Akupunktura 1, 2 Základní anotace, koncepce, syllabus, literatura Petr FialaYüklə 71 Kb.
tarix06.02.2017
ölçüsü71 Kb.
#7684
AKUPUNKTURA 1, 2
Základní anotace, koncepce, syllabus, literatura

Petr Fiala 1. Základní anotace:

Kurs akupunktury 1,2 je určen pro posluchače 5.-6. ročníku 1. Lékařské fakulty UK v Praze (včetně stomatologů). Je rozdělen na 2 semestry (začíná v zimním a končí v letním), za každý semestr jsou určeny 2 kredity. Týdně jsou 2 výukové hodiny přednášek a 2 hodiny praktik. Přednášky probíhají zpravidla o středách odpoledne (začátek mezi 13-14 hod. dle domluvy) na Rehabilitační klinice na Albertově, praktika obvykle v Kabinetu akupunktury IPVZ ve Vršovicích nebo v Rehabilitačním ústavu LRS Chvaly v Praze 20 - Horních Počernicích.

 1. Koncepce výuky:

Akupunktura, která je stará 10 tis. let, prožívá od 2. poloviny 20. století bouřlivý rozvoj díky výzkumu jejích základních neurofyziologických mechanismů a molekulárních podkladů. Ten probíhá jak v Číně, tak v oblasti západní medicíny („Evidence Based Medicine“) v USA a v Evropě.

Koncem 20. století se v zemích EU průběžně integrovala do jejích zdravotnických systémů. Tomu se přizpůsobuje i výuka - z postgraduálního vzdělávání se základy akupunktury (propedeutika) více a více přesouvají na universitní půdu (pregraduální výuka) a stávají se součástí "curricula" postupně na všech významných universitách v EU. WHO v r. 2006 doporučuje její širší využití ve zdravotnických systémech „západní“ medicíny.

V Praze na 1. LF UK je ve šk. r. 2006/07 otevírán již 15. ročník její výuky.Kurs akupunktury je zde koncipován tak, aby posluchači zvládli základy oboru přibližně v takovém rozsahu, jako v úvodním kursu postgraduální výuky na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (základní modul A). Pokud kurs na 1. LF UK úspěšně absolvují, lze jej pak započíst jako úvodní běh v rámci postgraduální vzdělávání, takže poté mohou v rámci IVPZ postoupit přímo do navazujícího kursu (modul B).

Z toho je zřejmé, že výuka akupunktury na 1. LF UK je určena zejména pro vážné zájemce, kteří se jí chtějí věnovat i v budoucnosti. 1. Požadavky k zápočtu:
 1. zimní semestr, zápočet I., dle syllabu (viz. dále): Úvod do studia akupunktury, systematika drah a bodů, jejich hlavní indikační oblasti, základní teorie a mechanismy v rozsahu přednášek. Zápočtový test na 80%. Docházka na praktika povinná, na přednášky doporučená. Hlavní téma praktik: Systematika drah a bodů – aktivní vyhledávání a indikace nejdůležitějších bodů.

 2. letní semestr, zápočet II., dle syllabu (viz. dále): Molekulární a neurofyziologické podklady akupunktury, základní mechanismy z hlediska moderní medicíny, aurikuloterapie, formy a techniky akupunktury, pravidla tradiční čínské akupunktury. Zápočtový test na 80%. Docházka na praktika povinná, na přednášky doporučená. Hlavní téma praktik: Praktická aplikace akupunktury, jejích různých forem a technik.

Požadavky pro oba testy: Základní znalosti v rozsahu přednášek a praktik, příp. další doporučené literatury.

4. Syllabus témat a přednášek:
a) Témata pro zimní semestr:

 1. Výuka akupunktury – organizační poznámky. Základní literatura, učebnice, učební texty. Osobnosti světové i české akupunktury. Obecná a speciální literatura. Přehled nejdůležitějších autorů (Co ke studiu? Co k zápočtům, ke zkoušce? Co pro život?) Ukázky. Základní pohled na tradiční čínské myšlení – Tao-te-ting, Lao-c´, Kung-c´ v kontextu se světovými myšlenkovými proudy (Řecko, Střední Východ, Asie).

 2. Úvod, historie a vznik akupunktury.

Acus + pungo, -ere, čen-tiou. 10 tis. let, předhůří Himalájí, cesty šíření, rozvoj, dynastie, původní představy o bodech a energii, systém 5-ti prvků, koloběh energie.

 1. Cesta z Číny do světa.

Mořeplavci, meridiány. Francie, Anglie, Frankfurt. Konec 19. století. Století dvacáté. Nástup do světa západní medicíny – rozvoj ve 2. pol. 20. stol., 70 - 80. léta. Akupunktura na přelomu tisíciletí. Současná situace v kontextu EU. Doporučení WHO.

 1. Akupunktura v Československu a v Čechách.

Nesmělé začátky meziválečné. Sedmdesátá léta. Průnik na „ILF“ a lékařské fakulty. Organizace vzdělávání. Průkopníci české a slovenské akupunktury. Dnešní situace. Na půdě University Karlovy. Současný systém vzdělávání. Funkční specializace. Mezinárodní spolupráce. Česká akupunktura ve světě. Základy vědecké akupunktury.

 1. Legislativa, postavení a výuka akupunktury v rámci západní medicíny (EU).

Vývoj naší legislativy. Výuka pre- a postgraduální. Současná právní úprava. Zahraničí - EU aj.

 1. Základní pojmy tradiční čínské medicíny.

Yin a yang. Pohled na zdraví a nemoc ve staré Číně, srovnání se světem západní medicíny. Energie „čchi“ (de Qi). Princip polarity. Systém 5-ti prvků. Základní cykly proměn.

 1. Orgány tradiční čínské medicíny, základní pravidla I. (Dále v letním semestru)

Orgány, které znali staří Číňané. Orgány „plné“. Orgány „duté“. Orgánové hodiny. Orgány a jejich příslušnost k 5-ti prvkům. Koloběh „čchi“. Pulsní diagnostika. Základní pravidla čínského napichování.

 1. Reakce organismu na akupunkturu.

Působení akupunktury v organismu. Fáze zdraví a nemoci. Reakce na napichování.

 1. Akupunkturní bod a jeho místo v organismu.

Co je to akupunkturní bod. Vývoj bodů. A-ši body, „13 démonů“, systém pěti přehrad. Tzv. „systém drah a bodů“ (meridiánový systém). Schéma informačních toků. Morfologické zvláštnosti. Fyziologické charakteristiky. Klinika. Biokybernetický pohled a koncepce akupunktury. Základní pojmy kybernetiky. Akupunktura jako informační tok. Nejobecnější teorie výměny informací. Další současné koncepce.

 1. Úvod do systematiky drah a bodů, vlastní „systematika“.

Přehled jednotlivých „drah“. Dráhy mimořádné. Míry používané a akupunktuře. Průběh a hlavní symptomatika. Standardní body. Speciální body. Čínské a evropské značení bodů. Mezinárodní nomenklatura WHO. Metody vyhledávání bodů. Anatomická poloha bodů, topografie. Základní použití ve speciálních indikacích, kontraindikace.

 1. Základní mechanismy působení akupunktury I. (Dále v letním semestru)

Moderní výklad akupunktury. Objektivní mechanismy akupunkturního působení v organismu a jejich základní principy. Analgetické působení. Tlumivé účinky. Vegetativní a regulační účinky. Tonizace. Sedace aj.
b) Témata pro letní semestr:

 1. Dokončení systematiky drah a bodů.

Dokončení systematiky včetně bodů mimo dráhy, mimořádných bodů atp. Zápočtový test č. I.

 1. Mikrosystémy, aurikuloterapie.

Akupunktura ušního boltce. Historie a původ. Úloha Paula Nogiera. Vyhledávání bodů. Indikace a kontraindikace. Projekce systémů a mimořádné body. Praktická aplikace aurikuloterapie. Francouzská a čínská škola, doplňky (geometrie, programy aj.).

 1. Formy a techniky akupunktury.

Praktické provádění akupunktury a její techniky. Jehlová stimulace. Stimulace elektrickým proudem. Principy elektrického měření a diagnostiky. Stimulace teplem – moxa (čen-tiou). Akupresura. Laser. Magnety. Ultrazvuk. Ostatní formy a techniky.

 1. Základní neurofyziologické mechanismy akupunktury II.

Neurofyziologie a biochemie akupunktury – základní mechanismy z hlediska „západní“ medicíny (EBM). Vrátkový mechanismus. Cesty aference. Míšní úroveň – substantia gelatinosa Rolandi. Presynaptická inhibice. Opioidní polypeptidy. Endorfiny, enkefaliny, dynorfiny. Ascendentní a descendentní inhibiční systém. Úloha RF a ostatních struktur CNS (PEG, SN, Amygdala atd.). Specifika elektrostimulace. Dráhy, cesty a nové hypotézy působení v jednotlivých etážích CNS.

 1. Základní pravidla čínské akupunktury II.

Dokončení z letního semestru, praktické využití. Pulsní diagnostika. Schémata základních pravidel. Typy nemocí a jejich léčení podle čínských pravidel.

 1. Speciální indikace, kontraindikace.

Akupunktura v jednotlivých klinických oborech. Přehled a doplňky k systematice. Praktické využití akupunktury. Doplňky.

 1. Závěr kursu, zápočty.

Doplňky a varia. Akupunktura v zemích EU. Doporučení WHO. Syntéza moderního a tradičního (Korea). Curricula na universitách a v postgraduálním vzdělávání – současná situace, aktuality. Zápočtový test č. II.
5. Základní tématické okruhy k zápočtům či examinaci:


 1. Akupunktura ve světle moderní medicíny.

Základní neurofyziologické a molekulární mechanismy akupunktury a jejich principy. Anatomická a morfologická struktura akupunkturního bodu. Fyziologické a klinické zvláštnosti. Biokybernetická koncepce. Reflexní teorie. Možnosti detekce a stimulace. Vrátková teorie. Presynaptická inhibice – opioidní peptidy. Děje v CNS (mícha, most, vyšší struktury). Ascendentní a descendentní inhibiční systém. Lokální a celkové účinky. Preventivní aspekty akupunktury. Nové teorie a koncepce.

 1. Tradiční čínská akupunktura.

Vznik, vývoj a rozšíření akupunktury. Dobové pozadí. Základy tradiční čínské akupunktury. Pohled na svět a na nemoc z hlediska čínské filosofie.. Základní teorie, pravidla a výklady. Teorie wu-sing, principy yinu a yangu, energie čchi a její koloběh v organismu. Orgánové hodiny, pulsní diagnostika. Systematika drah a bodů a její vývoj. Od a-ši bodů až po koloběh energie. Základní pravidla napichování (matka-syn atd.) – principy. Body systémové, regionální atd. Základní schémata v tradiční čínské akupunktuře. Možnosti syntetického pojetí tradičních a moderních pohledů (Korea).

 1. Formy, metody a techniky akupunktury.

Klasická jehlová stimulace. Elektropunktura, elektroakupunktura, TENS. Laser, moxa, magnetopunktura, akupresura, vakuopunktura a příbuzné techniky. Akabaneho test a principy Vollova měření. Základní charakteristiky, možnosti a podmínky použití jednotlivých forem a technik. Hranice a možnosti akupunktury z hledisky pacienta a lékaře.

4. Aurikuloterapie – akupunktura ušního boltce.

Anatomie a topografie ušního boltce. Inervace senzitivní a motorická, cévní zásobení. Projekce jednotlivých systémů a orgánů. Body všeobecného účinku. Problematika laterality. Základní rozdíly somatické a ušní akupunktury a jednotlivých bodů. Indikace, možnosti a kontraindikace. Formy a techniky, možné způsoby stimulace. Aurikuloterapie v klinickém použití. Francouzská a čínská škola.

5. Klinická akupunktura, speciální indikace.

Legislativa - EU a ČR. Klinické použití akupunktury. Reakce, možnosti a hranice akupunktury. Indikace, kontraindikace. Komplikace a prognóza. Anamnéza a diagnostické možnosti z pohledu TCM a moderní akupunktury. Formy, způsoby stimulace, frekvence, bloky.

Akupunktura v jednotlivých klinických oborech. Akupunktura u jednotlivých onemocnění. Volba nejvhodnějších bodů z pohledu tradičních pravidel i moderní akupunktury. Strategie a taktika léčby. Jednotlivé školy akupunktury. 1. Výběr základní literatury ke studiu:

Obsah přednášek a praktických cvičení jako základní studijní materiál je zpravidla dostatečný pro úspěšné absolvování zápočtových testů. Z ostatní literatury lze doporučit např. následující tituly a autory. Aktuálně se průběžně objevuje řada dalších:
 1. Obecná literatura:

 1. Ganong W. F. - Medical Physiology, od 17. anglického vydání v r. 1995 dále

 2. Melzack, Wall - Pain Mechanism - A New Theory, Science - 1965

 3. Rokyta R. et al. - Bolest, Praha 2006
 1. Speciální literatura:

 1. Šmirala J., Ondrejkovičová A. – Kompendium akupunktúry I.-II., Osveta, Bratislava, 2005-06

 2. Šmirala J. a kol. - Praktická akupunktúra, Osveta, 1991

 3. Šmirala J. a kol. - Skripta pro kurs akupunktury, ILF Bratislava, 1991

 4. Yu-lin Lian, Chun-Yan Chen, Hammes M, Kolster B.C., Seirin-Bildatlas der Akupunktur, Seirin, Mnichov, 2000 – 2006 (jednotlivá vydání v anglické a německé jazykové mutaci), také ve formě CD a videokazety VHS.

 5. Ando V. - Klasická čínská medicína, I. - V.díl, Svítání - Hradec Králové, 1994 - 2001

 6. Kajdoš V. - Kovem a ohněm, 1977, 1983, 1997, Panorama, Pyramida

 7. Růžička R. a kol. - Akupunktura v teorii a praxi, 1. vydání Nadas, 1985, 2. přepracované a doplněné vydání, Poznání 2003

 8. Růžička R. – Akupunkturní mikrosystémy, Nadatur, 1999

 9. Kajdoš V. - Základy tradiční akupunktury, Skripta ILF Praha, 1985

 10. Vrána J. - Stručné základy akupunktury, OÚNZ Č. Lípa, 1983

 11. Ando V. - Dětská akupresura, Svítání - Hradec Králové, 1992

 12. Vogralik V. G. - Akupunktura, Avicenum 1998 (překlad Kajdoš, Heidler)

 13. Tykočinská E. D. - Základy akupunktury, Avicenum - Mir, 1984 (překlad a poznámky Kajdoš)

 14. Jonáš J. - Křížovka života, Tajenky života, Eminent Praha, 1996 (a jiné reedice 90-tá léta)

 15. Fiala P. – Akupunkturní propedeutika, systematika drah a bodů, Internet, 2001

 16. Sionneau P. – Terapie tradiční čínskou medicínou I. a II., Svítání 2002

 17. Esler M. – Mimodráhové akupunkturní body, Poznání 2003
 1. Dobové pozadí, čínská medicína:

 1. Kniha mlčení – texty staré Číny, Mladá fronta 1994

 2. Tao-te-ting - O cestě a její síle, Čs. Spisovatel, 1971 (reedice 90-tá léta, Fischer)

 3. Hovory Konfuciovy, Laichter, Praha 1940 (reedice 90-tá léta, Fischer)

 4. Konfucius – Rozpravy, Mladá fronta, Praha 1995

 5. Barešová, Vondráčková - Čínská dechová gymnastika (Qi-kong), Praha 1991

 6. Kajdoš - Kovem a ohněm (viz. již citováno ad II.)

 7. Jonáš - Křížovka života, Tajenky života (viz. již citováno ad II.)


IV. Zahraniční literatura (výběr):

 1. Richter J., Becke H. - Akupunktur, Ullstein (SRN), 1995 (dříve VEB Lipsko 1990)

 2. König G., Wancura I. - Neue chinesische Akupunktur, Maudrich - Wien, 1975

 3. Bachmann G. - Akupunktur - eine Ordnungstherapie,

Band I. - Lehrbuch, Band II. - Bildatlas, Haug - Heidelberg, 1976

 1. Bischko J. - Akupunktur für Anfänger, Haug - Heidelberg, 1981

 2. Bischko J. - Akupunktur für mässig Fortgeschrittene, Haug - Heidelberg, 1981

 3. Bischko J. - Akupuntur für Fortgeschrittene, Haug - Heidelberg, 1981

 4. Bischko J. – Wissenswertes über Akupunktur, Haug, Heidelberg, 1998

 5. Jayasuriya - Clinical Acupuncture, anglická verze - Colombo, Sri Lanka, 1993, německá jazyková mutace, Springer (SRN), 1981

 6. Pálos S. - Consilium acupuncturae, Cedip - München, 1981

 7. Filshie J. - Medical Acupuncture, a Western Scientific Approach, Churchill Livingstone, Edinburgh-London, 1998

 8. Focks C., Hillenbrand N. - Leitfaden - Chinesische Medizin, Urban-Fischer, Mnichov 2003

 9. Serizawa K. - Tsubo - die östliche Therapiemethode, Schorndorf, 1979

 10. Yan Zhenguo - Anatomical Atlas of Acupuncture Points, Donica Publishing, Šanghaj, 2003

 11. Zeitler H. - Einführung in die Schädelakupunktur, Haug - Heidelberg, 1977

 12. Yamamoto T. et al. - YNSA - Yamamoto Neue Schädelakupunktur, VGM Verlag, Kötzting, 2005 (existuje i v anglické jazykové mutaci)

 13. Krack N. - Die chinesische Pulsdiagnostik, Haug - Heidelberg, 1981

 14. Dosch M.P. - Atlas of Neural Therapy, Thieme Stuttgart, 2003

 15. Bschaden J. - Shen-Akupunkturatlas, Springer 2001, (také na CD)

 16. Mastalier O. - Akupunktur I. - II., Quintessenz (SRN), 1986

 17. Outline of the Chinese Acupuncture - Peking, 1986 a jiná léta (reedice)

 18. Essentials of the Chinese Acupuncture - Peking, 1982 - další reedice

 19. Anatomical Atlas of the Chinese Acupuncture, Peking edice 80-tá a 90-tá léta

 20. ..a další autoři jako Schnorrenberge F., Gleditsch J., Mann F., Pomeranz B., Stux G. atd.
 1. Vědecké studie

 1. Research on Acupuncture, Moxibustion and Acupuncture Anesteaesia, Springer 1986

 2. Pomeranz B, Stux G. - Scientific Basis of Acupunkcture, Springer 1989

 3. Umlauf R. - Mechanismy působení akupunktury, Lékařská fakulta univ. JEP Brno, 1988

 4. Stux G.– Clinical Acupuncture – Scientific Basis, Springer 2001

 5. Časopisy - Medica revue 7/8 97, 7/8 97, Regulační medicína r. 98, Čs. akupunktura 90-tá léta

 6. Zahraniční časopisy - Akupunkturarzt-Aurikulotherapeut, Akademie (SRN), dále Izrael, Francie, USA atd.

 7. Další autoři jako Terenius, Filshie, Mann, Bahr, Samlert, Bayens, Milani atd.
 1. Akupunktura ušního boltce

 1. Nogier P. - Traité d´auriculothérapie, Maisonneuve - Francie, 1973 (francouzské vydání)

 1. německy - Maisonneuve - Francie, 1978

 1. Kropej H. - Systematik der Ohrakupunktur, Haug, Heidelberg, anglická a německá verze 1979

 2. König G., Wancura I. - Einführung in die chinesische Ohrakupunktur, Haug - 1973,

 3. Debef J. - Aurikuloterapie, Votobia, Olomouc, 2000,

 4. Debef J. - Aurikuloterapie, Lázně a vřídla, 1986

 5. Debef J., Heidler I. - Aurikuloterapie, časopis Pokroky v medicíně, 1988 - ve dvou číslech

 6. Esler M. - Akupunktura ucha, 1. vydání Grada, Praha 1995, 2. přepracované a doplněné vydání, Poznání 2003

 7. Lange G. - Akupunktur der Ohrmuschel, B-M Verlag, Schordorf, 1985

 8. Bahr F. - Ohr-Akupunktur, Neue Waffe gegen viele Leiden, Fischer (SRN) - 1981

 9. Fleck F. G., Brühl – Sekundenphänomen in der Akupuntur, Münks Verlag, Krefeld - 1977

11. Internet – různé vyhledávače jako Amazon, Alta Vista atd. a řada dalších publikací knižních i

časopiseckých


Yüklə 71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin