1117 Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1Yüklə 330.63 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/4
tarix30.06.2017
ölçüsü330.63 Kb.
  1   2   3   4

 

1117  

Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1. 

 

1. Əmtəəşünaslığın predmeti haqqında ilk dəfə olaraq dəqiq tərif neçənci ildə kim tərəfindən verilmişdir? 

 

A) 1856-cı ildə İ.Vavilov tərəfindən  

B)) 1867-ci ildə K.Marks tərfindən 

 

C) 1867-ci ildə Paster tərəfindən  

D) 1918-ci ildə Azərbaycanda demokratik dövlət qurulduğu vaxt 

 

E) 1962-ci ildə Leypsiqdə keçirilən konfransda verilmişdir  

2. Əmtəəşünaslığın inkişaf tarixində Paster yarım mərhələsi neçənci illəri əhatə 

edir?   

          A) 1800-1918 

 

B) 1800-1867  

C)) 1867-1900 

 

D) 1867-1918  

E) 1900-1918 

 

 

3. Əmtəəşünaslığın inkişaf tarixində biokimyəvi yarım mərhələ neçənci illəri əhatə edir?   

         A) 1867-1900 

 

B)) 1900-1918  

C) 1918-1930  

D) 1900-1930 

 

E) 1930-1962  

 

4. Əmtəəşünaslığın predmeti nədir?           A)) Əmtəələrin isehlak dəyəri xüsusi fənnin əmtəəşünaslığın predmetidir 

 

B) Malın keyfiyyətini formalaşdıran amillər əmtəəşünaslığın predmetidir  

C) Xammalın xassələri və istehsal prosesi əmtəəşünaslığın predmetidir 

 

D) Ərzaq mallarının dadını, iyini, rəngini və konsistensiyasını xarakterizə edən göstəricilər xüsusi fənnin əmtəəşünaslığın predmetidir 

 

E) Ərzaq mallarının keyfiyyətinin və qüsurlarının tədqiqi əmtəəşünaslığın predmetidir 

 

 5. Əmtəəşünaslığın məqsədi nədən ibarətdir?  

          A) Ərzaq mallarının zərərsizlik göstəricilərini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

 

B) Ərzaq mallarının saxlanılması və daşınılması üsullarını təkmilləşdirməkdən ibarətdir 

 

C) Əmtəələrin düzgün saxanmasını təmin etməkdən ibarətdir  

D)) Əmtəələrin istehlak dəyərini yaradan xassələrlə, habelə mal 

yeridilməsinin bütün mərhələlərində bu xassələrin dəyişməsinin öyrənilməsindən 

ibarətdir 

 

E) Yeni xammal növləri ilə xaricdə və ölkədə istehsal olunan ərzaq məhsullarının istehlak dəyərinin öyrənilməsi və keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir 

 

6. Ərzaq malları kimyəvi tərkibinə görə neçə qrupa bölünür?            A) 1 

 

B)) 2 


 

C) 3 


 

D) 4 


 

E) 5 


 

 

7.  Ərzaq mallarının tərkibində olan qeyri üzvi maddələr hansılardır?           A)) su, mineral maddələr  

 

B) karbohidratlar, yağlar, zülallar  

C) mineral maddələr, vitaminlər, zülallar 

 

D) fermentlər, , üzvü turşular, yağlar  

E) su, karbohidratlar, vitaminlər 

 

 

8. Karbohidratlar neçə qrupa bölünür?  

A) 5 


 

B)) 3 


 

C) 6 


 

D) 2 


 

E) 4 


 

9. Ərzaq mallarının tərkibində olan su neçə formada olur? 

 

          A)  1  

B)) 2 


 

C)  3 


 

D) 4 


 

E) 5 


 

 

10. Orta yaşlı insan gündə neçə qram karbohidrat qəbul etməlidir?  

A) 100-200 

 

B) 250-300  

C) 300-500 

 

D)) 400-600  

E) 600-800 

 

 

11. Birbaşa standart göstəricilərinin müqayisəsi ilə təhlil hansı üsula aiddir?  

A) kimyəvi 

 

B) fiziki  

C) biokimyəvi 

 

D)) orqanoleptiki  

E) mikrobioloji 

 

 

12. Qlükoza nədir?  

A)) üzüm şəkəri 

 

B) meyvə şəkəri  

C) çuğundur şəkəri 

 

D) səməni şəkəri  

E) süd şəkəri 

 

 

13. Fruktoza nədir?   

A) göbələk şəkəri 

 

B))  meyvə şəkəri  

C) çuğundur şəkəri 

 

D) səməni şəkəri  

E) üzüm şəkəri 

 

 

14. Bunlardan hansı süni şirin maddələrdir?  

A) Sellüloza, maltoza  

 

B) altı atomlu spirt sorbit, laktoza  

C) ksilit, maltoza 

 

D) fruktoza, qlükoza  

E)) altı atomlu spirt sorbit, ksilit 

 

 

15. Makroelementlərə hansılar aiddir?  

         A))  Fe, K, P, Ca, Na, Mg, Cl, S, Si 

 

B) Ra, Au, Ti, uran, tarium  

C) Ba, Br, B, J, Co, Mn, Cu, Mo 

 

D) Zn, As, Hg, Pb, Cu, S  

E) P, Fe, Cl, Ba, J, F, Cr, Zn  

 

16. Ultramikroelementlərə hansılar aiddir?  

A) natrium, xlor, silisium, kalsium, fosfor, maqnezium 

 

B) brom, yod, kobalt, barium, molibden, sink  

C) manqan, kuprum, flüor, barium, brom, yod 

 

D)) uran, torium, radium, airum, titanium, samrium  

E) radium, plumbum, sink, fosfor, kalium, kobalt 

 

 

17. Mikroelementlərə hansılar aiddir?  

A)) Co, Br, Ba, Y, Mn, Cr, F, Zn, Cu və b.  

 

B) Fe, Ca, Cl, S, Si, Cr, Co, B, Zn və b.  

C) Fe, K, P, Ca, Na, Mg, Cl, S, Si və b. 

 

D) Ra, Au, Ti, uran, tarium və b.  

E) Ca, Mg, K, Pb, Fe, Mo, Zn və b. 

 

 

18.  Bu karbohidratlardan hansıları şirin deyildir?  

A) monosaxaridlər  

 

B) oliqosaxaridlər  

C)) polisaxaridlər 

 

D) trisaxaridlər  

E) disaxaridlər 

 


 

19. Balanslaşdırılmış qidalanmada enerjivermə qabiliyyətinə malik olan 

maddələrin (yağ, zülal, karbohidrat) nisbəti necə olmalıdır? 

 

A) 1:2:5  

B) 1:1:3 

 

C) 1:1:2  

D) 1:1:6 

 

E)) 1:1:4  

 

20.  1 kkal neçə kilocoula müvafiqdir?  

          A) 5,1 

 

B) 4,3 


 

C) 4,0 


 

D)) 4,184 

 

E) 3,84 


 

 

21.  1 q zülal oksidləşdikdə nə qədər enerji ayrılır?  

         A)) 4,0 kkal  

 

B) 3,5 kkal  

C) 4,1 kkal 

 

D) 3,9 kkal  

E) 3,6 kkal 

 

 


22.   1 q karbohidrat oksidləşdikdə nə qədər enerji əmələ gəlir? 

 

A) 4,0 kkal  

B)) 3,75 kkal 

 

C) 3,5 kkal  

D) 4,5 kkal 

 

E) 4,1 kkal  

 

23.  1 q yağ oksidləşdikdə nə qədər enerji əmələ gəlir?  

A) 8,7 kkal 

 

B) 9,3 kkal  

C)) 9,0 kkal 

 

D) 9,8 kkal  

E) 8,0 kkal 

 

 

24.  Enerjivermə qabiliyyətinə malik olan komponentlərin mənimsənilməsi nəzərə alınmaqla hesablanan kalorilik necə adlanır? 

 

          A) nəzəri kalorilik  

B) mütləq kalorilik 

 

C) natamam kalorilik  

D) fiziki kalorilik 

 

E)) real kalorilik  

 

25. İnvert şəkəri nədir?  

A) qlükoza və saxarozanın eyni miqdarda qarışığı 

 

B))  qlükoza və fruktozanın eyni miqdarda qarışığı   

C) maltoza və fruktozanın eyni miqdarda qarışığı 

 

D) laktoza və maltozanın eyni miqdarda qarışığı  

E) saxaroza və fruktozanın eyni miqdarda qarışığı 

 

26. Təbiətdə tapılan amin turşuların neçəsi zülalların tərkibinə daxildir?  

A) 8 


 

B) 10 


 

C) 15 


 

D)) 20 


 

E) 24 


 

 

27.  Bunlardan hansıları sadə zülal qrupuna aiddir?  

A) nukleoproteidlər, prolaminlər, xromoproteidər 

 

B))  albuminlər, prolaminlər, qlyutelinlər  

C) albuminlər, prolaminlər, fosfoproteidər 

 

D) prolaminlər, qlikoproteidər, lioproteidər  

E) fosfoproteidər, xromoproteidər, qlyutelinlər 

 

 

28.  Bunlardan hansıları mürəkkəb zülal qrupuna aiddir?   

A) nukleoproteidlər, xromoproteidər, qlyutelinlər 

 

B) albuminlər, prolaminlər, fosfoproteidər  

C) qlikoproteidər, lioproteidər, albuminlər 

 

D)) fosfoproteidər, qlikoproteidər, lioproteidər  

E) albuminlər, prolaminlər, qlyutelinlər 

 

 

29.  Fermentlər nədir?  

A) ərzaq mallarında dad və ətrin əmələ gəlməsində iştirak edən maddədir 

 

B) büzüşdürücü xüsusiyyətə malik olan maddədir   

C) yağda həll olan üzvü maddələrdir 

 

D) yeyinti məhsullarının istehsalında istifadə olunan üzvi turşulardır  

E)) zülal təbiətli üzvi katalizatorlardır 

 

 

30. Yağda həll olan vitaminlərə hansılar aiddir?  

A) D, E, K, A, B,U  

 

B) A, D, E, K, C, P  

C) E, D, B,B, PP, C, P 

 

D)) A, D, E, K  

E) H, PP, C, P  

 

 

31. Suda həll olan vitaminlərə hansılar aiddir?  

A) A, B, B, PP, C 

 

B) C, H, P, B, A  

C) E, D, C, P, B  

D) A, D, E, K 

 

E)) B qrup vitaminlər, H, PP, C, P  

 

32. Saxlanılma qabiliyyətinə görə ərzaq malları neçə qrupa bölünür?   

A)) 2 


 

B) 3 


 

C) 4  


 

D) 5 


 

E) 6 


 

33. Dondurulmuş məhsullar üçün optimal temperatur neçə dərəcədir? 

 

A) 0 dərəcə S  

B)) -18 dərəcə S 

 

C) -5 dərəcə S  

D) -8 dərəcə S 

 

E) 25 dərəcə S  

34. Nəmliyindən asılı olaraq ərzaq malları neçə qrupa bölünür? 

 

A) 1 


 

B) 2 


 

C)) 3 


 

D) 4 


 

E) 5 


 

35. Anbarın nisbi rütubəti hansı cihazla ölçülür? 

 

A)) Avqust və Assman psixrometrlərii ilə   

B) sutkalıq və həftəlik termoqraf ilə 

 

C) termoqraf və Assman psixrometri ilə  

D) termoqraf və Avqust psixrometri ilə 

 

E) termometr və temoqraf ilə   

36. Saxlanılma zamanı ərzaq mallarında baş verən dəyişikliklər hansılardır? 

 

A))  fiziki, kimyəvi, biokimyəvi və mikrobioloji  

B) sorbsiya, desorbsiya, tənəffüs 

 

C) kiflənmə,cürümə, qıcqırma  

D) məhsulun dadının ,iyinin, rənginin dəyişməsi 

 

E) məhsulun xarici görünüşünün dəyişməsi  

 

37. Hansı xarici mühit amillərinin təsirindən məhsulda fiziki və fiziki-kimyəvi dəyişikliklər baş verir?   

          A) temperatur artması və ya azalması zamanı 

 

B) havanın nisbi rütubəti və qaz tərkibinın dəyişməsi zamanı  

C))  temperatur, havanın nisbi rütubəti, qaz tərkibi, işıq, mexaniki təsirlər 

zamanı 

 

D) məhsul daşınarkən mexaniki təsirlər zamanı   

E) məhsulun düzgün qablaşdırılmaması zamanı 

 

38. Sorbsiya zamanı məhsulda nə kimi dəyişiklik müşahidə olunur?  

A) məhsul bulanlıqlaşır  

B) məhsulun tərkibindəki yağ əriyir 

 

C) məhsulun tərkibindəki su donur  

D))  məhsulun kütləsi artır, keyfiyyəti pisləşir  

 

E) məhsulun kütləsində itki baş verir  

 

39. Desorbsiya zamanı məhsulda nə kimi dəyişiklik müşahidə olunur?  

A)) məhsulun kütləsində itki ilə yanaşı keyfiyyəti pisləşir  

 

B) məhsulun kütləsi artır, keyfiyyəti pisləşir   

C) məhsulun tərkibindəki su donur 

 

D) məhsul yapışqanlaşır və formasını itirir  

E) məhsulun tərkibindəki yağ əriyir 

 

 

40.  Ərzaq məhsullarının saxlanması zamanı baş verən kimyəvi dəyişikliklər hansılardır?   

          A) məhsulda avtolitik və hidrolitik proseslər gedir 

 

B))  məhsulun qidalılıq dəyərini aşağı salan dadını, iyini, rəngini pisləşdirən maddələr əmələ gəlir 

 

C) məhsulda qıcqırma, kiflənmə və cürümə prosesləri gedir  

D) sorbsiya və desorbsiya prosesləri gedir 

 

E) məhsulun görünüşündə dəyişikliklər baş verir  

 

41. Ərzaq məhsullarının saxlanması zamanı ən çox müşahidə olunan biokimyəvi proseslər hansılardır?  

         A) hidrolitik və avtolitik proseslər  

B) qıcqırma, kiflənmə və cürümə 

 

C) sorbsiya və desorbsiya  

D)) hidrolitik, avtolitik və tənəffüs 

 

E) kimyəvi bombaj  

42. Avtoliz nədir? 

 

A) fermentlərin təsiri altında azotsuz maddələrin parçalamasıdır   

B) həll olan maddələrin məhsuldakı fermentlərin təsiri altında həll olmayan 

hala keçməsidir 

 

C)) həll olmayan maddələrin məhsuldakı fermentlərin təsiri altında həll olan hala keçməsidir 

 

D) zülalların və onların hidroliz məsullarının dərin parçalanmasıdır  

E) müxtəlif növ kif göbələklərinin inkişafıdır 

 

43. Ərzaq məhsullarının saxlanması zamanı baş verən mikrobioloji dəyişikliklər hansılardır?   

          A) məhsulun zərərvericilərlə zədələnməsi 

 

B) məhsulun iyinin, dadının, rənginin dəyişməsi  

C) hidrolitik və avtolitik proseslər 

 

D) sorbsiya və desorbsiya  

E)) qıcqırma, kiflənmə və cürümə 

 

44. Tənzimlənən qaz mühiti nədir?   

A) oksigenin miqdarının artırılması, karbon qazının miqdarının 

azaldılmasıdır 

 

B) oksigenin miqdarının azaldılması, azotun miqdarının artırılmasıdır  

C) oksigenin miqdarının artırılması, azotun miqdarının azaldılmasıdır  

D) azotun miqdarının azaldılması, karbon qazının miqdarının artırılmasıdır 

 

E)) oksigenin miqdarının azaldılması, karbon qazının miqdarının artırılmasıdır  

 

45. Pasterizasiya zamanı məhsul hansı temperatura qədər qızdırılır?  

A) 60-78 dərəcə S 

 

B) 50-98 dərəcə S  

C))  60-98 dərəcə S 

 

D) 40-68 dərəcə S  

E) 78-100 dərəcə S  

 

46. Sterilizasiya hansı temperaturda aparılır?  

A) 100-102 dərəcə S 

 

B)) 102-120 dərəcə S  

C) 120-130 dərəcə S 

 

D) 98-100 dərəcə S  

E) 78-100 dərəcə S  

 

47. Ərzaq mallarının konservləşdirilməsində hansı metodlardan istifadə edilir?  

A))  fiziki, fiziki-kimyəvi, kimyəvi, biokimyəvi, kombinələşmiş  

 

B) fiziki, , kimyəvi, mikrobioloji, kombinələşmiş  

C) fiziki, fiziki-kimyəvi, biokimyəvi, mikrobioloji 

 

D) kimyəvi, biokimyəvi, kombinələşmiş  

E) kimyəvi, fiziki-kimyəvi, biokimyəvi, kombinələşmiş 

 

48. Fiziki metodla konservləşdirməyə hansı üsullar aiddir?             A) pasterlizaiya, sterlizasiya, qurutma, turşutma, hisləmə  

 

B)) pasterlizaiya, sterlizasiya, soyudulma, dondurulma, müxtəlif şüalarla mexaniki sterlizasiya, ultrasəs, ultrabənövşəyi şüalarla sterlizasiya 

 

C) soyudulma, dondurulma, duzla konservləşdirmə, sublimasiya  

D) pasterlizaiya, sterlizasiya, soyudulma, dondurulma, turşutma, qurutma 

 

E) pasterlizaiya, sterlizasiya, müxtəlif şüalarla mexaniki sterlizasiya, ultrasəs, ultrabənövşəyi şüalarla sterlizasiya 

 

49. İonlaşdırıcı şüalarla konservləşdirmə nədir?  

         A) ionlaşdırıcı şüalarla məhsulun temperaturunu artırmaqla sterlizə etməkdir  

 

B) ionlaşdırıcı şüalarla məhsulun aşağı temperaturun təsiri ilə dondurulmasıdır  

 

C) ionlaşdırıcı şüalarla məhsulun aşağı temperaturun təsiri ilə soyudulmasıdır  

 

D) ionlaşdırıcı şüalarla məhsulun qurudulmasıdır  

E)) ionlaşdırıcı şüalarla məhsulun temperaturunu artırmadan sterlizəedici 

effektin əldə edilməsidir 

 

50. Fiziki metodla konservləşdirmədə nə zaman mexaniki sterilizasiya tətbiq olunur? 

 

A)) şirələrin zərərsizləşdirilməsi zamanı  

B) südün pasterizasiyası zamanı 

 

C) ətin dondurulması zamanı  

D) balığın hisə verilməsi zamanı 

 

E) çayın qabaşdırılması zamanı  

51. Fiziki-kimyəvi metodla konservləşdirməyə hansı üsullar aiddir? 

 

A) hisləmə, qurutma, turşutma  

B) sterilizasiya, pasterizasiya  

 

C)) qurutma, duz və şəkərlə konservləşdirmə  

D) soyutma, dondurma 

 

C) sublimasiya, qurutma, hisləmə   

52. Mikroorqanizmlərin məhvinə əsaslanan konservləşdirmə üsulu hansıdır?     

         A))  pasterizasiya və sterilizasiya 

 

B) pasterizasiya və qurutma  

C) dondurma və soyutma  

 

D) mexaniki sterilizasiya   

E) konvektiv qurutma   

53. Fiziki-kimyəvi metod ilə duzla konservləşdirmə zamanı duzun konsentrasiyası 

neçə % olmalıdır?  

         A)  14-20% 

 

B) 20-24%  

C) 2-5% 


 

D) 5-8% 


 

E))  8-14% 

 

54. Fiziki-kimyəvi metod ilə şəkərlə konservləşdirmə zamanı şəkərin konsentrasiyası neçə % olmalıdır?  

         A)  ən azı 30% 

 

B) ən azı 40%  

C) ən azı 55% 

 

D) ən azı 60%  

E))  ən azı 65% 

 

55. Süblimasiya üsulunun mahiyyəti nədən ibarətdir?   

A) soyudulmuş məhsul vakuum kamerasında aşağı təzyiqdə maye hala 

keçmədən birbaşa buxar halına keçir, ayrılır 

 

B) dondurulmuş məhsul vakuum kamerasında yüksək təzyiqdə maye hala keçmədən birbaşa buxar halına keçir, ayrılır  

 

C) dondurulmuş məhsul vakuum kamerasında aşağı təzyiqdə maye, sonra buxar halına keçir, arılır 

 

D))  tez dondurulmuş məhsul vakuum kamerasında aşağı təzyiqdə buz maye hala keçmədən birbaşa buxar halına keçir və ayrılır  

 

E) soyudulmuş məhsul vakuum kamerasında yüksək təzyiqdə birbaşa buxar halına keçir, ayrılır 

 

56. Bu üsullardan hansı kimyəvi metodla konservləşdirməyə aiddir?  

A))  etil spirti, sirkə turşusu sorbin turşusu ilə konservləşdirmə 

 

B) hisləmə, qurutma, duza və şəkərlə konservləşdirmə   

C) CO, hisləyici məhlul, duzla və şəkərlə konservləşdirmə 

 

D) sterilizasiya, pasterizasiya, soyudulma və dondurulma   

E) turşutma, sublimasiya, hisləyici məhlul ilə konservəşdirmə 

 

57. Biokimyəvi metodla konservləşdirməyə hansı üsul aiddir?  

A) hisləmə 

 

B) soyudulma  

C) dondurulma 

 

D))  turşutma  

E) qurutma  

58. Kombinələşmiş metodla konservləşdirməyə hansı üsul aiddir? 

 

A)) hisləmə  

B) qurutma 

 

C) sublimasiya  

D) turşutma 

 

E) sterilizasiya  

59. Taralar müxtəlif materialdan hazırlanmaqla neçə növə bölünürlər? 

 

A)) 2 


 

B) 3 


 

C) 4 


 

D) 5 


 

E) 6 


 

60. Hansı taralar istehlak tarası adlanır? 

 

A) taxta taralar  

B) şüşə taralar 

 

C) metal taralar  

D))  daxili taralar 

 

E) xarici taralar  

61. Bunlardan hansı taxta tara növlərinə aiddir?  

          A) yeşik, mehtərə, tub 

 

B) çəllək, səbət, mehtərə  

C) lotok, konteyner, tub 

 

D)) yeşik, lotok, çəllək   

E) yeşik, kisə, mehtərə 

 

62. Bunlardan hansı toxunma materialdan tara növlərinə aiddir?   

A) tor kisə, kəndir kisə, səbət 

 

B) səbət, yeşik, kənaf kisə  

C) kətan kisə, kənaf kisə, tub 

 

D) cut kisə, lotok, səbət  

E)) kətan kisə, cut kisə, tor kisə 

 

63.  Bunlardan hansı metal tara növlərinə aiddir?            A))  tub, mehtərə, cəllək 

 

B) lotok,konteyner, çəllək  

C) yeşik, banka, lotok 

 

D) mehtərə, lotok, tub 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə