61. Hansı maddənin parçalanmasından alınan qazın suda məhlulu lakmusun rəngini qızardar? A) Kno3 B) nh4oh c) NaNO3 D) Cu(NO3)2 E) nh4NO3 62


X hansı elementlər ola bilər? 1.H 2.Ca 3.K 4.Al 5.Na A) 2,3,5 B) 2,4,5 C) 1,3,5 D) 1,3,4 E) 1,2,4 70Yüklə 71,55 Kb.
səhifə2/2
tarix02.01.2022
ölçüsü71,55 Kb.
#39361
1   2
2020 qəbul 1 ci qrup C

69. X hansı elementlər ola bilər?
1.H 2.Ca 3.K 4.Al 5.Na

A) 2,3,5 B) 2,4,5 C) 1,3,5 D) 1,3,4 E) 1,2,4


70. 2,5 dimetilheksan almaq üçün hansı birləşməyə natriumla təsir etmək lazımdır?


71. C ionu ilə çöküntü əmələ gətirməyən ionları göstərin.

A) Fe2+, Zn2+ B) Cu2+, Ba2+ C) Ca2+, Mg2+

D) Ba2+, Zn2+ E) N ,Na+
72.

Maddələr

Molyar kütləsi, q/mol

Əmələ gələn mürəkkəb efirin molyar kütləsi, q/mol

Doymuş birəsaslı karbon turşusu

a

x


Doymuş biratomlu spirt

a

x-i müəyyən edin. Mr (H2O)=18

A) 2a+18 B) a-18 C) 2a-18 D) a+18 E) 2a


73.Hansı maddə adi şəraitdə bromlu suyu rəngsizləşdirir?


74. Na2SO4 duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılır?

A) H2 və N2O B) Na və O2 C) Na və NO2 D) H2 və NO2 E) H2 və O275. Hansı turşular turş duz əmələ gətirmir?

I.CH3COOH II. H4P2O7 III. H2SO3 IV. HNO3

A) I,IV B) III,IV C) II,III D) I,II E) II,IV
76. Birləşmələrdə manqanın oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

H2MnO4 MnO2 KMnO4

A) +7 +4 +6

B) +6 +4 +7


C) +7 +4 +7
D) +6 +2 +6
E) +5 +2 +6
77. Oksidləri göstərin.

A) Al2O3, Na2O, H2O2 B) CaO2,Na2O2,BaO2

C) CaO,Na2O2,WO3 D) CaO ,BaO2, CrO3

E) CrO3,CO2,SO3


78. Hansı hallarda hidrogen atomlarının sayı bərabərdir? (NA – Avoqadro ədədidir.)

I. 22,4 l etan (n,ş) II. 3 mol ammonyak

III. 3NA molekul su IV. 44,8 l metan (n,ş)

A) II,IV B) I,IV C) II,III D) I,II E) I,III


79. 2CO + O2 2CO2 reaksiyasının başlandığı andan 10 saniyə sonra O2 –nin qatılığı 0,2 olmuşdur. Reaksiyanın oksigenə görə orta sürəti 0,03 olarsa, O2 –nin başlanğıc qatılığını ( ) hesablayın.

A) 0,7 B) 0,4 C) 0,8 D) 0,5 E) 0,6


80. X+ ionunda olan elektronların sayı atomundakı neytronların sayından 3 dəfə azdırsa, X elementinin dövri sistemdəki mövqeyini müəyyən edin.

A) III dövr, I qrup, əsas yarımqrup

B) III dövr, II qrup, əsas yarımqrup

C) IV dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup

D) IV dövr, VIII qrup, əlavə yarımqrup

E) IV dövr, I qrup, əlavə yarımqrup


81.

Reaksiyalar

Reaksiya məhsulları

Cl2 + NaOH

A + X + B

Cl2 + NaOH

A + Y+ B

Mr(X)- Mr(Y) fərqini hesablayın. Mr(O) =16

A) 16 B) 24 C) 18 D) 40 E) 32


82. Qrafikdə müxtəlif məhlullarda

suda həll edilmiş duzun kütləsi

(m) ilə duzun məhlulda kütlə payı (ω) arasında aslılıq verilmişdir.Məhlullarda həll olan maddənin kütləsi a qram olarsa, suyun kütlələri arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A) I˃II˃III B) I=II=III C) II˃III˃I D) III˃II˃I E) I˃III˃II


83. Mg və MgO qarışığının 20 q-na artıqlaması ilə götürülmüş,xlorid turşusu ilə təsir etdikdə 4,48 l (n,ş) qaz ayrılıb.İlkin qarışıqda Mg metalının kütlə payını (%) hesablayın. Ar (Mg) =24.
84. NH4Cl + Ca(OH)2

NH3 + CuO

Hansı maddələr bu reaksiya məhsullarına aiddir?

1. NH3 2.O2 3. H2O 4. N2O


85. Qlükozanın qıcqırması zamanı 460 q etil spirti əmələ gələrsə,bu zaman neçə litr karbon qazı (n,ş) ayrılar? Mr(C2H5OH) =46
86. 2H2 + O2 2H2O + 572 kC

Hidrogenin həcm payı 4,48 % olan hidrogen və karbon qazından ibarət 200 l qaz qarışığının tam yanmasından neçə kC istilik ayrılar?


87.

Maddə

Aqreqat halı

(adi şəraitdə)Polimer əmələ gətirməsi

X

qaz

+

Y

qaz

-

Z

maye

+

1.X a.izopren

2.Y b.divinil

3.Z c.etilen

d.etan


e.benzol
88-90 –cı suallara situasiyanı oxuyaraq cavab yazın.

Müəllim şagirdlərə sənayedə karbamid istehsalı üçün istifadə edilən X və Y qazlarını laboratoriyada almağı tapşırıq verir.Şagirdlərdən biri X qazını təbaşir qırıntıları ilə xlorid turşusunun reaksiyasından,Y qazını isə ammonium şorası ilə kalsium-hidroksid məhlulunun reaksiyasından əldə edir.


88. Y qazının kimyəvi formulunu (I) və adını (II) yazın.
89. X qazının alındığı reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.
90. 67,2 l Y qazından (n,ş) maksimum neçə mol karbamid alındığını hesablayın.

Yüklə 71,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin