0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
  1   2   3   4   5   6   7

22.12.2016

1/87


1

2

34

5

67

0529_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0529 Müasir beynәlxalq münasibәtlәrdә enerji diplomatiyası

Nobel qardaşlarının qiymәtli kağızlarının neçә faizi Alman banklarında saxlanmışdı?

İsa bәy Hacınski neçәnci ildә doğulmuşdur?

Bakı ağ neft zavodu birliyi yaranması

Zoroastr tankeri hansı gәmi şirkәtindә hazırlamışdı?

Zaqafqaziya dәmir yolunun çәkilmәsi:

Neçәnci әsrdә neft faydalı resursa çevrildi?

Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq bazra gәmisindәn istifadә edәn milyonçu hansıdır?

51%

40%


33%


50%

24%


1850

1864


1829


1833

1874


1910

1896


1883

19011914

Amerika Polad әritmә zavodu

MotalaRusiya gәmi şirkәtiNobel Qardaşları şirkәti

İran Şirkәti

1917

1883


1903


1911

1920


XX

XIXXVII

XVI


XV

Şәfi bәy Rüstәmbәyov

Musa Nağıyev

Hacı Zeynalabidin Tağıyev

Murtuza Muxtarov22.12.2016

2/87


8

9

1011

12

1314

15

1891­ci ildә neftin daşınması üçün iki vә üç dorlu gәminin hazırlanmasını sifariş edәn şәxs:1890­cı ildә müştәrәk neft şirkәti açan milyonçu kimdir?

1890­cı ildә neft sahәsi alaraq Rusiyanın iri bazarlarına neft satan şәxs:

1867­ci ildә Binәqәdidә neftli әrazi alaraq neft milyonçusu olan şәxs:

Hacı Zeynalabidin Tağıyevin sәdri olduğu bank:

Azәrbaycanın çağdaş neft siyasәtinin mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:

Bakıda fәaliyyәt göstәrәn neft şirkәtlәri sırasına daxil deyil:

1895­ci ildә metal ştanqlarla zәrbә qazma dәzgahlarını ixtira edәn milyonçu kimdir?

Şәmsi Әsәdullayev

Şәfi bәy RüstәmbәyovMurtuza Muxtarov

Şәmsi Әsәdullayev

Musa NağıyevHacı Zeynalabidin Tağıyev

Musa Nağıyev

Şәmsi Әsәdullayev

Şәfi bәy RüstәmbәyovMurtuza Muxtarov

Hacı Zeynalabidin Tağıyev

Şәfi bәy Rüstәmbәyov

Şәmsi Әsәdullayev

Musa NağıyevHacı Zeynalabidin Tağıyev

Murtuza Muxtarov

Şәfi bәy Rüstәmbәyov

Şәmsi Әsәdullayev

Musa Nağıyev

Hacı Zeynalabidin TağıyevMurtuza Muxtarov

Tacirlәr bankı

İctimai bankİran bankı

Tiflis ticarәt bankı

Rus­Asiya bankı

hәrbi potensialın güclәndirilmәsi vasitәsi

respublikanın iqtisadi maraqlarının tәminatı

neft sahәsindә bağlanan müqavilәlәrin sayını artırmaq

beynәlxalq inteqrasiyaya qatılma yoluErmәnistanın ölkәmizә tәcavüzünün aradan qaldırılmasına tәsir imkanı

Şәriklәr şirkәti

Aşurov qardaşları

Nobel qrdaşları

Әmiraslanov qardaşları

Diskonto­İzel­Şaft22.12.2016

3/87


16

17

1819

20

2122

Nobellәrә maneә olan milyonçu kimdir?

1873­cü ildә Bibiheybәtdә neft quyusu qazdıran milyonçu:

Bakının neft milyonçuları sırasına daxil deyil:

Azәrbaycanda tәbii qazınçıxarılmasına nә vaxtdan başlanmışdır?

Abşeron yarımadasında mövcud olan neft mәnbәlәri haqqında mәlumatlar keçmiş yüzilliklәrә tәsadüf

edir.

XX әsrin 30­40­cı illәrindә kәşf edilәn neft yataqları sırasına daxil deyil?Qәdim mәnbәlәrdә neft haqqında ilk mәlumatlar hansı tarixi coğrafişünaslara aiddir?

Şәfi bәy Rüstәmbәyov

Şәmsi Әsәdullayev

Musa Nağıyev

Hacı Zeynalabidin TağıyevMurtuza Muxtarov

Şәfi bәy Rüstәmbәyov

Murtuza Muxtarov

Şәmsi Әsәdullayev

Musa NağıyevHacı Zeynalabidin Tağıyev

Şәfi bәy Rüstәmbәyo

Şәmsi Әsәdullayev

Musa Nağıyev

Hacı Zeynalabidin Tağıyev

Murtuza MuxtarovŞәfi bәy Rüstәmbәyov

Şәmsi ӘsәdullayevMusa Nağıyev

Hacı Zeynalabidin Tağıyev

Murtuza Muxtarov

XX әsrin 40­cı illәrindәn

XIX әsrin 70­ci illәrindәnXIXәsrin 40­cı illәrindәn

XX әsrin 50­ci illәrindәn

XIX әsrin 50­ci illәrinәn

XII – XIII

X­XI

V­VI


VII­ VIII

III – IVQaraçüxur

Neftçala


Lökbatan­Buta

Yasamal


Pirallahı

L. FişerSer Alan Herbert22.12.2016

4/87


23

24

2526

27

2829

Dünya üzrә neft isthelakında Şimali Amerika vә Avropaya uyğun gәlәn faizlәr:

Neft hasilatına görә ABŞ­ı ötüb keçәrәk 1898­ci ildә dünyada 1­ci yerә çıxan ölkә.

Abşeron yarımadasında istismar olunan ilk neft mәdәnlәri sırasında daxil deyil?

Dәnizdә ilk neftquyusu harada vә neçәnci ildә qazılmışdır?

Neçәnci il Azәrbaycanda neft sәnayesinin әsasının qoyulduğu il hesab edilir?

Neft haqqında ilkin mәlumat hansı ölkәdә qeydә alınıb?

Bakıda Xәzәrneftqaz­95 beynәlxalq sәrgi­konfransı keçirilmişdir

Strabon vә Plutarx

HeredotF. Marks

Şimali Amerika ­24%,Avropa ­28%

Şimali Amerika ­30%,Avropa – 31%

Şimali Amerika ­28%,Avropa ­24%

ABŞ­31%,Avropa ­28%

Şimali Amerika ­28%,Avropa ­31%

Qatar


İraq

Azәrbaycan

Әlcәzair


Küveyt

Sabunçu


Binәqәdi

Buzovna


Ramana


Balaxanı

1793­cü ildә Meksikada

1934­cü ildәSәudiyyә Әrәbistanında

1909­cu ildә ABŞ­da

1798­ci ildә Azәrbaycanda

1901­ci ildә İranda1909­cu il

1900­cü il

1859­cu il

1848­ci il

1871­ci il

İranYunanıstan

Mesopotamiya

ÇindәHindistan25 may 1995­ci il

12 noyabr 1995­ci il24 fevral 1995­ci il

20 sentyabr 1995­ci il

18oktyabr 1994­cü il


22.12.2016

5/87


30

31

3233

34

3536

37

Mykl Faradey neçәnci ildә neftin destillә edilmәsi yolu ilә benzin almışdır?1995­2005­ci illәrdә orta hesabla ildә nә qәdәr neft hasil edilmişdir?

Hansı ölkәdә hәr adama düşәn neft vәqazın miqdarı dünya sәviyyәsinin orta qiymәtindәntәn tәxminәn 7

dәfә çoxdur?

Kapallo neft müqaviәsi hansı dövlәtlә bağlanmışdı?

Dünyada neft sәnayesinin inkişafının başlancığı hansı dövrdәn hesab edilir?

Dünyada mexaniki yüsulla ilk neft quyusu harada vә neçәnci ildә qazılmışdır?

ABŞ­ın hansı ştatında ilk quyu qazılıb?

Hansı fәrmana әsasәn Bakı neftinin Rusiyaya daşınması başlandı?

1925

1851


1825

19211848

2,9 mlrd. Ton

3,5 mlrd. Ton

3,28 mlrd. Ton

3,02 mlrd. Ton5,1 mlrd. Ton

Rusiya


Venesuella

Novreç


Küveyt

ABŞ


Fransa


İtaliya

Almaniya


Böyük Britaniya

ABŞ

1938­ci ildә Küveytdә ilk neftquyusunun qazılmasından1901­ci ildә İranda ilk neftquyusunun qazılmasınan

1859­cu ildә ABŞ­da mexaniki üsulla ilk neft quyusunun qazılmasından

1848­ci ildә Balaxanıda ilk neft quyusunun qazılmasından1848­ci ildә Bibiheybәtdә ilk neft quyusunun qazılmasından

1859­cu ildә ABŞ­da

1848­ci ildә Bibiheybәtdә1857­ci ildә Sәudiyyә Әrәbistanında

1868­ci ildә ABŞ­da

1909­cu ildәŞimal dәnizindә

Texas


Pensilvaniya

Arkanzasİllinoys

Alabama


22.12.2016

6/87


38

39

4041

42

4344

Rusiyanın hansı çarı neftdәn hәrbi vasitәlәr üçün istifadә edib?

Rus tacirlәri neçәnci әsrdә Bakı neftini Qәrbi Avropa ölkәlәrinә daşımağa başladı?

Moskva Şirkәtinin yaranması:

. Gürcüstanla sәrhәddә yağ mәnbәyi var fikri hansı sәyyaha aiddir?

Övliya Çәlәbinin Bakı sәyahәti:

Abşeron yarımadasında mövcud olan neft mәnbәlәri haqqında ciddi mәlumatlar hansı әsrlәrә aiddir

Neftdәn mәişәtdә istifadәnin tarixi

1774 2 yanvar

1746 1 avqust

1733 10 iyun

1724 9 sentyabr

1751 3 sentyabrI.Yelizavet

I.Yekaterina

III.Pyotr

I.Aleksandr

I PyotrXVIXV

XIV


XIII

XVI


Novqorod


Roma

London


Paris

Moskva


Kristofor Kolumb

Marko Polo

Ameriqo de VespuççiPrjevalski

Vasqo de Qama

1664

1647


1633


1700

1703


XII­XIII

VII­VIII


XI­XII


IV­V

XIV­XV


5­6 minillikdә

7­8 minillikdәX әsrdә

22.12.2016

7/87


45

46

4748

49

5051

Neftin iqtisadi amildәn hәrbi­siyasi amilә çevrilmәsi hansı amilә tәsadüf edir?

Tәbii karbohidrogen qazı neçәnci ildәn sәnaye miqyasında istehsal olunurdu?

Dünya neft tarixinin öyrәnilmәsi

Azәrbaycanın neft­qaz ehtiyatları vә Azәrbaycanda neft­qaz hasilatı

1991­ci ildә nefthasilatı üzrә 1­ci yerә çıxan ölkә

Hansı ölkә neft hasilatına görә 1974­cü ildә 1­ci yerә çıxmışdı?

ABŞ­a mәxsus şirkәti göstәrin:

1­3 minillikdә

3­4 minillikdә

XIX әsrin sonuna

I dünya müharibәsindәnsonrakı dövr

XVIII әsrәII dünya müharibәsindәn sonraya

XX әsrin sonuna

1920­ci ildәn

1848­ci ildәn1940­cı ildәn

1900­cu ildәn

1859­cu ildәn

XVII әsr


E. ә. I minillik

XV әsr


XIX әsr

XX әsr


1854­cü ildә Suraxanıda

1846­cı ildә Buzovnada

1859­cu ildә Bibiheybәtdә

1848­ci ildә Balaxanıda

1848­ci ildә Bibiheybәtdә

Sәudiyyә Әrәbistanıİran

Meksika


Böyük Britaniya

ABŞ


SSRİ


ABŞ


İraq

Sәudiyyә Әrәbistanı

Böyük Britaniya

BP

TotalACİP

Mak­Dermot

Demineks


22.12.2016

8/87


52

53

5455

56

5758

59

Sәudiyyә әrәbistan dünya neft hasilatının:Kazmunayqaz hansı ölkәyә mәxsusdur?

Ukraynaya mәxsus şirkәt:

әsrin müqavilәsindә әn çox pay alan şirkәtlәr sırasında göstәrilә bilmәz:

Küveytdә neçәnci ildә neft aşkarlanıb?

Bakıda ilk neft yatağı neçәnci ildә qazıldı:

İrana mәxsus şirkәti göstәrin:

Demineks hansı ölkәyә mәxsusdur?

23%­ni ödәyir

17%­ni ödәyir

15%­ni ödәyir

12%­ni ödәyir

19%­ni ödәyirTacikistan

Qırğızıstan

Özbәkistan

Qazaxıstan

TürkmәnistanBP

Total


ACİP

Naftoqaz


Demineks


Düzgün cavab variantı yoxdur

BP

ARDNŞDelta

Amoko1871

1849


1934

18671859

1867


1859

1849


1848

1871BP

Total


ACİP

NİOC


Demineks


ABŞ

22.12.2016

9/87


60

61

6263

64

6566

ACİP hansı ölkәyә mәxsusdur?

Total hans ölkәnin şirkәtidir?

Portfina hansı ölkәyә mәxsus şirkәtdir?

әsrin müqavilәsi nә vaxt imzalandı?

1991­ci ildә:

әsrin müqavilәsindә әn çox pay alan xaruci neft şirkәti:

7 dövlәt,11 şirkәtin iştirak etdiyi vә 18 müqavilәnin imzalandığı müqavilә:

İngiltәrә

İraq


Almaniya

BelçikaABŞ

İngiltәrә

Almaniya

İtaliya


Belçika


ABŞ

İngiltәrә

Almaniya

Fransa


Belçika


ABŞ

İngiltәrә

Almaniya

Belçika


Fransa


1997

1995


1996

1994


1998


Statoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Amoko Azәrbaycanın neft sәnayesinә daxil oldu

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıLukoil

Statoil


ARDNŞ

BPAmoko

Düzgün cavab varianti yoxdur

Gülüstan müqavilәsi

Varşava müqavilәsi

Әsrin müqavilәsi22.12.2016

10/87


67

68

6970

71

7273

74

11 şirkәtin iştirak etdiyi müqailә:әsrin müqavilәsindә neçә müqavilә imzalanmışdır?

1969­cu ildә:

1895­ci ildә:

Tacirlәr bankının sәdri:

Sürtkü yağları әsasәn:

Şәmsi әsәdullayev:

Almaniyaya mәxsus bank hansıdır?

Türkmәnçay müqavilәsi

Düzgün cavab varianti yoxdur

Gülüstan müqavilәsi

Varşava müqavilәsii

Әsrin müqavilәsi

Türkmәnçay müqavilәsi20

14

1118

12Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

H.Әliyev hakimiyyәtә gәldi

Statoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıPenzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Statoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Metal ştanqlarla zәrbә qazma dәzgahları ixtira edildi

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıŞәfi bәy Rüstәmbәyov

Hacı Zeynalabidin Tağıyev

Musa NağıyevŞәmsi Әsәdullayev

Murtuza Muxtarov

Statoil şirkәtinin 2ci әn mühüm istehsal vasitәsi idi

“Lukoil” şirkәtinin 2ci әn mühüm istehsal vasitәsi idi

“Simens qardaşları” şirkәtinin 2ci әn mühüm istehsal vasitәsi idi

“Nobel qardaşları” şirkәtinin 2ci әn mühüm istehsal vasitәsi idi

Penzoil şirkәtinin 2ci әn mühüm istehsal vasitәsi idiBütün cavablar doğrudur

Heç bir müsbәt rolu olmayıb

Rusiya milyonçusu olub

Nobelin qәnimi adlandırılırdı

Düzgün cavab variantı yoxdur22.12.2016

11/87


75

76

7778

79

8081

1884­cü ildә:

20 adda mәhsul istehsal edәn şirkәt:

1877­ci ildә:

Zoroastr hansı ölkәyә mәxsus tankerdi?

1882­ci ildә:

1879­cu ildә:

1714­cü ildә:

Düzgün cavab variantı yoxdur

Nikoyl


Dünya bankı

Diskonto­İzel­Şaft

Beynәlxalq әmtәәlәr bankıStatoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Qaraşәhәrdә mәktәb tikilmişdi

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı“Standart oil”

“Royal Datç”

“Simens qardaşları”

“Nobel qardaşları”

“Xәzәr­Qara dәniz”Statoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Azәrbaycan­rus sürtkü yağları Avropada istifadәyә başlandı

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıİtaliya

Fransa


İsveçrә

İsveç


Norveç


Statoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Nobel bağı” salınmışdır

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıStatoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Lukoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Simens qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

“Nobel qardaşları” şirkәti Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladı

Penzoil Azәrbaycanda fәaliyyәtә başladıAzәrbaycan vә Türkiyә arasında ilk dәfә Xәzәrin bölüşdürülmәsi

İran vә Azәrbaycan arasında ilk dәfә Xәzәrin bölüşdürülmәsi

Gürcüstan vә Rusiya arasında ilk dәfә Xәzәrin bölüşdürülmәsi22.12.2016

12/87


82

83

8485

86

8788

6500 km sahәyә malik olan dәniz:

Con Braun hansı şirkәtin rәhbәri idi?

XV yüzilliklәrdә Xәzәr dәnizinin әsas limanı hara idi?

Dәnizin dibinin bölüşdürülmәsi haqda üç dövlәt Azәrbaycan,Qazaxıstan,Rusiya arasında imzalanmış

anlaşma:


Azәrbaycanla Qazaxıstan imzalanmış deklarasiya:

ABŞ­da ilk neft quyusunu qazan şәxs

1901­ci ildә bütün Rusiyada hasil edilәn neftin neçә faizini Abşeron verirdi?

İran vә Rusiya arasında ilk dәfә Xәzәrin bölüşdürülmәsi

İran vә Dağıstan arasında ilk dәfә Xәzәrin bölüşdürülmәsiBaltik

Ağ dәniz


Şimal dәnizi

Qara dәniz

XәzәrARDNŞLukoil

Statoil


BP

PenzoilÇin

Bakı


Rusiya


İran

Osmanlı dövlәti

1999

2004


2002

2003


2001


2003

2002


1999

2001


2004


Ferdinand Hayden

K.Tügendhez Kristofer

Harvey O’Konnor

Edvin Dreykin

A.Hamilton Adrian83%

48%


30%

95%


78%


22.12.2016

13/87


89

90

9192

93

9495

96

1894­cü ildә Abşeronda neft hasilatının miqdarı:Xәzәrin statusu ilә bağlı ilk komissiyanın yaradılması

Boris Yeltsinin Azәrbaycana hәdә notası

әsrin müqavilәsi neçә milyard dollarlıq müqavilә idi?

İlk kerosin harada әldә edilmişdir?

Hüququ statusa bağlı Rusiya , İran vә Türkmәnistan müqavilәsi:

1890­cı ildә Rusiya ixrac etdiyi neftә vә neft mәhsullarına görә әldә etdiyi gәlir:

Neçәnci ildә Rusiyaya Amerika kerosininin daşinması dayandırıldı?

363 milyon pud

400 milyon pud

250 milyon pud

340 milyon pud

301 milyon pud1993

1995


1994

1996


1997


2 fevral 1994

2 sentyabr 1992

24 iyun 1993

21 iyun 1994

3 avqust 199313 milyard

40 milyard

12 milyard

8 milyard

10 milyardBakı

İsveç


Rusiya

ABŞ


İran


1999

1997


1998

1996


1993


27.5 milyon

33 milyon48 milyon

30 milyon

40 milyon

1896


22.12.2016

14/87


97

98

99100

101


102

103


) Xәzәrin mühafizәsi proqramı neçәnci ildә ABŞ tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

ABŞ 2004­cü ildә NATO vasitәsilә hansı proqramı irәli sürmüşdür?

TANAP layihәsi neçәnci ildә imzalanıb?

) Hüquq statusları ilә bağlı Rusiya Qazaxıstan müqavilәs:

Neçәnci ildә İranda Xәzәrin statusu ilә bağlı konfrans keçirilmişdir?

Neçәnci ildә fransız kapitalı Bakıda mәskunlaşdı?

Rusiya neçeәnci ildә İngiltәrәyә әsrin müqavilәsi ilә bağlı nota göndәrdi?

1890


1886

1883


1893


2003

2008


2006

2004


2009


YUNEP

CASFOR (Xәzәr gücü)

Sülh naminә tәrәfdaşlıq

”Xәzәrin mühafizәsi proqramı”

KEİÖ (Xәzәr iqtisadi işbirliyi tәşkilatı)2014 avqust

2011 aprel

2013 may

2012 iyun

2010 iyul1995

1996


1994

1998


1997


1997

1996


1993

1995


1994


1895

1898


1891

1883


1886


1994 avqust

1993 oktyabr

1993 iyun

1994 aprel22.12.2016

15/87


104

105


106

107


108

109


110

Kerosinin hasil edildiyi il

Balaxanıda qazılmış әn böyük quyu neçәnci ildә qazıldı

1879­cu ildә hansı şirkәt yarandı?

Türkiyә Azәrbaycan arasında iyun 2012­ci il layihәsi:

Hansı neft yatağı ABŞ­a aiddir?

Bakı­Tbilisi­Ceyhan neft kәmәrinin tikilişi vә gәlәcәkdә onun istismar edilmәsi üçün hansı şirkәt tәsis

edildi?


Benzin erasının başlanğıcı fikri O Konnor tәrәfindәn neçәnci ildә sürülüb?

1994 may


1881

1861


1859

1858


1872


1893

1886


1880

1873


1890


Dominiks

Rotşild


Standart Oyl

Nobel qardaşları şirkәti

Rokfeller qardaşlarıNABUKKO

TAP


İTGİ

TANAP


BTӘ


Alyaska

Qәrbi Sibir

Şimal dәnizi


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin