmalar faktiki  36,4 ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,0 

ş

kil etmişdir.  

icra, +;-

nisbət, %-

lə

mütləq (+, -

)

36,4

12,0

120,4

-68,0

5,9

23,0

104,4

15,9

97,4

0,0

2,9

23,9

0,9

-5,0

-0,3

37,3

7,9

144,1

mln. manat

Proqnozun icrası

Ə

vvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə 

 

 

Məcburi dövlət sosial sımln. manatı qeyri-büdc

 

 Həmin  sektorun öd

mln. manat və ya 17,3 faiz,  

97,4 mln. manat yuxarı olmu

fiziki  şəxslərin  və  torpaq  pay  mülkiyy

gücləndirilmişdir. Nətic

fəaliyyəti  ilə  məşğul  olan  fiziki 

mülkiyyətçilərindən daxilolmalar is

 

t sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların 63,3 faizi vbüdcə sektorunun payına düşür.  

min  sektorun ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının m

ya 17,3 faiz,  əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbə

97,4 mln. manat yuxarı olmuşdur. Bu dövrdə sahibkarlıq fəaliyy

torpaq  pay  mülkiyyətçilərinin  sosial  sığ

ticədə, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayis

şğ

ul  olan  fiziki  şəxslərdən  daxilolmalar  40,7  faiz,  torpaq  pay n daxilolmalar isə 18,5 faiz artmışdır. 

daxilolmaların 63,3 faizi və ya 709,9 

 

orta haqlarının məbləği 104,4 ə

tən isə 15,2 faiz və ya 

aliyyəti ilə məşğul olan 

rinin  sosial  sığortaya  cəlb  edilməsi 

müqayisədə sahibkarlıq 

alar  40,7  faiz,  torpaq  pay  

2013-cü  ildə  büdc

manat təşkil etmiş və  faktiki

Sair gəlirlər (sanatoriya

s.) üzrə daxilolmalar 4,9 mln. manat t

Dövlət  büdcəsində

hesabına köçürülmüşdür.

Daxilolmaların 

s

maliyyələşdirilməsinə imkan vermi2013-cü  ildə  Azərbaycan  Respublikasının  Dövl

xərcləri 1890,5 mln. manat olmu1.Əhaliyə ödənişlər

1.1.Əmək pensiyalarının 

ödənilməsi xərcləri

1.2. M.D.S.S. üzrə müavinə

xərcləri 

2. Digər xərclər

 CƏM

XƏRCLƏR

büdcədən  maliyyələşən  təşkilatlar  üzrə  daxilolmalar  411  mln. 

faktiki  85,8 faiz icra olunmuşdur.   

r (sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəy

daxilolmalar 4,9 mln. manat təşkil etmişdir.  

ə

n  852,2  mln.  manat  məbləğində  transfert  Fondun  xş

dür. 


Daxilolmaların 

səviyyəsi 

pensiya 

və 


müavin

imkan vermişdir. 

rbaycan  Respublikasının  Dövlət  Sosial  Müdafi

ri 1890,5 mln. manat olmuşdur. icra, %

icra, +;-

1774,5

1894,0

1847,5

97,5

1732,9

1844,0

1803,5

97,8

41,6

50,0

44,0

88,1

35,1

46,6

43,0

92,2

1809,6

1940,6

1890,5

97,4

Ə

vvəlki ilin 

müvafiq 

dövründə 

fakt

Hesabat 

dövründə 

proqnoz

Hesabat 

dövründə 

fakt

Proqnozun icrası

 

daxilolmalar  411  mln. yərinin ödənilməsi və 

transfert  Fondun  xəzinə 

müavinətlərin 

vaxtında 

t  Sosial  Müdafiə  Fondunun 

 

icra, +;-nisbət, %-

lə

mütləq (+, 

-)

-46,5

4,1

73,0

-40,5

4,1

70,6

-6,0

5,9

2,4

-3,6

22,5

7,9

-50,1

4,5

80,9

mln. manat

Proqnozun icrası

Ə

vvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə 

 

 

2013–cü  ildə  pensiya  vtərəfindən 1847,5  mln.  manat v

73,0  mln.  manat  və  ya  4,1  faiz    çoxdur.  Pensiya  x

dövrünə  nisbətən 4,1 faiz v

etmişdir.  

Azərbaycan Respublikas

ildə  növ  əmək  pensiyalar

qiymətləri indeksinə uy

tətbiq olunmuşdur.  

 

2013-cü  ildə  əhaliybunun  da  31,6  faizi  hamil

müvəqqəti itirilməsinə 

payına düşür.  

Azərbaycan Respublikası Dövl

mln.  manat  (o  cümləd

orqanlarının  saxlanılmasına  14,6  mln.  manat,  pensiya  v

çatdırılması,  bank  əmə

mln.  manat,  Azərbaycan  H

pensiya  və  müavinətlərin  maliyyələşdirilm

n 1847,5  mln.  manat vəsait  yönəldilmişdir ki,  bu da 

ya  4,1  faiz    çoxdur.  Pensiya  xərcləri  2012

n 4,1 faiz və ya 70,6 mln. manat artaraq 1803,5 mln. manat t

rbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncam

k  pensiyalarının  sığorta  hissəsinə  1,1  faizlik  (2012

ə

 uyğun), 1 sentyabrından isə baza hissəsinhaliyə  44,0  mln.  manat  məbləğində  müavin

bunun  da  31,6  faizi  hamiləliyə  və  doğuma  görə,  29,9  faizi 

görə, 15,1 faizi dəfn üçün, 23,4 faizi is

rbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun dig

dən  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondunun  aparatının  v

orqanlarının  saxlanılmasına  14,6  mln.  manat,  pensiya  və  müavin

ə

liyyatlarının  aparılması  üzrə  xidmət  haqqı  xrbaycan  Həmkarlar 

ttifaqları  Konfederasiyası  vasit

ş

dirilməsi  üçün  Fond dir ki,  bu da əvvəlki  ilə nisbətən 

ri  2012-ci  ilin  müvafiq 

ya 70,6 mln. manat artaraq 1803,5 mln. manat təşkil 

ə

ncamına əsasən  2013-cü   1,1  faizlik  (2012-ci  ilin  istehlak 

ə

sinə 15 manatlıq artım  

müavinət  ödənilmişdir  ki, 

,  29,9  faizi  əmək  qabiliyyətinin 

fn üçün, 23,4 faizi isə digər müavinətlərin 

Fondunun digər xərcləri 43,0 

Fondunun  aparatının  və  yerli 

müavinətlərin  əhaliyə 

t  haqqı  xərclərinə  12,3 

ttifaqları  Konfederasiyası  vasitəsilə 


 

maliyyələşdirilən xərclərə 14,9 mln. manat)  təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilin 

müvafiq dövrünün  göstəricisindən 7,9 mln. manat və ya 22,5 faiz çoxdur.  

     Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun digər xərcləri 20,9 

mln.  manat  (o  cümlədən  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondunun  aparatının  və  yerli 

orqanlarının  saxlanılmasına  9,0  mln.  manat,  pensiya  və  müavinətlərin  əhaliyə 

çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərclərinə 4,6 mln. 

manat, 


Azərbaycan 

Həmkarlar 

ttifaqları 

Konfederasiyası 

vasitəsilə 

maliyyələşdirilən  xərclərə  6,8  mln.  manat,  sair  xərclərə  0,5  mln.  manat  )    təşkil 

etmişdir ki, bu da 2013-ci ilin müvafiq dövrünün  göstəricisindən 2,3 mln. manat və 

ya 12,4 faiz çoxdur. 

      Aparılmış təhlilə əsasən, 2014-cü ildəDövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 

1191,3 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da 2013-cü  ilin  faktiki göstəricisindən 3,2 

mln. manat və ya 0,3 faiz çoxdur.  

 

 2014-cü  ildə  məcburi  dövlət  sosial  sığorta  haqları  üzrə  daxilolmalar 

proqnozdan  4,2  mln.  manat  və  ya  0,6  faiz  yuxarı  olmaqla  2013-ci  ilin  müvafiq 

dövrünə nisbətən 11,8 faiz və ya 70,1 mln. manat artaraq 664,7 mln. manat təşkil 

etmişdir. 

 

icra, %- 

lə

icra, (+;-)

nisbət, %-  

lə

mütləq (+;-)

1. Məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları

594,6

660,5

664,7

100,6

4,2

11,8

70,1

1.1. Büdcə təşkilatları üzrə

216,1

245,0

234,6

95,7

-10,4

8,6

18,5

1.2. Qeyri-büdcə təşkilatları 

üzrə

378,5

415,5

430,1

103,5

14,6

13,6

51,6

2. Dövlət büdcəsindən ayırmalar 

(transfert)

495,3

525,1

525,1

100,0

0,0

6,0

29,8

3. Sair gəlirlər

1,9

2,5

1,5

60,0

-1,0

-21,1

-0,4

CƏM

1091,8

1188,1

1191,3

100,3

3,2

9,1

99,5

 mln.manat  

GƏL RLƏR

ə

vvəlki ilin 

müvafiq 

dövründə 

fakt

hesabat 

dövründə 

proqnoz

hesabat 

dövründə 

fakt

proqnozun icrası

ə

vvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə 

 

 

        Məcburi dövlət sosial sı

mln. manatı qeyri-büdc

 

 

 Qeyri-büdcə sektoru üzr

məbləği proqnoza nisb

t sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların 64,7 faizi v

büdcə sektorunun payına düşür.  

sektoru üzrə toplanmış məcburi dövlət sosial sı

i proqnoza nisbətən 14,6 mln.  manat və ya 3,5 faiz,  

 

daxilolmaların 64,7 faizi və ya 430,1   

t sosial sığorta haqlarının 

3,5 faiz,  əvvəlki ilin müvafiq 


 

dövrünə nisbətən isə 13,6 faiz v

sahibkarlıq fəaliyyəti il

gücləndirilmiş və nətic

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

 

 2014-cü ildə büdcədən maliyy

təşkil  etmişdir.  Həmin  t

ə

vvəlki ilin müvafiq dövrünisə  95,7 faiz icra olunmu

Sair  gəlirlər  (sanatoriya

və s.) üzrə daxilolmalar 1,5 mln. manat t

Dövlət  büdcəsind

hesabına köçürülmüşdü

13,6 faiz və ya 51,6 mln. manat yuxarı olmu

ti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sosial sığ

ticədə, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayis

ul olan fiziki şəxslərdən daxilolmalar 12,4 faiz artmı

n maliyyələşən təşkilatlar üzrə daxilolmalar 234,6 mln. manat 

min  təşkilatların  ödədiyi  məcburi  dövlət  sosial  sı

lki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,6 faiz və ya 18,5 mln. manat artmı

95,7 faiz icra olunmuşdur.   

r  (sanatoriya-kurort  yollayışlarının  qismən  d

daxilolmalar 1,5 mln. manat təşkil etmişdir.  

sindən  525,1  mln.  manat  məbləğində  transfert  Fondun  x

ş

dür. 


ya 51,6 mln. manat yuxarı olmuşdur. Bu dövrdə 

rin sosial sığortaya cəlb edilməsi 

müqayisədə sahibkarlıq 

n daxilolmalar 12,4 faiz artmışdır.  

 

daxilolmalar 234,6 mln. manat t  sosial  sığorta  haqları 

ya 18,5 mln. manat artmış,  faktiki 

n  dəyərinin  ödənilməsi 

transfert  Fondun  xəzinə 


1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə