1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları
informasiyanın müdafiәsi
informasiya kodlaşdırılması
Sual: İnformasiya sahәsindә şәx¬siy¬yәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin hәyati әhәmiyyәtli
maraqlarına hәdәlәri neçә kateqoriyaya ayırmaq olar: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İnformasiya sellәri müraciәt nöqteyi­nәzәrindәn neçә qrupa bölünür: (Çәki: 1)
2

3
4
5
6
Sual: Tәsir mәqsәdlәrinә görә tәhlükәlәrin neçә әsas növü ayırd edilir: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İmmunizatorların neçә növü var: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Ekran neçә mexanizmdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Simmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә aiddir (Çәki: 1)
DES
3­DES
IDEA
FEAL
variantların hamısı
Sual: Simmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
Skipcack
RC2
RC4,
CAST, Blowfish
RSA
Sual: Asimmetrik kriptoqrafiyada neçә açardan istifadә olunur (Çәki: 1)
2
3
4

5
6
Sual: Rәqәmsal imza neçә alqoritm ilә realizә edilir: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Qanunvericilik sәviyyәsindә hüquqi aktlar vә standartlar hansıdır, (Çәki: 1)
.«Narıncı kitab»
X.800 tövsiyәlәri
ISO 15408 («Ümumi meyarlar»)
ISO 17799
variantların hamısı
Sual: Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya
tәhlükәsizliyi siyasәtinin tәrkibinә aşağıdakı bölmә daxil ola bilәr: (Çәki: 1)
informasiya risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti;
parollardan istifadә siyasәti;
giriş hüquqlarının verilmәsi siyasәti;
antivirus tәhlükәsizliyi siyasәti;
variantların hamısı doğrudur
B
ÖLMӘ
: 14#02
Ad
14#02
Suallardan
22
Maksimal faiz
22
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür.
Bu ifadә informasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir (Çәki: 1)
Mümkünlük
Sistemlilik
Tamlıq
Möhkәmlik
Mәxfilik
Sual: İnformasiyanın aktuallığı vә uyuşqanlığı, dağıdılmadan vә icazәsiz dәyişikliklәrdәn
müdafiәsidir. Bu ifadә informasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir,

(Çәki: 1)
Mümkünlük
Sistemlilik
Tamlıq
Möhkәmlik
Mәxfilik
Sual: İnformasiyanın icazә verilmәmiş daxillmalardan müdafiәsidir. Bu ifadә informasiya
tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir (Çәki: 1)
Mümkünlük
Sistemlilik
Tamlıq
Möhkәmlik
Mәxfilik
Sual: İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin birinci kateqoriyasına aid edilir: (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr
yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;
kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.
informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
Sual: İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin ikinci kateqoriyasına aid edilir: (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr
yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;
kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.
informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
Sual: İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin üçüncü kateqoriyasına aid edilir: (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr;
yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;
kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.
informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
Sual: Tәhlükәlәr hansı әlamәtinә görә tәsnif olunur (Çәki: 1)
Baş vermә ehtimalına görә
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә
Obyektә münasibәtinә görә
variantların hamısı doğrudur
Sual: Baş vermә ehtimalına görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı

tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
maddi, mәnәvi
aktiv, passiv
daxili, xarici
Sual: Meydana çıxma sәbәblәrinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
maddi, mәnәvi
aktiv, passiv
daxili, xarici
Sual: Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
maddi, mәnәvi
aktiv, passiv
daxili, xarici
Sual: Tәsir xarakterinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
maddi, mәnәvi
aktiv, passiv
daxili, xarici
Sual: Obyektә münasibәtinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
maddi, mәnәvi
aktiv, passiv
daxili, xarici
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunması problemi kompleks tәrkib hissәlәrinә
aid deyil (Çәki: 1)
qanunvericilik tәdbirlәri
inzibati tәdbirlәr
tәşkilati tәdbirlәr
proqram­texniki tәdbirlәr
tәhsil fәaliyyәti
Sual: Qanunvericilik sәviyyәsinin funksiyalarına aid deyil (Çәki: 1)
İnformasiya tәhlükәsizliyinin pozucularına qarşı neqativ münasibәt yaratmaq vә onu
dәstәklәmәk;
İnformasiya tәhlükәsizliyi probleminin vacibliyini hәr zaman qeyd etmәk;

resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk;
tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.
inzibati tәdbirlәr
Sual: ....... vasitәsi ilә ikinci tәrәf әmin olur ki, subyekt doğrudan da özünü qәlәmә verdiyi
şәxsdir. Bu proses aşağıdakılardan hansına aiddir (Çәki: 1)
Autentikasiya
Kriptoqrafiya.
İdentikasiya
Mәxfilik
variantlar arasında doğru cavab yoxdur
Sual: Aşağıdakı tәdbirlәr parol mühafizәsinin etibarını artırmağa xeyli imkan verir: (Çәki:
1)
texniki mәhdudiyyәtlәr
parolun fәaliyyәt müddәtinin idarә olunması, onların vaxtaşırı dәyişdirilmәsi;
parollar faylına icazәnin mәhdudlaşdırılması;
sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәrinin mәhdudlaşdırılması;
variantların hamısı
Sual: Mәlumatların çevrilmәsinin müәyyәn üsuludur. Bu proses aşağıdakılardan hansına
aiddir (Çәki: 1)
Autentikasiya
Kriptoqrafiya.
İdentikasiya
Mәxfilik
variantlar arasında doğru cavab yoxdur
Sual: Rәqәmsal imza alqoritmlәrinә misal olaraq göstәrmәk olar (Çәki: 1)
RSA
DSA
ECDSA
ElGamal
Variantların hamısı
Sual: Rәqәmsal imza alqoritmlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
Şnorr
QOST R 34.10­2001
ECDSA
ElGamal
ISO 17799
Sual: Azәrbaycan Respublikasında Prezident rabitәsini hansı dövlәt qurumu hәyata
keçirir (Çәki: 1)
Xüsusi Dövlәt Mühafizә xidmәti

Rabitә vә informasiya texnologiyaları nazirliyi
Milli Tәhlükәsizlik nazirliyi
Daxili İşlәr nazirliyi
Prezident aparatı
Sual: Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya
tәhlükәsizliyi siyasәtinin tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı aid deyil (Çәki: 1)
informasiya risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti;
parollardan istifadә siyasәti;
giriş hüquqlarının verilmәsi siyasәti;
antivirus tәhlükәsizliyi siyasәti;
texniki mәhdudiyyәtlәr
Sual: Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya
tәhlükәsizliyi siyasәtinin tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı aid deyil (Çәki: 1)
mәsafәdәn giriş siyasәti;
fiziki tәhlükәsizlik siyasәti;
informasiyanın kriptoqrafik mühafizәsi siyasәti;
şәxsi heyәtin tәhlükәsizliyi siyasәti;
texniki mәhdudiyyәtlәr
B
ÖLMӘ
: 14#03
Ad
14#03
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardan hamsıdır, 1.
Mümkünlük 2.Sistemlilik 3. Tamlıq 4.Möhkәmlik 5. Mәxfilik (Çәki: 1)
1,3,5
1,2,4
1,3
2,4,5
1,5
Sual: Pozulmaların aşağıdakı növlәrinә çox tez­tez tәsadüf edilir: 1.proqram
mәhsullarının kompakt disklәrә yazılması yolu ilә onların saxta nüsxәlәrinin hazırlanması
vә yayılması; 2. informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma; 3.qeyri­leqal
nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә kompyuterlәrin satışı; 4.
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
5.yayılma üçün beynәlxalq rabitә kanalları istisna olmaqla telekom­munikasiya
vasitәlәrindәn istifadә. (Çәki: 1)

1,2,4
1,3,5
2,4,5
1,4,5
1,2,3
Sual: Asimmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә misal olaraq aşağıdakı alqoritmlәrini göstәrmәk
olar A. RSA 2. Skipcack 3. ElGamal 4. CAST, Blowfish 5.Şnorr (Çәki: 1)
1,2,4
1,3,5
2,4,5
1,4,5
1,2,3
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya
şәklindә tәsvir etmәk olar: 1­ci sәviyyә ­ .... (Çәki: 1)
rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә
yanaşma müәyyәn edilir, informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә
tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil
olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün әsas müddәalar
ehtiva olunur.
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol
siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti vә s.);
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх...
administratorunun vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi №....­li reqlamentin әsasında hәyata
keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini
koordinasiya etmәk.
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya
şәklindә tәsvir etmәk olar: 2­ci sәviyyә ­ .... (Çәki: 1)
rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә
yanaşma müәyyәn edilir, informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә
tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil
olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün әsas müddәalar
ehtiva olunur.
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol
siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti vә s.);
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх...
administratorunun vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi №....­li reqlamentin әsasında hәyata
keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini
koordinasiya etmәk.
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya
şәklindә tәsvir etmәk olar: 3­cü sәviyyә ­ .... (Çәki: 1)

rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә
yanaşma müәyyәn edilir, informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә
tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil
olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün әsas müddәalar
ehtiva olunur.
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol
siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti vә s.);
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх...
administratorunun vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi №....­li reqlamentin әsasında hәyata
keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini
koordinasiya etmәk.
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya
şәklindә tәsvir etmәk olar: 4­cü sәviyyә ­ .... (Çәki: 1)
rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә
yanaşma müәyyәn edilir, informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә
tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil
olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün әsas müddәalar
ehtiva olunur.
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol
siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti vә s.);
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх...
administratorunun vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi №....­li reqlamentin әsasında hәyata
keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini
koordinasiya etmәk.
Sual: Dövlәt orqanlarının İnternet resurslarının yerlәşdirilmәsi, hәmçinin bu qurumların
internet şәbәkәsinә çıxışı Xüsusi Rabitә vә İnformasiya Tәhlükәsizliyi departamenti
tәrәfindәn yaradılmış hansı şәbәkәsi vasitәsi ilә tәmin olunur,, (Çәki: 1)
AZSTATENET
ARPANET
SEMANTİK
DELTATELEKOM
LOKAL
Sual: Bundan әlavә dölәt orqanlarının fövqәladә hallardә etibarlı radiorabitә әlaqәsini
tәmin etmәk üçün Xüçusi Rabitә tәrәfindәn hansı standart yaradılmışdır (Çәki: 1)
«Narıncı kitab»
X.800 tövsiyәlәri
ISO 15408 («Ümumi meyarlar»)
ISO 17799
TETRA
B
ÖLMӘ
: 15#02

Ad
15#02
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri (Çәki: 1)
VISA, VeriSign, CyberTrust
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR, SET
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR
VISA, CyberTrust, Platin
VISA, CyberTrust, Platin
Sual: Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi (Çәki: 1)
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash
Instant, Cyberplat,
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash, CyberTrust
Web Money, PayCash, CyberTrust
düzgün cavab yoxdur
Sual: Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar (Çәki: 1)
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web
Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne vә s misal göstәrmәk
olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat,
PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s
misal göstәrmәk olar
PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s
misal göstәrmәk olar
Sual: BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti (Çәki: 1)
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc
vasitәsilә tәmin edir
fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı,
dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı,
dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı, dvidentlәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir

Sual: BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar (Çәki: 1)
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq
xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti, investisiy vә korporativ bankinq
Sual: CHIPS ­ bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan (Çәki: 1)
ödәniş xidmәtlәrini hәyata keçirәn sistemdir
elektron pul formasıdır
özәl electron pul köçürmәlәri sistemidir.
pul köçürmәlәri sistemidir
nağdsız hesablaşmalar sistemidir
Sual: Autentlfikasiya (Çәki: 1)
Autentlfikasiya şәbәkәdә Informasiyanın mühafızәsini tәşkil etmәk üçün әn
әhәmiyyәtli komponentlәrdәn biridir
Sistemin resursundan istifadәyә nәzarәt
verilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz inforaıasiya mәzmunlarını saxlamasıdır
Informasiyaya kәnar müdaxilәlәrin qarşısınm alınması
Sistemdә baş verәn proseslәrin qeydiyyatı vә analizi
Sual: Elektron Pul sisteminin inkişafına tәsir edәn amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
әnәnәvi ödәmә alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin
üstünlüyü
emitentlәr tәrәfindәn elektron pul sahiblәrindәn yığılan komisyonların miqdarı
elektron qurğularla ünsiyyәtin sadәliyi
elektron pulların ödәnişdә istifadәsini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
yuxarıda sadalananların hamısı
B
ÖLMӘ
: 15#03
Ad
15#03
Suallardan
1
Maksimal faiz
1
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %

Sual: Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin yığımını,
müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir elastik
idarәetmәdir müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını Dvidentlәrin idarә olunması
(Çәki: 1)
1,2,5
2,3,4
1,2,3
1,3,4,5
2,3,4,5

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə