1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
instrumental proqram vasitәlәri
tәtbiqi proqramlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı YİT­in әsas xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
kağızsız texnologiyadır
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә
işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә
monitorda әks etdirilәn elektron sәnәdlәrdir
bütün cavablar doğrudur
Sual: İT­nin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)
Informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
Informasiyadan kollektiv istifadә
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması

 Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İT­nin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 02#02
Ad
02#02
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İdarәetmәnin sәviyyәlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların kateqoriyaları
hansılardır? 1. satış 2. planlaşdırma 3. motivasiya 4. marketinq 5. nәzarәt 6. tәşkil (Çәki:
1)
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
2, 3, 5, 6
2, 3, 5, 6
Sual: Texnoloji prosesin mәrhәlәlәri hansılardır? 1. informasiyanın daxil edilmәsi 2. hәll
olunan mәsәlәyә uyğun olmayan verilәnlәrin emalı 3. informasiyanın saxlanması vә
yığılması 4. istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin çıxarılması 5. informasiya
texnologiyalarının imkanlarından kәnar verilәnlәrin formatlaşdırılması (Çәki: 1)
1, 3,5
2, 4,5
1,2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
Sual: İnformasiya sistemlәrinin fәaliyyәti prosesindә istifadә olunan verilәnlәrin
kompyuter emalı metodlarına aid deyil (Çәki: 1)
verilәnlәrin saxlanılması, axtarışı vә emalı
istehsal üzәrindә nәzarәt vә idarәetmә
süni intellekt sistemlәri
avtomatlaşdırılmış mühasibat
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi

Sual: Qәrarın qәbulu ­ ... (Çәki: 1)
insanlararası münasibәtlәrin strukturlaşmış tipini tәşkil edir
 planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının
seçimini saxlayır
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: Tәrs әlaqә ­ ... (Çәki: 1)
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir.
 planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının
seçimini saxlayır
 personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
 mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: İnformasiya sistemi ­ ... (Çәki: 1)
 müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün
ayrıca götürülmüş kompüter vә ya bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PT­nin,әlavә
tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә
informasiya texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: Yeni informasiya texnologiyaları” termini ilk dәfә kim tәrәfindәn elmә daxil
edilmişdir? (Çәki: 1)
 Y.Şumpeter
A.Marşall
T.Veblen
K.Menger
Q.S.Pospelov
B
ÖLMӘ
: 02#03
Ad
02#03
Suallardan
14
Maksimal faiz
14

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Yeni informasiya texnologiyalarının (YİT) әsas xassәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompyuterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan
istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompyuterlәrin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә
monitorda әks etdirilәn elektron sәnәdlәrdir
tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına әmәli
müraciәtini tәmin edәn kompyuter şәbәkәlәrindәn istifadә etmәk imkanı yaranır
Sual: Motivasiya funksiyası ...................... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrini vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәni özündә әks etdirir
Sual: İdarәetmә prosesi ......................... (Çәki: 1)
qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün istiqamәtlәnmiş qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatlar
toplusudur
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә
informasiya texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә istifadә olunan proqram, texniki,
linqvistik, hüquqi vә tәşkilati vasitәlәrdir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmә nәzarәtinin növlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
standartların müәyyәn edilmәsi
nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә onların gözlәnilәn proqnoz qiymәtlәrlә
müqayisәsi
arxiv sәnәdlәrinin daxil edilmәsinin avtomatlaşdırılması
modellәrdә hesabi vә mәntiqi sәhvlәrin aşkarına vә ciddi sapmaların tәshihinә
yönәldilmiş әmәliyyatlar

işlәrin dәqiq vә vaxtında yerinә yetirilmә müddәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq müәyyәn
edilmәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiya­idarәetmә fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasının
müasir texniki vasitәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
zәruri informasiyaya daxilolma vә saxlanma
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi
rabitә, yığım
xüsusi mәsәlәlәrin hәlli
kommunikasiya vasitәlәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı İT­nin seçim meyarlarına aid deyil? (Çәki: 1)
proqram istifadә vә öyrәnmә üçün asan olmalı vә “dost interfeysә” malik olmalıdır
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqramda verilәnlәrә müraciәt hüququnun paylanması funksiyalarından istifadә
edilmәmәlidir
proqram әmәli qәrarın qәbul edilmәsi üçün istifadәçiyә kifayәt hәcmdә informasiya
almaq imkanı vermәlidir
Sual: Әmәli idarәetmә .............. (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir
Sual: Cari idarәetmә .......................... (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir

Sual: Strateji idarәetmә .................. (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir
Sual: İdarәedici informasiya sisteminin fәaliyyәti hansı prinsipә әsaslanır? (Çәki: 1)
xәtti vә dövri
düz vә tәrs әlaqә
qeyri­xәtti
cәld işlәmә
susma
Sual: İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn
qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır? (Çәki: 1)
texnoloji proses
informasiya texnologiyaları
informasiya sistemi
әmәliyyat sistemi
tәtbiqi proqram
Sual: Planlaşdırma funksiyası­... (Çәki: 1)
 planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Tәşkilatın funksiyası ­ ... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş

әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Nәzarәt funksiyası ­ ... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
B
ÖLMӘ
: 03#01
Ad
03#01
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İnformasiya nәdir? (Çәki: 1)
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında onların özündә saxladığı
qeyri­müәyyәnliyi azaldan mәlumat
maddi vә ya qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusu
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusu
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
Sual: İnformasiya mәhsulu nәdir? (Çәki: 1)
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә
saxladığı qeyri­müәyyәnliyi azaldan mәlu¬mat
maddi vә ya qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusu
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
Sual: İnformasiya xidmәti nәdir? (Çәki: 1)

maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә
saxladığı qeyri­müәyyәnliyi azaldan mәlu¬mat
maddi vә ya qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusu
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
Sual: İqtisadi informasiya nәdir? (Çәki: 1)
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә
saxladığı qeyri­müәyyәnliyi azaldan mәlu¬mat
maddi vә ya qeyri­maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış
verilәnlәrin mәcmusu
müәyyәn zaman anında әmәk, maddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında
mәlumat
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn
formada qeydә alınmış informasiya toplusu
Sual: İnformasiya resurslarının növlәri hansıdır? (Çәki: 1)
açıq vә gizli
kağız vә elektron
açıq vә mәhdud
daxili vә xarici
özәl vә dövlәt
Sual: İnformasiya resurslarını xarakterizә etmir: (Çәki: 1)
mövzu
mülkiyyәt forması
daxil olma (açıq, gizli, mәhdud)
proqram tәsviri
daşıyıcı (kağız, elektron)
Sual: Sistеm dеdikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bir­biri ilә üzvi surәtdә әlаqәdә оlmayan müхtәlif tәbiәtli еlеmеntlәrin mәcmusu
аyrı­аyrılıqdа sәrbәst оlаn eyni cinsli еlеmеntlәrin mәcmusu
qarşılıqlı әlaqә olmayan komponentlәr yığımı
bir­biri ilә üzvi surәtdә әlаqәdә оlаn müхtәlif cinsli vә tәbiәtli еlеmеntlәrin mәcmusu
müxtәlif mәqsәdә хidmәt еdәn vә üzvi surәtdә әlаqәdә оlmayan еlеmеntlәrin
toplusu
Sual: Аltsistеm nәdir? (Çәki: 1)
qarşılıqlı әlaqә olmayan komponentlәr yığımı
eyni funksiyaları yerinә yetirәn proqram toplusu
sistеmin hәr hаnsı әlаmәtә nәzәrәn аyrılmış hissәsi

tәtbiqi xarakterli mәsәlәlәrin hәll üsulu
sistemin ayrılıqda sәrbәst olmayan elementi
Sual: Fәaliyyәt sahәlәrinә görә sistemlәrin növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
dеtеrminik vә еhtimаli
sadә, mürәkkәb
çox sadә, ehtimali
çox sadә, sadә, mürәkkәb
müәyyәn, mürәkkәb
Sual: Müәyyәn dövr әrzindә nәzәrdә tutulmuş hissәdә sistеmin еlemеntlәri yа bir
vәziyyәtdә qаlarsa, yа dа cüzi miqdаrdа dәyişәrsә, belә sistemlәr necә adlanır? (Çәki:
1)
statik
dinamik
formal
mürәkkәb
determinik
Sual: Sistеm fәаliyyәt göstәrdikdә оnun еlеmеntlәri аrаsındа yaranan әlаqә zаmаndаn
аsılı оlmаzsа, оndа sistеmin еlеmеntlәri аrаsındаkı әlаqә .....әlaqә adlanır. (Çәki: 1)
hibrid
dinamik
mürәkkәb
diskret
statik
Sual: Sаdә sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, .......... (Çәki: 1)
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla,
şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn
quruluşа mаlik olsun
hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin
dәyişilmәsinә sәbәb оlsun
Sual: Çox mürәkkәb sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, .......... (Çәki: 1)
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla,
şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn
quruluşа mаlik olsun
hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin
dәyişilmәsinә sәbәb оlmur

Sual: Mürәkkәb sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, .......... (Çәki: 1)
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla,
şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn
quruluşа mаlik olsun
hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin
dәyişilmәsinә sәbәb оlmur
B
ÖLMӘ
: 03#02
Ad
03#02
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Müхtәlif vәziyyәtlәrdә sistеmlәrin özlәrini nеcә аpаrаcаğı hаqqındа әvvәlcәdәn
fikir söylәmәk çәtindirsә, bu cür sistemlәrә ..... sistemlәr deyilir. (Çәki: 1)
mürәkkәb
ehtimali
sadә
çox mürәkkәb
determinik
Sual: Sistеmin kоmpоnеntlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sistеmin еlmеntlәri аrаsındаkı qаrşılıqlı әlаqә
sistеmin hәr bir еlеmеntinin funksiyаsı
hәr bir еlеmеntin vә bütünlükdә sistеmin girişi vә çıхışı
sistеmin vә оnun аyrı­аyrı еlеmеntlәrinin mәqsәd vә mәhdudiyyәtlәri
sistemә tәtbiq edilәn xarici tәsirlәr
Sual: .......... istәnilәn sahәdәn оlаn mәsәlәlәrin hәllindә infоrmаsiyаnın yığılmаsı,
sахlаnmаsı, еmаlı, ахtаrışı vә göndәrilmәsi proseslәrini tәmin еdir. (Çәki: 1)
informasiya resursu
informasiya sistemi
informasiya xidmәti
informasiya texnologiyaları
informasiya sektoru
Sual: Dövlәt idarәetmә sistemindәki sәviyyәsinә görә iqtisadi informasiya sistemlәrinin
hansı növlәri vardır? (Çәki: 1)

sәnaye­istehsal, qeyri­sәnaye
informasiya – axtarış, sәnaye­istehsal, regional
federal, regional, bәlәdiyyә
lokal, bәlәdiyyә, regional
lokal, regional, qlobal
Sual: İqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt sahәlәrindәn asılı olaraq iqtisadi informasiya
sistemlәrinin hansı növlәri vardır? (Çәki: 1)
lokal, bәlәdiyyә, regional
lokal, regional, qlobal
sәnaye­istehsal, qeyri­sәnaye
federal, regional, bәlәdiyyә
qeyri­sәnaye, xalq tәsәrrüfatı
Sual: İstәnilәn tәyinаtlı infоrmаsiyа sistеmlәrinin işini tәmin еdәn prоsеs deyil: (Çәki: 1)
dахili vә хаrici mәnbәlәrdәn infоrmаsiyаnın dахil еdilmәsi
giriş infоrmаsiyаsının еmаlı vә оnun әlvеrişli fоrmаdа tәsviri
infоrmаsiyаnın хаric еdilmәsi vә yа digәr sistеmә ötürülmәsi
әksinә әlаqә – bu tәşkilаtın giriş infоrmаsiyаsının kоrrеksiyаsı üçün emal edilmiş
infоrmаsiyа
alınmış informasiyanın keyfiyyәtinin tәhlili
Sual: İnformasiya ­ arayış sistemlәri ............... üçün nәzәrdә tutulmuşdur. (Çәki: 1)
tәhsil prosesinin idarә olunması
tәhsil prosesinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә
verilmәsi
mütәxәssislәrin hazırlığının avtomatlaşdırılması
Sual: Project Management informasiya sisteminin tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması
mәhsulun hәyat tsiklinin vә tәchizatın kәsilmәz informasiya dәstәyi
Sual: CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) informasiya sisteminin
tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
proses vә onun iştirakçıları arasında qarşılıqlı tәsirin uyğun proqram әlavәlәri vә
proqram tәminatı vasitәsilә idarәetmә texnologiyası
mәhsulun hәyat tsiklinin vә tәchizatın kәsilmәz informasiya dәstәyi

Sual: Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemlәri ..... üçün nәzәrdә tutulmuşdur. (Çәki:
1)
tәhsil prosesinin idarә olunması
tәhsil prosesinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә
verilmәsi
mütәxәssislәrin hazırlığının avtomatlaşdırılması
Sual: Әgәr sistеmin еlеmеntlәri аrаsındаkı әlаqә zаmаndаn аsılı оlаrаq dәyişәrsә, оndа
bеlә әlаqә ...... әlаqә аdlаnır. (Çәki: 1)
stаtik
dinamik
determinik
müәyyәn edilmiş
mürәkkәb
Sual: SCM nәdir? (Çәki: 1)
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
tәdarükün zәncirvari idarә olunması
istehsal üçün zәruri olan maddi, güc vә maddi resursların planlaşdırılması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
B
ÖLMӘ
: 03#03
Ad
03#03
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İnformasiya sisteminin komponentilәrini sadalayın: (Çәki: 1)
informasiya texnologiyaları, funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, informasiya

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə