1-1(104)-131/2013 СурятиYüklə 132,47 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü132,47 Kb.
#16326

1-1(104)-131/2013 

 

 

 

 

Суряти 

 

 

 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДЫНДАН 

Г Я Р А Р 

24 sentyabr 2013-ъü ил  

 

 

  

 

Эянъя шящяри Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин 

Щярби  Коллеэийасы 

Щакимляр  Əliyev  Fikrət  Hüseyn oğlu (сядрлик  едян  və  мярузячи),  Əliyev  Bədəl  Cəlal  oğlu  вя 

Muxtarov Teyyub Asif оьлундан ибарят тяркибдя 

Qasımov Azər Zabil oğlunun катиблийи, 

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят  иттищамынын 

мцдафияси  цзря  идарясинин  aпеллйасийа  вя  кассасийа  инстансийасы  мящкямяляриндя дювлят иттищамынын 

мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, III dərəcəli hüquqşünas Rizvanov Qalib Arif oğlunun, 

Мящкум  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlunun  və  onun  müdafiəçisi  Gəncə  şəhəri  Hüquq 

məsləhətxanasının vəkili Süleymanov Sarı Kamil oğlunun иштираклары иля, 

Kamilov  Elmir  Kamran  oğlunun  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин    (bundan 

sonra  CM-nin)  333.2-cи  маддяси  иля  мящкум  олунмасына  даир  Gəncə  Щярби  Мящкямясинин  «19» 

avqust  2013-ъü  ил  тарихли  1(095)-238/2013  нюmrəli  щюкмцндян  məhkum  və  мцдафиячиси  тяряфиндян 

верилмиш апеллйасийа шикайятlərиnə  əsasən cinayət işinə аçıq mяhkяmя iclasыnda baxaraq  

М Ц Я Й Й Я Н   Е Т Д И : 

Gəncə  Щярби  Мящкямясинин  ((щаким  S.Hüseynov)  «19»  avqust  2013-ъü  ил  тарихли  1(095)-

238/2013 нюmrəli hökmü иля 

21  fevral  1994-cü  il  tarixdə  Qəbələ  rayonunda  anadan  olmuş,  Azərbaycan 

Respublikasının  vətəndaşı,  subay,  natamam  orta  təhsilli,  əvvəllər  məhkum 

olunmamış, Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kəndində qeydiyyatda olan, 27 aprel 

2012-ci  il  tarixdə  AR  SHXÇDX-nin  Qəbələ  rayon  şöbəsi  tərəfindən  həqiqi 

hərbi xidmətə çağırılmış, 777 saylı hərbi hissənin 3-cü tabor, 7-ci bölüyün, 1-ci 

tağımın 2-ci manqasında qumbaraatan vəzifəsində xidmət edən, 10 iyul 2013-

cü  il  tarixdə  barəsində  “komandanlığın  müşahidəsi  altına  vermə”  növündə 

qətimkan tədbiri seçilmiş, əsgər  

Kamilov Elmir Kamran оьлу ЪМ-нин 333.2-ъи maddəsi ilə təqsirli bilinib 06 (altı) ay müddətə 

intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  ъязасына  məhkum  edilmiş,  cəza  çəkməsinin  əvvəlinin 

intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  müəssisəsinə  yerləşdirildiyi  gündən  hesablanması, 

hökmün  icrasının  777    saylı  hərbi  hissənin  komandanlığına  həvalə  edilməsi,  bарясиндя  сечилмиш 

“команданлыьын  мцшащидяси  алтына  верmя”  növündə  гятимкан  тядбириnin  hökm  qanuni  qüvvəyə 

minənədək дяйишдирилмядян сахланылması, hökm qanuni qüvvəyə mindikdən sonra isə ləğv edilməsi 

müəyyən edilmişdir.  

Hökmə  əsasən,  Kamilov  Elmir  Kamran  оьлу  çağrış  üzrə  hərbi  xidmətdə  olarkən  üzürlü 

səbəblər  olmadan  on  gündən  artıq,  lakin  bir  aydan  çox  olmamaqla  öz  xidmət  yerinə  vaxtında 

qayıtmamışdır.  

Belə  ki,  o,  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyinin  Gəncə  şəhəri  ərazisində  yerləşən 

777  saylı  hərbi  hissənin  3-cü  tabor,  7-ci  bölüyün,  1-ci  tağımın  2-ci  manqasında  qumbaraatan 

vəzifəsində,  əsgər  hərbi  rütbəsində  xidmət  edərkən,  hərbi  hissə  komandirinin  07  aprel  2013-cü  il 

tarixli əmri ilə 07 aprel 2013-cü il tarixdən 22 aprel 2013-cü il tarixədək 15 (on beş) gün müddətinə 

xəstəliyə  görə  məzuniyyətə  getmiş,  məzuniyyət  müddəti  22  aprel  2013-cü  il  tarixdə  bitməsinə 

baxmayaraq  məzuniyyətdən  gecikərək  11  may  2013-cü  il  tarixdə  hərbi  hissəyə  qayıtmaqla  üzürlü 

səbəblər  olmadan  on  gündən  artıq,  lakin  bir  aydan  çox  olmamaqla  öz  xidmət  yerinə  vaxtında 

qayıtmamışdır  

2

Щюкмдян  məhkumun  мцдафиячиси  apellyasiya  şikayəti  веряряк,  Gəncə  Щярби  Мящкямясинин «19» avqust 2013-ъü ил тарихли hökmünün dəyişdirilməsini, məhkum barəsində yüngülləşdirici hallar 

nəzərə  alınaraq  CM-nin  70-ci  maddəsini  tətbiq  etməklə  təyin  edilən  cəzanın  şərti  hesab  edilməsi 

barədə qərar çıxarılmasını хащиш етмишдир. 

Həmçinin  hökmdən  məhkum  apellyasiya  şikayəti  verərək  barəsində  olan  yüngülləşdirici 

halları nəzərə alaraq ədalətli qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir 

Məhkumun  müdafiəçisinin  aпеллйасийа  шикайяти  онунла  ясасландырылмышдыр  ки,  Kamilov  Elmir 

Kamran  oğlu  məhkəmə  istintaqı  zamanı  məzuniyyətdən  on  gündən  artıq,  lakin  bir  aydan  çox 

olmamaqla  gec  qayıtmasını  etiraf  edərək  bunu  evdə  olarkən  xəstəliyinin  kəskinləşməsi  ilə  izah 

edərək  göstərmişdir  ki,  xəstəliyi  ilə  əlaqədar  yataq  şəraitində  yatarkən  öskürən  zaman  ağzından 

qan  gəlmiş  və  buna  görə  hərbi  hissəyə  və  xəstəxanaya  müraciət  etməyib  ev  şəraitində  müalicə 

olunarkən  11  may  2013-cü  il  tarixdə  Bum  kəndində  yaşayan  bibiləri  gəlib  onun  hərbi  hissədən 

axtarıldığını  bildirərək,  özünün  də  müayinə  olunması  üçün  Rayon  Mərkəzi  Xəstəxanasına  

aparsalar  da  orada  hərbi  qulluqçu  olduğu  üçün  hərbi  hospitala  aparılması  məsləhət  görüldüyünə 

görə  bibiləri  onu  həmin  tarixdə  hərbi  hissəyə  gətirmişdir.  Kamilov  xidmətini  davam  etdirmək 

istədiyini və əməlindən peşman olduğunu bildirmişdir. Məhkəmə Kamilov Elmir Kamran oğluna 

cəza  təyin  edərkən  E.Kamilovun  əməlindən  peşman  olub  səmimi  ifadələr  verməsini,  hərbi  hissə 

komandanlığı  tərəfindən  müsbət  xarakterizə  olunmasını,  yüngülləşdirici  hallar  kimi  nəzərə 

alınmasını,  cəzanı  ağırlaşdıran  halların  olmamasını  hökmdə  qeyd  etsə  də  cəza  təyini  zamanı 

bunları  kifayət  qədər  nəzərə  almayaraq  ona  ağır  cəza  təyin  etmişdir.  CM-nin  cəzanın  təyin 

edilməsinin  ümumi  əsaslarını  özündə  əks  etdirən  58.3-cü  maddəsinin  tələbinə  görə  cəza  təyin 

edilərkən  törədilmiş  cinayətin  xarakteri  və  ictimai  təhlükəlilik  dərəcəsi,  təqsirkarın  şəxsiyyəti,  o 

cümlədən  cəzanı  yüngülləşdirən  və  ağırlaşdıran  hallar,  habelə  təyin  olunmuş  cəzanın  şəxsin  islah 

olunmasına  və  onun  ailəsinin  həyat  şəraitinə  təsiri  nəzərə  alınmalıdır.  “Мящкямяляр  тяряфиндян 

ъинайят  ъязаларынын  тяйин  едилмяси  тяърцбяси  щаггында”  Азярбайъан  Республикасы  Али  Мящкямяси 

Пленумунун  25  ийун  2003-ъц  ил  тарихли,  4  сайлы  Гярарынын  3-cü  bəndində  göstərilir  ki,  məhkəmələr 

böyük  ictimai  təhlükə  törətməyən  və  ya  az  ağır  cinayət  törətmiş,  cəmiyyətdən  təsrid  edilməsinə 

ehtiyac  olmayan  şəxs  barəsində  işin  konkret  halalrını,  şəxsiyyəti  barədə  məlumatları  nəzərə 

almaqla,  daha  yüngül cəza  təyin  edilməsi  məsələsini  müzakirə  etməlidir.  Kamilov  Elmir  Kamran 

oğlunun  törətdiyi  cinayət  əməli  böyük  ictimai  təhlükə  törətməyən  cinayətlər  qrupuna  aiddir  və 

himayəsində olduğu anası kirayədə ağır şəraitdə yaşayır. Ona görə də müdafiə tərəfi hesab edir ki, 

Kamilov  Elmir  Kamran  oğlunun  gəncliyini,  ilk  dəfə  böyük  istimai  təhlükə  törətməyən  cinayət 

etməsini,  pnevmaniya  xəstəliyindən  əziyyət  çəkməsini  və  bu  səbəbdən  də  məzuniyyətdən  gec 

qayıtmasını,  əməlindən  peşman  olmasını  və  xidmət  yerindən  müsbət  xarakterizə  olunmasını, 

həmçinin cəzasını ağırlaşdıran halların olmamasını nəzərə alaraq hökümün dəyişdirilərək CM-nin 

70-ci  maddəsi  tətbiq  edilməklə  təyin  edilmiş  cəzasının  şərti  olaraq  tətbiq  edilməsi  daha 

məqsədəuyğun olardı. 

Məhkum  aпеллйасийа  шикайяти  онунла  ясасландырылмышдыр  ки,  19.08.2013-cü  il  tarixdə  onun 

barəsində Gəncə Hərbi Məhkəməsi tərəfindən CM-nin 333.2-ci maddəsi ilə 6 ay intizam xarakterli 

hərbi  hissədə  saxlama  cəzasına  məhkum  edilmişdir.  Belə  ki,  o,  21.02.1994-cü  il  tarixdə  Qəbələ 

rayon SHXÇDX tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılmışdır. 27.04.2012-ci il tarixdən 777 nömrəli 

hərbi  hissədə  xidmət  etmişdir.  07.04.2013-cü  il  tarixdən  22.04.2013-cü  il  tarixədək  15  gün 

müddətinə  xəstəliyə  görə  məzuniyyətə  getmiş,  məzuniyyət  müddəti  22.04.2013-cü  il  tarixdə 

bitməsinə baxmayaraq məzuniyyətdən gecikərək 11.05.2013-cü il tarixdə hərbi hissəyə qayıtmaqla 

üzürlü  səbəblər  olmadan  on  gündən  artıq,  lakin  bir  aydan  çox  olmayaraq  öz  xidmət  yerinə 

vaxtında qayıtmamışdır. Lakin məhkəmənin qərarı ilə razılaşmır. Özü pnevmaniya xəstəliyindən 2 

dəfə  230  saylı  hərbi  hissədə  və  xəstəliyi  ağırlaşdığına  görə  251  saylı  hərbi  hissədə  müayinə 

olunmuşdur.  Müayinənin  nəticəsində  2  tərəfli  sol-sağ  ciyərinin  su  yığılması  ilə  əlaqədar  müalicə 

olunmuşdur. Hərbi hissəyə gələndən sonra özündən getmə ilə bağlı bir neçə dəfə müraciət etmişdir. 

Ailəsi  6  nəfərdən ibarət olmasına  baxmayaraq  2  qardaşı,  1  bacısı  və  atası  dünyasını  dəyişmişdir. 

Hal-hazırda ailədə 2 nəfərdirlər, anası və o. Evdə tək qazancı o gətirdiyi üçün ailənin ümidləri ona 

bağlıdır.        


 

3

Məhkəmə kollegiyasının iclasında məhkum apellyasiya şikayətini dəqiqləşdirərək мцдафиячиси тяряфиндян  верилян  апеллйасийа  шикайятинин тямин  едилмясини, barəsində  olan  yüngülləşdirici halların 

nəzərə alınaraq CM-nin 70-ci maddəsini tətbiq etməklə təyin edilən cəzasının şərti hesab edilməsi 

barədə qərar çıxarılmasını xahiş etdi. 

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  397.1-ъи  маддясиня  ясасян 

аpellyasiya instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən işin  faktiki  hallarının 

müəyyən edilməsinin, habelə cinayət qanununun və bu Məcəllənin normalarının tətbiq edilməsinin 

düzgünlüyünü yoxlayır. 

397.2-ci  maddəsinə  əsasən  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  müəyyən  edilmiş  faktiki 

hallar  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  yalnız  apellyasiya  şikayətinin  və  ya 

apellyasiya  protestinin  hüdudlarında  yoxlanılır.  Birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  cinayət 

qanununa  və  bu  Məcəllənin  normalarına  riayət  edilməsi  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi 

tərəfindən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  dəlillərindən  asılı  olmayaraq 

yoxlanılır. 

Мящкямя  кollegiyaсы  hesab  edir  ki,  məhkumun  cинайят  əməli  юзüнüн  ибтидаи  истинтаг  вя 

биринъи  инстансийа  мящкямяси  заманы  вердийи  етирафедиъи  ифадялярля  йанашы,  zərərçəkmiş  və  шащид 

ифадяляри,  ишдя  олан  сянядляр  вя  иш  цзря  ибтидаи  арашдырма  заманы  mötəbərliyi  heç  bir  şübhə 

doğurmayan Azərbaycan Respublikası CPM-nin 143-146-cı maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq 

əldə  edilmiş,  биринъи  вя  апеллйасийа  инстансийа  мящкямяляринин  иъласларында  ися  -  там,  щяртяряфли  вя 

обйектив арашдырылараг щцгуги гиймят верилмиш диэяр сцбутларын мяъмусу иля там тясдиг едилир. 

Mящкямя  kollegiyası  апеллйасийа  şikayətlərинин  dəlillərini  iş  materialları  ilə  əlaqəli  şəkildə 

araşdırıb,  apellyasiya  şikayətlərinin  тямин  едилмяси  барядя  мящкумun  və  мцдафиячисинин, 

апеллйасийа  шикайятlərинин  тямин  едилмямяси,  биринъи  инстансийа  мящкямясинин  щюкмцнцн 

дяйишдирилмядян  сахланылмасы  барядя  дювлят  иттищамчысынын  чыхышларыны  dinləyərək  hesab  edir  ki, 

aşağıdakılara əsasən апеллйасийа şikayətləri təmin edilməli, биринъи инстансийа мящкямясинин щюкмц 

дяйишдирилмялидир. 

Апеллйасийа  шикайятlərинин  məzmunundan  görünür  ki,  шикайятдя  işin  faktiki  halları,  əməlin 

tövsifi  вя  тягсирлилик  məsələləri  mübahisə  edilmir.  Шикайятlərдя  мящкум  барясиндя  олан 

йцнэцлляшдириъи щалларын kifayət qədər нязяря алынмамасы, тяйин едилмиш ъязанын сяртлийи гейд едиляряк 

мцбащисяляндирилmiş,  ъязанын  йцнэцлляшдирилмяси  истяйи  нцмайиш  етдирilərək  мящкум  барясиндя 

йцнэцлляшдириъи  щалларын  нязяря  алынараг  ЪМ-нин  70-ъи  маддясинин  тятбиг  едилмяsи  xahiş 

олунmuşdur. 

Мящкямя коллеэийасы belə hesab edir ki, ibtidai araşdırma zamanı qanuni üsullarla tоplanmış 

sübutlarы  məhkəmə  iclasında  tam,  hərtərəfli  və  оbyektiv  araşdırmış  birinci  instansiya  məhkəməsi 

ямялин  тювсифи  щиссясиндя  iş  üçün  əhəmiyyət  kəsb  edən  bütün  halları  tam  aydınlaşdıraraq  həmin 

sübutlara əsasən Elmir Kamilovun  ямялини düzgüн гиймятляндирмишдир. 

ЪМ-нин 8.1-ъи маддясиня эюря ъинайят тюрятмиш шяхс щаггында тятбиг едилян ъяза вя йа диэяр 

ъинайят-щцгуги  характерли  тядбирляр  ядалятли  олмалыдыр,  йяни,  ъинайятин  характериня  вя  иътимаи 

тящлцкялилик  дяряъясиня,  онун  тюрядилмяси  щалларына  вя  ъинайят  тюрятмякдя  тягсирли  билинян    шяхсин  

шяхсиййятиня уйьун  олмалыдыр. 

ЪМ-нин  9.2-ъи  маддясиня  эюря  cinayət  törətmiş  şəxsə  tətbiq  edilən  cəza  və  digər  cinayət-

hüquqi  xarakterli  tədbirlər  cismani  əzab  vermək  və  ya insan ləyaqətini  alçaltmaq  məqsədi daşıya 

bilməz.  

ЪМ-нин 41.2-ъи маддясинин тялябляриня ясасян, ъяза сосиал ядалятин бярпасы, мящкумун ислащ 

едилмяси  вя  щям  мящкумлар,  щям  дя  башга  шяхсляр  тяряфиндян  йени  ъинайятлярин  тюрядилмясинин  

гаршысыны алмаг мягсядиля  тятбиг едилир. 

ЪМ-нин  70.1  вя  70.2-ъи  маддяляриня  ясасян  иslah  işləri,  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə 

saxlama, azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə 

cəza  təyin  edən  məhkəmə,  məhkumun  cəza  çəkmədən  islah  olunmasını  mümkün  sayırsa,  həmin 

cəzanın  şərti  olaraq  tətbiq  edilməsi  haqqında  qərar  çıxara  bilər.  Məhkəmə  şərti  məhkum  etmə 

təyin  edərkən  törədilmiş  cinayətin  xarakterini,  ictimai  təhlükəlilik  dərəcəsini,  məhkumun 

şəxsiyyətini, habelə cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran halları nəzərə alır. 


 

4

Маддядя айдын эюстярилиб ки, мящкямя шярти мящкум етмя тяйин едяркян тюрядилмиш ъинайятин характерини, иътимаи тящлцкялилик дяряъясини, мящкумун шяхсиййятини, щабеля ъязаны йцнэцлляшдирян вя 

аьырлашдыран щаллары нязяря алыр. Одур ки, мящкямя коллеэийасы щямин щалларын иш материаллары, биринъи 

инстансийа мящкямясинин истинтагында вя апеллйасийа инстансийа мящкямясинин бахышында мцяййян 

едилянлярдя мювъудлуьуну, еляъя дя нязяря алынмалы щаллары мяъму щалда гейд етмякля мцгайисяли 

гиймятляндириб маддянин тятбигинин мцмкцнлцйцнц айдынлашдырмаьы зярури щесаб едир.  

Баш вермиш щадисяйя щцгуги ъящятдян йанашыб тящлил едяркян мягсядя мцвафиглик бахымындан 

гиймятляндирдикдя эюрцнцр ки, məhkəmə мящкум Elmir Kamilova  ъяза тяйин едяркян əməlindən 

peşman olaraq səmimi ifadələr verməsini, komandanlıq tərəfindən müsbət xarakterizə olunmasını 

нязяря  алмышдыр.  Ъинайят  ишинин  материалларында  олан  тялябнамяйя  ясасян  онун  яввялляр  мящкум 

олунмамасы юз тясдигини тапыр.  

Мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, Elmir Kamilov эянъдир, яввялляр мящкум олунмайыб, ilk 

dəfə böyük iъtimai-təhlükə törətməyən cinayət törətmişdir, pnevmaniya xəstəliyindən əziyyət çəkir, 

əməlindən peşman olmuş və xidmət yerindən müsbət xarakterizə olunur, ailəsi ondan və anasından 

ibarətdir,  атасы  юлмцшдцр,  anası  tənha  və  kirayədə  yaşayır,  ailəsinin  yeganə  qazanc  gətirənidir, 

həmçinin cəzasını ağırlaşdıran hallar yoxdur, хидмятини давам етдирмяк ниййятиндядир, o cümlədən 

hərbi  xidmətini  başa  vurmaq  ərəfəsindədir,  еляъя  дя  ъяза  чякмядян  ислащ  олунмасы  мцмкцндцр, 

тюрятдийи ямялин дяряъясиня эюря барясиндя олан йцнэцлляшдириъи щалларын кифайятедиъи олмасынын ъяза 

тяйини заманы нязяря алынмасы гануна мцвафигдир. 

ЪМ-нин  59.2-ъи  маддясиня  ясасян  ъəza  təyin  edilərkən  bu  Məcəllənin  59.1.1-59.1.10-cu 

maddələrində  göstərilməmiş  başqa  hallarын  da  cəzanı  yüngülləşdirən  hal  qismində  nəzərə  alına 

bilяр. 

Беля ки, məhkəmə kollegiyasına təqdim edilmiş Azərbaycan Respublikası Qəbələ rayon İcra Hakimiyyəti  Nohurqışlaq  kənd  inzibati  ərazi  dairəsinin  23  sentyabr  2013-cü  il  tarixli  arayışında 

göstərilir ki, Kamilova Bənövşə Həmidiyə qızı Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kəndində qeydiyyatda 

olmaqla tənha yaşayır, kirayəçidir.  

Azərbaycan  Respublikası  Qəbələ  rayon  dövlət  arxivinin  23  sentyabr  2013-cü  il  tarixli  309 

saylı arxiv arayışından görünür ki, Kamilov Kamran Abdulla oğlunun təsərrüfatındakı təsərrüfat 

üzvləri Kamilova Bənövşə Həmidiyə qızı- arvadı, Kamilov Elmir Kamran oğlu - oğlu və Kamilov 

Sahil Kamran oğlu - oğlundan ibarətdir.  

Ölüm haqqında şəhadətnamənin kserosurətindən görünür ki, Kamilov Kamran Abdulla oğlu 

28 aprel 2003-cü ildə ölmüşdür. 

İşdə  olan  777  saylı  hərbi  hissə  komandirinin  07  aprel  2013-ci  il  tarixli,  103  saylı  əmrinin 

çıxarışından görünür ki, Kamilov Elmir Kamran oğlu Qəbələ rayonuna xəstəliyə görə məzuniyyətə 

getmişdir.      

 “Мящкямяляр тяряфиндян ъинайят ъязаларынын тяйин едилмяси тяърцбяси щаггында” Азярбайъан 

Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун 25 ийун 2003-ъц ил тарихли, 4 сайлы Гярарынын 25-ъи бяндиня 

ясасян  мящкямялярин  нязяриня  чатдырылмышдыр  ки,  шярти  мящкум  етмя,  щаггында  Ъинайят 

Мяъяллясинин  маддясиндя  эюстярилян  бир  вя  йа  бир  нечя  нюв  ъязаларын  тяйин  олундуьу  шяхсляр 

щаггында  тятбиг  олуна  биляр.  Шярти  мящкум  етмянин  тяйин  едилмяси  шярти  мящкум  едилянин  ислащ 

олунмасы мягсядиня ъаваб вермялидир.  

Щямин Гярарынын 1-ъи бяндиня ясасян щяр бир конкрет щалда тягсирляндирилян шяхсляря ъязаларын 

тяйин  едилмясиня  фярди  йанашмалы,  ъинайят  ганунун  вязифяляри  вя  ъязанын  мягсядиндян  бящс  едян 

Ъинайят  Мяъяллясинин  2  вя  41-ъи  маддяляринин  мцдяаларынын  щяйата  кечирилмясини  сюзсцз  тямин 

етмялидир.  

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  71-ci  maddəsinə  əsasən  insan  və  vətəndaş 

hüquqlarını  və  azadlıqlarını  gözləmək  və  qorumaq  qanunvericilik,  icra  və  məhkəmə  hakimiyyəti 

orqanlarının  borcudur.  Bununla  yanaşı  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsinin 

“Azərbaycan  Respublikası  CM-нin  32-ci  maddəsinin Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyasının 

29-cu  maddəsinin  4-cü  maddəsinə  uyğunluğu  haqqında”  12  yanvar  1999-cu  il  tarixli  qərarında 

göstərilir  ki,  cəza  törədilmiş  cinayət  üçün  yalnız  sitəm  olmayıb  eyni  zamanda  məhkumları  islah 

etmək, tərbiyələndirmək, habelə yeni cinayət edilməsinin qarşısını алмаг мягсяди дашыйыр.  

Hər  bir  halda  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasında,  Cinayət  Məcəlləsində, 

beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş norma və prinsiplərində insan və vətəndaş hüquq və 


 

5

azadlıqlarının  poзulması  yol  verilməz olduğundan, hazırki  halda cinayət  qanunvericiliyində CM-nin  70-cи  maddəsinin  tətbiq  edilməsinə  əsas  verən  məhdudiyyət  mövcud olmadığından,  məhkəmə 

kollegiyası hesab edir ki, CM-nin 70-ъи maddəsinin tətbiq edilməsi qanuni və əsaslıdır.   

Мящкямя коллеэийасы ону да гейд едир ки, тяйин едилмиш щяр щансы бир ъяза, ъязанын мягсядиня 

хидмят  етмяли  вя  ъямиййятдя  там  мянада  сосиал  ядаляти  бярпа  етмяли,  щям  мящкумлар,  щям  дя 

диэяр шяхсляр тяряфиндян йени ъинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны алмалыдыр.  

Məhkəmə kоllegiyası Elmir Kamilovun эянъ olmasını, яввялляр мящкум олунмайыб ilk dəfə 

böyük istimai təhlükə törətməyən cinayət törətməsini, pnevmaniya xəstəliyindən əziyyət çəkməsini, 

əməlindən  peşman olmasını  və  xidmət  yerindən  müsbət  xarakterizə olunmasını,  атасынын  юлмясини 

вя ailəsinin ondan və anasından ibarət olmasını, anasının tənha və kirayədə yaşamasını, ailəsinin 

yeganə qazanc gətirənи olmasını, хидмятини давам етдирмяк ниййятиндя olmasını, o cümlədən hərbi 

xidmətini  başa  vurmaq  ərəfəsində  olmasını  bарясиндя  cəzasını  йцнэцлляшдирən  hallar  kиmи 

qiymətləndirир,  cəzasını  аьырлашдырan  щалларын  ися  олмамасыны,  тяйин  едиляъяк  ъязанын  онун  ислащ 

олунмасына  вя  аилясинин  щяйат  шяраитиня  тясирини  нязяря  алараг,  ъяза  чякмядян  ислащ  олунмасыны 

мцмкцн сайыр вя ЪМ-нин 70-ъи маддясини тятбиг етмякля тяйин едилмиш ъязанын шярти олараг тятбиг 

едилмясини ганунамцвафиг билир.   

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  399.1  вя  399.1.5-ъи  маддяляриня 

ясасян  təyin  edilmiş  cəzanın  cinayətin  ağırlığına  və  ya  məhkumun  şəxsiyyətinə  uyğun  olmaması 

аpellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  baxışının  nəticələri  üzrə  birinci  instansiya 

məhkəməsinin hökm və ya qərarının ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün əsasдыр. 

Щямин Мяъяллянин 405.1.1-ъи маддясиня ясасян ъязанын юз сяртлийиня эюря ъинайятин аьырлыьына 

вя  мящкумун  шяхсиййятиня уйьун олмадыьыны  щесаб  едяряк  тяйин  едилмиш  ъязаны  йцнэцлляшдирдикдя 

апеллйасийа инстансийасы мящкямяси биринъи инстансийа мящкямясинин щюкмцнц дяйишдирир.  

Беляликля,  мящкямя  коллеэийасы  Gəncə  Щярби  Мящкямясинин  «19»  avqust  2013-ъü  ил  тарихли 

1(095)-238/2013  нюmrəli  щюкмцнц  тюрядилмиш  ъинайятин  сцбута  йетирилмяси  вя  мящкумун  ямялинин 

щцгуги  тювсифи  щиссясиндя  ясаслы  щесаб  еtsə  дя,  məhkuma  təyin  edilmiş  cəzanın  məhkumun 

şəxsiyyətinə  uyğun  olmaması  qənaətinə  gələrək,  апеллйасийа  шикайятləriнин  тямин  едилмясини, 

щюкмцн  дяйишдириляряк,  ЪМ-нин  70-ъи  маддясинин  тятбиг  едилмякля  Elmir  Kamilova  тяйин  едилмиш 

ъязанын шярти олараг тятбиг едилмясини ганунамцвафиг сайыр.  

Эюстярилянляря  ясасян  вя  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  397, 

398.1.4, 407-410 вя 412-ъи маддялярини рящбяр тутараг мящкямя коллеэийасы Q Ə R A R A   A L D I: 

Апеллйасийа шикайятlərи təmin ediлсин. 

Gəncə  Щярби  Мящкямясинин  «19»  avqust  2013-ъü  ил  тарихли  1(095)-238/2013  нюmrəli  щюкмц 

дяйишдирилсин. 

Kamilov  Elmir  Kamran  oğluna  təqsirli  bilindiyi  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят 

Мяъяллясинин 333.2-cи maddəsi ilə təyin edilmiş 06 (altı) ay müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə 

saxlama  ъязасы  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  70-ъи  маддясиня  ясасян  6  (altı)  ay 

сынаг мцддяти мцяййян едилмякля шярти olaraq тятбиг едилсин.     

Kamilov  Elmir  Kamran  оьлунун  üzərində  nəzarətin  həyata  keçirilməsi  xidmət  etdiyi 

müddətdə  щярби  щиссянин  команданлыьына,  xidmətdən  tərxis  olunduqdan  sonra  yaşayış  yeri  üzrə 

icra şöbəsinə həvalə edilsin 

Kamilov  Elmir  Kamran  оьлунун  üzərinə  xidmət  etdiyi  müddətdə  komandanlığın  əmr  və 

tapşırıqlarını  вахтында  yerinə  yetirmək,  tərxis  olunduqdan  sonra  isə  davranışı  üzərində  nəzarəti 

həyata keçirən orqana məlumat vermədən yaşayış yerini dəyişməmək vəzifəsi qoyulsun. 

Sınaq müddətinin əvvəli 24 sentyabr 2013-cü il tarixdən hesablansın . 

Hökm qalan hissədə dəyişdirilmədən saxlanılsın. 

Qərar elan olunduğu andan дярщал сонра гануни  qüvvəyə minir. 

Qərardan  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinин  Щярби  Коллеэийасына  kassasiya 

şikayəti və  кассасийа protesti verilə bilər. 

СЯДРЛИК ЕДЯН:       имза вар    

ЩАКИМЛЯР:                имзалар вар 

Ясли иля дцздцр: 

Щаким:                                                                Fikrət Əliyev  

 


 

6

Иш  № 1 (095)-238/2013-ъü ил  

 

 

АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ АДЫНДАН 

 

Щ  Ю  К  М 

 

GƏNCƏ  ЩЯРБИ  МЯЩКЯМЯСИ 

 

«19»  avqust 2013-ъü ил tarixdə                                                                            777 saylı hərbi hissədə   

    


 

                      

Щаким  Щцсейнов  Салман  Билал  оьлунун  сядрлийи,  mящкямя  иълас  катиби  Гарайев  Камал 

Мящяммяд  oğlunun  катиблийи,  dювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Щярби 

Прокурорлуьунун  Дювлят  Иттищамынын  Мцдафияси  цзря  шюбянин  прокурору  ядлиййя  mayoru 

Cümşüdov  Cavid  Əbülfərz  оьлунун,  mцдафиячи  Gəncə  şəhər  hüquq  məsləhətxanasının  vəkili 

Süleymanov Sarı Kamil oğlunun иштираклары иля 

  

            Kamilov Elmir Kamran оьлуnun 21  fevral  1994-cü  il  tarixdə  Qəbələ  rayonunda  anadan 

olmuş,  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşı,  subay, 

natamam  orta  təhsilli,  əvvəllər  məhkum  olunmamış,  

Qəbələ  rayonu  Nohurqışlaq  kəndində  qeydiyyatda  olan, 

27  aprel  2012-ci  il  tarixdə  AR  SHXÇDX-nin  Qəbələ 

rayon  şöbəsi  tərəfindən  həqiqi  hərbi  xidmətə  çağırılmış, 

777  saylı  hərbi  hissənin  3-cü  tabor,  7-ci  bölüyün,  1-ci 

tağımın  2-ci  manqasında  qumbaraatan  vəzifəsində 

xidmət  edən,  10  iyul  2013-cü  il  tarixdə  barəsində 

«komandanlığın  müşahidəsi  altına  vermə»  növündə 

qətimkan tədbiri seçilmiş, əsgər, 

 

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  333.2-ъi  маддяsи  иля  тягсирляндирилмяsиня  даир ъинайят ишиня Gəncə şəhərində, 777 saylı hərbi hissədə ачыг мящкямя иъласында бахараг 

 

М ц я й й я н    е т д и : 

 

Kamilov  Elmir  Kamran  оьлу  çağrış  üzrə  hərbi  xidmətdə  olarkən  üzürlü  səbəblər  olmadan  on 

gündən artıq, lakin bir aydan çox olmamaqla öz xidmət yerinə vaxtında qayıtmamışdır.  

Belə  ki,  o,  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyinin  Gəncə  şəhəri  ərazisində  yerləşən  777 

saylı  hərbi  hissənin  3-cü  tabor,  7-ci  bölüyün,  1-ci  tağımın  2-ci  manqasında  qumbaraatan  vəzifəsində, 

əsgər  hərbi  rütbəsində  xidmət  edərkən,  hərbi  hissə  komandirinin  07  aprel  2013-cü  il  tarixli  əmri  ilə  07 

aprel  2013-cü  il  tarixdən  22  aprel  2013-cü  il  tarixədək  15  (on  beş)  gün  müddətinə  xəstəliyə  görə 

məzuniyyətə  getmiş,  məzuniyyət  müddəti  22  aprel  2013-cü  il  tarixdə  bitməsinə  baxmayaraq 

məzuniyyətdən gecikərək 11 may 2013-cü il tarixdə hərbi hissəyə qayıtmaqla üzürlü səbəblər olmadan 

on gündən artıq, lakin bir aydan çox olmamaqla öz xidmət yerinə vaxtında qayıtmamışdır.  

Məhkəmə  iclasında  тягсирляндирилян  шяхс  гисминдя  диндирилən  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu 

Azərbaycan  Respublikası  CM-nin  333.2-ci  maddəsi  ilə  ona  elan  olunmuş  ittiham  üzrə  özünü  təqsirli 

bilərək ifadəsində göstərdi ki,

 

o, hərbi xidmət müddətində pnevmoniya xəstəliyi ilə xəstələnmiş və buna görə  Bakı  şəhərində  yerləşən  SQ-in  Baş  Klinik  Hospitalında  müalicə  olunub  sağaldıqdan  sonra  777 

saylı  hərbi  hissəyə  qayıtmışdır.  777  saylı  hərbi  hissənin  komandanlığı  tərəfindən  07  aprel  2013-cü  il 

tarixdən 22 aprel 2013-cü il tarixədək 15 (on beş) gün müddətinə xəstəliyə görə məzuniyyətə buraxılmış, 

07 aprel 2013-cü il tarixdə Qəbələ rayonu, Bum kəndində yaşayan bibisi Dilarə Əfəndiyevanın yanına 

getmişdir. Bir gün orada qaldıqdan  sonra səhəri gün yəni, 08 aprel 2013-cü il tarixdə AR SHXÇDX-

nin  Qəbələ  rayon  şöbəsinə  gedib  məzuniyyətə  gəlməsi  ilə  əlaqədar  qeydiyyatdan  keçdikdən  sonra 

Qəbələ  şəhərinin  mərkəzində  yerləşən  “Ana  abidəsi”-nin  yanın  gedib  anası  kirayə  evdə  yaşadığından 

sonuncu  dəfə  kirayə  qaldığı  evi  tanımamış  və  zəng  edib  onu  evə  aparmasını  bildirdirmişdir. 

Məzuniyyətdə  olduğu  müddətdə  səhhətində  problemlər  yarandığından  xəstəliyi  kəskinləşmiş  və  evdə 


 

7

yataq  şəraitində  xəstəliyini  keçirtmiş  xəstəliyi  ilə  bağlı  evdə  yataqda  yatarkən  öskürdüyü  zaman ağzından  qan  gəlmişdir.  Məziniyyət  müddətində  xəstəliyi  ilə  əlaqədar  heç  bir  xəstəxanaya  müraciət 

etməmiş,  bu  barədə  AR  SHXÇDX-nin  Qəbələ  rayon  şöbəsinə  və  ya  xidmət  etdiyi  hərbi  hissəyə 

məlumat  verməmişdir.  11  may  2013-cü  il  tarixdə  anasının  kirayədə    yaşadığı    evdə    olduğu    vaxt  

bibiləri  həmin    ünvana  gələrək  onun  hərbi  hissə  tərəfindən  axtarıldığını,  təcili  olaraq  xidmət  etdiyi 

hərbi  hissəyə  qayıtmalı  olduğunu  bildirmişlər.  Bibiləri  onu  müayinə  olunması  üçün  Qəbələ  MRX-na 

aparmış,  Qəbələ  MRX-da  ona  hərbi  qulluqçu  olduğuna  görə  hərbi  hospitalda  müayinə  və  müalicə 

olunması  bildirilmişdir.  Həmin  gün  yəni,  11  may  2013-cü  il  tarixdə  bibiləri  tərəfindən  hərbi  hissəyə 

gətirilmiş,  səhlənkarlıq  və  məsuliyyətsizlik  edərək  məzuniyyət  müddətində  xəstələnməsi  barədə 

xəstəxanaya,  AR  SHXÇDX-nin  Qəbələ  rayon  şöbəsinə  və  ya  hərbi  hissəyə  məlumat  verməmiş,  hərbi 

xidmətə  gəlməzdən  qabaq  AR  SHXÇDX-nin  Qəbələ  rayon  şöbəsinin  hərbi  həkim  komissiyasından 

keçərkən  sağlamlığından  heç  bir  şikayəti  olmamış  və  ya  hər  hansı  bir  xəstəliklə  bağlı  sənəd  təqdim 

etməmişdir.  Hərbi  xidmətə  münasibəti  yaxşıdır  və  xidmətini  davam  etdirmək  istəyir,  səhhəti  ilə  bağlı 

heç bir şikayəti yoxdur, özünü hal-hazırda sağlam hiss edir və etdiyi əməldən çox peşmandır. 

Məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilən 777 saylı hərbi hissənin hərbi qulluqçusu, kapitan 

Hidayətov  Mövsüm  Yusif  oğlu  ifadəsində  göstərdi  ki,  E.K.Kamilov  pinevmaniya  xəstəliyinə 

tutulduğuna  görə  hərbi  hospitalda  stasionar  müalicə  almış,  onun  müalicəsi  qurtarıb  hərbi  hissəyə 

qayıtdıqdan sonra 07 aprel 2013-cü il tarixdə xəstəliyi ilə əlaqədar hərbi hissə komandanlığı tərəfindən 

Qəbələ rayonuna 15 günlük məzuniyyətə buraxılmışdır. Onun məzuniyyət müddəti 22 aprel 2013-cü il 

tarixdə  bitdiyindən  hərbi  hissəyə  qayıtmalı  olduğu  halda  həmin  tarixdə  hərbi  hissəyə  qayıtmamışdır. 

E.K.Kamilov  məzuniyyətdən  vaxtında  hərbi  hissəyə  qayıtmadığına  görə  Nurlan  Zeynalov  bir  neçə 

dəfə,  tarixlərini  dəqiq  xatırlamadığı  müddətlərdə  hərbi  hissə  komandanlığı  tərəfindən  onun  yaşadığı 

Qəbələ rayonuna göndərilmiş lakin onu həmin ünvanda tapa bilməmişdir.  E.K.Kamilov hərbi hissəyə 

11  may  2013-cü  il  tarixdə  qayıtmışlır.  E.K.Kamilov  hərbi  hissəyə  qayıtdıqdan  sonra  onunla  şifahi 

söhbət  etmiş  və    məzuniyyətdən  gecikməsinin  səbəbini  soruşmuş,  E.K.Kamilov  ona  hərbi  hisssəyə 

məzuniyyətdən  gec  qayıtmasının  səbəbi  kimi  məzuniyyətdə  olduğu  müddətdə  səhhətinin  pisləşməsini 

göstərmişdir.  E.K.Kamilov 11 may 2013-cü il tarixdə hərbi  hisssəyə qayıdanda onun rənginin solğun 

olduğunu  görüb  dərhal  tibb  məntəqəsinə  göndərmiş  və  orada  bir  neçə  gün  stasionar  müalicə 

olunmuşdur. 

Məhkəmə  iclasında  şahid  qismində  dindirilən  777  saylı  hərbi  hissənin  hərbi  qulluqçuları,  əsgər 

Qəhrəmanov  Vüqar  İlham  oğlu  ifadəsində  göstərdi  ki,  Kamilov  Elmir  Kamran  07  aprel  2013-cü  il 

tarixdə  xəstəliyi  ilə  əlaqədar  hərbi  hissə  komandanlığı  tərəfindən  15  (on  beş)  gün  müddətinə  Qəbələ 

ryonuna  məzuniyyətə  buraxılmış,  E.K.Kamilov  məzuniyyətdən  22  aprel  2013-cü  il  tarixdə  qayıtmalı 

olduğu  halda  gecikərək  11  may  2013-cü  il  tarixdə  hərbi  hissəyə  qayıtmışdır.  E.K.Kamilov 

məzuniyyətdən  gecikdiyi  müddətdə  yəni,  22  aprel  2013-cü  il  tarixdən  11  may  2013-cü  il  tarixdək  3-cü 

taborun  zabiti,  leytenant  Nurlan  Zeynalov  bir  neçə  dəfə  onun  dalınca  yaşadığı  Qəbələ  rayonuna 

getmiş, lakin onu yaşadığı ünvanda tapa bilməmişdir. 

Məhkəmə  iclasında  ifadəsi  elan  olunan  şahid  777  saylı  hərbi  hissənin  hərbi  qulluqçusu,  baş 

leytenant  Həsənli  Anar  Yusif  oğlunun  ifadəsindən  görünür  ki,  E.K.Kamilov  pinevmaniya  xəstəliyinə 

tutulduğuna  görə  hərbi  hospitalda  stasionar  müalicə  almış,  onun  müalicəsi  qurtarıb  hərbi  hissəyə 

qayıtdıqdan sonra 07 aprel 2013-cü il tarixdə xəstəliyi ilə əlaqədar hərbi hissə komandanlığı tərəfindən 

qeydiyyatda olduğu Qəbələ rayonuna 15 günlük məzuniyyətə buraxılmışdır. Onun məzuniyyət müddəti 

22  aprel  2013-cü  il  tarixdə  bitmiş,  lakin  E.K.Kamilov  həmin  tarixdə  hərbi  hissəyə  qayıtmamışdır. 

E.K.Kamilov  məzuniyyətdən  vaxtında  hərbi  hissəyə  qayıtmadığına  görə  Nurlan  Zeynalov  bir  neçə 

dəfə  hərbi  hissə  komandanlığı  tərəfindən  onun  yaşadığı  Qəbələ  rayonuna  göndərilmişdir. 

E.K.Kamilovun  yaşadığı  ünvana  getmiş,  lakin  onu  həmin  ünvanda  tapa  bilməmiş,  E.K.Kamilov 

məzuniyyətdən  hərbi  hissəyə  11  may  2013-cü  il  tarixdə  qayıtmışdır.  E.K.Kamilov  hərbi  hissəyə 

qayıtdaıqdan sonra onunla fərdi söhbət zamanı məzuniyyətdən gecikməsinin səbəbini soruşduqda ona 

hərbi  hisssəyə  məzuniyyətdən  gec  qayıtmasının  səbəbi  kimi  məzuniyyətdə  olduğu  müddətdə  keçirdiyi 

xəstəliyin yenidən kəskinləşdiyini bildirmişdir. 

Ъинайят  ишиндя  олан  777  saylı  hərbi  hissə  komandirinin  27  aprel  2012-ci  il  tarixli,  120  saylı 

əmrinin  çıxarışından  görünür  ki,  müddətli  həqiqi  hərbi  xidmət  keçmək  üçün  Səfərbəylik  və  Hərbi 

Xidmətə Çağrış üzrə Dövlət Xidmətinin Qəbələ rayon şöbəsindən gəlmiş Kamilov Elmir Kamran oğlu 

bütün  təminat  növlərinə  qoyulmuş,  şəxsi  heyətin  siyahısına  daxil  edilərək  “əsgər”  hərbi  rütbəsi 

verilmişdir.  

İş  materiallarında  olan    777  saylı  hərbi  hissə  komandirinin  09  iyul  2013-ci  il  tarixli,  195  saylı 

əmrinin  çıxarışından  görünür  ki,  əsgər  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu  3-cü  taborun  7-ci  bölüyün  1-ci  

8

tağımının 1-ci manqasının atıcısı vəzifəsindən 3-cü taborun 7-ci bölüyün 1-ci tağımının 2-ci manqasının qumbaraatanı vəzifəsinə təyin edilmişdir.     

İşdə  olan  777  saylı  hərbi  hissə  komandirinin  07  aprel  2013-ci  il  tarixli,  103  saylı  əmrinin 

çıxarışından  görünür  ki,  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu  Qəbələ  rayonuna  xəstəliyə  görə  məzuniyyətə 

getmişdir.      

Cinayət işində olan 777 saylı hərbi hissə komandirinin 11 may 2013-ci il tarixli, 141 saylı əmrinin 

çıxarışından  görünür  ki,  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu  11  may  2013-ci  il  tarixdə  saat  16:00-da  xidmət 

yerinə qayıtmışdır.  

İşdə  olan  777  saylı  hərbi  hissənin  hərbi  qulluqçusu,    Kamilov  Elmir  Kamran  oğlunun  adına 

təqdim olunmuş xidməti xasiyyətnamədə o, müsbət cəhətdən xarakterizə olunmuşdur. 

Cinayət  işində  olan  777  saylı  hərbi  hissədən  təqdim  olunmuş  xidməti  vərəqədən  görünür  ki, 

Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu  xidmət  müddətində  həvəsləndirilməmiş,  lakin  bir  dəfə  intizam 

qaydasında cəzalandırılmışdır. 

İşdə olan Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi 230 saylı hərbi hissə tərəfindən verilmiş 16 

may  2013-ci  il  tarixli,  1253  saylı  arayışından  görünür  ki,  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu  hərbi  həkim 

komissiyasının rəyinə əsasən hərbi xidmətə yararlıdır. 

Cinayət  işində  olan  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyi  SQ-in  Baş  Klinik  Hospitalı 

tərəfindən verilmiş 06 iyul 2013-ci il tarixli, 1941 saylı arayışından görünür ki, Kamilov Elmir Kamran 

oğlu hərbi həkim komissiyasının rəyinə əsasən hərbi xidmətə yararlıdır. 

İşdə  olan  Məhkəmə  psixiatrik  ekspertizasının  246  saylı  09.07.2013-cü  il  tarixli  rəyində 

göstərilmişdir  ki,    Kamilov  Elmir  Kamran  oğlu    hal-hazırda  hər  hansı  bir  xroniki  psixi  xəstəlik,  psixi 

fəaliyyətin  müvəqqəti  pozulması  və  kəmağıllıq  xəstəliyi  keçirmir,  hazırkı  cinayət  əməlini  törədən 

zaman  öz  hərəkət  və  davranışlarına  sərbəst  nəzarət  etmək  və  hərəkətlərinə  rəhbərlik  etmək 

qabiliyyətində, yəni anlaqlı olmuşdur. 

Cinayət işində olan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik 

İnformasiya  İdarəsindən  verilmiş  məlumatdan  görünür  ki,  Kamilov  Elmir  Kamran  oğlunun  məhkum 

olunması barədə əməliyyat-sorğu kartotekasında heç bir məlumat yoxdur. 

Мящкямя  иъласында  тягсирляндирилян  шяхс  Kamilov  Elmir  Kamran  оьлу  юзцнц  она  елан  олунмуш 

Азярбайъан Республикасыnın Ъинайят Мяъяллясинин 333.2-ъi маддяsi иля тягсирли билdi.  

Мящкямя  истинтагы  заманы  Kamilov  Elmir  Kamran  оьлунун  Азярбайъан  Республикасыnın 

Ъинайят  Мяъяллясинин  333.2-ci  маддяsи  иля  тюрятмиш олдуьу  ъинайят  ямяли  мящкямя  иъласында  dindirilən 

və  ifadəsi  elan  olunan  шащидlərin  ифадяləri  вя  cinayət  ишinдя  топланмыш  digər  сянядлярля  там  сцбута  

йетирилди. 

Мящкямя  щесаб  едир  ки,  истинтаг  органы  тяряфиндян  Kamilov  Elmir  Kamran  оьлунun  törətdiyi 

cinayət  əməli  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  333.2-ъi  маддяsи  иля  дцзэцн  tövsif 

edilmişdir вя о, щямин маддя иля тягсирли билiниб ъязаландырылмалыдыр. 

Азярбайъан  Республикасы  Али  Мящкямяси  Пленумунун  «Мящкямяляр  тяряфиндян  ъинайят 

ъязаларынын тяйин едилмяси тяърцбяси щаггында» 25 ийун 2003-ъц ил тарихли, 4 сайлы гярарында мящкямяляря 

тювсийя олунур ки, щяр бир конкрет щалда тягсирляндирилян шяхсляря тяйин едилян ъинайят ъязасы Азярбайъан 

Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  8-ъи  маддясиня  мцвафиг  олараг  ъинайятин  тюрядилмяси  шяраитиня, 

тягсиркарын шяхсиййятиня уйьун олмагла ядалятли олмалыдыр. 

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  8.1-ъи  маддясиня  эюря  ъинайят  тюрятмиш  шяхс 

щаггында  тятбиг  едилян  ъяза  вя  йа  диэяр  ъинайят-щцгуги  характерли  тядбирляр  ядалятли  олмалыдыр,  йяни, 

ъинайятин  характериня  вя  иътимаи  тящлцкялилик  дяряъясиня,  онун  тюрядилмяси  щалларына  вя  ъинайят 

тюрятмякдя тягсирли билинян шяхсин шяхсиййятиня уйьун олмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 41.2-ъи маддясинин тялябляриня ясасян, ъяза сосиал 

ядалятин  бярпасы,  мящкумун  ислащ  едилмяси  вя  щям  мящкумлар,  щям  дя  башга  шяхсляр  тяряфиндян  йени 

ъинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля тятбиг едилир. 

Ъязанын тяйин едилмясинин цмуми ясасларыны юзцндя якс етдирян Азярбайъан Республикасы Ъинайят 

Мяъяллясинин  58.3-ъц  маддясинин  тялябляриндян  эюрцнцр  ки,  ъяза  тяйин  едиляркян  тюрядилмиш  ъинайятин 

характери  вя  иътимаи  тящлцкялилик  дяряъяси,  тягсиркарын  шяхсиййяти,  о  ъцмлядян  ъязаны  йцнэцлляшдирян  вя 

аьырлашдыран  щаллар,  щабеля  тяйин  олунан  ъязанын  шяхсин  ислащ  олунмасына  вя  онун  аилясинин  щяйат 

шяраитиня тясирини нязяря алыныр. 

Mящкямя iclasında Kamilov Elmir Kamran оьлунун ъязасыны йцнэцлляшдирян щал kimi əməlindən 

peşman olaraq səmimi ifadələr verməsi, komandanlıq tərəfindən müsbət xarakterizə olunması müəyyən 

olundu. 

Мящкямя  göstərilənləri  nəzərə  alaraq  тягсирляндирилян  шяхс  Kamilov  Elmir  Kamran  оьлуna 

təqsirli  bilindiyi  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  333.2-ъi  маддяsинин  sanksiyasında 


 

9

nəzərdə  tutulan  интизам  характерли  щярби  щиссядя сахлама  cəzasının  nisbətən  aşağı  həddində  cəza  təyin olunmasını daha qanuni və ədalətli hesab edir. 

Cəza  çəkməsinin  əvvəli  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  müəssisəsinə  yerləşdirildiyi 

gündən hesablanmalıdır. 

Bарясиндя  сечилмиш  “komandanlığın  müşahidəsi  altına  verilmə”  növündə  гятимкан  тядбири  hökm 

qanuni  qüvvəyə  minənədək  dəyişdirilmədən  saxlanılmaлı,  hökm  qanuni  qüvvəyə  mindikdən  sonra  isə 

ləğv olunmalıdır. 

Иш цзря мадди сцбут, мцлки иддиа вя башга мящкямя хяръляри йохдур. 

Йухарыда  эюстярилянляря  ясасян  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Проссесуал  Мяъяллясинин  345-

349, 351-353, 356, 383-384-ъц маддялярини рящбяр тутараг, мящкямя 

 

Щ Ю К М    Е Т Д И: 

 

Kamilov  Elmir  Kamran  оьлу  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  333.2-ъи  maddəsi 

ilə  təqsirli  bilinib  06  (altı)  ay  müddətə  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  ъязасына  məhkum 

edilsin.  

Cəza  çəkməsinin  əvvəli  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  müəssisəsinə  yerləşdirildiyi 

gündən hesablansın. 

Hökmün icrası 777  saylı hərbi hissənin komandanlığına həvalə edilsin. 

Барясиндя  сечилмиш  «команданлыьын  мцшащидяси  алтына  вермя»  növündə  гятимкан  тядбири  hökm 

qanuni  qüvvəyə  minənədək  дяйишдирилмядян  сахланылsın,  hökm  qanuni  qüvvəyə  mindikdən  sonra  isə 

ləğv edilsin.  

Иш цзря мадди сцбут, мцлки иддиа вя мящкямя хяръляри йохдур. 

Щюкмдян  20  (ийирми)  эцн  мцддятиндя  Gəncə  Щярби  Мящкямяси  васитясиля  Gəncə  Апеллйасийа 

Мящкямясинин  щярби  мящкямялярин  ишляри  цзря  коллеэийасына  апеллйасийа  шикайяти  вя  йа  апеллйасийа 

протести вериля биляр. 

 

 

   Щаким:                                                                                        Салман Щцсейнов  

 

 
Yüklə 132,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə