1230y az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1230Y İnsan biologiyasıYüklə 0.57 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/6
tarix31.03.2017
ölçüsü0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1

2

34

5

67

1230Y_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1230Y İnsan biologiyası

İlk mәmәlilәrin әmәlә gәldiyi dövr:

Çılpaqtoxumluların ilk dәfә әmәlә gәldiyi dövr:

Mollyusklar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?

Buğumayaqlılar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?

Yosunlar vә ali quru bitkilәri arasındakı qazıntı halında tapılan keçid forma:

Aromorfoz, idioadaptasiya vә degenerasiya:

Populyasiyaların sayının azalması, arealın kiçilmәsi hansı üçün sәciyyәvidir?

ordovik

tәbaşir


yura

trias


devon


devon

silurtrias

yura


daş kömür

tәbaşir


perm

trias


silur

yuratәbaşir

daş kömür

perm

trias


silur

zirehlilәrmamırlar

qıjılar


psilofitlәr

pulcuqlulartәkamülün yollarıdır

tәkamülün hәrәkәtverici qüvvәsidirantropogendә әmәlә gәlmişdir

tәkamülün nәticәsidir

növlәrin nәslinin kәsilmәsinә sәbәb olur

degenerasiya

idioadaptasiya

bioloji tәnәzzül

bioloji tәrәqqi8

9

1011

12

1314

Tәkamülün amilidir:

Hansılar arasında parazit münasibәtlәr yarana bilәr?

Paleozoyun dövrü:

Mezozoyun dövrü:

Kaynozoyun dövrü:

Ekoloji növәmәlәgәlmәdәn fәrqli olaraq coğrafi növәmәlәgәlmәdә yeni növaün әmәlә gәlmәsi necә baş

verir?


Coğrafi növәmәlәgәlmәdәn fәrqli olaraq ekoloji növәmәlәgәlmәdә yeni növün әmәlә gәlmәsi nәyin

nәticәsindә baş verir?

aromorfoz

parazitlik

divergensiya

aromorfoz

irsi dәyişkәnlik

konvergensiyatoyuq vә pәlәng

insan vә arı

insan vә fil

qarışqa vә mәnәnә

liqula vә balıq

yuraordovik

paleogenneogen

trias


kembri

neogen


trias

permantropogen

neogen


kembri


silur

daş kömür

perm

süni seçmәbaşlanğıc arealın daxilindә

tәbii vә süni seçmә

başlanğıc arealın genişlәnmәsi

konvergensiyatәbii vә süni seçmә

başlanğıc arealın daxilindә gedir

süni seçmә nәticәsindәbaşlanğıc arealın genişlәnmәsi

konvergensiya15

16

1718

19

2021

22

Morfoloji, fizioloji vә biokimyәvi xüsusiyyәtlәrinә görә irsәn oxşar olan vә döllü nәsil verәn fәrdlәr cәmi:Arealın müәyyәn hissәsindә yaşayan fәrdlәr cәmi:

Hansı tәkamül vahidi hesab edilir?

Quraq havadan sonra cücülәrin kәskin artması hansı tәkamül amilidir?

Hansı süni seçmә üçün doğru deyil?

Süni seçmә hәyata keçmәyә başlamışdır:

Tәkamül prosesindә daha sonra әmәlә gәlmişdir:

Hansı sistematik qrupun tәkamülünü bilavasitә müşahidә etmәk mümkündür?

cins


alәm

növ


dәstә


populyasiya

alәm


sort

populyasiya

ştam


dәstә

divergensiya

növ

fәrd


populyasiya

tәrәqqiizolyasiya

aromorfoz

populyasiya dalğaları

degenerasiyatәbii seçmә

onun üçün materialı irsi dәyişkәnlik verir

yeni bitki sortları yaradır

antropogendә yaranıb

yeni populyasiyanın yaranmasına sәbәb olur

yeni heyvan cinslәri yaradırtәbaşir

paleogen


antropogen

proterozoyneogen

ağciyәr


qanad

traxeya


2 qan dövranı

sabit bәdәn temperaturu

heyvan növlәrinin

23

24

2526

27

2829

Kaynozoyun dövrü:

İki növün konvergensiyasına sәbәb olur:

Mutasiya nәdir?

Tәbii seçmә:

Populyasiya dalğası nәdir?

Hansı hәm tәbii, hәm dә süni seçmә üçün doğrudur?

Canlıların növ adları latın dilindә neçә sözdәn ibarәtdir?

heyvan tiplәrinin

heyvan dәstәlәrinin

bitki siniflәrinin

bitki cinslәrinin

silur

perm


antropogen

triasdaş kömür

eyni bir әcdaddan әmәlә gәlmәsi

oxşar yaşayış şәraiti

hәr birinin 3­cü bir növlә çarpazlaşmasınövlәr arası gen mübadilәsi

növlәrin özünü tәkmillәşdirmәsi

tәkamülün yoludur

növün mәhvinә sәbәb olur

faydalı dәyişkәnlikdir

tәkamül üçün materialdır

tәkamülün istiqamәtidirtәkamülün yoludur

tәkamülün amilidir

proteerozoyda yaranmışdırtәkamül üçün materialdır

tәkamülün istiqamәtidir

fenotipin dәyişmәsi

fenotipdә stabillik

fәrdlәrin mәhvi

fәrd sayının artması vә ya azalması

genotipin dәyişmәsiyaşamaq uğrunda mübarizәnin nәticәsindә baş verir

hәr ikisinә materialı irsi dәyişkәnlik verir

fәsilәlәr yaranırsort vә cinslәr yaranır

yalnız insan üçün faydalı olur

5

24

3


30

31

3233

34

3536

37

Quşların vә sürünәnlәrin әlamәtlәrini özündә әks etdirir:Mezozoyun dövrü:

Mezozoyun dövrü:

Paleozoyun dövrü:

Paleozoyun dövrü:

Paleozoyun dövrü:

Paleozoyun dövrü:

Kaynozoyun dövrü:

1

ixtiozavrtrilobit

arxeopteriks

mamont


steqosefal

devon


ordovik

daş kömür

neogen

tәbaşir


antropogen

yuraordovikperm

neogen


neogen

paleogen


perm

tәbaşiryura

yura


paleogen

neogen


daş kömür

tәbaşirtrias

tәbaşir


neogen

paleogen


devon

antropogentәbaşir

trias


yura

silur
38

39

4041

42

4344

Hansılar arasında parazit münasibәtlәr yarana bilәr?

Tәkamülün yolları vә istiqamәtlәri problemiin hәllindә böyük әmәyi olan alimlәr:

Aromorfoz, idioadaptasiya vә degenerasiya sәbәb olur:

Populyasiyadakı fәrdlәrin sayının artması, arealın genişlәnmәsi hansı üçün sәciyyәvidir?

Örtülütoxumluların ilk dәfә әmәlә gәldiyi dövr:

Tәbiәtdә tәkamül әn çox hansı yolla gedir?

Tarixi inkişaf prosesindә örtülütoxumlularda ilk dәfә meydana çıxmışdır:

tәbaşir

trias


silur

paleogen


yura


fil vә begemot

minici sürfәsi vә kәlәm kәpәnәyi tırtılı

kәlәm kәpәnәyi vә arıinsan vә arı

qarışqa vә arı

Vavilov vә Darvin

Virxov vә Ber

Müller vә Hekkel

Severtsov vә Şmalhauzen

Pavlov vә Çetverikovbioloji tәrәqqiyә

konvergensiyayabioloji tәnәzzülә

mütәşәkkillik sәviyyәsinin mürәkkәblәşmәsinә

divergensiyaya

süni seçmә

bioloji tәrәqqi

növün coğrafi kriterisinövlәrin tәcridi

bioloji tәnәzzül

paleogen

tәbaşir


antropogen

daş kömür

heogen


idioadaptasiya

bioloji tәnәzzüldegenerasiya

bioloji tәrәqqi

aromorfoz

çiçәk vә meyvә

kök


xloroplastlar

45

46

4748

49

5051

Paleozoyun dövrü:

Cinsi çoxalma zamanı ziqot yarandığı anda baş verә bilәr:

Tәbii seçmә:

Yer kürәsindә hәyatın әmәlә gәlmәsinә qәdәr hansı tәkamül baş vermişdir?

Yer kürәsindә hәyatın yaranması anından hansı tәkamül baş vermişdir?

Antropogenez nәdir?

Avstralopiteklәrin әmәlә gәldiyi dövr:

törәdici toxuma

toxum


yura

neogen


tәbaşir

Kembri


paleogen


modifikasiya dәyişkәnliyi

diyergensiya

kombinativ dәyişkәnlik

qeyri­irsi dәyişkәnliksüni seçmә

tәkamülün ilkin şәrtidir

divergensiya nәticәsindә yaranışdır

tәkamül üçün materialdır

yeni sortların yaranmasına tәsir etmir

tәkamülün hәrәkәtverici qüvvәsidir

makrotәkamülsosial

bioloji


mikrotәkamül

biokimyәvi

bioloji


sosial


kimyәvi

fiziki


antropogenez

insanabәnzәr әcdadların dәyişilmәsi

mәmәlilәrin embrional inkişafı

insanın formalaşmasının tarixi inkişaf prosesi

dәyişkәnlikinsanın embrional inkişafı

trias


neogen

yuratәbaşir

paleogen


52

53

5455

56

5758

59

İnsan rüşeyminin inkişafında hansı daha sonra formalaşır?Tәzә doğulmuş uşaqda quyruğun olması nәdir?

Avstralopiteklәr hansı erada yaşamışlar?

Bitkilәrdә ilk dәfә vegetativ orqanların yarandığı era:

Hansı eradan sonra yeni heyvan tiplәrinin yaranmasına imkan verәn aromorfozlar olmayıb?

İdioadaptasiyadır:

Heyvanlarda toxumaların yarandığı era:

İlk avtotrof orqanizmlәr hansı erada әmәlә gәlib?

ara beyin

böyük yarımkürәlәr

uzunsov beyin

orta beyin

yarımkürәlәrdәki qırışlar

embrioloji dәlilpaleontoloji dәlil

filogenetik sıradır

atavizmpaleontoloji dәlilmezozoy

paleozoy


kaynozoy

arxeyproterozoy

kaynozoy


proterozoy

arxeymezozoy

paleozoy


proterozoy

arxeymezozoy

kaynozoy


paleozoy

çiçәyin әmәlә gәlmәsi

kaktusda suyun toplanması

mamırda yarpağın әmәlә gәlmәsiqıjıda kökün әmәlә gәlmәsi

toxumlu qıjıda toxumun әmәlә gәlmәsi

paleozoy

kaynozoy


arxey

proterozoy

mezozoy


paleozoy

60

61

6263

64

6566

İnsanı ilk dәfә primatlar dәstәsinә aid etmişdir:

İnsanın hansı nümayәndәsindә bütöv (qaşüstü) çıxıntılar olmayıb?

İnsan embrionunda quyruğun olması nәdir?

İlkin әmәk alәtlәri nәdәn hazırlanmışdır?

Engelsin fikrincә antropogenezdә neçә әsas sosial amil iştirak edib?

Antropomorfoz nәdir?

Aromorfozun nәticәsidir:

mezozoy

proterozoyarxey

kaynozoyBer

Lamark


Linney

DarvinEngels

müasir insan

pitekantrop

kromanyon

sinantropneandertal

filogenetik sıra

tәkamülün embrioloji dәlili

atavizmpudiment

tәkamülün paleontoloji dәlili

çay daşından

dәmirdәnbürüncdәn

sümükdәn


misdәn

5

24

31

insanın әcdadlarının tәkrarlaması

insanın genotipini dәyişәn ekoloji amil

insanın fәrdi inkişafı

insanabәnzәr әcdadların morfoloji vә fizioloji dәyişmәsi

insanın embrional inkişafıkökün әmәlә gәlmәsi

toxumların yayılması

soğanağın yaranması

çiçәklәrin külәklә tozlanması67

68

6970

71

7273

74

İnsanın hansı әcdadı ilk dәfә qrup halında yaşayıb?Tәkamüldә daha әvvәl baş verib:

Bitkilәrin çoxalması hansı dövrә qәdәr yalnız suda gedirdi?

Onurğalı heyvanların çoxalması hansı dövrә qәdәr yalnız suda gedirdi?

Psiilofitlәrin әmәlә gәldiyi dövr:

İlk bәdәn boşluğuna malik orqanizmlәrin yarandığı era:

Şüalı simmetriyaya malik olan orqanizmlәrin ilk dәfә yarandığı era:

İlk dәfә әkinçiliklә mәşğul olanlar:

çiçәyin әmәlә gәlmәsi

pitekantropneandertal

sinantropkromanyon

avstralopitek

tәnәffüs

sәrbәst oksigenin toplanması

xemosintez

qeyri­üzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәrin sintez olması

fotosintezordovik

tabaşirperm

daş kömür

devon

daş kömürtabaşir


perm

yura


trias

yura


tabaşir

ordovik


daş kömür

trias

kaynozoy


mezozoy

proterozoy

arxey


paleozoy

paleozoy


arxey

kaynozoy


mezozoy

proterozoy75

76

7778

79

8081

әksәr sürünәnlәr üçün sәciyyәvi olan xüsusiyyәt, insan üçün isә qalıqdır:

İnsanın bәdәnindә sıx tük örtüyü nәdir?

Hansı daha qәdimdir?

Hansı daha qәdimdir?

Tәkamüldә daha әvvәl baş verib:

Plasentalı mәmәlilәrin yarandığı dövr:

Sinir sisteminә malik olan orqanizmlәrin ilk dәfә yarandığı era:

neandertal

driopitek

kromanyon

Heydelberq adamıbacarıqlı insan

pulcuq


kloaka

3­cü göz qapağı

çoxmәmәliliksıx tük örtüyü

orqanoid


uzaq әcdad

qalıqaromorfoz

antropogenez

kromanyon

bacarıqlı insan

avstralopitek

driopitek

sinantropkromanyon

parapitek

avstralopitekmüasir insan

sinantrop

xemosintez

fotosintez

nuklein turşularının meydana gәlmәsi

koaservatların әmәlә gәlmәsi

tәnәffüs


daş kömür

tabaşir


paleogen


trias

yura


kaynozoy

arxey


mezozoy82

83

8485

86

8788

İnsan rüşeymindә 3 cüt qәlsәmә yarıqlarının olması nәdir?

Tәkamül prosesindә quru mühitinә әn axırıncı çıxmışlar:

Balıqların aid edildiyi tipin ilk nümayәndәlәrinin yarandığı era:

Darvinin fikrincә antropogenezdә neçә әsas bioloji amil iştirak edib?

İlk dәfә zәif inkişaf etmiş çәnәaltı çıxıntı әmәlә gәlmişdir:

Qalıqları ilk dәfә Asiyada, sonra isә Afrika vә Avropada tapılmışdır:

İkinci siqnal sisteminin funksional vahidi:

proterozoy

paleozoytәkamülün paleontoloji dәlili

patologiya

rudiment

atavizm


tәkamülün embrioloji dәlili

göbәlәklәrviruslar

bakteriyalar

heyvanlar

bitkilәrpaleozoy

proterozoy

mezozoy


kaynozoy

arxey


5

2

41

3sinantrop

neandertal

kromanyonpitekantrop

Heydelberq adamı

kromanyon

avstralopitek

sinantrop

neandertal

pitekantrop

mimikasöz

әmәk alәtiictimai hәyat tәrzi

mutasiya


89

90

9192

93

9495

96

Yarpaq, gövdә vә köklәrin müxtәlif yollarla suya qәnaәt etmәsi nәdir?Meyvә vә toxumların mütәlif yollarla yayılmağa uyğunlaşması nәdir?

İlk dәfә heyvanları әhlilәşdirmişlәr:

Yox olmuş xalq:

Yox olmuş xalq:

Yox olmuş xalq:

Yox olmuş xalq:

Yox olmuş xalq:

bioloji tәnәzzül

degenerasiya

idioadaptasiya

aromorfozkonvergensiya

konvergensiya

divergensiya

bioloji tәrәqqi

mutasiya

idioadaptasiya

neadertalkromanyon

bacarıqlı insandriopitek

sinantrop

fars

alman


rus

karfagenlilәr

fransız


irland

alman


macar

hun


şotland


ispan

misirli


finikiyalı

yunanitalyan

macar


latın

yaponәrәb

bolqar


atsek97

98

99100

101


102

103


Yox olmuş xalq:

Roman qrupuna daxil olan dil:

Roman qrupuna daxil olan dil:

Roman qrupuna daxil olan dil:

Roman qrupuna daxil olan dil:

Roman qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

kalmık


çuvaş

tatar


koryak

tatar


bolqar

polyak


macar

mayya


bolqar


alban

yunan


italyan

almanukrayna

çuvaş


tatar

gürcü


moldav

hindportәgiz

polyakrus

çin


kelt

irland


fransız

ingilisyunan

fars


azәri

ispan


ingilis


türk

tai


alman

tatartatar

104

105


106

107


108

109


110

111


German qrupuna daxil olan dil:

Roman dil qrupuna daxil olan dil:

Heç bir ailәyә daxil olmayan dil:

Heç bir ailәyә daxil olmayan dil:

Heç bir ailәyә daxil olmayan dil:

Slavyan qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

monqol

rus


fransız

ingilis


yunan


italyan

rumın


slovak


çex

ukrayna


isveç

italyan


ispan

bask


özbәk


portuqal

hind


әrәb

türk


vyetnam

yәhudikoreya

çexbolqar

serb


tatar

monqol


alman

fransız


rus

türktalış

çin


monqol

rus


danimarka112

113


114

115


116

117


118

German qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

German qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

macar

island


çex


azәri

xorvat


çex

kürd


flamand

ispanserb

tai


serb

çex


holland

azәrinorveç

rumınmoldav

belorus


fars

altay


tatar

türk


isveç

çuvaştükmәn

çinmonqol

serb


hind

serb


ispan

bolqar


rus

türk


çex


xorvat

rus
119

120


121

122


123

124


125

Türk qrupuna daxil olan dil:

Heç bir ailәyә daxil olmayan dil:

Fin­ural ailәsinә daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil

altayslovakuyğur

almaningilis

serb


alban

island


monqol

azәri


rus

yapon


island


azәri

rus


eston

monqolbantu

serb


әrәb

ivrit


özbәk

estonlitva

fars


tacik

qırğız


qazax


әrәb


gürcü

kürd


fars

fars


polyak

çex


serb

yakut
126

127


128

129


130

131


132

133


Afrikanın zәnci xalqlarının danışdığı dil ailәsi:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Türk qrupuna daxil olan dil:

Sami­Hami ailәsinә daxil olan dil:

Fars qrupuna daxil olan dil:

Fars qrupuna daxil olan dil:

sami­hami

altay


bantu

hind­avropaçin­tibet

qaraqalpaq

çin


ispan

fransız


macar

eston


çuvaş

finçex

macar


çin

monqol


fars

bolqar


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə