Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasınınYüklə 2,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix24.05.2020
ölçüsü2,71 Mb.
#31534
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Inzibati tes


Azərbaycan Respublikası Dövlət    
Statistika Komitəsi kollegiyasının    
2019-cu il 27 noyabr  tarixli 10/4 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir  
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun  
2020-ci il 03 fevral tarixli 202323400016 
nömrəli əmri ilə təsdiq edilərək dövlət standartı 
kimi qeydiyyata alınmış və standartlaşdırma 
üzrə dövlət fonduna daxil edilmişdir
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT STANDARTI 
  ___________________________________________________________________________ 
İNZİBATİ ƏRAZİ BÖLGÜSÜ TƏSNİFATI, 2019 
AZS 882:2020 
___________________________________________________________________________
 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Aparatı ilə 
 
 
razılaşdırılmışdır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Təsnifat T.Y.Budaqovun rəhbərliyi ilə 
Y.X.Yusifov, V.H.Məmmədəlizadə, L.H.Salamzadə və F.E.Qocayev tərəfindən 
işlənib hazırlanmışdır.     


 
 
GİRİŞ 
 
 “İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı, 2019”un hazırlanmasında əsas məqsəd 
son  illərdə  Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  ərazi  bölgüsündə  baş  vermiş 
dəyişiklikləri nəzərə almaqdan ibarətdir. 
İnzibati  Ərazi  Bölgüsü  Təsnifatı,  2019”  Azərbaycan  Respublikasının 
Dövlət  Statistika  Komitəsi  kollegiyasının  2013-cü  il  10  aprel  tarixli  10/1  saylı 
qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət  Komitəsinin  2013-cü  il  30  may  tarixli  51  saylı  əmri  ilə  təsdiq  edilmiş 
“İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı”nın  yenilənmiş redaksiyası hesab edilir. 
İnzibati  Ərazi  Bölgüsü  Təsnifatı,  2019”da  müəyyən  kod  dəyişiklikləri 
edilmiş  və  keçən  dövr  ərzində  ərazi  bölgüsündə  edilmiş  dəyişikliklər  nəzərə 
alınmışdır.    
İnzibati  ərazi  bölgüsünün  subyektləri  yaşayış  məntəqəsi  və  ona  məxsus 
torpaqlardan  təşkil  olunaraq  yaşayış  məntəqəsinin  adı  ilə  göstərilir.  Müvafiq 
qanunvericiliyə əsasən yaşayış məntəqələrinə aşağıdakılar aid edilir: 

 
şəhər 

 
qəsəbə 

 
kənd 
Azərbaycan  Respublikasının  ərazi  quruluşunu  Azərbaycan  Respublikasının 
ərazisində  yerləşən  rayon,  şəhər,  qəsəbə  və  kənd  statusuna  malik  olan  ərazi 
vahidləri təşkil edir.  
Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  ərazi  bölgüsünü  hüdudlarında  dövlət 
hakimiyyəti orqanlarının yaradıldığı inzibati ərazi dairələri təşkil edir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İNZİBATİ  ƏRAZİ  BÖLGÜSÜ  TƏSNİFATI, 2019                                        AZS 
882:2020
 
 
 


ƏSAS ANLAYIŞLAR 
 
Yaşayış  məntəqəsi  -  əhalinin  yığcam  məskunlaşdığı  və  yaşayış  yeri  üzrə 
qeydiyyatda olduğu (bundan sonra - daimi yaşadığı), onların həyat fəaliyyətinin 
təmin edilməsi üçün zəruri olan yaşayış və digər bina və qurğulara, xüsusi ada 
və  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  ərazi  hüduduna  malik  olan  Azərbaycan 
Respublikası ərazisinin hissəsidir (şəhər, qəsəbə, kənd). 
Ərazi  vahidi  -  müəyyən  sərhədlərlə  məhdudlaşan  Azərbaycan 
Respublikası ərazisinin bir hissəsidir (rayon, şəhər, şəhər rayonu, qəsəbə, kənd). 
İnzibati  ərazi  vahidi  -  hüdudlarında  dövlət  hakimiyyəti  orqanlarının 
yaradıldığı ərazi vahididir (rayon, şəhər, şəhər rayonu). 
İnzibati ərazi dairəsi - hüdudlarında yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
yaradıldığı ərazi vahididir (şəhər, qəsəbə, kənd). 
Rayon  -  Azərbaycan  Respublikasının  ümumi  ərazisinin  idarə  edilməsinin 
mərkəzləşdirilməsi,  dövlət  funksiyalarının  həyata  keçirilməsinin  səmərəliləşdi-
rilməsi,  habelə  dövlət  hakimiyyəti  orqanlarının  əhaliyə  mümkün  qədər  yaxın-
laşdırılması məqsədi ilə tarixən yaranmış, sabit və davamlı iqtisadi, mədəni və 
sosial əlaqələri olan ərazilərdən təşkil edilmiş, bir neçə inzibati ərazi dairələrini 
birləşdirən Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi vahididir. 
Şəhər  -  əhalisinin  sayı  15000  nəfərdən  yuxarı  və  onun  əksəriyyəti 
sənayedə,  iqtisadi,  sosial  və  ya  qeyri-istehsalat  sahələrində  (dövlət  və  ya 
bələdiyyə qulluğun-da, kommunal təsərrüfatda, ictimai iaşə, mədəni və ya tarixi 
obyektlərdə və s.) məşğul olan, ətrafındakı ərazi vahidlərinin inzibati, iqtisadi və 
ya mədəni mərkəz-ləri olan inzibati ərazi vahididir. 
Şəhər  rayonu  -  böyük  ərazilərə  malik  olan  şəhərlərin  idarə  edilməsinin 
səmərəliləşdirilməsi, o cümlədən əhalinin sosial-mədəni və məişət ehtiyaclarının 
ödənilməsi  və  qanunçuluğun  təmin  edilməsi  ilə  bağlı  olan  qərarların  icrasının 
təşkil  edilməsi  məqsədilə  həmin  şəhərlərin  ərazilərinin  müəyyən  hissələrə 
bölünməsi əsasında yaradılan inzibati ərazi vahididir. 
Qəsəbə  -  əhalisinin  əksəriyyəti  iqtisadi,  sənaye,  sosial,  kommunal 
təsərrüfatı, ictimai-iaşə, tarixi, mədəni, kurort obyektlərində, dövlət idarəetmə və 
ya inzibati orqanlarında və s. sahələrdə işləyən ərazi vahididir. 
   Kənd  -  əhalisinin  əksəriyyəti  kənd  təsərrüfatı  ilə  məşğul  olan  ərazi 
vahididir. 
  Sahə  inzibati  ərazi  dairəsi  –  rayon  bölgüsü  olmayan  şəhər  inzibati  ərazi 
vahidinin  inzibati  mərkəzi  olan  ərazi  vahidinin  ərazisində  və  şəhər  rayonu 
inzibati  ərazi  vahidinin  ərazisinin  inzibati  ərazi  dairəsi  ilə  əhatə  olunmayan 
hissəsində yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının yaradıldığı ərazidir. 
 
 
 
 
 
 
 


TƏSNİFATIN QURULUŞU 
Azərbaycanın  mövcud  inzibati  ərazi  bölgüsü  əsasında  işlənən  və  iqtisadi 
(statistik)  müşahidələrdə  geniş  istifadə  olunan  bu  təsnifat  üç  inzibati  ərazi 
səviyyəsinə bölünmüşdür: 

I  səviyyə  inzibati  ərazi  vahidinin  aid  olduğu  şəhər,  rayon  və  şəhər
rayonunu bildirir.

II səviyyəyə şəhər, qəsəbə, kənd və sahə inzibati ərazi dairələri daxildir.

III səviyyəyə qəsəbə və kəndlər daxildir.
Təsnifat iki hissədən təşkil olunmuşdur: 
1. Kod hissəsi 8 rəqəmli koddan təşkil olunmuşdur;
2. Ad hissəsi - inzibati ərazi obyektinin adıdır.
 Təsnifatda  mürəkkəb  (məna  daşıyan)  kodlardan  istifadə  olunur.  Onlar 
aşağıda göstərilən qaydada təşkil olunmuşdur: 
Kodun  ilk  üç  işarəsi  birinci  səviyyə  obyektlərinin,  dördüncü  və  beşinci 
işarələri  ikinci  səviyyə,  altıncı  və  yeddinci  işarə  isə  üçüncü  səviyyə 
obyektlərinin  kodunu  işarə  edir.  Kodun  səkkizinci  işarəsi  təsnifat  obyektinin 
statusunu bildirir. Bu kodların izahları aşağıdakılardır: 
1 - rayon 
2 - respublika tabeli şəhər 
3 - şəhər rayonu 
4 - rayon tabeli şəhər 
5 - ərazi dairəsi və şəhər ərazi vahidi 
6 - qəsəbə 
8 - kənd 
9 - sahə inzibati ərazi dairəsi 
 XXX   XX   XX    X 
 Status kodu 
 III səviyyənin kodu 
 II səviyyənin kodu 
 I səviyyənin kodu 


Beləliklə,  səkkiz  rəqəmli  kodlar  vasitəsi  ilə  bütün  təsnifat  obyektlərinin 
statusu müəyyən olunaraq birmənalı işarə əldə edir. 
Təsnifatda aşağıdakı ixtisarlardan istifadə edilmişdir: 
ş. - şəhər  
iəd - inzibati ərazi dairəsi  
siəd - sahə inzibati ərazi dairəsi   
q. - qəsəbə   
k. - kənd   
 
 
TƏSNİFATIN APARILMASI  
 
         Azərbaycan  Respublikasının  inzibati  ərazi  bölgüsündə  baş  vermiş 
dəyişikliklər    (hüquqi  əsası  olan)  haqqında  məlumat  müntəzəm  olaraq  Dövlət 
Statistika Komitəsində toplanır və müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Statistika 
Komitəsinin  rəsmi  internet  səhifəsinin  “E-təsnifatlar”  bölməsində  təsnifatın 
aktuallaşdırılması aparılır. 
 
 
Mümkün dəyişikliklər: 
 
1. yeni yaşayış məntəqəsinin yaranması; 
2. yaşayış məntəqəsinin adının dəyişdirilməsi; 
3. yaşayış məntəqəsinin statusunun dəyişdirilməsi; 
4. yaşayış məntəqəsinin ləğv olunması; 
5. inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi 
         (ərazi vahidlərinin birləşdirilməsi, bölünməsi və s.); 
6. inzibati ərazi bölgüsünə yenidən baxılması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


RESPUBLİKA  TABELİ  ŞƏHƏRLƏR 
BAKI   ŞƏHƏRİ - 00000002 
İnzibati ərazi dairələrinin sayı: 
  Ərazi vahidlərinin sayı: 
Şəhər  . 
-
Şəhər
 1 
Qəsəbə  . 
48 
Qəsəbə  . 59 
Kənd 

-
Kənd
 - 
Sahə 

21
KODLAR 
ADLAR 
KODLAR 
ADLAR 
00000005 
00100003 
00101009 
00102009 
00102005 
00102016 
00103005 
00103016 
00101005 
00101016 
00101026 
00104005 
00104016 
00105005 
00105016 
01000003 
01001009 
01002009 
01003009 
01004009 
01001005 
01001016 
00300003 
00313005 
00313016 
00314005 
00314016 
00317005 
00317016 
00318005 
00318016 
00321005 
00321016 
00322005 
00322016 
00323005 
00323016 
00324005 
00324016 
00200003 
00205005 
00205016 
00201005 
00201016 
00201026 
1. Bakı şəhər ərazi vahidi
I. Binəqədi rayonu
(Mərkəzi - M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi)
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. Biləcəri qəsəbə iəd
B i l ə c ə r i   q.
4. Binəqədi qəsəbə iəd
B i n ə q ə d i   q.
5. Xocəsən qəsəbə iəd
X o c ə s ə n   q.
 Sulutəpə q. 
6. 28 May qəsəbə iəd
2 8   M a y   q.
7. M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə iəd
M. Ə. R ə s u l z a d ə   q.
II. Xətai rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. 3 nömrəli siəd
4. 4 nömrəli siəd
5. Əhmədli qəsəbə iəd
Ə h m ə d l i   q.
III. Xəzər rayonu
(Mərkəzi - Şüvəlan qəsəbəsi)
1. Binə qəsəbə iəd
B i n ə   q.
2. Buzovna qəsəbə iəd
B u z o v n a   q.
3. Qala qəsəbə iəd
Q a l a   q.
4. Mərdəkan qəsəbə iəd
M ə r d ə k a n   q.
5. Şağan qəsəbə iəd
Ş a ğ a n   q.
6. Şüvəlan qəsəbə iəd
Ş ü v ə l a n   q.
7. Türkan qəsəbə iəd
T ü r k a n   q.
8. Zirə qəsəbə iəd
Z i r ə   q.
IV. Qaradağ rayonu
(Mərkəzi - Lökbatan qəsəbəsi)
1. Çeyildağ qəsəbə iəd
Ç e y i l d a ğ   q.
2. Ələt qəsəbə iəd
Ə l ə t   q.
      Baş Ələt q. 
00201036 
00201076 
00201056 
00201046 
00201066 
00206005 
00206016 
00202005 
00202016 
00202026 
00207005 
00207016 
00204005 
00204016 
00204026 
00204036 
00208005 
00208016 
00209005 
00209016 
00203005 
00203016 
00203026 
00210005 
00210016 
00211005 
00211016 
00700003 
00701009 
00702009 
00703009 
00800003 
00801009 
00802009 
00803009 
00900003 
00901009 
00902009 
00903009 
00901005 
00901016 
01200003 
01202005 
01202016 
01204005 
01204016 
01203005 
01203016 
01201005 
01201016 
 Kotal q. 
      Qarakosa q. 
 Pirsaat q. 
 Şıxlar q. 
 Yeni Ələt q. 
3. Korgöz qəsəbə iəd
K o r g ö z   q.
4. Qızıldaş qəsəbə iəd
Q ı z ı l d a ş   q.
 Şonqar q. 
5. Qobustan qəsəbə iəd
Q o b u s t a n   q.
6. Lökbatan qəsəbə iəd
L ö k b a t a n   q.
 Heybət q. 
 Şubanı q. 
7. Müşviqabad qəsəbə iəd
M ü ş v i q a b a d   q.
8. Puta qəsəbə iəd
P u t a   q.
9. Sahil qəsəbə iəd
S a h i l   q.
  Qaradağ q. 
10. Sanqaçal qəsəbə iəd
S a n q a ç a l   q.
11. Ümid qəsəbə iəd
Ü m i d   q.
V. Nərimanov rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. 3 nömrəli siəd
VI. Nəsimi rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. 3 nömrəli siəd
VII. Nizami rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. 3 nömrəli siəd
4. Keşlə qəsəbə iəd
K e ş l ə   q.
VIII. Pirallahı rayonu
(Mərkəzi - Pirallahı qəsəbəsi)
1. Çilov qəsəbə iəd
Ç i l o v  q.
2. Gürgən qəsəbə iəd
G ü r g ə n   q.
3. Neft Daşları qəsəbə iəd
N e f t  D a ş l a r ı  q.
4. Pirallahı qəsəbə iəd
P i r a l l a h ı  q.

10 
KODLAR 
ADLAR 
KODLAR 
ADLAR 
00500003 
00501005 
00501016 
00502005 
00502016 
00503005 
00503016 
00504005 
00504016 
00505005 
00505016 
00506005 
00506016 
00507005 
00507016 
00508005 
00508016 
00509005 
00509016 
00510005 
00510016 
00400003 
00401009 
00402009 
00401005 
00401016 
00402005 
00402016 
00600003 
00601005 
00601016 
IX. Sabunçu rayonu
(Mərkəzi - Bakıxanov qəsəbəsi)
1. Bakıxanov qəsəbə iəd
B a k ı x a n o v   q.
2. Balaxanı qəsəbə iəd
B a l a x a n ı   q.
3. Bilgəh qəsəbə iəd
B i l g ə h   q.
4. Kürdəxanı qəsəbə iəd
K ü r d ə x a n ı   q.
5. Maştağa qəsəbə iəd
M a ş t a ğ a   q.
6. Nardaran qəsəbə iəd
N a r d a r a n   q.
7. Pirşağı qəsəbə iəd
P i r ş a ğ ı   q.
8. Ramana qəsəbə iəd
R a m a n a   q.
9. Sabunçu qəsəbə iəd
S a b u n ç u   q.
10. Zabrat qəsəbə iəd
Z a b r a t   q.
X. Səbail rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. Badamdar qəsəbə iəd
B a d a m d a r   q.
4. Bibiheybət qəsəbə iəd
B i b i h e y b ə t   q.
XI. Suraxanı rayonu
(Mərkəzi - Əmircan qəsəbəsi)
1. Bülbülə qəsəbə iəd
B ü l b ü l ə   q.
00602005 
00602016 
00603005 
00603016 
00604005 
00604016 
00605005 
00605016 
00606005 
00606016 
01100003 
01101009 
01102009 
01103009 
01104009 
2. Əmircan qəsəbə iəd
Ə m i r c a n   q.
3. Hövsan qəsəbə iəd
H ö v s a n   q.
4. Qaraçuxur qəsəbə iəd    
Q
 a r a ç u x u r   q.
5. Yeni Suraxanı qəsəbə iəd 
Y e n i   S u r a x a n ı   q.
6. Zığ qəsəbə iəd
Z ı ğ   q.
XII. Yasamal rayonu
1. 1 nömrəli siəd
2. 2 nömrəli siəd
3. 3 nömrəli siəd
4. 4 nömrəli siəd

11 
GƏNCƏ   ŞƏHƏRİ - 20000002 
 
İnzibati ərazi dairələrinin sayı:                                            Ərazi vahidlərinin sayı: 
Şəhər  . 

Şəhər   .  1 
Qəsəbə  . 

Qəsəbə  .  7 
Kənd 


Kənd 
 - 
Sahə 


 
KODLAR 
ADLAR 
KODLAR 
ADLAR 
20000005 
 
20100003 
20101009 
20102009 
20200003 
20201009 
20202009 
20201005 
20201016 
20201026 
1.Gəncə şəhər ərazi vahidi 
 
I.  Nizami rayonu 
1. 1 nömrəli siəd  
2. 2 nömrəli siəd 
II. Kəpəz rayonu 
1. 1 nömrəli siəd  
2. 2 nömrəli siəd 
3. Hacıkənd qəsəbə iəd 
    H a c ı k ə n d   q. 
 
Göygöl q. 
20202005 
20202016 
20203005 
20203016 
20204005 
20204016 
20205005 
20205016 
20206005 
20206016 
4. Cavadxan qəsəbə iəd 
    C a v a d x a n  q. 
5. Məhsəti qəsəbə iəd 
    M ə h s ə t i  q. 
6. Natəvan qəsəbə iəd 
    Natəvan q. 
7. Sadıllı qəsəbə iəd 
    Sadıllı q. 
8. Şıxzamanlı qəsəbə iəd 
    Şıxzamanlı q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
XANKƏNDİ   ŞƏHƏRİ - 70400002 
İnzibati ərazi dairələrinin sayı: 
  Ərazi vahidlərinin sayı: 
Şəhər  . 
-
Şəhər
 1 
Qəsəbə  . 

Qəsəbə  .  1 
Kənd 

-
Kənd
 - 
KODLAR 
ADLAR 
KODLAR 
ADLAR 
70400005 
1. Xankəndi şəhər ərazi vahidi
.
70402005 
70402016 
2. Kərkicahan qəsəbə iəd
K ə r k i c a h a n   q.

13 
LƏNKƏRAN   ŞƏHƏRİ - 80201002 
İnzibati ərazi dairələrinin sayı: 
 Ərazi vahidlərinin sayı: 
Şəhər  . 
 1 
Şəhər   .   2 
Qəsəbə  . 
 7 
Qəsəbə  .   8 
Kənd 

33 
Kənd 
 83 
Sahə 

 1 
KODLAR 
ADLAR 
KODLAR 
ADLAR 
80201005 
80201009 
80226005 
80226014 
80226028 
80226036 
80204005 
80204016 
80204058 
80236005 
80236016 
80243005 
80243018 
80243028 
80243038 
80208005 
80208018 
80208028 
80208068 
80208078 
80227005 
80227018 
80209005 
80209018 
80209028 
80209058 
80206005 
80206016 
80206048 
80228005 
80228018 
80215005 
80215018 
80215028 
80211005 
80211018 
80211058 
80211038 
80205005 
80205016 
80205048 
80205038 
80229005 
80229018 
80203005 
80203016 
80203058 
80225005 
80225018 
80225028 
80225058 
80225038 
1. Lənkəran şəhər ərazi vahidi
2. 1 nömrəli siəd
3. Liman şəhər iəd
L i m a n   ş.
Qumbaşı k. 
Şirinsu q. 
4. Aşağı Nüvədi qəsəbə iəd
A ş a ğ ı   N ü v ə d i   q.
Küvənil k. 
5. Balıqçılar qəsəbə iəd
B a l ı q ç ı l a r  q.
6. Bəliton kənd iəd
B ə l i t o n  k.
   Horavenc k. 
    Şivlik k. 
7. Biləsər kənd iəd
B i l ə s ər   k.
Ələzəpin k. 
Seliqavol k. 
Vıy k. 
8. Boladı kənd iəd
B o l a d ı   k.
9. Gəgiran kənd iəd
G ə g i r a n   k.
Dıryan k. 
Jidi k. 
10. Gərmətük qəsəbə iəd
G ə r m ə t ü k   q.
Velədi k. 
11. Girdəni kənd iəd
G i r d ə n i   k.
12. Göyşaban kənd iəd
G ö y ş a b a n   k.
Ürgə k. 
13. Günəhir kənd iəd
G ü n ə h i r   k.
Qodəsə k. 
Türkəncil k. 
14. Haftoni qəsəbə iəd
H a f t o n i   q.
Xanlıqlı k. 
Talışlı k. 
15. Havzova kənd iəd
H a v z o v a   k.
16. Hirkan qəsəbə iəd
H i r k a n   q.
Parakənd k. 
17. Xanbulan kənd iəd
X a n b u l a n   k.
Aşağı Apu k. 
Bürcəli k. 
Daştatük k. 
80225048 
80225068 
80222005 
80222018 
80230005 
80230016 
80238005 
80238018 
80238028 
80238038 
80212005 
80212018 
80212038 
80212028 
80212048 
80239005 
80239018 
80239028 
80242005 
80242018 
80242028 
80237005 
80237018 
80214005 
80214018 
80214028 
80207005 
80207016 
80216005 
80216018 
80216068 
80216058 
80216028 
80216048 
80216038 
80217005 
80217018 
80217058 
80217028 
80220005 
80220018 
80220038 
80218005 
80218018 
80218038 
80218028 
80221005 
80221018 
80221028 
80231005 
80231018 
80223005 
Rəzvan k. 
Sərinbulaq k. 

Yüklə 2,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin