1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
çatdırmışdır (Çәki: 1)
15 Mb/S­ә çatdırmağa
11 Mb/S­ә çatdırmağa
13 Mb/S­ә çatdırmağa
14 Mb/S­ә çatdırmağa
12 Mb/S­ә çatdırmağa
Sual: ADSL 2+ da (G 992.5 standartı) istifadә olunan tezlik diapazonu 2.2 Mhs olduqda
1500 m uzunluğunda naqildә verilәnlәrin ötürülmә sürәti çata bilir (Çәki: 1)
20 Mb\s ә

18 Mb\s ә
30 Mb\s ә
50 Mb\s ә
15 Mb\s ә
Sual: ADSL 2++ da tezlik vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti çatır (Çәki: 1)
tezlik 4.2 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 46 Mb/s­ә qәdәr
tezlik 4.4 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/s­ә qәdәr
tezlik 4.8 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/s­ә qәdәr
tezlik 4.6 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/s­ә qәdәr
tezlik 4.1 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 44 Mb/s­ә qәdәr
B
ÖLMӘ
: 15#01
Ad
15#01
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar (Çәki: 1)
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web
Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne vә s misal göstәrmәk
olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat,
PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s
misal göstәrmәk olar
PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s
misal göstәrmәk olar
Sual: Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır (Çәki: 1)
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün
banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
Sual: Macrobank proqramı yaradılmışdır (Çәki: 1)
1992­ci ildә
1990­ci ildә
1994­ci ildә
1995­ci ildә

1993­ci ildә
Sual: Multimedia texnologiyaları nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
Düzgün cavab yoxdur
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
videosiqnalların emalı üçün
Sual: Kliyent­server texnologiyasına aiddir edilir (Çәki: 1)
uzun kliyent
düzgün cavab yoxdur
xeyirxah kliyent
arıq kliyent
xәsis kliyent
Sual: Şәbәkәlәrin şәffaflığı dedikdә nәzәrdә tutulur (Çәki: 1)
müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü
sәbәkәnin sorğuya reaksiyası
informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü
Sual: Öz sahibinә eksklüziv imtiyazlar verәn әn nüfuzlu kart hansıdır? (Çәki: 1)
Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard
Gold карта
B
ÖLMӘ
: 15#02
Ad
15#02
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar (Çәki: 1)
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq

xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq
xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti, investisiy vә korporativ bankinq
Sual: Cash(a)Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur (Çәki: 1)
Nucleus Software şirkәtinin
PowerCard şirkәtinin
FinnOne Instant şirkәtinin
PayCash şirkәtinin
Cash@Will şirkәtinin
Sual: SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı (Çәki: 1)
1977­ci ildә
1981
1990
1991
1980
Sual: CHIPS ­ bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan (Çәki: 1)
ödәniş xidmәtlәrini hәyata keçirәn sistemdir
elektron pul formasıdır
özәl electron pul köçürmәlәri sistemidir.
pul köçürmәlәri sistemidir
nağdsız hesablaşmalar sistemidir
Sual: Autentlfikasiya (Çәki: 1)
Autentlfikasiya şәbәkәdә Informasiyanın mühafızәsini tәşkil etmәk üçün
Sistemdә baş verәn proseslәrin qeydiyyatı vә analizi
Sistemin resursundan istifadәyә nәzarәt
verilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz inforaıasiya mәzmunlarını saxlamasıdır
Informasiyaya kәnar müdaxilәlәrin qarşısınm alınması
Sual: İnformasiyanın tәhlükәsizliyi dedikdә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
mәtn sәnәdlәrinin qorunması
tәşkilatda, müәssisәdә informasiya mühitinin formalaşmasını, istifadәsini vә
inkişafını tәmin edәn onun qorunma vәziyyәti
qorunan informasiyanın itkisinin, qorunan informasiyaya icazәsiz vә qәsdәn
tәsirlәrin qarşısının alınması üzrә fәaliyyәti nәzәrdә tutur
lokal şәbәkәdә qorunma
bütün istifadәçilәrin spamdan qorunması
Sual: Ofis texnologiyaları imkan verir? (Çәki: 1)
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı

mәtn informasiyasının emalı
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatını
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq
lokal şәbәkә yaratmaq üçün
Sual: Elektron Pul sisteminin inkişafına tәsir edәn amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
әnәnәvi ödәmә alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin
üstünlüyü
emitentlәr tәrәfindәn elektron pul sahiblәrindәn yığılan komisyonların miqdarı
elektron qurğularla ünsiyyәtin sadәliyi
elektron pulların ödәnişdә istifadәsini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
yuxarıda sadalananların hamısı
B
ÖLMӘ
: 15#03
Ad
15#03
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti (Çәki: 1)
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı,
dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı,
dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı, dvidentlәri e­mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz
haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e­mail vә ya ismarıc
vasitәsilә tәmin edir
Sual: Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir 1 yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin
yığımını, müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını 2 ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir 3
elastik idarәetmәdir 4 müştәrilәr haqda mәlumatların toplanmasını 5 Dvidentlәrin idarә
olunması (Çәki: 1)
1,2,5
2,3,4
1,2,3
1,3,4,5
2,3,4,5
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyinin meyarlarına aiddir? (Çәki: 1)

mәxfilik, şәffaflıq, etibarlılıq
mәxfilik, tamlıq, әlyetәrlik
tamlıq, etibarlılıq, әlyetәrlik
mәxfilik, tamlıq, hәqiqilik
mәxfilik, әlyetәrlik, şәffaflıq
Sual: Distant bank xidmәti texnologiyalarına aid edilmir: (Çәki: 1)
İnternet­bankinq
mobil bankinq
PC­banking
nağd pul ilә bankinq
bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
Sual: Bank ödәmә kartı deyil? (Çәki: 1)
Visa Electron
Mastercard Mass
Titanium
Gold
Medium
B
ÖLMӘ
: 05#02#13
Ad
05#02#13
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
fiziki sәviyyә;
kanal sәviyyәsi vә ya ötürmә xәttini müәyyәn edәn sәviyyә;
şәbәkә sәviyyәsi;
nәqliyyat sәviyyәsi;
regional sәviyyәsi;
Sual: İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır (Çәki: 1)
lokal vә qlobal
mәntiqi vә abstrakt
sadә vә mürәkkәb
mәntiqi vә fiziki
fiziki vә abstrakt
B
ÖLMӘ
: 05#03#13
Ad
05#03#13

Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: OSİ modelinin Fiziki sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin kanal sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin şәbәkә sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
. informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.

Sual: OSİ modelinin nәqliyyat sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin seans sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin nümayis (vә ya tәqdimat) sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir
(Çәki: 1)
tәtbiqi sәviyyәdә olan obyektlәrә ötürülәn informasiyanın çevrilmә üsulları müәyyәn
edilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin tәtbiqi sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir (Çәki: 1)
istifadәçinin tәtbiqi proqram tәminatına cavabdehdir vә burada faylın ötürülmәsi,
idarә edilmәsi, tapşırıqların ötürülmәsi vә idarә olunması, virtual terminal xidmәti
hәyata keçirilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.

ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
B
ÖLMӘ
: 10#01#13
Ad
10#01#13
Suallardan
20
Maksimal faiz
20
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Lоkаl şәbәkәnin elementlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
ötürücü kаbel,
qоşulmа vаsitәlәri
stаnsiyаlar
riyazi tәminat
 serverlәr
Sual: Аrdıcıl birlәşmә neçә hissәyә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: AIY­lәrdә sistem neçә sәviyyәdәn ibarәt olur (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: AİY­nin neçә tәminat vasitәlәri mövcuddur, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avtomatlaşmanın neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2

3
4
5
6
Sual: Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasının neçә növü mövcuddur: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
2
3
3
5
6
Sual: Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Idаrәnin seqmenti neçә hissәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı neçә yolla tәşkil edilir (Çәki: 1)
2
3
4
5
 6
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
neçә hissәyә ayrılır, (Çәki: 1)
2
3

4
 5
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2
3
4
 5
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi
giriş vә çıxış
sadә vә müәkkәb
sabit vә dәyişkәn
uçot vә maliyyә
Sual: Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır (Çәki: 1)
sabit
sadә
mürәkkәb
xüsusi
 ümumi
Sual: Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var (Çәki: 1)
2
3
4
5
 6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var (Çәki: 1)
lokal vә qlobal
ümumi vә xüsusi
uçot vә maliyyә
tәsnifаt vә kodlaşma

iyerarxik vә faset
Sual: İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
5
Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 10#02#13
Ad
10#02#13
Suallardan
29
Maksimal faiz
29
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Mәlumаt аrdıcıl оlаrаq bir kоmpü¬terlәrdәn digәrinә ötürülür. Bu proses hansı növ
birlәşmәdә baş verir (Çәki: 1)
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
ulduz birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
Sual: Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәr kоmpüterә iki istifqаmәtdә ötürülür. Bu
birlәşmәdә bir istiqаmәtdә şәbәkә sırаdаn çıxаndа digәr istiqаmәtdә işlәyir. Bu proses
hansı növ birlәşmәdә baş verir (Çәki: 1)
sаdә аrdıcıl birlәşmә

dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
ulduz birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
Sual: Bu birlәşmәdә şәbәkәdә оlаn istәnilәn kоmpüterlәr аrаsındа digәr kоmpüterlәrdәn
аsılı оlmаyаrаq mәlumаt dәyişmәsi bаş verir. Birlәşmәdә bir kömpüter sırаdаn çıxdıqdа
belә, şәbәkә işlәyir. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir, (Çәki: 1)
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
şin birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
Sual: Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәrinә birbаşа ötürülür. Birlәşmәlәrdәn biri
zәdәlәndikdә, yаlnız kоmpüterlәrdәn biri sırаdаn çıxır. Bu proses hansı növ birlәşmәdә
baş verir (Çәki: 1)
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
ulduz birlәşmә
Sual: AIY­lәrdә sistem hansı sәviyyәlәrdәn ibarәt olur, (Çәki: 1)
yuxarı vә dairәvi
ümumi vә xüsusi
yuxarı vә aşağı
sadә vә mürәkkәb
ierarxik vә dairәvi
Sual: AİY –dә administratorun hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
oxumaq ;
yazmaq ;
seçmәk;
dәyişdirmәk;
saxlamaq;
Sual: Bank işçisinin AİY­lәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil, (Çәki: 1)
hesablama sistemlәrinin etibarlılığını artırmaq;
istifadәçi ilә FEHM­in qarşılıqlı fәaliyyәtinin optipal mümkünlüyü;
bank personalının informasiya sisteminә malik olması;
abonentin informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarına malik olması
cavabların hamısı doğrudur

Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir, (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә kataloqizatorun vәzifәsinә aiddir, (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
. kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә kitabverәnin vәzifәsinә aiddir (Çәki: 1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
Sual: Funksional interfeys hansı hissәlәrdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
axtarış vә baxmaq
oxumaq vә saxlamaq
axtarış vә oxumaq
axtarış vә saxlamaq
saxlamaq vә silmәk

Sual: Baxış rejimindә eksport hansı funksiyanı yerinә yetirir (Çәki: 1)
sәnәdin çap qurğusuna çıxanlması;
sәnәdin digәr sistemlәrә konvertasiya edilmәsi;
seçilmiş sorğuya uyğun cavablarının sıyahı formasında qısa izahının tәşkili;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
seçilmiş sәndin tam mәtni ilә iş.
Sual: . Idаrәnin seqmenti aşağıdakılardan hansılardır (Çәki: 1)
direktоr vә bаş mütәxәssis
texnostrukturun üzvlәri
administrator
proqramçı
direktor vә administrator
Sual: Müstәqil fayllar formasının aşağıdakı çatışmаmazlıqları hansılardır (Çәki: 1)

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə