51 Şəxsiyyət anlayışı hansı obyektə daxil deyildir?Yüklə 23,75 Kb.
tarix30.10.2022
ölçüsü23,75 Kb.
#66809
Belge


51)Şəxsiyyət anlayışı hansı obyektə daxil deyildir?
a)estetika
b)fəlsəfə
c)sosial amillər
d)estetika
e)sosiologiya
52)Şəxs nədir?
a)bioloji və sosiloji keyfiyyətlərin məcmusu
b)tərbiyənin obyekti
c)fərdi xüsusiyyətlər
d)fiziki inkişaf
e)fəaliyyət və inkişaf
53)Uşaaqların fiziki və zehni inkişafında özünəməxsus əhəmiyyəti vardır:
a)qida
b)yuxu
c)asudə vaxt
d)düşüncə
e)ağıl
54)İrsiyyət nəzəriyyəsi nə zaman yaranmışdır?
a)orta əsrlərdə
b)300 il əvvəl
c)XVIII əsrlərdə
d)1987
e)1964

55)XVIII əsrdə hansı pedaqoq irsiyyət nəzəriyyəsibə qarşı qətiyyətlə çıxır və “Ağ lövhə”nəzəriyyəsini irəli sürür?


a)V.Q.Belinski
b)E.Torndayk
c)C.Dyun
d)K.D.Uşinski
e)Con Lokk
56)O dövrün ictimai quruluşunun məhsulu olan irsiyyət nəzəriyyəsinə əsasən uşağın əxlaqlı və ya əxlaqsız olmasının səbəbi nədə axtarılırdı?
a)mühitin təsirində
b)əcdadında,ata- anasında
c)kapitalizmin inkişafında
d)ictimai quruluşda
e)xarakterində
57)Dini ehkamlar nəyi sübut etməyə çalışırdı?
a)insanın taleyi anadan olarken alnında yazılır
b)uşaq doğularkən ağ lövhə kimi doğulur
c)uşağın inkişafı anadangəlmə instink olur
d)uşaq müəyyən qabiliyyətlərlə doğulur
e)uşağın qabiliyyətləti gendən gəlir
58)Sonrakı illərdə insan xarakterinin irsi əlamətlərlə izah edən alimlər meydana gəldi.ABŞda meydana gələn alim:
a)E.Torndayk
b)D.Harvi
c)C.Qudoll
d)C.Maksvel
e)D.Canotti
59) “Niqti insan olur,amma özü insan olmaz.” İfadesi hansı Azerbaycan şairinin terbiyede irsiyyetin rolunu yüksek elmi-pedaqoji menada qiymetlendirmişdir?
a)Əhməd Seyidov
b)Məhəmməd Füzuli
c)İbn Sina
d)Yan Hus
e)İmaəddin Nəsimi
60)C.Lokk nəzəriyyəsində nəyə qarşı çıxır?
a)uşaq doğularkən ağ lövhə kimi doğulur
b)uşağın böyüməsində irsiyyət böyük tol oynayır
c)irsiyyətin və təbii imkanların tam rədd edilməsinə
d)irsiyyətin formalaşmamasına
e)inkişaf səviyyəsinə

61)V.Q.Belinski insanda qabiliyyətlərin inkişaf etməsi üçün nəyin xüsusi rol oynadığını göstərdi?


a) təbii imkanların
b)inkişaf səviyyəsinin
c)irsiyyətin rolu
d) genlerin rolu
e)mühitin rolu
62)Yanlış cavabı seç.
a)Con Lokk ingilis pedaqoqudur
b)təbii imkanlar hazır qabiliyyətdir
c)Fransız pedaqou J.J.Russo da mühitin təsir gücünə müstəsna əhəmiyyət vermişdir.
d)Şəxsiyyətin formalaşmasında mühitində xeyli rolu var.
e)Mühit məfhumu çox genişdir.
63) Russo hansı anlayışların müəllifi kimi məşhur olmuşdur?
a)”Tərbiyə haqqında fikirlər”
b)”yaxın inkişaf zonası”
c)”təbii tərbiyə”
d)”Məktəbəqədər yaşın xüsusiyyəti”
e)”dəcəllər”
64)Azərbaycan maarifçilərindən kimlər şəxsiyyıtin inkişafında təlimə xüsusən tərbiyəyə üstünlük vermişdir?
a)A.A.Bakıxanov
b)Oruc Əliyev
c)Saleh Rüstəmov
d)Şərif Əfəndiyev
e)Tofiq Qurbanov
65)Con Lokk hansı əsərində xeyirxahlıq və bədxahlıq kimi keyfiyyətlər adamların aldığı tərbiyənin məhsuludur demişdir?
a)Təhsil haqqında bəzi düşüncələr
b)İnsan anlayışı haqqında məktub
c)Anlayışın tətbiqi haqqında
d)Tərbiyə haqqında fikirlər
e)Tolernatlıq haqqında

66)Azərbaycan filosofu Siracəddin Mahmud Əbubəkr oğlu Urməvi nəyi sübut etdi?


a)düşüncə dəyişkəndir
b)insanın xasiyyəti irsi deyil
c)irsiyyət genlərdən gəlir
d)ağıl zəka doğuşdan əmələ gəlmir
e)şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu böyükdür
67)Pedaqoqladın üstün cəhəti nədən ibarət idi?
a)şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətə,fatalizmə qarşı çıxaraq mühitin təsirinə üstünlük vermişdir.
b)şəxsiyyətin inkişafında tərbiyənin rolu əvəzsizdir.
c)Tərbiyə hərşeyidir.
d)Tərbiyə hərşey deyil çox şeydir.
e)insan üçün tərbiyə yüksək əhəmiyyət kəsb edir.
68)S.Ə.Şirvani hansı şeirində tərbiyənin təsirinə müstəsna qiymət vermişdir?
a)”Əkinçi”
b)”Qafqaz müsəlmanlarına xitab”
c)”İqlimin təsiri”
d)”Elmsiz alim”
e)”Məkri-zənan”
69)Dialektik qanunlardan bəhrələnən AS.Makarenko və digər mütərəqqi pedaqoqlar həm nəzəri,həmdı praktiki cəhətdən sübut etmişlər ki,……….
a)uşaq və yeniyetmeler arasında pozğunluq,cinayət xarakterli əməllər tərbiyə işlərinin naqis qurulmasından irəli gəlir.
b)tərbiyə daim eyni tərzdə həyata keçirilir.
c)Daimi məzmun zənginləşir və mürəkkəbləşir.
d)psixofizioloji imkanlar inkişaf edir.
e)şəxsiyyətin inkişafı müxtəlif mırhələlərdən keçir.
70)Tərbiyə işinin mahiyyətində əsas məqsəd nədir?
a)uşağı böyütmək
b)uşağı böyüdüb ictimai həyata hazırlamaq
c)rəhbərlik etmə
d)ictimai varlıq
e)bioloji varlıq
71)insanın intelektinin inkişafında ən mühüm və anatomik-fizioloji varlığın bəşəri varlıq kimi inkişafında ilkin əhəmiyyətə malikdir:
a)ekoloji tərbiyə
b)estetik tərbiyə
c)fiziki tərbiyə
d)əxlaq tərbiyə
e)əqli tərbiyə
72)hansı tərbiyə vasitəsilə uşaqlar elmi biliklere yiyelenir,təbiəti,cəmiyyəti,əməyi,həyatı,yüksək mənəviyyata sahib olur?
a)əqli tərbiyə
b)əxlaq tərbiyəsi
c)estetik tərbiyə
d)ekoloji tərbiyə
e)fiziiki tərbiyə
73)Əqli tərbiyə prosesində nəyə diqqət yetirilməlidir?
a)sağlam qidalanmaya
b)hafizə və diqqətin formalaşdırılmasına
c)düzgün oturuşa
d)nitqin təmizliyi
e)əmək tərbiyəsi
74)İbtidai siniflərdə əsasən nəyə daha çox yer verilir?
a)əyləncəli idmana,sinifdənxaric tədbirlərə
b)uşaqların tərbiyəsinə
c)yaş xüsusiyyətlərinə
d)orqanizmin formalaşmasına
e)əmək fəaliyyətinə
75)Estetika sözünün yunanca mənası nədir?
a)paydaqoqos
b)estanomaj
c)ekos
d)logiya
e)socius
76)Estetik sözünün lüğəvi mənası nədir?
a)elm ötürən
b)inkişaf etdirən
c)mənəviyyatı güclü olan
d)hissələrə ayırmaq
e)təzahür etmək
77)Ekoloji tərbiyə insanlara hansı məsuliyət hissi aşılıyır?
a)təbiətdən istifadə etmək işində
b)düzgün alış-veriş etmək fikirinə
c)atmosfer təbəqəsini çirkləndirməmək
d)ətrafı zibilləməmək
e)ağacları qırmamaq
78)Ekologiya sözünün yunanca mənası nədir?
a)estanamoj
b)ruhi aləm
c)ekos-ev,logiya isə elm
d)yetişdirmə
e)socious
79)Ekologiya sözünü elmi termin kimi ilk dəfə neçənci ildə alman bioloqu Ernest Hekkel işlətmişdir?
a)1841
b)1951
c)1851
d)1861
e)1871
80)Nəyə görə gənc nəslin ekoloji tərbiyəsi müasir mərhələdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir?
a)atmosfer təbəqəsi Bakı,Əlibayramli,Gəncə,Sumqayıt şəhərində dahada ağırlaşmışdır.
b)uşaqlarda kiçik yaşlardan təbiəti qorumaq bacarığı yaratmaq
c)qayğıkeş olmaq hissi aşılamaq
d)təbiət və ətraf aləmlə tanışlıq
e)təbii tarazlığın pozulması
81)Uşaqların ekoloji tərbiyəsində müntəzəm olaraü yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onları nəyə cəlb etmək lazımdır?
a) nəzəri işlərə
b)əmək işlərinə
c)ekoloji tərbiyəyə
d)akvariaum və balıqlar
e)təbii sərvətlərin qorunması
82)Ekologiya elmi nəyə deyilir?
a)canlı təbiətin inkişafı
b)hissələrə bölmək
c)idarə etmək
d)qorumaq
e)gözəlləşdirmək
83)Uşaq bağçasında estetik tərbiyənin vəzifəsi nədir?
a)insanların yaratdıqları maddi nemətləri qiymətləndirməyi öyrətmək
b)ümumbəşər problemleri həll etmək
c)atmosfer təbəqəsini çirkləndirməmək
d)təbiəyin füsnkarlığı
e)təbiətin cazibədarlığı
84)İctimai-iqtisadi münasibətlərin inkişafı nəyə səbəb oldu?
a)dövlətin dağılmasına
b) dövlət quruluşunun yaranmasına
c)dövlətin hissələrə bölünməsinə
d)dövlətçilikin problemlərinə
e)tərbiyə anlayışına
85)Uşaq şəxsiyyətinin inkişafı mərhələləri nə ilə sıx bağlıdır?
a)əvvəlki mərhələ ilə
b)tərbiyə ilə
c)təhsil ilə
d)təlim ilə
e)ictimaiyyət ilə
86)Tərbiyə varisliyi nə ilə əlaqələnir?
a)tərbiyənin quruluşu ilə
b)tərbiyə keyfiyyətlərinin qazanılması ilə
c)inkişaf etdirməklə
d)tərbiyə xüsusiyyətləri ilə
e)sosial funksiya ilə
87)Tərbiyənin sosial funksiyası əmək fəaliyyəti sahəsində nədən ibarət olmuşdur?
a)toplanan təcrübəni nəsildən nəsilə verməklə
b)toplanan təcrübəni bölüşməməklə
c)özünü inkişaf etdirməklə
d)dünyagörüşünü artırmaqla
e)insanlarla ünsiyyət qurmaqda

88)Tərbiyəetmə anlayışında hansı xarakter yoxdur?


a)idarəetmə
b)məqsədyönlülük
c)rəhbərlik etmə
d)qayda-qanunlara alışdırma
e)ictimailləşdirmə
89)İnsan bioloji varlıq deyil ……..
a)ictimai varlıq
b)sosial varlıq
c)iqtisadi varlıq
d)dünyəvi varlıq
e)fəlsəfi varlıq
90)Uşaq şəxsiyyətinin inkişafında,xarakter xüsusiyyətlərinin formalaşmasında …… elmi aparıcı mövqeyə malikdir. Nöqtələrin yerine hansı ifadə yazılmalıdır?
a)təhsil
b)təlim
c)tərbiyə
d)ictimai
e)sosial
91)Pedaqoji fəaliyyətdə nəyin məqsədini dərk etmək daha çox vacibdir?
a)tərbiyə
b)təhsil
c)elm
d)təlim
e)iqtisadiyyat
92)Yalnız nəyi tərbiyənin tərkib hissələrindən səmərəli istifadə etməklə həyata keçirmək olar?
a)şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı
b)tərbiyəçilərin öz üzərində işləmələri
c)ictimai inkişaf
d)sosial inkişaf
e)zehni tərbiyə

93)İnsan intelekrinin inkişafında ən mühüm əlamət nədir?


a)əxlaq
b)əqli yaxud zehni tərbiyə
c) fiziki tırbiyə
d)ekoloji tərbiyə
e)əmək tərbiyə
94)Müasir pedaqogika elmi nə tələb edir?
a)uşaqların əqli tərbiyəsi
b)qabiliyyətlərinin inkişafı
c)əxlaqi fəaliyyət
d)əmək fəaliyyəti
e)insan təfəkkürü
95)Məktəbəqədər dövrdə orqanizm hələ kamillmədiyi üçün nəyə daha çox ehtiyac duyulur?
a)əxaqi tərbiyə
b)fiziki tərbiyə
c)əmək tərbiyə
d)estetik tərbiyə
e)ekoloji tərbiyə
96)Uşaqların xaraketin iradi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
a)intizam tərbiyəsi
b)nəzəri tərbiyə
c)estetik tərbiyə
d)ekoloji tərbiyə
e)əmək tərbiyə
97)Bəşər tarixi praktiki olaraq sübut etmişdir ki,şəxsiyyətin inkişafında nəyin rolu əvəzsizdir?
a)əxlaq
b)mədəniyyət
c)tərbiyə
d)təlim
e)təhsil
98)Bəşəriyyət yarananda ən müqəddəs iş kimi baxılırdı…..
a)yeni dünyaya gələn nəslin tərbiyə olunmasına
b) əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlər
c)əmək tərbiyəsi
d)bacarıq və vərdişlər
99)Dövlətçilik yaranandan sonra hansı proses strateji əhəmiyyətli bir iş kimi dövlətin himayəsinə keçmişdir?
a)uşaqların tərbiyə olunması
b)təhsil müəssisələrinin yaradılması
c)tərbiyəçilərin fəaliyyəti
d)dövlət quruluşu
e)ictimai-iqtisadi münasibətlər
100)Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına nəyin tərkib hissələrindən səmərəli istifadə etmıklə həyata keçirmək olar?
a)əxlaqi keyfiyyətlərin
b)tərbiyənin
c)təhsilin
d)əmək tərbiyəsinin
e)ictimai hadisələr
Yüklə 23,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin