1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Sual: Marker nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin ötürmә mühitinә qoşulmuş istәnilәn qurğudur
kompüterlәrin rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemidir
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İnformasiya­hesablama sistemlәri... (Çәki: 1)
müәyyәn zaman әrzindә şirkәtin fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirәn verilәnlәrin
tәhlili әsasında sistemin vәziyyәtinin öyrәnilmәsi imkanlarını tәmin edәn analitik İS­dir.
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә
verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması mәqsәdilә tәtbiq
olunur
distant öyrәtmә sistemlәri, iş oyunlarının tәmini sistemlәri, trenajor vә trenajor
komplekslәri sistemlәridir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommunikasiya şәbәkәsi özündә hansı komponentlәri saxlayır? (Çәki: 1)
ötürücü vә qәbuledicini
ötürücü, qәbuledici vәmәlumatı
qәbuledici, mәlumatı vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü, qәbuledici, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini
B
ÖLMӘ
: 10#01#13
Ad
10#01#13
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: AİY­nin neçә tәminat vasitәlәri mövcuddur, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avtomatlaşmanın neçә növü mövcuddur: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasının neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2
4
3
5
6
Sual: Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Idаrәnin seqmenti neçә hissәdәn ibarәtdir, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 10#02#13
Ad
10#02#13
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Bank işçisinin AİY­lәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil
(Çәki: 1)
hesablama sistemlәrinin etibarlılığını artırmaq
istifadәçi ilә FEHM­in qarşılıqlı fәaliyyәtinin optipal mümkünlüyü;
bank personalının informasiya sisteminә malik olması;
abonentin informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarına malik olması
cavabların hamısı doğrudur
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir, (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;

oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә kataloqizatorun vәzifәsinә aiddir, (Çәki:
1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
Sual: Elektron kitabxana sistemindә AİY­lәrindә kitabverәnin vәzifәsinә aiddir (Çәki: 1)
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә
yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIY­dә formalaşdırılmış sifariş avtomatik
olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
Sual: Funksional interfeys hansı hissәlәrdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
axtarış vә baxmaq
oxumaq vә saxlamaq
axtarış vә oxumaq
axtarış vә saxlamaq
saxlamaq vә silmәk
Sual: Baxış rejimindә eksport hansı funksiyanı yerinә yetirir, (Çәki: 1)
sәnәdin çap qurğusuna çıxanlması;
sәnәdin digәr sistemlәrә konvertasiya edilmәsi;
seçilmiş sorğuya uyğun cavablarının sıyahı formasında qısa izahının tәşkili;
seçilmiş sәndin tam mәtni ilә iş.
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
Sual: Idаrәnin seqmenti aşağıdakılardan hansılardır (Çәki: 1)
direktоr vә bаş mütәxәssis
texnostrukturun üzvlәri
administrator
direktor vә administrator
proqramçı

B
ÖLMӘ
: 10#03#13
Ad
10#03#13
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
0 %
Sual: AİY­nin tәminat vasitәlәri hansılardır 1.konseptual 2. texniki 3. proqram 4.riyazi 5.
informasiya (Çәki: 1)
1,2,4
1,3,4
2,3,5
2,4,5
1,2,5
Sual: Avtomatlaşdırmanın әsas istiqamәtlәri hansılardır, 1. daxili әmәliyyatların
avtomatlaşması 2. uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 3. yeni әmәliyyatının
avtomatlaşması 4. xarici әmәliyyatların avtomatlaşdırılması 5.müәssisәlәrarası işin
avtomatlaşması 6. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması 7. müәssisәdaxili uçot
işlәrinin avtomatlaşması (Çәki: 1)
1,4,5,7
1,3,5,7
2,4,6,7
1,3,6,7
3,5,6,7
Sual: Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasına aiddir, 1.uçot әmәliyyatlarının
avtomatlaşması; 2.müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması; 3. ofısdә xidmәt
4.kommersiya fәaliyyәtinin avtomatlaşması 5. yeni әmәliyyatının avtomatlaşması;
6.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 7.mәrkәzi ofıslә әlaqәnin avtomatlaşdırılması.
(Çәki: 1)
1,2,4,5,7
1,2,3,5,7
1, 2,4,6,7
1,3,6,7
3,5,6,7
Sual: Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşmasına aiddir, 1. filiallararası hesabatlar
2.müәssisәlәrarası hesabatlar vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması 3.
uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 4. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması
(Çәki: 1)
1,3
1,4
1,2

2,4
3,4
Sual: Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşmasına aiddir, 1. filiallararası hesabatlar; 2.
әmәyin vә әmәkhaqqının uçotunun avtomatlaşması 3. inventarlaşmanın avtomatlaşması
4. müәssisәlәrarası hesabatlar vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması.
(Çәki: 1)
1,3
1,4
1,2
2,3
3,4
B
ÖLMӘ
: 06#01#13
Ad
06#01#13
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
neçә hissәyә ayrılır (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur, (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi
giriş vә çıxış
sadә vә müәkkәb
sabit vә dәyişkәn
uçot vә maliyyә

Sual: Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır (Çәki: 1)
sabit
sadә
mürәkkәb
xüsusi
ümumi
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatı prosesindә informasiya hansı mәrhәlәlәrdәn keçir
(Çәki: 1)
sadә vә müәkkәb
tәsnifаt vә kodlaşma
giriş vә çıxış
uçot vә maliyyә
sabit vә dәyişkәn
Sual: Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var (Çәki: 1)
lokal vә qlobal
ümumi vә xüsusi
uçot vә maliyyә
tәsnifаt vә kodlaşma
iyerarxik vә faset.
Sual: İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür, (Çәki: 1)
2

3
4
5
6
Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 06#02#13
Ad
06#02#13
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Müstәqil fayllar formasının aşağıdakı çatışmаmazlıqları hansılardır (Çәki: 1)
dәfәlәrlә tәkrarlanması
mәzmundan asılı olması, hәr bir sәnәdin öz faylı olur
dәyişiklik etmәk çәtinliyi
bir faylda bir informasiyanı dәyişmәk üçün bütün fayllarda bunu yerinә yetirmәk
lazımdır.
bütün variantlar doğrudur
Sual: .............­ konkret tәdqiqat sahәsinin obyektlәrinin vәziyyәtini vә onlar arasındakı
münasibәtlәri әks etdirәn müәyyәn struktura malik adlı verilәnlәr toplusudur. Cümlәni
tamamlayın (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
iqtisadi informasiya sistemi
idarәetmә sistemi
Sual: İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı aşağıdakı prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır
(Çәki: 1)
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn vahidliyi
İnformasiyanın etibarlılığı vә tamlığı
Sistemliliyi vә uyğunluq;
İnformasiya tәminatının strukturunun bloklara bölünmәsi;
bütün variantlar doğrudur

Sual: İnformasiya tәminatının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin effektliyi;
Verilәnlәrdәn istifadәnin sadәliyi vә idarәedici orqan üçün çıxış informasiyasının
formasının müxtәlifliyi
İnformasiya tәminatının sistemin digәr tәminat növlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi;
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn bölünmә mümkünlüyü
Verilәnlәrin tәhlilinin inteqrә olunması, yәni dәfәlәrlә istifadә üçün birdәfәlik daxil
edilmәnin tәmin olunması.
Sual: Normativ­arayış vә digәr şәrti­sabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Tәqvim­plan vә digәr iqtisadi normativlәr
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Tәşkilati­sәrәncam sәnәdlәri
Sual: Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәri
Mәdaxil­mәxaric sәnәdlәri
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Sual: . ...........­ müәyyәn әlamәtlәrinә görә obyektlәrin siniflәrә paylanması sistemidir.
Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
sabit
uçot
kodlaşma
tәsnifаt
maliyyә
Sual: Tәsnifаt әlamәtlәrini bir­birindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat
sistemi hansıdır (Çәki: 1)
iyerarxik
faset
tәsnifаt
 kodlaşma
xüsusi
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
Nоrmаtiv­аrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
İlкin mәlumаt

Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur.
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir, 1.
Nоrmаtiv­аrаyış 2. İlкin mәlumаt 3. Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrବlıq vә çıхış mәlumаtlаrı
4. Оpеrаtiv uçоt (Çәki: 1)
1,3
2,3
1,4
2,4
3,4
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir (Çәki:
1)
Nоrmаtiv­аrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrବlıq vә çıхış mәlumаtlаrı
Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur
Sual: İnformasiya bazasının әsas elementi massivlәrdir. Bazaların yaradılmasına
aşağıdakı tәlәblәr qoyulur: (Çәki: 1)
sahә haqqında tam fikir formalaşdırmalı;
bazanın rasional quruluşu;
axtarışa әn az vaxtın sәrf olunması;
saxlanmanın tәhlükәsizliyinin tәmini;
variantların hamısı doğrudur;
Sual: Şәrti­daimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür (Çәki: 1)
normativ (material vә әmәk ehtiyatlarından istifadә normativlәri)
cәdvәl­sorğu (әmәkdaşlar haqqında sorğu verilәnlәri)
qiymәt (material qiymәtlәri)
nizamlayıcı (әmәkdaşların vәzifәlәri haqda verilәnlәr)
variantların hamısı doğrudur
Sual: Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr: (Çәki: 1)
İnformasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi
Әsas sahәlәrә görә düzülüş
Sorğu әsasında informasiya axtarışı;
Hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla yazılması
variantların hamısı doğrudur
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdакılardan
hansı aid deyil (Çәki: 1)
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir

nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır
(bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl vеrilmir);
аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә
işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк mümкün оlur.
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır;
Sual: Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüкlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi аrtır;
mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә yахınlаşdırır
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin düzgünlüyünә vizuаl nәzаrәt vә sәhvlәrin vахtındа
düzәldilmәsi tәmin еdilir.
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır (Çәki: 1)
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir
оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә
vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı müddәtlәri, nәticәlәrin gеrçәкliyi, dоlğunluğu vә s. ilә
әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir;
variantların hamısı doğrudur
B
ÖLMӘ
: 06#03#13
Ad
06#03#13
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
0 %
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır, 1. müstәqil fayllar
formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4.
maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
hansı hissәyә ayrılır, 1. müstәqil fayllar formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3.

verilәnlәr bazası formasında 4. maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Normativ­arayış vә digәr şәrti­sabit informasiya sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә
nomenklatura qiymәt kitabçaları 2. Tәqvim­plan vә digәr iqtisadi normativlәr 3.
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar 4. Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 5. Mәdaxil­mәxaric
sәnәdlәri 6. Tәşkilati­sәrәncam sәnәdlәri (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6
1,3,5,6
Sual: Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә nomenklatura
qiymәt kitabçaları 2. Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәri 3. Müqavilәlәr vә plan
sәnәdlәri 4. Mәdaxil­mәxaric sәnәdlәri 5. Planların yerinә yetirilmәsi haqqında
әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları 6. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6
2,3,5,6
Sual: Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 1. ümumdövlәt 2. faset 3. sahәvi 4. lokal 5.
qlobal (Çәki: 1)
1,2,5
1,3,5
2,4,5
1,3,4
1,2,4
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aiddir, 1. Nоrmаtiv­аrаyış 2 Plаn mәlumаtlаrı 3. İlкin mәlumаt 4. Тәtbiqi
prоqrаmın ilкin, аrବlıq vә çıхış mәlumаtlаrı 5. Оpеrаtiv uçоt (Çәki: 1)
1,2,4
1,2,5
2,3,5
2,4,5
1,3,4
Sual: 28. İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür, 1. giriş 2. çıxış
3. bazis 4. xidmәti 5. daxili (Çәki: 1)

1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,2,5
2,4,5
Sual: Mәzmununa görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5.
daxili (Çәki: 1)
1,3
1,4
2,4
3,4
2,5
Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1 daimi 2. bazis 3. şәrti­daimi 4.
daxili 5. dәyişәn (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,3,5
2,4,5
Sual: Verilәnlәr Bankının әsas elementlәri bunlardır: 3 1. hesablama sistemi 2. aqreqat
3. verilәnlәr lüğәti 4. yazılar toplusu 5. tәşkilati­metodik vәsait 6.baza administratoru
(Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6
Sual: Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır,3 1. element 2.
verilәnlәr lüğәti 3. aqreqat 4. baza administratoru 5. yazılar toplusu 6. yazı (Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6
B
ÖLMӘ
: 01#01
Ad
01#01
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini әks etdirәn informasiya necә adlanır
(Çәki: 1)
texnoloji
funksional
mürәkkәb
lokal
sadә
Sual: İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya neçә qrupa bölünür (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
Sual: Sabitlik әmsalının qiymәti nә qәdәr olduqda, informasiya şәrti­sabit hesab edilә
bilәr, (Çәki: 1)
0.85­dәn az
0.85
0.85­dәn çox
0,1
0,95
Sual: İdarәetmә funksiyalarının tәdqiqi vә idarәetmәnin tәşkilinin tәhlili baxımından hәr
bir iqtisadi obyekti, tәsәrrüfat­tәşkilat vahidini neçә hissәyә ayırmaq olar: (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
B
ÖLMӘ
: 01#02
Ad
01#02
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İdarәetmә prosesindә informasiya necә tәsniflәşdirilr (Çәki: 1)

sistem vә texnoloji
sistem vә funksional
funksional vә texnoloji
sadә vә mürәkkәb
lokal vә qlobal
Sual: İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya necә tәsniflәşdirilir, 1. plan­sәrәncam 2.
qәrarverici 3. operativ idarәetmә 4. uçot­hesabat (Çәki: 1)
1,2
1,3
1,4
2,4
,3
Sual: İdarәetmә prosesinin funksiyalarına aid deyil (Çәki: 1)
planlaşdırma;
tәşkiletmә;
әsaslandırma (motivasiya);
nәzarәt.
mühasibat
Sual: ............– qаrşıyа qоyulmuş mәqsәdi rеаllаşdırmаq üçün infоrmаsiyаnın
sахlаnmаsı, еmаlı vә ötürülmәsi prоsеslәrini hәyаtа кеçirәn vаsitәlәrin, mеtоdlаrın vә
pеrsоnаlın qаrşılıqlı әlаqәli mәcmusudur. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
mәlumatlar bazası
modellәr bazası
informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
idarәetmәnin proqram altsistemi.
Sual: – bu tәşкilаtın işçilәri tәrәfindәn tәhlil nәticәsindә аlınmış vә giriş infоrmаsiyаsının
коrrекtә еdilmәsi üçün sistеmin girişinә ötürülәn infоrmаsiyаdır. Cümlәni tamamlayın
(Çәki: 1)
әks әlaqә
giriş
çıxış
idarәetmә
plan­uçot
Sual: Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәri
aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
dövlәt idarәetmә sәviyyәsi;
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәsi;
idarәetmә prosesinin növü;
regional idarәetmә sәviyyәsi
informasiya prosesinin vә idarәetmәnin avtomatlaşdırılması dәrәcәsi.

B
ÖLMӘ
: 01#03
Ad
01#03
Suallardan
1
Maksimal faiz
1
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Qәrar qәbulunun informasiya sisteminin komponentlәri hansılardır 1. mәlumatlar
bazası 2. protokollar 3. modellәr bazası 4.idarәetmәnin proqram altsistemi. 5. sәnәdlәr
toplusu (Çәki: 1)
1,3,4
1,2,5
2,4,5
2,3,5
1,4,5
B
ÖLMӘ
: 02#01
Ad
02#01
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İdarәetmәdә planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnәn funksiya
necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
motivasiya
Sual: İdarәetmәdә personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin
edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks etdirәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
motivasiya

Sual: İdarәetmәdә şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin
öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
motivasiya
Sual: İdarәetmәdә mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini
vә aradan qaldırılmasını tәmin edәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
Nәzarәt
Tәşkil
Planlaşdırma
Motivasiya
Maliyyә
Sual: İT – nin aparat vasitәlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
kompyuter, periferiya qurğuları, kommunikasiya vasitәlәri
şәbәkә vә lokal әmәliyyat sistemlәri, periferiya qurğuları
instrumental proqram vasitәlәri, tәtbiqi proqramlar
instrumental proqram vasitәlәri, kompyuter
sistem proqramları, kommunikasiya vasitәlәri, kompyuter
Sual: İT – nin proqram tәminatına daxil deyil: (Çәki: 1)
şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
lokal әmәliyyat sistemlәri
 telekommunikasiya vasitәlәri

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə