29 aprel 2016-ci IL tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağında “Azərbay- can Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ı və amea-nın görkəmli alimlərin adlarını daşıyan mükafatların təqdimetmə mərasimiYüklə 23.77 Kb.
PDF просмотр
tarix23.12.2016
ölçüsü23.77 Kb.

АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 71, №1, səh. 161-162 (2016)

 

161  

 

MÜKAFATLAR   

29 aprel 2016-ci il tarixdə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağında  “Azərbay-

can Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ı və   AMEA-nın görkəmli alimlərin adlarını 

daşıyan mükafatların təqdimetmə mərasimi keçirilib.  AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin 3 

üzvü bu nüfuzlu mukafatlara layiq görülüb.  

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA QIZIL MEDALI – B.A. AĞAYEV 

 

Akademik Böyükkişi  Ağa  oğlu  Ağayev Azər-

baycanda  qara  ciyər,  öd  yolları,  mədəaltı  vəzi  xəs-

təliklərində rekonstruktiv və bərpaedici əməliyyatla-

rın  təkmilləşdirilməsi  və  tətbiqi  sahəsindəki  nailiy-

yətlərə, o cümlədən üçcildlik “Cərrahi əməliyyatların 

atlası”  kitabının  hazırlanmasında  xidmətlərinə  görə 

“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına 

Qızıl medalı"na layiq görülüb.  

Akademik  Böyükkişi  Ağayevin  elmi  fəaliyyə-

tinin əsas istiqamətini hepotobiliar cərrahiyyə, əsa-

sən qara ciyər, öd yolları, mədəaltı vəzi, həzm sis-

temi  orqanlarının  və  digər  cərrahi  xəstəliklərin 

diaqnostikası və müalicəsi təşkil edir. Cərrahi əmə-

liyyatlarla əlaqədar orqanizmin immun sistemində-

ki dəyişikliklərin nizamlanması, müxtəlif orqanların 

funksional  fəaliyyətinin  müəyyənləşdirilməsi  sahə-

sində  alimin  eksperimental  nəticələr  əsasında  təc-

rübi tövsiyələri və ixtiraları dünya tibb elminin ye-

nilikləridir.  Öd  yollarında  aparılan  bir  sıra  rekon-

struktiv  və  bərpa  edici  əməliyyatların  təkmilləşdi-

rilməsində  və  praktiki  olaraq  tədbiqində  böyük 

xidmətləri olmuşdur.  

Akademik  B.A.Ağayev  400-ə  qədər  elmi  əsə-

rin, o cümlədən 12 monoqrafiya, 3 cildli  

 

  

“Cərrahi  əməliyyatlar  atlası”  nın  (2015),  çoxsaylı 

dərsliklərin və 8 ixtiranın müəllifidir.  

Alimin rəhbərliyi altında 52 fəlsəfə doktoru, 9 

elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.  

Akademik B.A.Ağayev beynəlxalq aləmdə ta-

nınmış  alimdir.  O,  bir  cox  beynəlxalq  elmi  cərra-

hiyyə cəmiyyətlərinin üzvüdür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜKAFATLAR 

162 


AMEA-NIN AKADEMİK MİRƏSƏDULLA MİRQASIMOV ADINA 

MÜKAFATI –  A.Ə. NAMAZOVA  

 

 

 Azərbaycanda  körpə  və  uşaqlarda  ürək-damar 

sistemi  xəstəliklərinin  yayılmasının  tədqiqi,  kliniki 

xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi, terapevtik və cər-

rahi müalicə üsullarının sistemli tətbiqinə görə aka-

demik Adilə  Əvəz  qızı  Namazovaya AMEA-nın 

akademik Mirəsədulla  Mirqasımov  adına mükafata 

layiq görülüb. 

Akademik  Adilə  Namazovanın  elmi  fəaliyyə-

tinin  əsas  istiqamətini  uşaqlarda  kəskin  revmatizm 

zamanı  ürək-qan  damar  sisteminin  funksional  və-

ziyyətinin  öyrənilməsi,  anadangəlmə  ürək  qüsur-

larının diaqnostikası, diferensial diaqnozu, belə qü-

surlar  zamanı  cərrahi  əməliyyata  göstəriş  və  əks-

göstərişin  müəyyənləşdirilməsi  problemləri,  uşaq-

larda  hipertoniya  və  hipotoniya  xəstəliklərinin  epi-

demiologiyasının,  kliniki  əlamətlərinin  xüsusiyyət-

lərinin,  təzahür  formalarının,  profilaktika  və  müa-

licə  üsullarının  işlənilib  hazırlanması  və  səhiyyə 

praktikasına tətbiqi təşkil edir. 

A.Ə.Namazova  400-ə  yaxın  elmi  əsərin,  32 

monoqrafiya,  dərslik  və  dərs  vəsaitinin,  5  ixtiranın 

müəllifidir.  Çoxsaylı  beynəlxalq  konqres,  qurultay 

və  simpoziumlarda  elmi  məruzələrlə  iştirak  etmiş, 

dünyanın hər yerində Azərbaycan pediatriya elmin-

in  ləyaqətli  təmsilçisinə  çevrilmiş,  özünün  elmi 

məktəbini yaratmışdır.  

Alimin  rəhbərliyi  altında  60-artıq  tibb  elmləri 

namizədi və tibb elmləri doktoru hazırlanmışdır.  

Akademik  Adilə  Namazova  pediatriya  sahə-

sində beynəlxalq aləmdə tanınmış alimdir. O, Azər-

baycan  Respublikası  Pediatrlar  Assosiasiyasının 

prezidenti,  Ümumdünya  və  Avropa    Pediatrlar  As-

sosiasiyası idarə heyətinin üzvü, Türkdilli Ölkələrin 

Pediatrlar  Assosiasiyasının  vitse-prezidenti  kimi  

yüksək vəzifələrdə çalışmışdır.  

 

  

AMEA-NIN HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ  ADINA MÜKAFATI –  

S.R.  MƏMMƏDOVA 

 

  

 

Azərbaycanda  bitkilərin  mühafizəsi  və  bitki xəstəliklərinin  tədqiqi  sahəsindəki  əsərlərinə  görə 

akademik Siddiqə  Rza  qızı  Məmmədova AMEA-nın 

Həsən bəy Zərdabi adına mükafatına layiq görülüb. 

 

Akademik Siddiqə Məmmədovanın elmi fəaliy-yətinin əsas istiqamətini Azərbaycanda çoxillik  me-

şə,  meyvə,  subtropik,  yonca  və  s.  kənd  təsərrüfatı 

bitkilərinin zərərli faunasının geniş öyrənilməsi əsa-

sında ətraf mühit üçün təhlükəsiz mübarizə tədbirləri  

sisteminin  işlənilib  hazırlanması  və  tətbiqi  təşkil 

edir.  


S.R.Məmmədova  220-dən  artıq  elmi  əsərin,    

3 monoqrafiyanın, 5 tədris vəsaitinin, 2 soraq kita-

bının, 7 ixtiranın, 3 pestisidlər kataloqunun müəlli-

fidir. 


Alimin  rəhbərliyi  ilə  15  elmlər  namizədi  və       

5  elmlər  doktoru  dissertasiyası  müdafiə  olunmuş-

dur. itki mühafizəsi, o cümlədən, entomologiya sa-

həsində hərtərəfli biliyə malik olan alimdir.  

Akademik S.R. Məmmədova ölkəmizdə və xa-

ricdə tanınmış alimdir. Bitki mühafizəsi sahəsində-

ki əldə etdiyi nəticələrə görə, bitki mühafizəsi üzrə 

keçirilmiş VII Beynəlxalq konqresin böyük medalı 

və  diplomu  ilə  təltif  olunmuşdur.  Entomoloqların 

Ümumittifaq,  eləcə  də  Zaqafqaziya  qurultaylarının dəfələrlə iştirakçısı olub. 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə