1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir


Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti nədir?Yüklə 1.97 Mb.
səhifə5/5
tarix21.04.2017
ölçüsü1.97 Mb.
1   2   3   4   5

368. Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti nədir?

A) ədəbi dilin normalarına riayət etmək

B) terminlərdən istifadə etmək

C) obrazlılıq və məcazilikdən istifadə etmək

D) yığcamlıq, sadəlik tələblərinə əməl etmək

E) nitqin ədəbi tələffüz baxımından dəqiqliyinə əməl etmək369. Müəllim auditoriyada S.Vurğun şerlərinin bədii – ifadə xüsusiyyətləri barədə danışır. Onun nitqi natiqliyin hansı sahəsinə aiddir?

A) akademik natiqlik

B) bədii natiqlik

C) siyasi natiqlik

D) inzibati – idarə natiqliyi

E) işgüzar natiqlik370. Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin hansı norması pozulur?

A) qrammatik

B) leksik

C) leksik və qrammatik

D) fonetik

E) fonetik və leksik371. Nitqə aid edilənlərdən biri yanlışdır.

A) ünsiyyət vasitəsidir

B) dil əsasında meydana çıxır

C) törəmədir

D) dəyişəndir

E) fərdidir372. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmuşdur?

1) Məndən narazı olduğunu bilirəm

2) Dostlar bir yerə yığışdı və tədbir tökdü

3) Sinif rəhbəri Həsəni çağırıb tapşırıq verdi

4) Çapdırır atını birbaşa dünya (S.Vurğun)

5) Evimizin yanında dayanıb onu gözləyirdim

6) Sən də vəfasızsan bu dünya kimi (S.Vurğun)

A) 2, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) heç birində373. Qeyd olunan fikirlərdən biri səhvdir.

A) dil və nitq ünsiyyət vasitələridir

B) dil əsas, nitq isə ondan törəmədir

C) dil ümumi, nitq isə fərdidir

D) dil az dəyişkəndir, nitq isə çox dəyişkəndir

E) hər bir dilin özünəməxsus quruluşu olur374. Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, onda mədəni nitqin hansı şərti pozulmuş sayılır?

A) düzgünlüyü

B) dəqiqliyi

C) ifadəliliyi

D) həm düzgünlüyü, həm dəqiqliyi

E) həm dəqiqliyi, həm ifadəliliyi375. Nitqin dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?

A) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitələrini tapmaq

B) dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda – qanunlarına tam əməl etmək

C) yazılı nitqin orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi baxımından səliqə – sahmanlı olması

D) ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurlu dil vasitələrini tapıb işlətmək

E) nitqin ədəbi tələffüz baxımından dəqiqliyi376. «Bir neçə adamlar o vaxt buna etiraz edirdilər» cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

A) qrammatik

B) orfoepik

C) orfoqrafik

D) leksik – semantik

E) həm qrammatik, həm də orfoqrafik377. Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır.

A) dəyişməzdir

B) ünsiyyət prosesidir

C) dil əsasında meydana çıxır

D) törəmədir

E) nitq fəaliyyətinin məhsuludur378. Verilmiş mətn hansı üslubdadır?

«Dilçiliyin nitq hissəsindən bəhs edən şöbəsinə morfologiya deyilir. Nitq hissələri sözlərin qrammatik məna qruplarıdır».

A) elmi


B) məişət

C) rəsmi işgüzar

D) bədii

E) publisistik379. Dialoqlardan hansı üslubda istifadə olunmur?

A) elmi və rəsmi

B) bədii və elmi

C) publisistik və elmi

D) bədii və məişət

E) elmi və məişət380. Əsas xüsusiyyəti konkretlik, məntiqlik və ardıcıllıq olan bu üslubda mürəkkəb cümlələr və modal sözlər nisbətən çox işlənir:

A) elmi


B) bədii

C) publisistik

D) rəsmi – işgüzar

E) məişət381. Monoloq və dialoqlardan ibarət səhnə dili şəklində qurulur:

A) dramaturgiya dili

B) şeir dili

C) həm şeir, həm də dramaturgiya dili

D) nəsr dili

E) həm şeir, həm də nəsr dili382. Cərgələrdən birində yalnız dilçilik elminə aid terminlər verilmişdir:

A) leksik, morfem, sintaksis, fonetika

B) üslub, morfologiya, idarə, söz

C) xəbər, forma, ədat, nitq mədəniyyəti

D) sifət, orfoepiya, qoşma, uzlaşma

E) təyin, fel, nida, funksiya383. Sözün poetik fuonksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?

A) bədii


B) elmi

C) rəsmi – işgüzar

D) məişət

E) publisistik384. Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil:

A) əmr


B) elan

C) tərcümeyi – hal

D) protokol

E) arayış385. Dialoci nitq hansı üslubda daha çox işlənir?

A) məişət

B) bədii

C) elmi


D) publisistik

E) rəsmi - işgüzar386. Verilənlər hansı funksional üslubun təzahür formalarıdır?

1) qəzet dili 2) radio dili 3) televiziya dili 4) elmi – kütləvi dil

A) publisistik

B) elmi

C) bədii


D) məişət

E) rəsmi - işgüzar387. Funksional üslublar birlikdə nəyi təşkil edir?

A) ədəbi dili

B) bədii ədəbiyyatın dilini

C) xalq danışıq dilini

D) dialekti

E) elmi əsərlərin dilini388. Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:

A) fərdi üslub

B) bədii üslub

C) elmi üslub

D) publisistik

E) məişət üslubu389. Ədəbi dilimizdə publisistik üslubun yaranması hansı dövrlə və səbəblə bağlıdır?

A) XIX əsrin II yarısı. Ana dilində qəzetlərin nəşrə başlanması

B) XIX ərin I yarısı. Rusiya ilə münasibətlərin yaranması

C) XX əsrin əvvəlləri, «Molla Nəsrəddin» curnalının nəşrə başlaması

D) XX əsrin 20–30 cu illəri. Sosializm ideyalarının inkişafı

E) 1918–20–ci illər. Müstəqillik, azadlıq ideyalarının reallaşması390. Gündəlik yaşayışda insanların bir–biri ilə ünsiyyət saxladığı üslub:

A) məişət üslubu

B) rəsmi – işgüzar üslub

C) bədii üslub

D) elmi üslub

E) publisistik üslub391. Azərbaycan ədəbi dili tarixində həmişə aparıcı olmuş funksional üslub:

A) bədii

B) elmi

C) publisistikD) məişət

E) rəsmi – işgüzar392. Daha çox sərbəst və kütləvi olan funksional üslub hansıdır?

A) məişət

B) elmi

C) publisistik

D) rəsmi – işgüzar

E) bədii


393. Nitq etiketləri hansı üslub üçün səciyyəvidir?

A) məişət

B) rəsmi – işgüzar

C) publisistik

D) bədii

E) elmi


394. Üslub nədir?

A) dil vasitələrindən məqsədəuyğun istifadə üsulu

B) dildən ünsiyyət vasiətsi kimi istifadə qaydalarının öyrənilməsi

C) dilin ifadə imkanlarının genişliyi

D) dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda – qanunlarının nitq prosesində gözlənilməsi

E) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitəsinin seçilməsi395. Xüsusi səciyyə daşıyır və əsasən, bir müəllifə aid olur:

A) fərdi üslub

B) bədii üslub

C) rəsmi – işgüzar üslub

D) məişət üslubu

E) publisistik üslub396. «Uşaq dərsdən gəlir» dedikdə nitq mədəniyyətinin hansı şərti pozulur?

A) dəqiqliyi

B) ifadəliliyi

C) düzgünlüyü

D) ifadəliliyi və düzgünlüyü

E) heç biri397. Daha çox elmi üsluba aid cəhətlər:

A) dəqiqlik, konkretlik, məntiqilik

B) obrazlılıq, emosionallıq

C) məcazlardan geniş istifadə

D) ümumxalq dilinə əsaslanmaq

E) bədii təfəkkürün ifadəsi olmaq398. Terminlər ən çox hansı üslubda işlənir?

A) elmi üslubda

B) publisistik üslubda

C) bədii üslubda

D) məişət üslubunda

E) rəsmi üslubda399. Bunlardan ikisi daha çox elmi üslub üçün əlamətdardır:

1) Məcazilik 2) Obrazlılıq

3) Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə

4) Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə

5) Termin sıxlığı 6) Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi

A) 3, 5


B) 1, 6

C) 2, 4


D) 4, 5

E) 4, 6


400. «İtaliyanın paytaxtı Romadır». Bu cümlədə «Romadır» sözü cümlənin əvvəlində işlənsə ədəbi dilin hansı norması pozulmuş olar?

A) qrammatik

B) orfoepik

C) leksikD) heç bir

E) orfoqrafik
Каталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə