1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
sistemlәri ilә idarәetmә
funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, informasiya texnologiyaları, proqram tәminatı
proqram tәminatı, funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, satış vә marketinq
informasiya texnologiyaları, istehsal, proqram tәminatı
istehsal, personal, keyfiyyәt
Sual: Sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edәn informasiya sistemi hansıdır? (Çәki:
1)
CRM (Customer Relationship Management)

ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing)
Workflow
OLAP (Online Analytical Processing)
CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support)
Sual: İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil: (Çәki: 1)
proqram tәminati
istehsal
aparatura
telekommunikasiyalar
verilәnlәr
Sual: İnformasiya sistemlәri miqyasa görә necә tәsniflәndirilir? (Çәki: 1)
bir istifadәçisi olan, qrup, korporativ
әl­infоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış
tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
Sual: Аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa
bölünür? (Çәki: 1)
Bir istifadәçisi olan, qrup, korporativ
әl­infоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış
tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
Sual: İnfоrmаsiyаnın işlәnmәsi хаrаktеrinә görә infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa
bölünür? (Çәki: 1)
әl­infоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış, avtоmаt
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış
infоrmаsiyа­ахtаrış, infоrmаsiya­hәllеdici
biristifadәçili, korporativ
infоrmаsiyа­idarәedici, infоrmаsiya­mәslәhәtçi
Sual: Müәssisәnin resurslarını vә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edәn informasiya sistemi
hansıdır? (Çәki: 1)
ERP (Enterprise Resource Planning)
SCM (Supple Chain Management)
CRM (Customer Relationship Management)
ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing)
Workflow
Sual: OLAP (Online Analytical Processing) nәdir? (Çәki: 1)
tәdarükün zәncirvari idarә olunması

sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
istehsal üçün zәruri olan maddi, güc vә maddi resursların planlaşdırılması
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması
Sual: CRM (Customer Relationship Management) informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir? (Çәki: 1)
istehsal üçün zәruri olan maddi vә güc resurslarını planlaşdırır
istehlakçıların sifarişlәrinin uçotu, hazırlanması, göndәrilmәsi vә alınması üçün
zәruri olan müәssisә resurslarını maliyyә cәhәtdәn planlaşdırır
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edir
tәdarükü zәncirvari idarә edir
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә edir
Sual: MRPII (Manufacture Resource Planning) informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir? (Çәki: 1)
istehsal üçün zәruri olan maddi vә güc resurslarını planlaşdırır
istehlakçıların sifarişlәrinin uçotu, hazırlanması, göndәrilmәsi vә alınması üçün
zәruri olan müәssisә resurslarını maliyyә cәhәtdәn planlaşdırır
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edir
tәdarükü zәncirvari idarә edir
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә edir
Sual: İnformasiya sistemlәrinin (İS) inkişaf mәrhәlәlәrindәn biri ­ 70­ci ilin sonu 80­ci
illәrin әvvәllәri üçün xarakterik olan hansıdır? (Çәki: 1)
İS vaxtında lazım olan informasiyanı vermәklә tәşkilatın öz fәaliyyәtinin tәşkilindә
müvәffәqiyyәtini tәmin edir, yeni mәhsul vә xidmәtlәr yaradır
İS­nin funksiyaları artdı, onlardan informasiyanın alınması üçün tәşkilatlar
kompyuterlә tәmin olundular
İS hesabatların aparılması, әmәk haqqının hesablanması üçün nәzәrdә tutulurdu
İS yeni bazarlarda özünә layiqli partnyorlar tapır, mәhsulun aşağı qiymәtlә
istehsalını tәşkil edir
İS – dәn idarәetmәdә vә qәrar qәbuletmәdә geniş istifadә olunmağa başlanıldı.
Sual: İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә xarici mühit nә demәkdir? (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә fiziki vә hüquqi şәxslәrin davranışını tәnzimlәyәn formal qanun vә
qaydalar mәcәllәsi
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn vә göstәrә bilәcәk bilavasitә әlaqәdә olan obyekt
vә amillәr çoxluğu
informasiya sistemindәn informasiyanın istifadә olunma yerinә görә tәsviri
girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiya
şirkәtdә konkret ixtisaslaşma çәrçivәsindә qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi
mәqsәdilә verilәnlәrin mәqsәdәuyğun çevrilmәsi vә emalı
Sual: İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә institutsional mühit nә demәkdir? (Çәki:
1)

cәmiyyәtdә fiziki vә hüquqi şәxslәrin davranışını tәnzimlәyәn formal qanun vә
qaydalar mәcәllәsi
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn vә göstәrә bilәcәk bilavasitә әlaqәdә olan obyekt
vә amillәr çoxluğu
informasiya sistemindәn informasiyanın istifadә olunma yerinә görә tәsviri
girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiya
şirkәtdә konkret ixtisaslaşma çәrçivәsindә qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi
mәqsәdilә verilәnlәrin mәqsәdәuyğun çevrilmәsi vә emalı
Sual: Mәsәlәlәrin tipinә görә görә infоrmаsiyа sistеmlәri (İS) neçә qrupa bölünür? (Çәki:
1)
)strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış
әl­informasiya sistemlәri, avtomatlaşdırılmış İS, avtomat İS
informasiya­axtarış İS, informasion­hәlledici İS
qrup İS, korporativ İS
biristifadәçisi olan İS, qrup İS, korporativ İS
[yeni cavab]
Sual: İnformasiya sisteminin әsas komponenti olan informasiya texnologiyalarına aid
olanı seçin. 1. verilәnlәr 2. maliyyә 3. keyfiyyәt 4. telekommunikasiyalar 5. proqram
tәminatı (Çәki: 1)
1,3,5
2,3,4,5
1,2,4
1, 2,3,4
1,4,5
Sual: İnformasiya sistemlәrinin (İS) әsas xassәlәrinә aid deyil: 1. İS dinamik inkişaf
edәndir 2. İS tәsvir formasına görә spesifikdir, ilkin vә törәmә sәnәdlәr şәklindә әks
etdirilir 3. İS tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir 4. İS­in yaradılması zamanı sistemli yanaşmadan
istifadә zәruridir (Çәki: 1)
1,2
1,2,3
1,4
2,3
3,4
Sual: Hansı illәrdә informasiya sistemlәrindәn idarәetmәdә vә qәrar qәbuletmәdә geniş
istifadә olunmağa başlanıldı? (Çәki: 1)
50­ci illәrdә
60­cı illәrin axırlarında
70­ci illәrin әvvәllәrindә
70­ci illәrin sonu 80­ci illәrin әvvәllәrindә
80­ci illәrin axırlarında
B
ÖLMӘ
: 04#01

Ad
04#01
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Texnologiya termininin mәnasını ifadә etmir: (Çәki: 1)
incәsәnәt
ustalıq
mәharәt
bacarıq
şәrh
Sual: İqtisadi informasiyanın emal prosesinin nәticәlәrinin tәsvir olunma forması deyil:
(Çәki: 1)
mәtni sәnәdlәr
cәdvәl
ixtiyari verilәnlәr bazası
diaqram
qrafiklәr
Sual: İnformasiyanın texniki ötürmә vasitәsi deyil: (Çәki: 1)
televizor, radio
dövri nәşr
skaner
rabitә vasitәlәri
kompüter şәbәkәlәri
Sual: Materialın emalı vә tәhlili nәticәsindә alınan informasiya necә adlanır? (Çәki: 1)
aralıq
ilkin
törәmә
xarici
giriş
Sual: “İqtisadi informasiya” ifadәsi hansı illәrdә elmә daxil edilmişdir? (Çәki: 1)
1950 – ci
1957 ­ ci
1960 ­ cı
1970 ­ ci
1980 ­ ci

Sual: İqtisadi informasiyanın neçә tәsvir vasitәsi mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
[yeni cavab]
B
ÖLMӘ
: 04#02
Ad
04#02
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın
alınması üçün ilkin informasiyanın yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları
toplusundan istifadә edәn proses necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyası
informasiya sistemi
cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması
informasiyanın emalı
informasiya inqilabı
Sual: İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
insanın tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın istehsalından
sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışından
qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalından
informa¬si¬ya¬nın insan tәrәfindәn tәhlilindәn
mәhsulun xassәlәrinin dәyişdirilmәsindәn
Sual: Maddi istehsal texnologiyalarının komponenti deyil: (Çәki: 1)
Xammalların ha¬zır¬lanması
Maddi mәhsul istehsalı
İstehsal olunmuş mәhsulların satışı
Materialların ha¬zır¬lanması
Verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
Sual: İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil: (Çәki: 1)
xammalların hazırlanması
qәrar qәbuletmә üçün informasiyanın istifadәçiyә ötürülmәsi
nәticә informasiyanın alınması

verilәnlәrin emalı
verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
Sual: Cәmiyyәtdә gedәn istehsal proseslәrini xarakterizә edәn informasiya
informasiyanın hansı növünә aid edilir? (Çәki: 1)
vizual
audial
iqtisadi
bioloji
ümumi
Sual: İqtisadi informasiyanın formalaşma sahәsinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki: 1)
maliyyә
marketinq
istehsal
elmi tәdqiqat
statik
Sual: İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki: 1)
giriş
marketinq
çıxış
xarici
daxili
Sual: İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aiddir: (Çәki: 1)
giriş
marketinq
elmi tәdqiqat
sosial siyasәt
teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aiddir: (Çәki: 1)
marketinq
dövri nәşr
elmi tәdqiqat
sosial siyasәt
teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki:
1)
televizor
dövri nәşr
istehsal
kompüter şәbәkәlәri

teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın stabillik dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür: (Çәki: 1)
xarici, daxili
statik, dinamik
marketinq, maliyyә
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf
giriş, çıxış
Sual: İqtisadi informasiyanın emal dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür: (Çәki: 1)
xarici, daxili, çıxış
statik, dinamik
ilkin, aralıq, nәticә
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf, dövri nәşr
giriş, çıxış, xarici
Sual: Hansı iqtisadi informasiyanın (İİ) xususiyyәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
İİ dövridir
İİ tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
İİ girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiyadır
İİ emal üsullarına görә spesifikdir
İİ hәcmlidir
Sual: İnformasiyanın adekvatlığı ............... (Çәki: 1)
informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş
xassәlәrinin tәsvirinin düzgünlüyüdür
zәruri dәqiqlik saxlanılmaqla ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә uyğun olaraq nәticә
informasiyanın dәyişilmә xassәsidir
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü
tәmin edәn göstәricinin hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir
real mövcud obyektlәri dәqiq әks etdirmәk xassәsidir
informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr
iqtisadi göstәricilәrin minimal yığımını özündә saxlamasıdır
Sual: İqtisadi informasiyanın tamlığı .................... (Çәki: 1)
informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr
iqtisadi göstәricilәrin minimal yığımını özündә saxlamasıdır
ondan verilmiş anda istifadә etmәyin mümkünlüyünü tәmin edir
zamana görә idarәetmә üçün informasiyanın dәyәrliliyinin saxlanmasının tәminatıdır
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü
tәmin edәn göstәricinin hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir
 informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş
xassәlәrinin tәsvirinin düzgünlüyüdür

Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında xüsusi hesabatlar .........................
(Çәki: 1)
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son
nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazılır
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi
zaman yaradılır
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında müntәzәm hesabatlar ............... (Çәki:
1)
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son
nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi
zaman yaradılır
[yeni cavab]
Sual: Doğruluq vә dәqiqlik, müasirlik vә aktuallıq, adekvatlıq vә dayanıqlılıq,
mәzmunluluq, kafilik vә dәyәrlilik – iqtisadi informasiyanın ............ (Çәki: 1)
xassәlәridir
keyfiyyәt xarakteristikalarıdır
tәsvir vasitәlәridir
әsas xüsusiyyәtlәridir
daşıyıcılarıdır
B
ÖLMӘ
: 04#03
Ad
04#03
Suallardan
13
Maksimal faiz
13
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İnformasiyalaşdırma dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi
informasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsi
informasiya mәhsulunun alınması
informasiya sistemlәrinin qloballaşması
kompyuterlәrin yeni modellәrinin yaranması

Sual: İnformasiya texnologiyasının әsas komponentlәri hansıdır? 1.texniki vasitәlәr
kompleksi ­ hesablama, telekommunikasiya vә tәşkilati texnika 2.proqram vasitәlәri
sistemi ­ ümumi (sistem) vә funksional (tәtbiqi) PT 3.maliyyә vә satış 4.tәşkilati –
metodik tәminat sistemlәri 5.istehsal funksional sistemlәri (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 4, 5
2, 3, 4
Sual: İdarәedici obyekt ................ üçün nәzәrdә tutulmuşdur. (Çәki: 1)
yığılmış informasiya әsasında informasiya tәsirlәrinin emalı vә onların idarәetmә
obyektlәrinә ötürülmәsi
xarici mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
idarәedici obyektdәn informasiya tәsirlәrinin qәbulu
alınmış informasiya әsasında idarәedici әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi
daxili mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
Sual: İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsi deyil: (Çәki: 1)
idarәetmә obyektinin idarәetmә sisteminә sistemin vәziyyәti haqqında informasiya
ötürmәsi
idarәetmә sisteminin alınan informasiyanı tәhlil etmәsi
idarәetmә sisteminin xarici mühitin sapmalarına reaksiya vermәmәsi
idarәetmә obyektinә idarәedici tәsirlәrin emalı
lazım olduqda bütün sistemin strukturunun vә ya hәtta mәqsәdinin dәyişilmәsi
Sual: İdarә edәn obyekt, idarә olunan obyekt vә onlar arasındakı birbaşa vә tәrsinә
әlaqә kanallarından ibarәt toplu necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyası
idarәetmә sistemi
hesablama sistemi
rabitә sistemi
әmәliyyat sistemi
Sual: İqtisadi informasiyanın hәcmliliyi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı
tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması xarakterikdir.
Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal­tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya
olmadan mümkün deyil.
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
Sual: İqtisadi informasiyanın dövriliyi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı

tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması xarakterikdir.
Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal­tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya
olmadan mümkün deyil.
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
Sual: Xarici­çıxış informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür? (Çәki: 1)
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә verilәn
informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya
nәzarәtin vә daxili siyasәtin tәyini üçün istifadә olunan informasiya
standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat rәhbәrliyinin istifadә etdiyi informasiya
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya
Sual: Vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya necә adlanır? (Çәki: 1)
daxili­giriş informasiya
xarici­çıxış informasiya
xarici­giriş informasiya
daxili­çıxış informasiya
xarici informasiya
Sual: Hansı variantda iqtisadi informasiyanın tәsvir vasitәlәri verilmişdir? (Çәki: 1)
әlamәtlәr, mәtnlәr, işçi vәrәqlәr
işçi kitablar, işçi vәrәqlәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, rekvizitlәr
göstәricilәr, rekvizitlәr, cәdvәllәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, diaqramlar
Sual: Daxili ­ giriş informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür? (Çәki: 1)
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarici davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya
nәzarәt üçün, daxili siyasәtin tәyini vә standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat
rәhbәrliyinin istifadә etdiyi informasiya
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına, nazirliklәrә vә hәm dә kütlәvi informasiya
vasitәlәrinә verilәn informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya
giriş vә çıxış informasiyadan ibarәt xarici vә daxili informasiya
Sual: WIMP – interfeysә aiddir: (Çәki: 1)
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İT­ni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına
müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir

insan nitqini tәhlil edir
özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
istifadәçi kompyuterә әmrlәr verir, kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni
istifadәçiyә tәqdim edir
Sual: SİLK – interfeysә aid deyil: (Çәki: 1)
bu texnologiya daha çox insanın ünsiyyәt formasına yaxındır
az­az istifadә olunur
istifadәçiyә İT­ni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına
müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir
insan nitqini tәhlil edir, özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
bu interfeys daxilindә insanla kompyuter arasında “danışıq” gedir
B
ÖLMӘ
: 15#01
Ad
15#01
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Öz sahibinә bütün dünyada eksklüziv üstünlüklәr tәmin edәn әn prestij kart
hansıdır? (Çәki: 1)
Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard
Gold kаrtа
Sual: Elektron ödәmә sistemlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
Kredit kartları
Elektron pullar vә cib kisәlәri
Mikroprosessorlu kredit kartları
Elektron çeklәr vә veksellәr
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir? (Çәki: 1)
kredit kartı haqqında informasiyanı
elektron pullar haqqında informasiyanı
istifadәçinin kimliyini tәyin edәn mәlumatları
istifadәçinin adını
yuxarıda sadalananların hamısını

Sual: Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
İnternet bankinq
mobil bankinq
PC­banking
nağd pulla bankinq
bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
Sual: Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır? (Çәki: 1)
3
6
4
5
2
Sual: Elektron ödәmә üsulları hansılardır? 1.ödәmә sistemindә olan virtual terminal
vasitәsilә 2. elektron çeklәr vә veksellәr vasitәsilә 3. mobile Banking vasitәsilә 4. smart
kart vasitәsilә (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Bank vasitәsilә ödәmәlәr hansılardır? 1. Çek ödәmә 2. Mobile Banking 3. Plastik
kartlar vasitәsilә ödәmәlәr 4. Nağd pulla bankinq 5. Elektron ödәmә sistemlәri (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 2, 5
1, 4, 5
2, 4, 5
2, 3, 5
Sual: Biometrik göstәricilәrә aiddir: (Çәki: 1)
Barmaq çapı
Sәsin tanınması
Yazı xәttinin tanınması
Gözün tanınması
Yuxarıda sadalananların hamısı
Sual: Cirrus – Maestro plastik kartların hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)
kredit
qızıl vә platin
debet
elektron
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
B
ÖLMӘ
: 14#01

Ad
14#01
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: ...................... dedikdә şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin balanslaşdırılmış
maraqları ilә informasiya sferasında tәyin olunan milli maraqların qorunma vәziyyәti
nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları
informasiyanın müdafiәsi
informasiya kodlaşdırılması
Sual: .......................... dedikdә informasiyanın vә dәstәklәnәn infrastrukturun tәbii vә ya
süni xarakterli tәsadüfi vә ya qabaqcadan düşünülmış tәsirlәrdәn qorunması başa
düşülür. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları
informasiyanın müdafiәsi
informasiya kodlaşdırılması
Sual: .............................. – informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr kompleksidir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə