0118#01#Y15#01­ 500/BaxışYüklə 493.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix23.02.2017
ölçüsü493.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

B

AXIŞ


Testlәr

/0118#01#Y15#01­ 500/Baxış

T

EST


: 0118#01#Y15#01­ 500

Test


0118#01#Y15#01­ 500

Fәnn


0118 ­ ASM­nin infrastrukturunun

iqtisadiyyatı vә tәşkili

Tәsviri

[Tәsviri]Müәllif

Ağakişiyeva Y.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmәlәr

39

Bölmәlәri qarışdırmaqKöçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

32

Maksimal faiz32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Infrastruktur sözünün latınca mәnası nә demәkdir? (Çәki: 1)

yan quruluş

üst quruluş

alt quruluş

şaquli quruluş

yeni quruluş

Sual: İnfrastruktur hansı sahәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün zәruridir? (Çәki: 1)

maddi istehsal sahәlәrinin

maddi texniki bazanın


maddi nemәtlәr sahәlәrinin

tәkrar istehsal sahәlәrinin

istehsala xidmәt etmәyәn sahәlәrin

Sual: Aqrar sәnaye kompleksinin sferalarına xidmәt göstәrәn sahәlәr hansılardır? (Çәki:

1)

baytarlıq xidmәtisüni mayalandırma zootexniki xidmәt

texniki tәhlükәsizlik, texniki xidmәt

maddi texniki tәchizat, yol nәqliyyat, rabitә xidmәti

qablaşdırma xidmәti

Sual: Tәdarük –satış hansı sәnaye sahәsinә xidmәt edir? (Çәki: 1)

yeyinti sәnaye sahәsinә

yüngül sәnaye sahәlәrinә

emal sәnaye sahәlәrinә

tikinti vә maşınqayırma sәnaye sahәlәrinә

toxuculuq sәnaye sahәlәrinә

Sual: Qablaşdırma xidmәti hansı sahәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)

emal sәnayesinә

yeyinti sәnayesinә

toxuculuq sәnayesinә

kimya sәnayesinә

yerli sәnaye sahәsinә

Sual: İnfrastrukturu әlamәtә görә necә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)

tәkrar istehsal a tәsir dәrәcәsinә görә

mәhsulun maya dәyәrinә tәsir dәrәcәsinә

istehsal prosesinә tәsir dәrәcәsinә

iş proseslәrinә tәsir dәrәcәsinә

әmәk mәhsuldarlığına tәsir dәrәcәsinә

Sual: Әrazi әlamәtlәrinә görә infrastrukturu müәyyәnlәşdirin (Çәki: 1)

kәnd tәsәrrüfatı

elevator tәsәrrüfatı

xalq tәsәrrüfatı

kommunal xidmәt tәsәrrüfatı

ev tәsәrrüfatı

Sual: İnfrastruktur tәkrar istehsal prosesinin normal hәyata keçmәsinә xidmәt edirmi?

(Çәki: 1)

xidmәt göstәrir

xidmәt göstәrmir

heç bir әlaqәsi yoxdur


әlaqә yaradır

әhalinin tәkrar istehsalına xidmәt edir

Sual: Ayrı­ayrı konkret әraziyә xidmәt göstәrәn hansı infrastruktur sahәsidir? (Çәki: 1)

әrazi infrastrukturu

müәssisә infrastrukturu

regional infrastrukturu

rayon infrastrukturu

meşә infrastrukturu

Sual: Torpağın meliorasiyası tәdbirlәrini hәyata keçirәn tәsәrrüfat sistemi hansı

infrastruktur sәciyyәlәndirir? (Çәki: 1)

regional infrastrukturu

sosial infrastrukturu

institusional infrastrukturu

istehsal infrastrukturu

xalq tәsәrrüfatı infrastrukturu

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın әksәr vә ya bir neçә sahәsinә xidmәt edәn

sahәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

sahәdaxili infrastruktur

sahәlәrarası infrastruktur

sahә üstü infrastruktur

sahә altı infrastruktur

sahәlәr infrastruktur

Sual: Heyvandarlıqda baytarlıq xidmәti işlәrinin tәşkili hansı xidmәti sәciyyәlәndirir?

(Çәki: 1)

sahәdaxili

sahәüstü


sahәdәn kәnar

sahә birlәşdirәn

sahә altı

Sual: Sahәlәrarası infrastruktur hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)

xidmәt әlamәtinә

sahә әlamәtinә

istehsal әlamәtinә

istehsala tәsir әlamәtinә

istehsalın tәşkili әlamәtinә

Sual: İnfrastruktur funksional tәyinatına görә hansı sahәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)

k/t­ na xidmәtә görә

bitkiçiliyә xidmәtә görә

x/t­na xidmәtә görә


iqtisadiyyata xidmәtә görә

emala xidmәtә görә

Sual: ASK­nın infrastrukturu hansı infrastruktur sahәsinә daxildir? (Çәki: 1)

ev tәsәrrüfatı

xalq tәsәrrüfatı

kәndli tәsәrrüfatı

icarә tәsәrrüfatı

neft tәsәrrüfatı

Sual: Gәncә­Qazax zonasının infrastrukturunun aid olduğu infrastruktur sahәsini göstәrin

(Çәki: 1)

kәnd tәsәrrüfatı

tikinti tәsәrrüfatı

üzümçülük tәsәrrüfatı

institusional

regional

Sual: Aqroservis şәbәkәsinin daxil olduğu infrastruktur sahәsi hansıdır? (Çәki: 1)

regional

sosial


institusional

istehsal


lokal

Sual: Şәki­Zaqatala zonasının infrastrukturu istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә hansı

infrastruktur sahәsinә aid edilir? (Çәki: 1)

istehsal


sosial

regional


rasional

proporsional

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın әksәr sahәsinә xidmәt edәn sahәlәr (Çәki: 1)

su tәchizatı

elektrik tәchizatı

aqrokimya

meliorasiya

informasiya

Sual: Xüsusiyyәtinә görә ASK­nın konkret sahәsinә xidmәt edәn infrastruktur sahәlәri

hansılardır? (Çәki: 1)

tikinti

heyvandarlıqsәhiyyә

tәhsil

bәdәn tәrbiyәsi

Sual: Torpaqların meliorasiya cәhәtsәn yaxşılaşdırılması xidmәti xüsusiyyәtinә görә

hansı infrastruktur sahәsinә daxildir? (Çәki: 1)

ASK­nın әksәr vә bir neçә sahәsinә

ASK­nın konkret bir sahәsinә

sahәlәrarası

sahәdәn kәnar

sahә әlamәtinә görә

Sual: Son mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasını tәmin edәn xidmәt sahәlәri ASK

infrastrukturunun hansı sferasına daxildir? (Çәki: 1)

V

VIVII

IV

IISual: Aqrar­sәnaye mәhsullarının daşınması infrastrukturu neçәnci sferasına daxildir?

(Çәki: 1)

VI

VII


V

II

IIISual: Maşın vә avadanlıqların texniki tәmiri ASK infrastrukturunun hansı sferasına

daxildir? (Çәki: 1)

VI

VII


V

II

ISual: Meliorasiya vә irriqasiya xidmәti funksional tәyinatına görә ASK­nın hansı

sferasında fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)

I

II

IIIIV

V

Sual: Baytarlıq xidmәtinin daxil olduğu ASK infrastrukturunun sferası (Çәki: 1)V

VI

VII


III

I

Sual: Elektriklәşdirmә xidmәti sahәlәri ASK infrastrukturunun hansı sferasında fәaliyyәtgöstәrir? (Çәki: 1)

II

IIIIV

V

ISual: İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya olub hansı mәhsulun artmasına sәbәb olur? (Çәki:

1)

Xalis mәhsulunÜmumi mәhsulun

Son mәhsulun

tәmiz mәhsulun

cәmi mәhsulun

Sual: İstehsal infrastrukturu nәyә deyilir? (Çәki: 1)

işçi qüvvәsindәn istifadәyә

kadr hazırlığına

istehsala xidmәt edәn sahәlәrә

tәkrar istehsal sahәlәrinә

geniş tәkrar istehsal sahәlәrinә

Sual: Bunlardan hansı regional infrastruktura aiddir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının infrastrukturu

Kәnd tәsәrrüfatının infrastrukturu

Emal müәssisәlәrinin infrastrukturu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının infrastrukturu

meşә tәsәrrüfatı infrastrukturu

Sual: Lokal infrastruktura daxil olan ünsürlәri müәyyәnlәşdirin (Çәki: 1)

nәqliyyat, elektrik tәchizatı

rabitә vә informasiya

maşın vә avadanlıqların texniki tәmiri üzrә müәssisәlәr

maddi texniki tәchizat

zootexniki xidmәt

Sual: ASK infrastrukturunda funksional tәyinatına görә birinci sferaya daxil olan xidmәt

sahәlәri hansılardır? (Çәki: 1)

yüngül vә yeyinti sәnaye sahәsi


maşın vә avadanlıqların texniki tәmir, texniki xidmәt müәssisәlәri

maşın vә avadanlıqları istehsal edәn sahәlәr

mәhsulların saxlanılmasına xidmәt edәn sahәlәr

mәhsulların daşınmasına xidmәt edәn sahәlәr

B

ÖLMӘ


: 0102

Ad

0102Suallardan

32

Maksimal faiz32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya kimi hansı mәhsulun artmasına xidmәt edir? (Çәki:

1)

xalis mәhsulunxalis gәlirin

ümumi mәhsulun

son mәhsulun

ümumi gәlirin

Sual: İnfrastrukturunun әsas vәzifәlәrindәn biri nәdir? (Çәki: 1)

İstehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә xidmәt işlәrindәn azad etmәk

istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә qarışmaq

istehsal müәssisәlәrini maliyyәlәşdirmәk

müәssisәlәrin diqqәtini istehsal prosesindәn yayındırmaq

müәssisәlәrin işçilәrinә yardım göstәrmәk

Sual: Enerji tәminatı ASK­nın hansı sahәlәrinә xidmәt edir? (Çәki: 1)

ASK­nın birinci sferasına

ASK­nın bütün sferalarına

ASK­nın üçüncü sferasına

ASK­nın ikinci sferasına

ASK­nın beşinci sferasına

Sual: Yol­nәqliyyat tәsәrrüfatı sistemi ASK­nın hansı sferasına xidmәt edir? (Çәki: 1)

bütün sferalara

altıncı sferaya

beşinci sferaya

ikinci sferaya

üçüncü sferaya

Sual: İnfrastruktur ünsürlәrini konkret әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olarmı ? (Çәki: 1)


tәsniflәşdirmәk olar

tәsniflәşdirmәk mümkündür

tәsniflәşdirmәyә ehtiyac yoxdur

tәsniflәşdirmәk qeyri –mümkündür

tәsniflәşdirmәk lazımdır

Sual: İstehsal prosesinә tәsir dәrәcәsi üzrә infrastrukturu müәyyәnlәşdirin (Çәki: 1)

rasional

proporsional

emosional

sosial


institusional

Sual: Әrazi әlamәtinә vә istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә infrastrukturu

müәyyәnlәşdirir (Çәki: 1)

rasional


regional

proporsional

institusional

istehsal


Sual: İstehsalata xidmәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

sosial infrastruktur

institusional infrastruktur

istehsal infrastruktur

rasional infrastruktur

proporsional infrastruktur

Sual: Lokal infrastruktur nәyә deyilir? (Çәki: 1)

meşә infrastrukturuna

müәssisә infrastrukturuna

mәktәb infrastrukturuna

kәnd tәsәrrüfatı infrastrukturuna

anbar tәsәrrüfatına

Sual: Tәsәrrüfatlararası­tәsәrrüfatdaxili yolların salınması, maşın vә alәtlәrin tәmiri hansı

infrastrukturu әks etdirir? (Çәki: 1)

xalq tәsәrrüfatı

meşә tәsәrrüfatı

müәssisә infrastrukturu

lokal infrastrukturu

bakal infrastrukturu

Sual: ASK­nın konkret sahәsinә xidmәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)sahәlәrarası infrastruktur

sahәdaxili infrastruktur

sahәnin infrastrukturu

toxumçuluq infrastrukturu

yolların infrastrukturu

Sual: Torpaqların meliorasiya cәhәtdәn yaxşılaşdırılması hansı xidmәtә aid edilir? (Çәki:

1)

sahәlәrin tәşkilisahәdaxili

sahәlәrin becәrilmәsi

sahәlәrdә öz fәaliyyәt

sahәlәrarası

Sual: Sahәdaxili infrastrukturun tәyini (Çәki: 1)

sahә әlamәtinә görә

sahәlәrarası әlamәtinә görә

sahәlәr üstü әlamәtinә görә

sahәdәn kәnar әlamәtinә görә

sahә altı әlamәtinә görә

Sual: Vahid yanacaq energetika sistemi әrazi әlamәtinә görә hansı infrastruktura

daxildir? (Çәki: 1)

kәnd tәsәrrüfatına

xalq tәsәrrüfatına

anbar­elevator tәsәrrüfatına

xüsusi fermer tәsәrrüfatına

kommunal tәsәrrüfatına

Sual: Dağlıq Qarabağın infrastrukturu hansı infrastruktur sahәsinә daxildir? (Çәki: 1)

kәnd tәsәrrüfatı

emal tәsәrrüfatı

regional

lokal


institusional

Sual: Tәsәrrüfat daxili yolların salınması hansı infrastruktur sahәsini sәciyyәlәndirir?

(Çәki: 1)

istehsal


sosial

regional


lokal

institusional

Sual: Elektrik anbar tәsәrrüfatının daxil olduğu infrastruktur sahәsi (Çәki: 1)


institusional

sosial


rasional

proporsional

regional

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın әksәr vә ya bir neçә sahәsinә xidmәt edәn

sahәlәr hansılardır? (Çәki: 1)

qaz tәchizat

su tәchizatı

baytarlıq xidmәti

bitkiçilik

heyvandarlıq

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın bir neçә sahәsinә xidmәt edir (Çәki: 1)

yollar


informasiya

mәhsulların saxlanılması

anbar tәsәrrüfatı

bitki mühafizәsi

Sual: ASK­nın konkret bir sahәsinә xidmәt edәn xüsusiyyәtinә görә sahәdaxili

infrastruktura aid olan infrastruktur sahәsi hansıdır? (Çәki: 1)

elektriklәşdirmә

informasiya

bitkiçilik

baytarlıq

aqrokimya

Sual: Baytarlıq xidmәtini sahә әlamәtinә görә müәyyәnlәşdirin (Çәki: 1)

sahәlәrarası

sahәdaxili

sahәlәrüstü

sahәlәraltı

sahәdәnkәnar

Sual: Mәhsulların tәdarükü xidmәti ASK­nın infrastrukturunu neçәnci sferasına daxildir?

(Çәki: 1)

II

IVV

VI

VIISual: Aqrar­sәnaye mәhsullarının satışının tәşkili xidmәti infrastrukturun hansı sferasına

daxildir? (Çәki: 1)

II

IIIV

VI

ISual: ASK infrastrukturunun hansı sferasına texniki xidmәt müәssisәlәri daxildir? (Çәki:

1)

IIV

VI

IIII

Sual: Su tәchizatı xidmәti ASK infrastrukturunun neçәnci sferasında fәaliyyәt göstәrir?

(Çәki: 1)

V

VIIV

I

IIISual: İnformasiya xidmәtinin funksional tәyinatına görә ASK infrastrukturunun

sferalarında yeri (Çәki: 1)

III

VI

VI

III


Sual: Bitki mühafizәsi xidmәti funksional tәyinatına görә ASK infrastrukturunun neçәnci

sferasına daxildir? (Çәki: 1)

V

VI

VIIIII

I

Sual: İnfrastrukturun tәsniflәşdirilmәsi ictimai tәkrar istehsal­sistemindә ayrı­ayrıelementlәrin vә bütün digәr sahәlәrin nәyini müәyyәn etmәyә imkan verir? (Çәki: 1)

cәmini


mәcmunu

yerini


sәmәrәsini

faydalılığınıSual: İstehsal infrastrukturunun xüsusi xidmәt bölmәlәri hansılardır? (Çәki: 1)

әmәyin mühafizәsi

fәhlәlәri iş yerinә aparan nәqliyyat

bufet dükanlar, hamam, duşxanalar

bitki mühafizәsi, baytarlıq, aqrokimya, texniki tәmir, hüquq, elmi tәminat, informasiya

istirahәt otağı, kurort vә sanatoriyalar

Sual: Lokal infrastruktur nәdir? (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinә xidmәt edәn sahәlәr

ölkә üzrә istehsal sahәlәrinin fәaliyyәtinә xidmәt edәn sahәlәr

müәssisә sәviyyәsindә formalaşan vә ona xidmәt edәn sahәlәr

rayon üzrә istehsal sahәlәrinә xidmәt edәn sahәlәr

zona üzrә istehsal fәaliyyәtinә xidmәt edәn sahәlәr

Sual: Sahәlәrarası infrastruktur nәyә deyilir? (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın bir sahәsinә xidmәt edәn sahәlәrә

kәnd tәsәrrüfatına xidmәt edәn sahәlәrә

tikinti­quraşdırma sahәsinә xidmәt edәn sahәlәrә

ASK­nın әksәr vә ya bir çox sahәlәrinә xidmәt edәn sahәlәrә

ASK­nın bir sahәsinә xidmәt edәn sahәlәrә

Sual: ASK infrastrukturunda ikinci sferaya daxil olan xidmәt sahәlәri hansılardır? (Çәki:

1)

son mәhsulun istehsalçıya çatdırılmasını tәmin edәn xidmәt sahәlәrikәnd tәsәrrüfatına zootexniki xidmәt sahәlәri

ayrı­ayrı müәssisәlәrә xidmәt göstәrәn sahәlәr

nәqliyyat xidmәti, elektrik tәchizatı xidmәti sahәlәri

yol nәqliyyatı

B

ÖLMӘ


: 0103

Ad

0103Suallardan

31

Maksimal faiz31

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: İnfrastruktur nәyin inkişafının mәcmusudur? (Çәki: 1)

kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin

tәrәvәzçilik sahәlәrinin

meyvәçilik sahәlәrinin

texnoloji vә sosial xidmәt sahәlәrinin


maddi istehsal sahәlәrinin

Sual: İnfrasturktura nә әmәlә gәtirәn elementlәr kimi baxmaq olar? (Çәki: 1)

sabitlik әmәlә gәtirәn

kompleks әmәlә gәtirәn

yarım komplekslәr әmәlә gәtirәn

kooperiya әmәlә gәtirәn

korporasiya әmәlә gәtirәn

Sual: İnformasiya, rabitә xidmәtin ASK­nın hansı sferasına xidmәt edir? (Çәki: 1)

ASK­nın bütün sferalarına

ASK­nın beşinci sferasına

ASK­nın altıncı sferasına

ASK­nın sәkkizinci sferasına

ASK­nın onuncu sferasına

Sual: Anbar soyuducu xidmәti hansı sәnaye sahәsinә xidmәt edir? (Çәki: 1)

maşınqayırma sәnayesi

qarışıq yem hazırlayan sәnaye sahәsinә

meliorasiya maşınqayırma sәnayesinә

emal sәnayesi sahәsinә

mikrobiologiya sәnaye sahәsinә

Sual: İnfrastrukturun bütün ünsürlәrini neçә әlamәtә görә tәsniflәşdirmәk olar (Çәki: 1)

10 әlamәtә

8 әlamәtә

5 әlamәtә

4 әlamәtә

6 әlamәtә

Sual: İstehsal prosesinә tәsir dәrәcәsinә görә infrastrukturu müәyyәn edin (Çәki: 1)

sosional

tarasional

rasional

istehsal


proporsional

Sual: İnfrastruktur mәhsul istehsalı prosesindә iştirak edirmi? (Çәki: 1)

iştirak edir

iştirak etmir

iştirakı vacibdir

iştirak edәcәk

iştirak etmәlidir


Sual: Hansı infrastruktur sahәlәri ölkә üzrә istehsal vә qeyri­istehsal sahәlәrinә xidmәt

göstәrir? (Çәki: 1)

xalq tәsәrrüfatı

kәnd tәsәrrüfatı

qoruq tәsәrrüfatı

meşә tәsәrrüfatı

elevator tәsәrrüfatı

Sual: Müәyyәn әrazi üzrә istehsalın fәaliyyәtinә xidmәt göstәrәn sahәlәrin mәcmusuna

nә deyilir? (Çәki: 1)

istehsal infrastrukturu

sosial infrastrukturu

institusional infrastrukturu

rasional infrastrukturu

regional infrastrukturu

Sual: İstehsal tәyinatına vә xüsusiyyәtinә görә infrastrukturun tәyinatı necә olur? (Çәki:

1)

sahәlәrarası vә sahәdaxilisahәlәrin birlәşdirilmәsi

sahәdaxili tәşkili

sahәlәrarası yollar

sahә daxilindә әmәk tәşkili

Sual: Bitkiçilikdә toxumçuluqla әlaqәdar xidmәt işlәri hansı xidmәtlәrә aid edilir? (Çәki: 1)

sahәdaxili xidmәtlәrә

sahәlәrarası xidmәtә

sahәlәr üstü xidmәtlәrә

sahәaltı xidmәtә

sahәdәn kәnar xidmәtә

Sual: Sahәlәrarası infrastruktur ASK­nın hansı sahәlәrinә xidmәt edir? (Çәki: 1)

nәqliyyat, yollar, rabitә

bitki mühafizәsi

baytarlıq xidmәti

aqrokimya

meliorasiya

Sual: Funksional tәyinatına görә infrastrukturun tәsniflәşdirilmәsi (Çәki: 1)

sferalara

sahәlәrә

qurumlar


tәşkilatlar

müәssisәlәrSual: Vahid rabitә sisteminin daxil olduğu infrastruktur sahәsi hansıdır? (Çәki: 1)

yol tәsәrrüfatı

anbar elevator tәsәrrüfatı

kәnd tәsәrrüfatı

xalq tәsәrrüfatı

kәndli (fermer) tәsәrrüfatı

Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikasının infrastrukturunun daxil olduğu infrastruktur

sahәsi hansıdır? (Çәki: 1)

lokal infrastruktur

regional infrastruktur

institusional infrastruktur

istehsal infrastrukturu

sosial infrastruktur

Sual: Tәsәrrüfatlararası yolların inşası hansı infrastruktur xarakterizә edir? (Çәki: 1)

müәssisә

istehsal


sosial

institusional

regional

Sual: Maşın vә avadanlıqların tәmiri istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә hansı infrastruktur

sahәsini sәciyyәlәndirir? (Çәki: 1)

lokal


rasional

sosial


istehsal

institusional

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın bir neçә sahәsinә xidmәt edir. Bu sahәlәr

hansılardır? (Çәki: 1)

nәqliyyat

bitki mühafizәsi

meliorasiya

toxumçuluqla әlaqәli işlәr

zәrәrvericilәrә qarşı mübarizә

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın bir neçә sahәsinә xidmәt edir (Çәki: 1)

rabitә

mәhsulların daşınmasımәhsulların saxlanılması

baytarlıq

bitki mühafizәsi


Sual: Bitkiçilikdә toxumçuluqla әlaqәdar xidmәt işlәrini yerinә yetirәn infrastrukturu

xüsusiyyәtinә görә müәyyәn edin (Çәki: 1)

sahәlәrarası

sahәdaxili

sahәüstü

sahәaltı


sahәdәn kәnar

Sual: Funksional tәyinatına görә ASK­nın infrastrukturu neçә sferadan ibarәtdir? (Çәki:

1)

5 sfera


4 sfera

6 sfera


2 sfera

7 sfera


Sual: Mәhsulların saxlanması ASK infrastrukturunun hansı sferasına mәnsubdur? (Çәki:

1)

VIIV

VI

IIIII

Sual: Bilavasitә kәnd tәsәrrüfatına göstәrilәn xidmәt sahәlәri ASK­nın infrastrukturunun

hansı sferasına daxildir? (Çәki: 1)

II

IIIIV

I

VISual: Funksional tәyinatına görә ASK infrastrukturunda nәqliyyat xidmәti hansı sferaya

mәnsubdur? (Çәki: 1)

V

I

IIIII

V

Sual: Aqrokimya xidmәti ASK infrastrukturu sferalarında hansına mәnsubdur? (Çәki: 1)II

IV

VVI

I


Sual: Maddi­texniki tәchizat xidmәtinin funksional tәyinatına görә ASK infrastrukturunun

hansı sferasına daxildir? (Çәki: 1)

I

II

IIIIV

V

Sual: İnfrastruktur maddi istehsalın hansı hissәsidir? (Çәki: 1)çox hissәsi

az hissәsi

ayrılmaz hissәsi

әksәr hissәsi

әsas hissәsi

Sual: İnfrastruktur sahәlәrarası әlaqәlәrin öyrәnilmәsinә vә әsas istehsal vә xidmәt

sahәlәri arasında nәyin qurulmasına kömәk edir? (Çәki: 1)

optimal proporsiyaların

optimal tarazlığın

optimal әlaqәlәrin

optimal münasibәtlәrin

optimal şәraitin

Sual: Xalq tәsәrrüfatı infrastrukturu nәyә deyilir? (Çәki: 1)

xalq tәsәrrüfatının әksәr sahәlәrinә xidmәt edәn sahәlәr

iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri­istehsal sahәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtinә xidmәt edәn


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə