1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
bılәr (Çәki: 1)
istifadәçi interfeysini yaxşılaşdıran vasitәlәr
mәlumatları dağılmaqdan vә yol verilmәyәn müraciәtlәrdәn mühafızә edәn vasitәlәr
mәlumatları bәrpa edәn vasitәlәr
disklә әmәli yaddaş qurğusu arasında mәlumatlar mübadilәsini sürәtlәndirәn
vasitәlәr
variantların hamısı doğrudur
Sual: .......... informasıyanın işlәmә proseslәrinin idarә edilmәsini vә aparat vasitәlәri
istifadәçilәrin qarşılıqlı fәaliyyәtini tәmin edir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi
Sistem proqram tәminatı
Ms Qutlook, Access
Әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqı proqram tәminatı
Sual: Baza proqram tәminatının tәrkibinә aşağıdakılar daxildir (Çәki: 1)
әmәliyyat sistemlәri
servis proqramları
proqramlaşdırma dillәrinın translyatorları
texniki xidmәt proqramları
variantların hamısı doğrudur

Sual: ............. istifadәçinin konkret mәsәlәlәrinin hәlli vә bütövlükdә informasıya
sisteminin hesablama prosesinin tәşkil edilmәsini nәzәrdә tutur. Cümlәni tamamlayın
(Çәki: 1)
Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi
Sistem proqram tәminatı
Ms Qutlook, Access
TPP ­ mәtn cәdvәl prosessoru
Tәtbiqı proqram tәminatı
Sual: Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin üçüncü qrupuna aiddir
(Çәki: 1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri
(qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr
xüsusi cihazlar vә qurğular
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә yetirir
Sual: Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin ikinci qrupuna aiddir (Çәki:
1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri
(qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr
xüsusi cihazlar vә qurğular
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә yetirir
Sual: Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin birinci qrupuna aiddir (Çәki:
1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri
(qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr
xüsusi cihazlar vә qurğular

mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә yetirir
Sual: Yerinә yetirdiklәri informasiya prosedurları vә funksional tәyinatına görә
informasiyanın işlәnmә texnologiyasının texniki bazasının tәrkibinә daxil olan bütün
vasitәlәr aşağıdakı növlәrә ayrılır (Çәki: 1)
mәlumatları yığan, qeyd edәn
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazırlayan texniki vasitәlәr (kompüterlәr)
tәşkilat texnikası vasitәlәri
mәlumatları ötürәn vasitәlәr
variantların hamısı doğrudur
B
ÖLMӘ
: 07#03#13
Ad
07#03#13
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
0 %
Sual: Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının hansı
üsulları mövcuddur, 1. mәrkәzlәşdirilmiş 2.şәbәkә 3. qeyri mәrkәzlәşdirilmiş 4.faset 5.
iyerarxik bölgülü (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,3,5
2,4,5
Sual: Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 1­ci
üsuluna aiddir (Çәki: 1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә yetirir
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә
sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür

Sual: Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 2­ci
üsuluna aiddir (Çәki: 1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә yetirir
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә
sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür
Sual: Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 3­cü
üsuluna aiddir (Çәki: 1)
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә
ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir.
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların
kompüter­hesablama şәbәkәsindә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb
edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә yetirir
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә
sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür
Sual: Proqram tәminati vasitәlәrinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq hansı
tәrkib hisseleri mövcuddur: 1. Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi 2.Sistem proqram
tәminatı 3. Ms Qutlook, Access 4. TPP ­ mәtn cәdvәl prosessoru 5. Tәtbiqı proqram
tәminatı (Çәki: 1)
3,5
1,4
2,5
2,4
1,3
Sual: Birmәsәlәli әmәliyyat sistemlәrinә aiddir (Çәki: 1)
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli
üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
EHM­dәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu
zaman EHM­in yaddaşında birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin
resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә

sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür
hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin
hesablama şәbәkәsinin bütün resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
Sual: Çoxmәsәlәli әmәliyyat sistemlәrinә aiddir (Çәki: 1)
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli
üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir.
EHM­dәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu
zaman EHM­in yaddaşında birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin
resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür.
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә
sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür
hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin
hesablama şәbәkәsinin bütün resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
Sual: Şәbәkә әmәliyyat sistemlәrinә aiddir (Çәki: 1)
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli
üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların
düzgünlüyünә nәzarәti, onların şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә
qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
EHM­dәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu
zaman EHM­in yaddaşında birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin
resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә
sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında optimal qaydada bölüşdürülür
hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin
hesablama şәbәkәsinin bütün resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
Sual: Metod­istinad TPP­nin funksiyasına aiddir (Çәki: 1)
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının
qoyuluşunu hәyata keçirir
konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram
mәhsullarını yaradır
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru
edilmәsini hәyata kecirәn proqram nәzәrdә tutulur
sәnaye vә qeyri­sәnaye sferalarının, elәcә dә ayrı­ayrı predmet sahәlәrindә
idarәetmә funksıyalarının kopmleks avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir
predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya
sisteminin istismarı metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib
hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür
Sual: Problem­istinad TPP funksiyasına aiddir (Çәki: 1)
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının
qoyuluşunu hәyata keçirir

konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram
mәhsullarını yaradır
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru
edilmәsini hәyata kecirәn proqram nәzәrdә tutulur
sәnaye vә qeyri­sәnaye sferalarının, elәcә dә ayrı­ayrı predmet sahәlәrindә
idarәetmә funksıyalarının kopmleks avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir
predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya
sisteminin istismarı metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib
hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür
Sual: Proqram­istinad TPP­nin funksiyasına aiddir (Çәki: 1)
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının
qoyuluşunu hәyata keçirir
konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram
mәhsullarını yaradır
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru
edilmәsini hәyata kecirәn proqram nәzәrdә tutulur
sәnaye vә qeyri­sәnaye sferalarının, elәcә dә ayrı­ayrı predmet sahәlәrindә
idarәetmә funksıyalarının kopmleks avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir
predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya
sisteminin istismarı metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib
hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür
B
ÖLMӘ
: 13#01#13
Ad
13#01#13
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İT­nin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir? (Çәki: 1)
Verilәnlәrin mübadilәsinin yüksәk sürәti
Göndәrilmәyә sәrf olunan aşağı xәrclәr
Eyni zamanda mәktubun bir neçә ünvana göndәrilmәsi
Artıq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsi
Bütün cavablar doğrudur

Sual: WAIS ­ ... (Çәki: 1)
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir.
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.
verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt
növüdür
Bütün cavablar doğrudur
Sual: INTERNIST­I sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb (Çәki: 1)
1973
1976
1975
1978
1974
Sual: Axtarış maşınları neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 13#02#13
Ad
13#02#13
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqları (Çәki: 1)
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi
yüksәk etibarlılıq
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması
bir kompyuterin server kimi seçilmәsinә çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması
aşağı dәyәr
Sual: Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәri: (Çәki: 1)
yüksәk etibarlılıq, yüksәk sürәt;
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, aşağı dәyәr;
yüksәk sürәt, aşağı dәyәr;
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, yüksәk sürәt;
yüksәk etibarlılıq, aşağı dәyәr.

Sual: Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqları: (Çәki: 1)
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi
şәbәkә işinin sәmәrәliliyinin stansiyaların sayından asılılığı
işçi stansiyaların sayına mәhdudiyyәt qoyulmaması;
stansiyaların proqramtәminatının dәyişilmәsi vә yenilәşmәsindә olan çәtinliklәr.
Sual: Birranqlı şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?3 1.yüksәk
etibarlılıq; 2. aşağı dәyәr; 3. yüksәk sürәt; 4. idarәetmәnin sadәliyi; 5. informasiyanın
etibarlı mühafizә sistemi. (Çәki: 1)
1,2,3
3,4,5
1,2
2,4,5
1,2,3
Sual: Server nәdir? (Çәki: 1)
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuterdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuterdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin xüsusi hissәsidir
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuterdir.
Sual: İnformasiya mәhsulu ­ ... (Çәki: 1)
maddi vә qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusudur
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusudur
bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma,
emal vә ötürülmә üçün münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir
mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur
 bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiya bazarı sektoruna aiddir? (Çәki: 1)
İşgüzar informasiya
Elmi vә professional informasiya
Sosial – siyasi vә hüquqi informasiya
Kütlәvi vә istehlak informasiya
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İnformasiya xidmәti ­ ... (Çәki: 1)
maddi vә qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusudur
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusudur

bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma,
emal vә ötürülmә üçün münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsidir
mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur
Sual: Usenet telekonfransları ­ ... (Çәki: 1)
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Telekonfranslar ­... (Çәki: 1)
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İşçi stansiya ­ ... (Çәki: 1)
Istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompüterdir.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya
rabitә xәtlәridir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir
verilәnlәrin mәnbәyidir
Sual: Ötürmә vasitәlәri... (Çәki: 1)
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya
rabitә xәtlәridir.
ötürmә üçün nәzәrdә tutulmuş müәyyәn formatlı әdәdi verilәnlәrdir
verilәnlәrin ötürülmәsini tәmin edәn xüsusi aparatura vә fiziki ötürücü mühitdir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir.
verilәnlәrin mәnbәyidir
Sual: Fiziki ötürücü mühit... (Çәki: 1)
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya
rabitә xәtlәridir
verilәnlәrin ötürülmәsini tәmin edәn xüsusi aparatura vә fiziki ötürücü mühitdir.
ötürmә üçün nәzәrdә tutulmuş müәyyәn formatlı әdәdi verilәnlәrdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir
 verilәnlәrin mәnbәyidir
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi ­ ... (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli

maraqlarının mühafizә olunma vәziyyәtidir.
bütünlüklә mәhsulların vә hәm dә onların ayrı­ayrı hissәlәrinin uyuşqanlığını tәmin
edir
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş,
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş sәnәddir.
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
Sual: Aşağıdakılardan hansı İT­nin strukturuna daxildir? (Çәki: 1)
Predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
Iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
Elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә
informasiya sellәri
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İT­nin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)
Informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
Informasiyadan kollektiv istifadә
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması
Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansı YİT­in әsas xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
kağızsız texnologiyadır
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә
işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә
monitorda әks etdirilәn elektron sәnәdlәrdir
bütün cavablar doğrudur
Sual: İnformasiya sistemi ­ ... (Çәki: 1)
müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün
ayrıca götürülmüş kompüter vә ya bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PT­nin,әlavә
tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur.
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә
informasiya texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur.
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir

B
ÖLMӘ
: 13#03#13
Ad
13#03#13
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
0 %
Sual: İnformasiya tәminatı... (Çәki: 1)
idarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanın әks etdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyidir
mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi
aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn
edilmәsidir
informasiya axınlarının vә onların emalına tәlәblәrin formalaşdırılması vә müәyyәn
edilmәsidir
Sual: Şәbәkәnin topologiyası ­ ... (Çәki: 1)
şәbәkәnin ötürmә mühitinә qoşulmuş istәnilәn qurğudur
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
Istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompüterdir
kompüterlәrin rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemidir
Bütün cavablar doğrudur

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə