1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılmasıYüklə 2.99 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/8
tarix21.01.2017
ölçüsü2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
 dәfәlәrlә tәkrarlanması;
 mәzmundan asılı olması, hәr bir sәnәdin öz faylı olur;
 dәyişiklik etmәk çәtinliyi,
 bir faylda bir informasiyanı dәyişmәk üçün bütün fayllarda bunu yerinә yetirmәk
lazımdır.
bütün variantlar doğrudur.
Sual: 1. .............­ konkret tәdqiqat sahәsinin obyektlәrinin vәziyyәtini vә onlar arasındakı
münasibәtlәri әks etdirәn müәyyәn struktura malik adlı verilәnlәr toplusudur. Cümlәni
tamamlayın (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası
iqtisadi informasiya sistemi
idarәetmә sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya sistemi
Sual: İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı aşağıdakı prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır:
(Çәki: 1)
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn vahidliyi;
İnformasiyanın etibarlılığı vә tamlığı
İnformasiya tәminatının strukturunun bloklara bölünmәsi;
bütün variantlar doğrudur.
Sistemliliyi vә uyğunluq;
Sual: İnformasiya tәminatının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çәki: 1)
İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin effektliyi;
Verilәnlәrdәn istifadәnin sadәliyi vә idarәedici orqan üçün çıxış informasiyasının
formasının müxtәlifliyi;
İnformasiya tәminatının sistemin digәr tәminat növlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn bölünmә mümkünlüyü

Verilәnlәrin tәhlilinin inteqrә olunması, yәni dәfәlәrlә istifadә üçün birdәfәlik daxil
edilmәnin tәmin olunması.
Sual: Normativ­arayış vә digәr şәrti­sabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Tәqvim­plan vә digәr iqtisadi normativlәr
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Tәşkilati­sәrәncam sәnәdlәri
Sual: Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәri
Mәdaxil­mәxaric sәnәdlәri
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Sual: . ...........­ müәyyәn әlamәtlәrinә görә obyektlәrin siniflәrә paylanması sistemidir.
Cümlәni tamamlayın.2 (Çәki: 1)
sabit
uçot
 kodlaşma
tәsnifаt
maliyyә
Sual: Tәsnifаt әlamәtlәrini bir­birindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat
sistemi hansıdır (Çәki: 1)
iyerarxik
faset
tәsnifаt
 kodlaşma
xüsusi
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Nоrmаtiv­аrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrବlıq vә çıхış mәlumаtlаrı
Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur.
Sual: İnformasiya bazasının әsas elementi massivlәrdir. Bazaların yaradılmasına
aşağıdakı tәlәblәr qoyulur (Çәki: 1)
sahә haqqında tam fikir formalaşdırmalı;
bazanın rasional quruluşu;

axtarışa әn az vaxtın sәrf olunması;
saxlanmanın tәhlükәsizliyinin tәmini;
variantların hamısı doğrudur;
Sual: Şәrti­daimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür (Çәki: 1)
normativ (material vә әmәk ehtiyatlarından istifadә normativlәri)
cәdvәl­sorğu (әmәkdaşlar haqqında sorğu verilәnlәri)
qiymәt (material qiymәtlәri)
nizamlayıcı (әmәkdaşların vәzifәlәri haqda verilәnlәr)
variantların hamısı doğrudur
Sual: Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr (Çәki: 1)
İnformasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi;
Әsas sahәlәrә görә düzülüş;
Sorğu әsasında informasiya axtarışı;
Hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla yazılması;
variantların hamısı doğrudur
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdакılardan
hansı aid deyil, (Çәki: 1)
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır
(bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl vеrilmir);
аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә
işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк mümкün оlur.
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır;
Sual: Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüкlәrinә aid deyil,2 (Çәki: 1)
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi аrtır;
mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә yахınlаşdırır
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır;
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin düzgünlüyünә vizuаl nәzаrәt vә sәhvlәrin vахtındа
düzәldilmәsi tәmin еdilir.
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır (Çәki: 1)
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir;
оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
.işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә
vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı müddәtlәri, nәticәlәrin gеrçәкliyi, dоlğunluğu vә s. ilә
әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir;
variantların hamısı doğrudur

B
ÖLMӘ
: 10#03#13
Ad
10#03#13
Suallardan
19
Maksimal faiz
19
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Lоkаl şәbәkәnin әsаs elementlәri hansılardır, 3 1. ötürücü kаbel, 2. qоşulmа
vаsitәlәri 3. stаnsiyаlar 4. riyazi tәminat 5. serverlәr 6. texniki tәminat (Çәki: 1)
1,2,3,4
1,3,4,5
1,2,3,4
2,3,4,6
1,2,5,6
Sual: Şәbәkәlәrdә kоmpüterlәr bir­biriilә birlәşmә növünә görә necә bölünür, 3 1. ulduz
2. sаdә 3. qаrışıq 4. dаirәvi 5. şin 6. аrdıcıl (Çәki: 1)
1,2,4
1,3,6
1,2,3
2,4,6
1,5,6
Sual: Аrdıcıl birlәşmә hansı hissәlәrә bölünür, 3 1. ulduz 2. sаdә ardıcıl 3. qаrışıq 4.
dаirәvi 5. şin (Çәki: 1)
1,2,4
1,3,6
1,2,3
2,4,5
1,5,6
Sual: AİY­nin tәminat vasitәlәri hansılardır,3 1.konseptual 2. texniki 3. proqram 4.riyazi 5.
informasiya (Çәki: 1)
1,2,4
1,3,4
2,3,5
2,4,5
1,2,5
Sual: Avtomatlaşdırmanın әsas istiqamәtlәri hansılardır,3 1. daxili әmәliyyatların
avtomatlaşması 2. uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 3. yeni әmәliyyatının

avtomatlaşması 4. xarici әmәliyyatların avtomatlaşdırılması 5.müәssisәlәrarası işin
avtomatlaşması 6. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması 7. müәssisәdaxili uçot
işlәrinin avtomatlaşması (Çәki: 1)
1,4,5,7
1,3,5,7
2,4,6,7
1,3,6,7
3,5,6,7
Sual: Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasına aiddir, 3 1.uçot әmәliyyatlarının
avtomatlaşması; 2.müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması; 3. ofısdә xidmәt
4.kommersiya fәaliyyәtinin avtomatlaşması 5. yeni әmәliyyatının avtomatlaşması;
6.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 7.mәrkәzi ofıslә әlaqәnin avtomatlaşdırılması.
(Çәki: 1)
1,2,4,5,7
1,2,3,5,7
1, 2,4,6,7
1,3,6,7
3,5,6,7
Sual: Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşmasına aiddir, 3 1. filiallararası hesabatlar
2.müәssisәlәrarası hesabatlar vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması 3.
uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 4. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması
(Çәki: 1)
1,3
1,4
1,5
1,2
3,4
Sual: Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşmasına aiddir, 3 1. filiallararası hesabatlar;
2. әmәyin vә әmәkhaqqının uçotunun avtomatlaşması 3. inventarlaşmanın
avtomatlaşması 4. müәssisәlәrarası hesabatlar vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin
avıomatlaşması. (Çәki: 1)
1,3
1,4
1,2
2,3
3,4
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır,3 1. müstәqil fayllar
formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4.
maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4

2,3
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
hansı hissәyә ayrılır,3 1. müstәqil fayllar formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı
3. verilәnlәr bazası formasında 4. maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Normativ­arayış vә digәr şәrti­sabit informasiya sәnәdlәrinә aiddir,3 1. Mәlumat vә
nomenklatura qiymәt kitabçaları 2. Tәqvim­plan vә digәr iqtisadi normativlәr 3.
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar 4. Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 5. Mәdaxil­mәxaric
sәnәdlәri 6. Tәşkilati­sәrәncam sәnәdlәri (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6
1,3,5,6
Sual: Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәrinә aiddir,3 1. Mәlumat vә nomenklatura
qiymәt kitabçaları 2. Operativ­uçot informasiyasının sәnәdlәri 3. Müqavilәlәr vә plan
sәnәdlәri 4. Mәdaxil­mәxaric sәnәdlәri 5. Planların yerinә yetirilmәsi haqqında
әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları 6. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6
2,3,5,6
Sual: Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 3 1. ümumdövlәt 2. faset 3. sahәvi 4. lokal 5.
qlobal (Çәki: 1)
1,2,5
1,3,5
2,4,5
1,3,4
1,2,4
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aiddir,3 1. Nоrmаtiv­аrаyış 2 Plаn mәlumаtlаrı 3. İlкin mәlumаt 4. Тәtbiqi
prоqrаmın ilкin, аrବlıq vә çıхış mәlumаtlаrı 5. Оpеrаtiv uçоt (Çәki: 1)
1,2,4
1,2,5
2,3,5
2,4,5

1,3,4
Sual: İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3.
bazis 4. xidmәti 5. daxili (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,2,5
2,4,5
Sual: Mәzmununa görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5.
daxili (Çәki: 1)
. 1,3
1,4
2,4
3,4
2,5
Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1 daimi 2. bazis 3. şәrti­daimi 4.
daxili 5. dәyişәn (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,2,4
1,3,5
2,4,5
Sual: Verilәnlәr Bankının әsas elementlәri bunlardır: 3 1. hesablama sistemi 2. aqreqat
3. verilәnlәr lüğәti 4. yazılar toplusu 5. tәşkilati­metodik vәsait 6.baza administratoru
(Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6
Sual: Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır,3 1. element 2.
verilәnlәr lüğәti 3. aqreqat 4. baza administratoru 5. yazılar toplusu 6. yazı (Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
.1,2,5,6
B
ÖLMӘ
: 08#01#13
Ad
08#01#13

Suallardan
3
Maksimal faiz
3
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: MARK­1, MARK­2, ADABAS, CETOP sistemlәri VBİS­nin hansı modelinә aiddir
(Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: Dialoq rejiminin neçә növü möccuddur (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Ümumı halda yazılış açarlarının neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
B
ÖLMӘ
: 08#02#13
Ad
08#02#13
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Mәlumatların ............ tәşkili maşındaxili sferada hәmin mәlumatların teşkili vә
aparılmasında istifadә olunan proqram vasitәlәrindәn asılıdır, proqram vasitәlәrinin
kömәyilә tәtbiq edilәn mәlumatların quruluşunun tipi vә modelin növü ilә müәyyәn edilir.
Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
fiziki
mәntiqi
iyerarxik

faset
şәbәkә
Sual: Mәlumatların ........... tәşkili hәmin mәlumatların bilavasitә maşın daşıyıcılarında
yerlәşdirılmәsi üsulunu müәyyәn edir, müasir tәtbiqi proqram vasitәlәrindәn istifadә
zamanı mәlumatların tәşkilinin bu sәviyyәsi istifadәçınin iştirakı olmadan avtomatik
üsulla hәyata keçirilir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
fiziki
mәntiqi
iyerarxik
faset
şәbәkә
Sual: Oracle mәlumat bazasi VBİS­nin hansı modeli әsasında qurulmuşdur (Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: MS SQL Server vә MS Access, İnterBase vә FoxPro, PostgreSQL vә Paradox
sistemlәri VBİS­nin hansı modeli әsasında qurulmuşdur (Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: Bu model sadә, ikiölçülü cәdvәllәrin – münasibәtlәrin (model obyektlәrinin)
mәcmusundan ibarәtdir, modeldә iki mәntiqi asılılıqda olan cәdvәl arasındakı әlaqәlәr
cәdvәl munasibәtlәrinin eyni atributlarının qiymәtlәrinin bәrabәrliyinә görә müәyyәn
edilir. Bu ifadә verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: İxtiyari bir obyekt (yazılış, fayl) bir neçә obyektlәrә tabe ola bilәr. Bu ifadә
verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
iyerarxiya
iyerarxiya
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya

Sual: Yazılışlar birmәnalı identifikasiya edәn bir vә ya bir neçә sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu
ifadә yazılış açarlarının hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
beşinci açar
birinci açar
dördüncü açar
üçüncü açar
ikinci açar
Sual: Maşındaxili sferada mәlumatların tәşkili hansı sәviyyәlәrdә xarakterizә olunur
(Çәki: 1)
mәntiqi vә fiziki
tәsnifаt vә kodlaşma
iyerarxik vә faset
uçot vә maliyyә
lokal vә qlobal
Sual: Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil
(Çәki: 1)
mәlumatların tamlığı
mәlumatların mühafızәsi vә mәxfiliyi
mәlumatların ayrı­ayrılıqda idarә edilmәsi
axtarış imkanları
mәhsuldarlıq
Sual: ...........rejimi vaxta görә mәsәlәlәrin hәlli vә neticәlәrin alınması müddәtlәrini
irәlicәdәn müәyyәn edir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
teleişlәmә
reqlament
dialoq
vaxt bölgüsü
interaktiv
Sual: .............rejimi şәbәkә yaradılması ideyasının mәhsuludur, istifadәçinin uzaq
mәsafәdәn hesablama sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәsini, daha doğrusu qarşılıqlı fәaliyyәtini
tәmin edir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
teleişlәmә
reqlament
dialoq
vaxt bölgüsü
interaktiv
Sual: ...........rejimi ­ hesablama sisteminin öz resurslarını istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli
ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur, istifadәçilәrә növbәli qaydada informasiya ­
hesablama xidmәtlәrinin göstәrilmәsi müvafiq proqram tәminatına әsaslanır. Cümlәni

tamamlayın (Çәki: 1)
teleişlәmә
reqlament
dialoq
vaxt bölgüsü
interaktiv
Sual: ..........rejim ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır, reqlamentlәrә riayәt tәlәblәri
daha yumşaqdır vә bu rejimi reqlamentli vә ixtiyari rejimlәr arasında duran variant hesab
etmәk olar. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
paket
reqlament
bir proqramlı
dialoq
interaktiv
Sual: .............rejimındә informasiyanın işlәnmәsi prosesinin gedişi zamanı istifadәçilәrlә
hesablama sısteminin qarşılıqlı fәaliyyәti tәmin edilir, istifadәçinin iş yerinin
xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq qarşıya çıxan vaxt mәhdudiyyәti ön plana çәkilir. Cümlәni
tamamlayın (Çәki: 1)
paket
reqlament
dialoq
bir proqramlı
real vaxt miqyası
Sual: .......... rejimindә istifadәçilәr ilkin informasiyanı hesablama sisteminә verir ki,
burada da hәll edilәcәk mәsәlәlәrә uyğun proqram vasitәlәri seçılir vә tapşırıqlar PC­da
işlәnmәyә buraxılır. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
paket
reqlament
dialoq
bir proqramlı
real vaxt miqyası
Sual: Dialoq rejiminin hansı növlәri möccuddur (Çәki: 1)
sadә vә mürәkkәb
ümumi vә xüsusi
aktiv vә passiv
passiv vә fәal
passiv vә xüsusi
Sual: .............rejimi bilavasitә istifadәçi ilә PC­ın bırgә fәaliyyәtinә әsaslanır vә bu
zaman hesablarna sistemi ilә qarşılıqlı fәaliyyәt istifadәçinin iş tempindәn asılı olur.
Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
paket

reqlament
dialoq
bir proqramlı
real vaxt miqyası
B
ÖLMӘ
: 08#03#13
Ad
08#03#13
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılar aid edilir (Çәki: 1)
mәlumatların daxili strukturunun saxlanması
mәlumatların tәkrarlanmasının minimuma endirilmәsi
mәlumatlarda uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
mәlumatların çoxmәqsәdli vә birgә istifadә edilmәsi
variantların hamısı doğrudur
Sual: Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılar aid edilir (Çәki: 1)
mәlumatların birgә idarә edilrnәsi
mәhsuldarlıq
xәrclәrin minimumlaşdırılması
axtarış imkanları
variantların hamısı doğrudur
Sual: Yazılış elә sahәdәn ibarәtdir ki, onun qiymәti faylın bır neçә yazılışında tәkrar
oluna bilәr, basqa sözlә, o yeganә olur, açarın qiymәti üzrә yazılışın bir neçә nüsxәsi
alınır. Bu ifadә yazılış açarlarının hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
beşinci açar
birinci açar
 dördüncü açar
üçüncü açar
ikinci açar
Sual: Verilәnlәrin struktur modellәşdirilmәsindә aşağıdaki hansı tip modellәrdәn istifadә
olunur: 1. iyerarxiya 2. faset 3. şәbәkә 4. obyektyonlü 5.fiziki 6. relyasiya (Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6

Sual: Bir qayda olaraq hәr bir obyekt (yazilış, seqment) özündәn yuxarı sәviyyәli yalnız
bir obyektә tabe olur. Bu ifadә verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir
(Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: 1970­1990 illәrdә geniş tәtbiq tapmış İMS sistemini vә onun әsasında keçmiş
SSRİ­dә yaradılmış OKA sistemi VBİS­nin hansı modelinә aiddir (Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
Sual: Obyektyönlü model hansı modellәri özündә birlәşdirir; 1. iyerarxiya 2. faset 3.
şәbәkә 4. obyektyonlü 5.fiziki 6. relyasiya (Çәki: 1)
3,6
1,4
2,5
2,6
1,3
Sual: Bu modeldә proqramlaşdırma prinsiplәrindәn istifadә olunur, istifadәçilәr aparat vә
proqram anlayışları (bayt, yazı vә s.) ilә deyil, real alәmin strukturuna uyğun anlayışlarla,
başqa sözlә, obyektlәr vә onlar üçün tәyn olunmuş әmәliyyatlarla işlәyirlәr. Bu ifadә
verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
relyasiya
B
ÖLMӘ
: 07#01#13
Ad
07#01#13
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %

Sual: Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının neçә
әsas üsulu mövcud olmuşdur (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Proqram tәminati vasitәlәrinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq neçә yerә
ayrılır (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: ӘS­ri yerinә yetirdiklәri funksiyalara görә neçә qrupa ayrılır (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: MS­DOS sistemi әmәliyyat sisteminin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
şәbәkә
relyasion
çoxmәsәlәli
çoxistifadәçili
birmәsәlәli
Sual: UNIX, OS/2, Windows, Windows NT sistemlәri әmәliyyat sisteminin hansı növünә
aiddir (Çәki: 1)
şәbәkә
relyasion
çoxmәsәlәli
biristifadәçili
birmәsәlәli
Sual: Net Ward, Windows NT, Banyan Vines, IBMLAM, UNIX, Solaris sistemlәri
әmәliyyat sisteminin hansı növünә aiddir (Çәki: 1)
şәbәkә
relyasion
çoxmәsәlәli
biristifadәçili
birmәsәlәli

B
ÖLMӘ
: 07#02#13
Ad
07#02#13
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: TPP­nin inkişaf konsepsiyasının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir (Çәki: 1)
stolüstü sistemlәrin vә bölgülü işlәmә mühitinın potensialından tam istifadә edilmәsi
heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan müxtәlif arxitektura qәrarlarının inteqrasiyası,
başqa sözlә, mütlәq açıq sistemin qurulması
sistemin tәşkilinin mәhsuldarlıq, çeviklik vә dinamiklik baxımından keyfıyyәtcә yeni
sәviyyәsinә nail olunması
informasıya sistemi resurslarının kömeyi ilә onun quruluşunun paralel surәtdә
optimallaşdırılması
variantların hamısı doğrudur
Sual: ..........predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә
informasıya sisteminin istismarı metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin
işlәnib hazır1anma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür.
Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
interpretator
kompilyasiya
transilyator
CASE­texnologiya
assembler
Sual: .......... maşın әmrlәrinin mnemonik (şәrti) yazılışından ibarәt olmaqla maşın dilindә
yüksәk effektli proqramları almağa imkan verir, proqramlaşdırıcıdan yüksәk ixtisas
sәviyyәsi, proqramın tәrtibinә, sazlanmasına çoxlu vaxt sәrf olunmasını tәlәb edir.
Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
interpretator
kompilyasiya
transilyator
interfeys
assembler
Sual: ........ ilkin proqramın addım­addım translyasıya edilmәsini vә operatorların tәxirә
salınmadan yerinә yetirilmәsini hәyata keçirir, proqramlaşdırmanın giriş dilinin hәr bir
operatoru maşın dilinin bir vә ya bir neçә omrinә translyasiya edilir vә onlar da diskdә
saxlanmadan dәrhal yerinә yetirilir. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
interpretator
kompilyasiya
transilyator

interfeys
assembler
Sual: .............prosesindә proqram maşın dilindә olan obyekt modulları yığımına çevrilir,
sonradan onlar yerinә yetirilmәk üçün hazır olan vә maqnit diskindә fayl şәklindә
saxlanılan vahid maşın proqramında yığılır. Cümlәni tamamlayın (Çәki: 1)
interpretator
kompilyasiya
transilyator
interfeys
assembler
Sual: ......... proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә
transilyatoru edilmәsini hәyata kecirәn proqram nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın.
(Çәki: 1)
interpretator
kompilyasiya
transilyator
interfeys
assembler
Sual: Servis proqram vasitәlәri funksional imkanlarına görә aşağıdakı vasitәlәrә ayrıla

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə