1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

B
AXIŞ
Testlәr
/1504#01#Y15#01/Baxış
T
EST
: 1504#01#Y15#01
Test
1504#01#Y15#01
Fәnn
1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin
avtomatlaşdırılması
Tәsviri
[Tәsviri]
Müәllif
Administrator P.V.
Testlәrin vaxtı
80 dәqiqә
Suala vaxt
0 Saniyә
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmәlәr
50
Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant
B
ÖLMӘ
: 02#02
Ad
02#02
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %
Sual: Texnologiya nәdir? (Çәki: 1)
aparat vasitәlәrinin mәcmusudur
proqram vasitәlәrinin mәcmusudur
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә
verilmәsini hәyata keçirәn vasitәlәrin, metodların vә personalın qarşılıqlı әlaqәli
mәcmusudur
fәrdi kompüterlәrdir
informasiyanın ötürülmәsi üçün әlaqә vasitәlәrinin mәcmusudur
Sual: Modellәşdirmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

Düzgün cavab yoxdur
konkret mәsәlәnin qeyri­formal qoyuluşu prosesi
real obyektin (prosesin, hadisәnin) digәr maddi vә ya ideal obyektlә әvәz olunması
prosesi
baxılan obyektin vacib әlamәtlәrinin aşkara çıxarılması prosesi
ideal obrazın yaradılması prosesi
Sual: Şәbәkәnin mәhsuldarlәğı dedikdә başa düşülür (Çәki: 1)
sәbәkәnin sorğuya reaksiyası kimi başa düşülür
vahid zamanda şәbәkәnin ötürdüyü vә qәbul etdiyi mәlumatların hәcmi
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmi
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü
müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü
Sual: Funksionallıq baxımından tәsniflәşdirilәn informasiya özündә әks etdirir (Çәki: 1)
obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini
qәrarların qәbul edilmәsi prossesini
informasiyanın tәhlili formalarını
informasiyanın işlәnmәsi texnologiyasını
düzgün cavab yoxdur
Sual: Qәrar qәbuletmә prosesi nәdir? (Çәki: 1)
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram tәminatıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiya axınlarının öyrәnilmәsi
üsullarıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiyanın tәhlili prosesidir
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır
insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram
mәhsuludur
Sual: IT­nin strateji mәqsәdi .... (Çәki: 1)
menecmentә uyğunlaşmaqdır
işgüzar proseslәrin yenidәn layihәlәndirilmәsidir
yeni biznesin işlәnilmәsidir
әvvәlki proseslәr dәyişdirilmәsidir
mövcud İS­in dәsәtәklәnmәsidir
Sual: Dәyişkәnlik baxımından informasiyanın növlәri (Çәki: 1)
dәyişәn, sabit, şәrti­sabit
sabit, şәrti­sabit, statiatik
dәyişәn, sabit, mühasibat
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat
sabit, mühasibat, statistik, operativ uçot

Sual: İdarәetmәdә informasiyanın tәsniflәşdirilmәsi (Sürәt 15.05.2014 12:26:03) (Çәki:
1)
funksional vә texnoloji
iqtisadi vә statik
iqtisadi vә texnoloji
funksional vә texniki
genetik vә iqtisadi
Sual: BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir? (Sürәt 15.05.2014
12:26:10) (Çәki: 1)
kompüter sönür
әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
kompüter gözlәmә rejiminә keçir
kompüter yenidәn yüklәnir
ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
Sual: İstifadәçi Windows XP quraşdırarkәn sәrt diskin hazirlığı mәrhәlәsindә tutumu 40
Gb olan bölmә yaratmışdır. Formatlaşdırarkәn hansı fayl sistemini yaratmaq olar? (Sürәt
15.05.2014 12:26:13) (Çәki: 1)
yalnız FAT
yalnız NTFS
istәnilәn
quraşdırma zamanı belә tutumlu bölmә yaratmaq olmaz
sadalananlardan heç biri
Sual: Model dedikdә nәzәrdә tutulur? (Sürәt 15.05.2014 12:26:17) (Çәki: 1)
obyektin fәza­zaman xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn maddi vә ya mücәrrәd әvәzedicisi
obyektin vacib xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn maddi vә ya mücәrrәd әvәzedicisi
öyrәnilәn obyektin tәsviri incәsәnәt vasitәlәri ilә tәsviri
obyektin әhәmiyyәtsiz xüsusiyyәtlәri haqqında informasiya
tәdqiq olunan obyektin bütün xüsusiyyәtlәrinin tәsviri
Sual: Plan informasiyasına aiddir (Sürәt 15.05.2014 12:26:20) (Çәki: 1)
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, statiatik
prognozlaşdırma, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat
düzgün cavab yoxdur
Sual: Şәbәkәnin idarә edilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur (Sürәt 15.05.2014 12:26:26)
(Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur
informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü

müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü
bütün cavablar düzdür
Sual: Uçot informasiyasına aiddir (Sürәt 15.05.2014 12:26:29) (Çәki: 1)
mühasibat, statistik, operativ uçot
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, statiatik
prognozlaşdırma, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat
düzgün cavab yoxdur
B
ÖLMӘ
: 05#02
Ad
05#02
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %
Sual: Ekspert sistemi (expert system) nәdir? (Çәki: 1)
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn kompüter
proqramıdır
istifadәçinin onu maraqlandıran mövzu üzrә maksimum dәqiq informasiya alması
üçün nәzәrdә tutulmuş sistemdir
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn qurğudur
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn aparat vә proqram
vasitәlәrinin mәcmusudur
sadalananlardan heç biri
Sual: Süni intellekt (Artificial intelligence) nәdir? (Çәki: 1)
informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә
mәşğul olan bölmәsidir
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram tәminatıdır
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram vasitәlәrinin mәcmusudur
informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәsidir
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı süni intellekt anlayışını әks etdirmir? (Çәki: 1)
süni intellekt insan ağlı tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli metodlarını öyrәnir
süni intellekt – biliklәrdәn istifadә edә bilәn sistemlәrdir, әn әsası isә ­ öyrәnmәkdir
süni intellekt hәll üsulları mövcud olmayan vә ya yolverilmәz olan (vaxt, yaddaş vә

s. mәhdudiyyәtinә görә) mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnir
süni intellekt insanın ali sinir fәaliyyәtini modellәşdirmәklә mәşğul olur
süni intellekt ­ insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә
mәşğul olan proqram tәminatıdır
Sual: Qәrar qәbuletmә nәdir? (Çәki: 1)
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram tәminatıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiya axınlarının öyrәnilmәsi
üsullarıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiyanın tәhlili prosesidir
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır
insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram
mәhsuludur
Sual: Sadalananlardan hansı analoq siqnaldır? (Çәki: 1)
kardioqram
mayakın siqnalı
SOS siqnalı
Düzgün cavab yoxdur
svetoforun işığı
Sual: BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir? (Çәki: 1)
kompüter sönür
әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
kompüter gözlәmә rejiminә keçir
kompüter yenidәn yüklәnir
ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
Sual: Biliklәr bazası (Knowledge base) nәdir? (Çәki: 1)
insan beyninin modellәşdirilmәsilә mәşğul olan proqram mәhsuludur
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır
insan tәrәfindәn yerinә yetirilәn mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin
formalaşdırılmasını hәyata keçirәn proqram tәminatıdır
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ informasiyadır
insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram
mәhsuludur
Sual: Daimi yaddaş qurğusu nәyi qoruyub saxlamağa xidmәt edir? (Çәki: 1)
iş zamanı istifadәçi proqramlarını
xüsusi qiymәtli tәtbiqi proqramları

xüsusi qiymәtli sәnәdlәri
daim istifadә olunan proqramları
Düzgün cavab yoxdur
Sual: İnformasiya sisteminin mövcudluğu üçün zәruridir: (Çәki: 1)
informasiyanın mәnbә vә qәbuledicisinin, hәmçinin onlar arasında әlaqә kanalının
olması
ötürülәn informasiyanın artıqlığı
ötürülәn informasiyanın mәnalılığı
iki adamın olması
dupleks әlaqә kanalının olması
Sual: Tәhlil sistemlәrinin strukturuna aiddir (Çәki: 1)
ierarxik, dairәvi
ierarxik, dairәvi, sadә, ardıcıl
dairәvi, sadә, ardıcıl, şin birlәşmәli
ulduz birlәşmәsi,dairәvi, sadә, ardıcıl, şin birlәşmәli
ierarxik, sadә, ardıcıl
Sual: Elektron Pullar sisteminin inkişafına tәsir edәn vacib faktor hansıdır? (Çәki: 1)
әnәnәvi ödәmә alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin
üstünlüyü
emitentlәr tәrәfindәn elektron pul sahiblәrindәn yığılan komisyonların miqdarı
elektron qurğularla ünsiyyәtin sadәliyi
elektron pulların ödәnişdә istifadәsini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
yuxarıda sadalananların hamısı
Sual: Fayl arxivlәri serverindә saxlanan fayllara daxil olmaq üçün hansı şәbәkә
protokolundan istifadә olunur? (Çәki: 1)
HTTP
TCP
IP
DNS
FTP
B
ÖLMӘ
: 11#01
Ad
11#01
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %

Sual: Sizin fikrinizcә, uk domeni nәdir? (Çәki: 1)
Ukrayna
Rusiya
Böyük Britaniya
Koreya
İngiltәrә
Sual: Internetin ilk prototipi yaradılmışdır (Çәki: 1)
1970
1960­1970
1960
1970­1980
1980
Sual: İNTERNET yaradılmışdır (Çәki: 1)
ABŞ­ müdafiyә nazirliyi tәrәfindәn
ABŞ­ elm fondu tәrәfindәn
ABŞ­ müdafiyә sәnayesi tәrәfindәn
IANA­ tәrәfindәn
ABŞ­ provayder şirkәti tәrәfindәn
Sual: İNTERNET yaradılmışdır (Çәki: 1)
1970
1960­1970
1960
1970­1980
1980
Sual: Dünyada әn geniş istifadә edilәn kompüter şәbәkәsi hansıdır? (Çәki: 1)
WWW
WAN
Internet
Yahoo
LAN
Sual: Web­brauzer deyil? (Çәki: 1)
Mozilla
Opera
Enternet Explorer
Moestro
Safari
Sual: Qlobal şәbәkәnin әsas elementlәrininә aiddir (Çәki: 1)
modem, serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri, telefon xәtti

modem, serverlәr, telefon xәtti
ötürücü kabel, qoşulma vasitәlәri, işçi stansiyalar, serverlәr
serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri
modem, serverlәr, ulduz birlәşmә
Sual: 399.TCP/IP protokolunun mahiyyәti (Çәki: 1)
nәqliyat protokolu
seans protokolu
komunikasiya protokolu
nәzarәt protokolu
düzgün cavab yoxdur
B
ÖLMӘ
: 11#03
Ad
11#03
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Hansı protokol «nöqtәdәn nöqtәyә» verilәnlәrin ötürülmәsinin kanal protokolu
sayılır (Çәki: 1)
ARP
TCP
SNMP
Telnet
PPP
Sual: Hansı protokol şәbәkәnin idarә olunması protokoludur? (Çәki: 1)
ARP
TCP
SNMP
Telnet
PPP
Sual: Dördsәviyyәli TCP/IP protokollar stekinin nәqliyyat sәviyyәsinә (transport layer)
hansı protokol daxildir? (Çәki: 1)
ARP
SLIP
UDP
IP
ICMP

Sual: Internet şәbәkәsindәdә birlәşmiş bütün kompüterlәr arasındakı әlaqәyә nәzәrәt
edir (Çәki: 1)
FTP vasitәsilә
TCP/IP protokolları vasitәsilә
SSl vasitәsilә
SKL vasitәsilә
SET vasitәsilә
Sual: TCP/IP protokolu (Çәki: 1)
nәqliyat protokolu
seans protokolu
komunikasiya protokolu
düzgün cavab yoxdur
nәzarәt protokolu
Sual: TCP/IP protokolları asılı deyil (Çәki: 1)
kompüterlәrin texniki tәminatından asılı deyil
kompü¬terlәr arası әlaqә formasından asılı deyil
kompüterlәrin texniki tәminatından vә kompü¬terlәr arası әlaqә formasından asılı
deyil
ötürmә qurğularından
texniki qurğulardan
Sual: İnternet istifadәçilәrinә ötürmәk üçün nәzәrdә tutulmuş informasiyanı qoruyub
saxlayan kompüter necә adlanır? (Çәki: 1)
Düzgün cavab yoxdur
kliyent
brandmauer
marşrutizator
şlüz
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı e­mail reklama aid deyil? (Çәki: 1)
elektron elanlar lövhәsi
spam
xәbәr göndәrmәlәrindә reklamın yerlәşdirilmәsi
abunәçilәrә göndәrmәlәr
kontekst reklam
B
ÖLMӘ
: 12#01
Ad
12#01
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %

Sual: İNTERNET kommersiya mәqsәdilә dә istifa¬dә olun¬ma¬ğa başlanıb (Çәki: 1)
1980
1990
1970
1960
2000
Sual: Satış­kom¬¬pa¬ni¬yasının Web­sәhifәsi hansı rolu oy¬nayır (Çәki: 1)
dizayn
poçt kataloqu
marketing
satış mәrkәzi
satış reklamı
Sual: İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün tijarәt tәşkilatı ilk
növbәdә nә etmәlidir (Çәki: 1)
informasiya portalına qoşulmalıdır
dünla tijarәt tәşkilatının üzvü olmalıdır
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
İnternetdә iştirakını tәmin etmәlidir
düzgün cavab yoxdur
Sual: Virtual ofis ibarәtdir (Çәki: 1)
proqram vә aparat tәminatından
aparat vә sistem tәminatından
proqram vә sistem tәminatından
Web sәhifәnin
düzgün cavab yoxdur
Sual: Elektron ticarәtdә kommersiya xidmәtçilәri (Çәki: 1)
kom¬mu¬ni¬kasiya kompaniyaları
İnternet­provayder¬lәr
proq¬ram vә aparat tәminatı üzrә istehsal kompa¬niya¬ları
infor¬masiya texnologiyaları (IT) sektoru kompa¬niya¬la¬rıdır
düzgün cavab yoxdur
Sual: Elektron ticarәtdә xidmәt sahiblәri (Çәki: 1)
kom¬mu¬ni¬kasiya kompaniyaları
proq¬ram vә aparat tәminatı üzrә istehsal kompa¬niya¬ları
sahibkarlar vә satı¬jı¬lar
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәnlәr
İnternet­provayder¬lәr

Sual: İnternetin bazasına ümumi qaydada daxilolmanı tәmin edir? (Çәki: 1)
kliyent
Web­server
Browser
WWW
TCP\IP
B
ÖLMӘ
: 12#02
Ad
12#02
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İlk vaxtlar İNTERNET­dә xidmәt vә malların ödәnişi üçün istifadә edilib (Çәki: 1)
kredit kartlarından
debitor kartlarından
kredit vә debitor kartlarından
Bank­Müştәri vә ya İnternet­Müştәri tipli sis¬tem¬dәn
düzgün cavab yoxdur
Sual: Elektron­kom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi (Çәki: 1)
İnternet vasitәsilә mәsafәdәn tәhsil,
hüquq vә hәkim mәslәhәtlәri
maliyyә xidmәtlә¬rinin satışı vә hesablaşmanın İnternet vasitәsilә aparılması¬
İnternet­treydinq, inernet­bankinq, internet­sığorta
düzgün cavab yoxdur
Sual: İnternet vasitәsilә ötürmәk üçün verilәnlәri hazırlayan nәdir? (Çәki: 1)
FTP–protokol
TCP\IP
PHP
Düzgün cavab yoxdur
şin
Sual: İnternet­mağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır? (Çәki: 1)
“vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә әmtәә (mal) sifariş etmәyә imkan
verәn mağazadır
әmtәәni (malı) reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşәn mağazadır
elektron pulların satışı üçün mağazadır
“vitrin”i İnternet vasitәsilә әmtәәlәri (malları) tanımağa xidmәt edәn mağaza
informasiya texnologiyalarının satışı üçün mağaza

Sual: Süni intellekt (Artificial intelligence) sistemi yaradılmışdır? (Çәki: 1)
informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә
mәşğul olan bölmәsidir
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram tәminatıdır
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram vasitәlәrinin mәcmusudur
informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәsidir
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır
Sual: Ekspert sistemin (expert system) vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn kompüter
proqramıdır
istifadәçinin onu maraqlandıran mövzu üzrә maksimum dәqiq informasiya alması
üçün nәzәrdә tutulmuş sistemdir
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn qurğudur
problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssis­eksperti әvәz edә bilәn aparat vә proqram
vasitәlәrinin mәcmusudur
sadalananlardan heç biri
Sual: İnternet­marketinqin çatışmamazlıqları? (Çәki: 1)
әmtәәlәr (mallar) haqqında informasiyanın alınması
şәbәkә birlәşmәlәri
kiçik vә iri kompaniyaların dünya bazarına çıxışı
әmtәә (mal) haqqında on­line informasiya
satış üzrә personalın azaldılması
Sual: Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?
(Çәki: 1)
qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya
mәhdudiyyәtsiz müraciәt
verilәnlәrin mәxfiliyi
verilәnlәrin tamlığı
sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәmәk
Sual: Elektron­brokerlәr (Çәki: 1)
mәhsulun alınıb­satılması haq¬da tәkliflәr verir
Web­sәhәhifәlәri kataloqlar forma¬sında tәq¬dim edir
elektron­kom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri
kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr]
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәnlәr
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün sәnaye müәsisәsinә ilk
növbәdә lazımdır (Çәki: 1)
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
informasiya portalına qoşulmaq
marketing tәdqiqatları
axtarış sistemlәrinә qoşulmaq
düzgün cavab yoxdur
Sual: MS Word aşağıda sadalananlardan hansı formatda verilәnlәri saxlamağa icazә
vermir? (Çәki: 1)
doc
rtf
.htm
.dot
Düzgün cavab yoxdur
Sual: Texnologiya tәminatçıları (Çәki: 1)
bunlar opera¬tiv informasiya vә xidmәt tәminatı ilә mәşğul olan kompa¬niyalardır
maliyyә xidmәtlә¬rinin satışı vә hesablaşmanı internet vasitәsilә aparan şirkәtlәrdir
bunlar sahibkarlar, bilava¬sitә xidmәtçilәr vә satı¬jı¬lar ola bilәr
istifadәçiyә müxtәlif mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edir
düzgün cavab yoxdur
B
ÖLMӘ
: 13#01
Ad
13#01
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Neyroşәbәkә paketindәn prognozlaşdırma mәsәlәlәrindә istifadә edilәni (Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur
Defrag
NTFS
NSSİ
marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir
Sual: Süni intellektin tәtbiq sahәlәri (Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur
internet reklamın inkişafı
elektron imzanı yaradılması
elektron bang hesabına nәzarәt
marketing әmәliyyatlarının aparılması

Sual: Süni intellektin mahiyyәti (Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur
informasiya bazasına girişin tәşkili
informasiya bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması
verilәnlәr bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması
banklar arası ödәniş sisteminә nәzarәt
Sual: Ekspert sistemin mahiyyәti (Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn vә hәyata keçirәn kompüter sistemidir
funksional program paketidir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
әmәliyyat sistemlәri toplusudur
B
ÖLMӘ
: 14#01
Ad
14#01
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Ekspert sistem (Çәki: 1)
insanı әvәz edәn proqram tәminatıdır
insanı әvәz edәn proqram paketidir
müasir rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәklә uzaq mәsafәyә infor¬masiya
ötürülmәsidir
şәbәkә üzәrindәn paketlәrin yönәldilmәsini tәşkil edәn bağlantısız proqram paketidir
mә¬lu¬matın axatarışı vә istifadә edilmәsi kimi proqramlar özündә birlәşdirәn
paketdir
Sual: Neyroşәbәkәdәn proqnozlaşdırma mәsәlәlә¬rindә daha geniş istifadә edilәn
proqram paketi hansıdır (Çәki: 1)
NeuroBilder
NeuroSiler]
NeuroBilger
NeuroPaket
Neuron şәbәkә
Sual: ADSL texnologiyası yaranmışdır (Çәki: 1)
1990
1986
1984

 1981
1989
Sual: Internet kompüterlәr arasındakı әlaqәyә nәzәrәt edir (Çәki: 1)
FTP vasitәsilә
TCP/IP protokolları vasitәsilә
SSl vasitәsilә
SKL vasitәsilә
SET vasitәsilә
B
ÖLMӘ
: 14#02
Ad
14#02
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: ADSL “çıxış” verilәnlәr seli üçün tәmin edir (Çәki: 1)
1,1 Mb/S dәn 9 Mb/S dәk
1,5 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1,4 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1,5 Mb/S dәn 7 Mb/S dәk
1,5 Mb/S dәn 11 Mb/S dәk
Sual: ADSL giriş verilәnlәr seli üçün tәmin edir (Çәki: 1)
640 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk
540 Kb/S dәn 1.8 Mb/S dәk
740 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk
840 Kb/S dәn 2.5 Mb/S dәk
640 Kb/S dәn 3.5 Mb/S dәk
Sual: ADSL texnologiyasında (G 992.3, G9998.4 standartları) maximum ötürmә sürәtini

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə