1. Metallarda elektr toki mavzusi o’quvchilarni nimalar bilan tanishtiriladi?Yüklə 20,27 Kb.
tarix28.12.2021
ölçüsü20,27 Kb.
#48228

1-ВАРИАНТ

1.Metallarda elektr toki mavzusi o’quvchilarni nimalar bilan tanishtiriladi?

А)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni klassik electron nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.

В)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.

С)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni maydon nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.

Д)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni elektr toki elementlari bilan tanishtirishdir.

2.Metall kristall panjara tusilishida bo’lib…

А)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida manfiy zaryadli ionlar joylashgan.

Б)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida neytral zaryadli ionlar joylashgan.

С)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida musbat zaryadli zarralar joylashgan.

Д)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida musbat zaryadli ionlar joylashgan

3.Metallarda elektr toki …

А)Metallarda elektr toki elektronlarning tartibli harakati (oqim) dan iboratdir.

Б) Metallarda elektr toki elektronlarning tartibli harakati (oqim) dan iboratdir.

С)Metallarda elektr toki elektronlarning xaotik harakati (oqim) dan iboratdir.

Д)Metallarda elektr toki elektronlarning trkis harakati (oqim) dan iboratdir

4.Ionli bog’lanish deb nimaga aytaladi?

А)Ionlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

Б)Ionlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan fizikaviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

С)Zaryadlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

д)Ionlar orasida Lorens kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

5.Qanday moddalar bir holatdan ikkinchi holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi?

А)NaCl qattiq holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

Б)CuSO4 kristal holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

С)AgNO4 holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

6.Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik qanday harakatdan iborat?

А)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda ionlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

Б)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda ionlar va elektronlarning tartibsiz harakatidan iborat.

С)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik magnit maydonda ionlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

Д)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda zaryadlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

7.Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi nechanchi sinflarda o’rganiladi?

А)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VII, XI sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

Б)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, X sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

С)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, IX sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

Д)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, XI sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

8.Darslarda hodisalarning qanday nazariy manzarasi yaratiladi?

А)Nazariyadn olingan ma’lumotlar asosida elektr va magnit maydonlari haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi. Б)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida elektr va magnit maydonlari haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

С)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida elektrostatik hodisalar haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

Д)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida nuqtaviy maydonlar haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

9.Magnit maydon qaerlarda mavjud bo’ladi?

А)Har qanday tokli o’tkazgich atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

Б)Har qanday elektr tokli atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

С)Har qanday tokli o’tkazgich atrofida, magnit maydon mavjud bo’ladi

Д)Har qanday magnit strelkasi atrofida, ya’ni harakatlanuvchi elektr zaryadlari atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

10.Qanday moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi?

А)Alyuminiy, nikel, kobalt kabi moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi.

Б)Temir, kalsiy nikel moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi.

С)Temir, nikel, kobalt kabi moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

11. Magnit xossalari bo’yicha moddalar necha turga bo’linadi?

А)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar uch turga bo’linadi.

Б)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar besh turga bo’linadi.

С)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar to’rt turga bo’linadi.

Д)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar ikki turga bo’linadi.

12.Molekulyar fizika nimalarni o’rganadi?

А)Molekulyar - fizika, modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi. Б)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning mexanik va issiqlik xossalarini, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.
С)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning jismlarning o’zaro ta’siri, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.

Д)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning syuqlik xossalarini, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.

13.Qachon Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan?

А)1820 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

Б)1822 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

С)1830 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

Д)1819 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

14.Termodinamika qachon vujidga kelgan?

А)Termodinamika XX asrda vujudga kelgan.

Б)Termodinamika XIII asrning ikkinchi yarmida ujudga kelgan.

С)Termodinamika XIX asrning birinchi yarmida vujudga kelgan.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

15. Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida nimaga asos solindi?

А)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida statistik fizikaga asos solindi.

Б)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida qattiq jismlar fizikaga asos solindi.

С)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida molekulyar fizikaga asos solindi.

Д)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida nazariy fizikaga asos solindi.

16.Idishdagi gaz nimalardan iborat?

А)Idishdagi gaz xaotik harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

Б)Idishdagi gazlarning tartibli harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

С)Idishdagi gaz xaotik harakatdagi zarrachalar to’plamidan iborat.

Д)Idishdagi gaz issiqlik harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

17.Izojarayon deb nimaga ataladi?

А)Berilgan gazning birorta makroskopik parametrik o’zgarmas bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

Б)Berilgan gazning hajmi o’zgaruvchan bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

С)Berilgan gazning bosimi o’zgarmas bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

Д)To’g’ri javob y’oq.

18.Izobarik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

Б)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

С)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

19.Izoxorik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

Б)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

С)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

Д)Barcha javoblar to’g;ri

20.Izotermik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

Б)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

С)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

Д)To’g’ri javob yo’q.

2-ВАРИАНТ

1.Metall kristall panjara tusilishida bo’lib…

А)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida manfiy zaryadli ionlar joylashgan.

Б)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida neytral zaryadli ionlar joylashgan.

С)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida musbat zaryadli zarralar joylashgan.

Д)Metall kristall panjara tusilishida bo’lib, panjara tugunlarida musbat zaryadli ionlar joylashgan

3.Metallarda elektr toki …

А)Metallarda elektr toki elektronlarning tartibli harakati (oqim) dan iboratdir.

Б) Metallarda elektr toki elektronlarning tartibli harakati (oqim) dan iboratdir.

С)Metallarda elektr toki elektronlarning xaotik harakati (oqim) dan iboratdir.

Д)Metallarda elektr toki elektronlarning trkis harakati (oqim) dan iboratdir

4.Ionli bog’lanish deb nimaga aytaladi?

А)Ionlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

Б)Ionlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan fizikaviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

С)Zaryadlar orasida Kulon kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

д)Ionlar orasida Lorens kuchi tufayli vujudga keladigan kimyoviy bog’lanish ionli bog’lanish deb ataladi.

5.Qanday moddalar bir holatdan ikkinchi holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi?

А)NaCl qattiq holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

Б)CuSO4 kristal holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

С)AgNO4 holatda elektr tokini o’tkazmaydi, lekin eritilib, suyuq holatga o’tganda elektr tokini o’tkazadi.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

6.Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik qanday harakatdan iborat?

А)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda ionlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

Б)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda ionlar va elektronlarning tartibsiz harakatidan iborat.

С)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik magnit maydonda ionlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

Д)Gazlarda elektr o’tkazuvchanlik elektr maydonda zaryadlar va elektronlarning tartibill harakatidan iborat.

7.Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi nechanchi sinflarda o’rganiladi?

А)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VII, XI sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

Б)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, X sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

С)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, IX sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

Д)Umumo’rta ta’lim maktablarida «Elektromagnit hodisalar» bo’limi VIII, XI sinflarida “Magnit maydon” bo’limlarida o’rganiladi.

8.Darslarda hodisalarning qanday nazariy manzarasi yaratiladi?

А)Nazariyadn olingan ma’lumotlar asosida elektr va magnit maydonlari haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi. Б)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida elektr va magnit maydonlari haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

С)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida elektrostatik hodisalar haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

Д)Tajribadan olingan ma’lumotlar asosida nuqtaviy maydonlar haqidagi bilimlardan foydalanib, darslarda hodisalarning nazariy manzarasi yaratiladi.

9.Magnit maydon qaerlarda mavjud bo’ladi?

А)Har qanday tokli o’tkazgich atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

Б)Har qanday elektr tokli atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

С)Har qanday tokli o’tkazgich atrofida, magnit maydon mavjud bo’ladi

Д)Har qanday magnit strelkasi atrofida, ya’ni harakatlanuvchi elektr zaryadlari atrofida magnit maydon mavjud bo’ladi

10.Qanday moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi?

А)Alyuminiy, nikel, kobalt kabi moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi.

Б)Temir, kalsiy nikel moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi.

С)Temir, nikel, kobalt kabi moddalar magnit maydonga kiritilganda magnitlanib qolishi kuzatiladi

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

11. Magnit xossalari bo’yicha moddalar necha turga bo’linadi?

А)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar uch turga bo’linadi.

Б)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar besh turga bo’linadi.

С)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar to’rt turga bo’linadi.

Д)Magnit xossalari bo’yicha hamma moddalar ikki turga bo’linadi.

12.Molekulyar fizika nimalarni o’rganadi?

А)Molekulyar - fizika, modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi. Б)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning mexanik va issiqlik xossalarini, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.


С)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning jismlarning o’zaro ta’siri, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.

Д)Molekulyar fizika modda tuzilishining molekulyar – kinetick nazariya asoslari, jismlarning syuqlik xossalarini, jismlarning tuzilishi, ideal gaz holati tenglamasi, izojarayonlarni o’rganadi.

13.Qachon Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan?

А)1820 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

Б)1822 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

С)1830 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

Д)1819 yilda X.K. Ersted elektr tokning magnit strelkasiga ta’sirini kashf etgan.

14.Termodinamika qachon vujidga kelgan?

А)Termodinamika XX asrda vujudga kelgan.

Б)Termodinamika XIII asrning ikkinchi yarmida ujudga kelgan.

С)Termodinamika XIX asrning birinchi yarmida vujudga kelgan.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

15. Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida nimaga asos solindi?

А)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida statistik fizikaga asos solindi.

Б)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida qattiq jismlar fizikaga asos solindi.

С)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida molekulyar fizikaga asos solindi.

Д)Issiqlikning molekulyar kinetik nazariyasi yaratilishida nazariy fizikaga asos solindi.

16.Idishdagi gaz nimalardan iborat?

А)Idishdagi gaz xaotik harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

Б)Idishdagi gazlarning tartibli harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

С)Idishdagi gaz xaotik harakatdagi zarrachalar to’plamidan iborat.

Д)Idishdagi gaz issiqlik harakatdagi molekulalar to’plamidan iborat.

17.Izojarayon deb nimaga ataladi?

А)Berilgan gazning birorta makroskopik parametrik o’zgarmas bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

Б)Berilgan gazning hajmi o’zgaruvchan bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

С)Berilgan gazning bosimi o’zgarmas bo’lganda qolganlari orasidagi bog’lanishni tasvirlaydigan jarayon izojarayon deb ataladi.

Д)To’g’ri javob y’oq.

18.Izobarik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

Б)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

С)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izobarik jarayon deyiladi.

Д)Barcha javoblar to’g’ri.

19.Izoxorik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

Б)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

С)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon deyiladi.

Д)Barcha javoblar to’g;ri

20.Izotermik jarayon deb nimaga aytiladi?

А)Temperatura o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

Б)Bosim o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

С)Hajm o’zgarmas bo’lganda kechadigan fizik jarayonlar izotermik jarayon deyiladi.

Д)To’g’ri javob yo’q.

20.Metallarda elektr toki mavzusi o’quvchilarni nimalar bilan tanishtiriladi?

А)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni klassik electron nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.

В)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.

С)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni maydon nazariya elementlari bilan tanishtirishdir.Д)Metallarda elektr toki mavzuning asosiy vazifasi o’quvchilarni elektr toki elementlari bilan tanishtirishdir.
Yüklə 20,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin